The service
Messages on page
* Identifierad konfigurationsuppsättning i AD LDS.
* 識別的 AD LDS 組態集。
* 已识别的 AD LDS 配置集。
* AD LDS Yapılandırma Kümesi tanımlandı.
* Conjunto de Configuração do AD LDS Identificado.
* AD LDS 構成セットが識別されました。
* Zidentyfikowany zestaw konfiguracyjny usług AD LDS.
* Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások azonosított konfigurációkészlete.
* Jeu de configuration AD LDS identifié.
* Идентифицирован набор конфигурации AD LDS.
* Conjunto de configurações AD LDS identificado.
* Se identificó el conjunto de configuración de AD LDS.
* Identifizierter AD LDS-Konfigurationssatz.
* Geïdentificeerde AD LDS-configuratieset.
* Byla identifikována konfigurační sada služby AD LDS.
* 확인된 AD LDS 구성 집합입니다.
* Set di configurazione AD LDS identificato.
* Identifierad AD-skog.
* 識別的 AD 樹系。
* 已识别的 AD 林。
* AD Ormanı tanımlandı.
* Floresta de AD Identificada.
* AD フォレストが識別されました。
* Zidentyfikowany las usługi AD.
* Azonosított Active Directory-erdő.
* Forêt AD identifiée.
* Идентифицирован лес AD.
* Floresta AD identificada.
* Se identificó el bosque de AD.
* Identifizierte AD-Gesamtstruktur.
* Geïdentificeerd AD-forest.
* Byla identifikována doménová struktura služby Active Directory.
* 확인된 AD 포리스트입니다.
* Foresta di Active Directory identificata.
Ogiltig syntax: Alternativ %1 är ogiltigt. Skriv dcdiag.exe /h om du vill visa hjälp.
不正確語法: 不正確選項 %1。請使用 dcdiag.exe /h 取得說明。
无效语法: 无效选项 %1。使用 dcdiag.exe /h 可查找帮助。
Geçersiz Sözdizimi: Geçersiz %1 seçeneği. Yardım için dcdiag.exe /h kullanın.
Sintaxe Inválida: Opção %1 inválida. Utilize dcdiag.exe /h para obter ajuda.
無効な構文: 無効なオプション %1。ヘルプを表示するには、dcdiag.exe /h を 使用します。
Nieprawidłowa składnia: nieprawidłowa opcja %1. Użyj narzędzia dcdiag.exe /h, aby uzyskać pomoc.
Érvénytelen szintaxis: A(z) %1 kapcsoló érvénytelen. A súgó megjelenítéséhez írja be a dcdiag.exe /h parancsot.
Syntaxe non valide : option %1 non valide. Utilisez dcdiag.exe /h pour obtenir de l’aide.
Cинтаксическая ошибка: Недопустимый параметр %1. Для получения справки используйте dcdiag.exe /h.
Sintaxe inválida: Opção inválida %1. Use dcdiag.exe /h para obter ajuda.
Sintaxis no válida: opción no válida %1. Use dcdiag.exe /h para obtener ayuda.
Ungültige Syntax: ungültige Option %1. Hilfe erhalten Sie mithilfe von "dcdiag.exe /h".
Ongeldige syntaxis: ongeldige optie %1. Gebruik dcdiag.exe /h voor Help.
Neplatná syntaxe: Neplatná možnost %1. Pro nápovědu použijte příkaz dcdiag.exe /h.
잘못된 구문: 잘못된 옵션 %1입니다. 도움말을 보려면 dcdiag.exe /h를 사용하십시오.
Sintassi non valida: opzione %1 non valida. Utilizzare dcdiag.exe /h per visualizzare la Guida.
Syntaxfel: du måste skriva /f:<loggfil></loggfil>
語法錯誤: 必須使用 /f:<logfile></logfile>
语法错误: 必须使用 /f:<logfile></logfile>
Sözdizimi Hatası: /f:<günlükdosyası> kullanılmalı</günlükdosyası>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /f:<ficheiroregisto></ficheiroregisto>
構文エラー: /f:<ログ ファイル=""> を使用してください。</ログ>
Błąd składni: należy użyć /f:<plik_dziennika></plik_dziennika>
Szintaktikai hiba: Használja a /f:<naplófájl> írásmódot.</naplófájl>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /f:<fichier_journal></fichier_journal>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /f:<файл_журнала></файл_журнала>
Erro de sintaxe: Use /f:<arquivo de="" log=""></arquivo>
Error de sintaxis: debe usar /f:<archivo de="" registro=""></archivo>
Syntaxfehler: "/f:<protokolldatei>" muss verwendet werden.</protokolldatei>
Syntaxisfout: u moet /f:<logboekbestand> gebruiken</logboekbestand>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /f:<soubor_protokolu></soubor_protokolu>
구문 오류: /f:<로그 파일="">을 사용해야 합니다.</로그>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /f:<fileregistro></fileregistro>
Det gick inte att öppna %1 för skrivning.
無法開啟 %1 進行寫入。
无法打开 %1 进行写入。
%1 yazma işlemi için açılamadı.
Não foi possível abrir %1 para escrita.
書き込み用に %1 を開くことができませんでした。
Nie można otworzyć obiektu %1 do zapisu.
Ez az elem (%1) nem nyitható meg írásra.
Impossible d’ouvrir %1 en écriture.
Не удалось открыть для записи %1.
Não foi possível abrir %1 para gravação.
No se pudo abrir %1 para la escritura.
%1 konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.
Kan %1 niet openen voor schrijven.
%1 nemohl být otevřen pro zápis.
쓰기 위해 %1을(를) 열 수 없습니다.
Impossibile aprire %1 per la scrittura.
Syntaxfel: du måste skriva /ferr:<felloggfil></felloggfil>
語法錯誤: 必須使用 /ferr:<errorlogfile></errorlogfile>
语法错误: 必须使用 /ferr:<errorlogfile></errorlogfile>
Sözdizimi Hatası: /ferr:<hatagünlüğüdosyası> kullanılmalı</hatagünlüğüdosyası>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /ferr:<ficheiroregistoerros></ficheiroregistoerros>
構文エラー: /ferr:<エラー ログ="" ファイル=""> を使用してください。</エラー>
Błąd składni: należy użyć /ferr:<plik_dziennika_błędów></plik_dziennika_błędów>
Szintaktikai hiba: Használja a /ferr:<hibanaplófájl> írásmódot.</hibanaplófájl>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /ferr:<fichier_journal_erreurs></fichier_journal_erreurs>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /ferr:<файл_журнала_ошибок></файл_журнала_ошибок>
Erro de sintaxe: Use /ferr:<arquivo de="" log="" de="" erros=""></arquivo>
Error de sintaxis: debe usar /ferr:<archivo de="" registro="" de="" errores=""></archivo>
Syntaxfehler: "/ferr:<fehlerprotokolldatei>" muss verwendet werden.</fehlerprotokolldatei>
Syntaxisfout: u moet /ferr:<foutlogboekbestand> gebruiken</foutlogboekbestand>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /ferr:<soubor_protokolu_chyb></soubor_protokolu_chyb>
구문 오류: /ferr:<오류 로그="" 파일="">을 사용해야 합니다.</오류>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /ferr:<fileregistroerrori></fileregistroerrori>
Syntaxfel: du måste skriva /x:<xmlloggfil.xml></xmlloggfil.xml>
語法錯誤: 必須使用 /x:<xmllogfile.xml></xmllogfile.xml>
语法错误: 必须使用 /x:<xmllogfile.xml></xmllogfile.xml>
Sözdizimi Hatası: /x:<xmlgünlükdosyası.xml> kullanılmalı</xmlgünlükdosyası.xml>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /x:<ficheiroregistoxml.xml></ficheiroregistoxml.xml>
構文エラー: /x:<xmllogfile.xml> を使用してください。</xmllogfile.xml>
Błąd składni: należy użyć /x:<plik_dziennika_xml.xml></plik_dziennika_xml.xml>
Szintaktikai hiba: Használja az /x:<xmlnaplófájl.xml> írásmódot.</xmlnaplófájl.xml>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /x:<fichier_journal_xml.xml></fichier_journal_xml.xml>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /x:<xmllogfile.xml></xmllogfile.xml>
Erro de sintaxe: Use /x:<arquivo de="" log="" xml.xml=""></arquivo>
Error de sintaxis: debe usar /x:<archivoderegistroxml.xml></archivoderegistroxml.xml>
Syntaxfehler: "/x:<xmllogfile.xml>" muss verwendet werden.</xmllogfile.xml>
Syntaxisfout: u moet /x:<xml-logboekbestand.xml> gebruiken</xml-logboekbestand.xml>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /x:<soubor_protokolu_xml.xml></soubor_protokolu_xml.xml>
구문 오류: /x:<xmllogfile.xml>을 사용해야 합니다.</xmllogfile.xml>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /x:<fileregistroxml.xml></fileregistroxml.xml>
Syntaxfel: du måste skriva /xsl:<xslfil.xsl eller="" xsltfil.xslt=""></xslfil.xsl>
語法錯誤: 必須使用 /xsl:<xslfile.xsl or="" xsltfile.xslt=""></xslfile.xsl>
语法错误: 必须使用 /xsl:<xslfile.xsl or="" xsltfile.xslt=""></xslfile.xsl>
Sözdizimi Hatası: /xsl:<xsldosyası.xsl veya="" xsltdosyası.xslt=""> kullanılmalı</xsldosyası.xsl>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /xsl:<ficheiroxsl.xsl ou="" ficheiroxslt.xslt=""></ficheiroxsl.xsl>
構文エラー: /xsl:<xslfile.xsl または="" xsltfile.xslt=""> を使用してください。</xslfile.xsl>
Błąd składni: należy użyć /xsl:<plik_xsl.xsl lub="" plik_xslt.xslt=""></plik_xsl.xsl>
Szintaktikai hiba: Használja az /xsl:<xslfájl.xsl vagy="" xsltfájl.xslt=""> írásmódot.</xslfájl.xsl>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /xsl:<fichier_xsl.xsl ou="" fichier_xslt.xslt=""></fichier_xsl.xsl>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /xsl:<xslfile.xsl или="" xsltfile.xslt=""></xslfile.xsl>
Erro de sintaxe: Use /xsl:<arquivo xsl.xsl="" ou="" arquivo="" xslt.xslt=""></arquivo>
Error de sintaxis: debe usar /xsl:<archivoxsl.xsl o="" archivoxslt.xslt=""></archivoxsl.xsl>
Syntaxfehler: "/xsl:<xslfile.xsl oder="" xsltfile.xslt="">" muss verwendet werden.</xslfile.xsl>
Syntaxisfout: u moet /xsl:<xsl-bestand.xsl of="" xslt-bestand.xslt=""> gebruiken</xsl-bestand.xsl>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /xsl:<soubor_xls.xsl nebo="" soubor_xslt.xslt=""></soubor_xls.xsl>
구문 오류: /xsl:<xslfile.xsl 또는="" xsltfile.xslt="">를 사용해야 합니다.</xslfile.xsl>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /xsl:<filexsl.xsl o="" filexslt.xslt=""></filexsl.xsl>
Det går inte att ange mer än en namngivningskontext.
不能指定一個以上的命名內容。
无法指定多个命名上下文。
Birden çok adlandırma bağlamı belirtilemez.
Não é possível especificar mais de um contexto de nomenclatura.
名前付けコンテキストは複数指定できません。
Nie można określić więcej niż jednego kontekstu nazewnictwa.
Nem adható meg egynél több névhasználati környezet.
Impossible de spécifier plusieurs contextes de nommage.
Контекст именования можно указать только один, не более.
Não é possível especificar mais de um contexto de nomenclatura.
No se puede especificar más de un contexto de nomenclatura.
Es kann jeweils nur ein Namenskontext angegeben werden.
Kan niet meer dan één naamgevingscontext opgeven.
Nelze specifikovat více než jeden názvový kontext.
둘 이상의 명명 컨텍스트를 지정할 수 없습니다.
Impossibile specificare più di un contesto dei nomi.
Syntaxfel: du måste skriva /n:<namngivningskontext></namngivningskontext>
語法錯誤: 必須使用 /n:<naming context=""></naming>
语法错误: 必须使用 /n:<naming context=""></naming>
Sözdizimi Hatası: /n:<adlandırma bağlamı=""> kullanılmalı</adlandırma>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /n:<contexto de="" nomenclatura=""></contexto>
構文エラー: /n:<名前付けコンテキスト> を使用してください。</名前付けコンテキスト>
Błąd składni: należy użyć /n:<kontekst nazewnictwa=""></kontekst>
Szintaktikai hiba: Használja az /n:<névhasználati környezet=""> írásmódot.</névhasználati>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /n:<contexte de="" nommage=""></contexte>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /n:<контекст именования=""></контекст>
Erro de sintaxe: Use /n:<contexto de="" nomenclatura=""></contexto>
Error de sintaxis: debe usar /n:<contexto de="" nomenclatura=""></contexto>
Syntaxfehler: "/n:<namenskontext>" muss verwendet werden.</namenskontext>
Syntaxisfout: u moet /n:<naamgevingscontext> gebruiken</naamgevingscontext>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /n:<názvový kontext=""></názvový>
구문 오류: /n:<명명 컨텍스트="">를 사용해야 합니다.</명명>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /n:<contesto dei="" nomi=""></contesto>
See catalog page for all messages.