The service
Messages on page
Posten finns redan, posten hoppades över.
項目已存在,這個項目將被跳過。
项目已经存在,忽略项目。
Girdi zaten var, girdi atlandı.
A entrada já existe, pelo que foi ignorada.
エントリが既に存在します。エントリをスキップします。
Wpis już istnieje i został pominięty.
Az objektum már létezik, átugorva.
L’entrée existe déjà, elle a été ignorée.
Элемент уже существует, элемент пропущен.
A entrada já existe; entrada ignorada.
La entrada ya existe, se ha omitido.
Der Eintrag ist bereits vorhanden. Er wird übersprungen.
Vermelding bestaat reeds. Vermelding is overgeslagen.
Položka již existuje, bude přeskočena.
항목이 이미 있기 때문에 건너뛰었습니다.
Voce già esistente, voce ignorata.
Attributet eller värdet finns, posten hoppades över.
屬性或數值已存在,這個項目將被跳過。
属性或值已存在,忽略项目。
Öznitelik veya değer zaten var, girdi atlandı.
O atributo ou valor existe; entrada ignorada.
属性または値が存在します。エントリをスキップします。
Atrybut lub wartość istnieje, wpis został pominięty.
Létező attribútum vagy érték. Az objektum kimarad a feldolgozásból.
L’attribut ou la valeur existe. L’entrée a été ignorée
Атрибут или значение уже существует, элемент пропущен.
O atributo ou valor existe; entrada ignorada.
Los atributos o valores ya existen, se ha omitido la entrada.
Attribut oder Wert ist bereits vorhanden. Der Eintrag wird übersprungen.
Kenmerk of waarde bestaat reeds. Vermelding is overgeslagen.
Atribut nebo hodnota existuje, položka byla přeskočena.
특성 또는 값이 이미 있기 때문에 건너뛰었습니다.
Attributo o valore esistente, voce ignorata.
Restriktionsfel, posten hoppades över.
強制違規,這個項目將被跳過。
限制冲突,忽略项目。
Kısıtlama İhlali, girdi atlandı.
Violação de restrições; a entrada foi ignorada.
制約違反です。エントリをスキップします。
Naruszenie więzów, wpis został pominięty.
Korlátozás megsértése, objektum átugorva.
Non-respect de contrainte. L’entrée a été ignorée.
Произошло нарушение ограничения, элемент пропущен.
Violação de restrição; entrada ignorada.
Infracción de restricción, entrada omitida.
Beschränkungsverletzung. Der Eintrag wird übersprungen.
Beperkingsfout. Vermelding overgeslagen.
Porušení omezení, položka bude přeskočena.
제약 조건 위반 때문에 항목을 건너뛰었습니다.
Violazione limitazioni, voce ignorata.
Okänt alternativ
未知的選項
未知选项
Bilinmeyen Seçenek
Opção desconhecida
不明なオプション
Nieznana opcja.
Ismeretlen kapcsoló
Option inconnue
Неизвестный параметр
Opção desconhecida
Opción desconocida
Unbekannte Option
Onbekende optie
Neznámá možnost
알 수 없는 옵션
Opzione sconosciuta
Tilläggsfel på rad %1!d!: %2
新增操作在下列行數發生錯誤 %1!d!: %2
在 %1!d!: %2 行添加出错
%1!d! satırına hata ekle: '%2'
Erro de adição na linha %1!d!: %2
エラー (行 %1!d!: %2 )
Błąd dodawania w wierszu %1!d!: %2.
Hozzáadás közben hiba történt a(z) %1!d!. sorban: %2
Erreur d’ajout sur la ligne %1!d!: %2
Ошибка добавления в строке %1!d!: %2
Adicionar erro na linha %1!d!: %2
Agregar error en la línea %1!d!: %2
Fehler in Zeile %1!d!: %2
Fout bij toevoegen op regel %1!d!: %2
Na řádku %1!d! došlo k chybě přidání: %2
%1!d! 줄에 오류 추가: %2
Errore di aggiunta alla riga %1!d!: %2
Ändringen av posten slutfördes.
項目修改成功。
项目修改成功。
Girdi başarıyla değiştirildi.
A entrada foi modificada com êxito.
エントリを正しく修正しました。
Wpis został pomyślnie zmodyfikowany.
Az objektum sikeresen módosítva.
Entrée modifiée.
Элемент успешно изменен.
Entrada modificada com êxito.
La entrada se modificó correctamente.
Der Eintrag wurde einwandfrei geändert.
Vermelding aangepast.
Položka byla úspěšně změněna.
항목을 수정했습니다.
La voce è stata modificata.
Medlemsattributet kan inte ändras.
無法修改成員屬性。
无法修改成员属性。
Üye özniteliği değiştirilemiyor.
Não é possível modificar atributo de membro.
メンバ属性を修正することはできません。
Nie można modyfikować atrybutu członkowskiego.
A tagsági attribútum nem módosítható.
L’attribut Membre ne peut pas être modifié.
Атрибут членства не может быть изменен.
Não foi possível modificar atributo de membro.
No se puede modificar el atributo del miembro.
Das Mitgliedsattribut kann nicht geändert werden.
Lidkenmerk kan niet worden gewijzigd.
Atribut členství nelze upravit.
구성원 특성을 수정할 수 없습니다.
Impossibile modificare l'attributo del membro.
%1!d! poster ändrades.
已順利修改 %1!d! 個項目。
成功地修改了 %1!d! 个条目。
%1!d! girdileri başarıyla değiştirildi.
%1!d! entradas modificadas com êxito.
%1!d! 個のエントリを正しく修正しました。
Pomyślnie zmodyfikowane wpisy: %1!d!.
%1!d! bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
%1!d! entrées modifiées.
%1!d! элементов успешно изменено.
%1!d! entradas modificadas com êxito.
%1!d! entradas modificadas correctamente.
%1!d! Einträge wurden erfolgreich geändert.
%1!d! vermeldingen zijn gewijzigd.
%1!d! položek bylo úspěšně upraveno.
%1!d!개 항목을 수정했습니다.
%1!d! voci modificate.
1 post ändrades.
已順利修改 1 個項目。
1 个条目修改成功。
1 girdi başarıyla değiştirildi.
1 entrada modificada com êxito.
1 個のエントリを正しく修正しました。
Pomyślnie zmodyfikowane wpisy: 1.
1 bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
1 entrée modifiée.
1 элемент успешно изменен.
1 entrada modificada com êxito.
1 entrada modificada correctamente.
Ein Eintrag erfolgreich geändert.
1 vermelding is gewijzigd.
1 položka byla úspěšně upravena.
항목 1개를 수정했습니다.
1 voce modificata.
Det gick inte att hitta några poster
找不到項目
未找到条目
Hiçbir Girdi bulunamadı
Nenhuma entrada encontrada
エントリがありませんでした
Nie odnaleziono żadnych wpisów.
Nem található bejegyzés
Aucune entrée n’a été trouvée
Элементы не найдены
Nenhuma entrada encontrada
No se encontraron entradas
Keine Einträge gefunden
Er zijn geen vermeldingen gevonden
Nebyly nalezeny žádné položky.
항목을 찾을 수 없습니다.
Nessuna voce trovata
See catalog page for all messages.