The service
Messages on page
Det går inte att ange mer än en server.
不能指定一個以上的伺服器。
无法指定多个服务器。
Birden çok sunucu belirtilemez.
Não é possível especificar mais de um servidor.
サーバーは複数指定できません。
Nie można określić więcej niż jednego serwera.
Nem adható meg egynél több kiszolgáló.
Impossible de spécifier plusieurs serveurs.
Сервер можно указать только один, не более.
Não é possível especificar mais de um servidor.
No se puede especificar más de un servidor.
Es kann jeweils nur ein Server angegeben werden.
Kan niet meer dan één server opgeven.
Nelze specifikovat více než jeden server.
둘 이상의 서버를 지정할 수 없습니다.
Impossibile specificare più di un server.
Syntaxfel: du måste skriva /s:<server></server>
語法錯誤: 必須使用 /s:<server></server>
语法错误: 必须使用 /s:<server></server>
Sözdizimi Hatası: /s:<sunucu> kullanılmalı</sunucu>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /s:<servidor></servidor>
構文エラー: /s:<サーバー> を使用してください。</サーバー>
Błąd składni: należy użyć /s:<serwer></serwer>
Szintaktikai hiba: Használja az /s:<kiszolgáló> írásmódot.</kiszolgáló>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /s:<serveur></serveur>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /s:<сервер></сервер>
Erro de sintaxe: Use /s:<servidor></servidor>
Error de sintaxis: debe usar /s:<servidor></servidor>
Syntaxfehler: "/s:<server>" muss verwendet werden.</server>
Syntaxisfout: u moet /s:<server> gebruiken</server>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /s:<server></server>
구문 오류: /s:<서버>를 사용해야 합니다.</서버>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /s:<server></server>
Syntaxfel: du måste skriva /skip:<testnamn></testnamn>
語法錯誤: 必須使用 /skip:<test name=""></test>
语法错误: 必须使用 /skip:<test name=""></test>
Sözdizimi Hatası: /skip:<sınama adı=""> kullanılmalı</sınama>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /skip:<nome do="" teste=""></nome>
構文エラー: /skip:<テスト名> を使用してください。</テスト名>
Błąd składni: należy użyć /skip:<nazwa testu=""></nazwa>
Szintaktikai hiba: Használja a /skip:<teszt neve=""> írásmódot.</teszt>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /skip:<nom de="" test=""></nom>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /skip:<имя проверки=""></имя>
Erro de sintaxe: Use /skip:<nome do="" teste=""></nome>
Error de sintaxis: debe usar /skip:<nombre de="" prueba=""></nombre>
Syntaxfehler: "/skip:<testname>" muss verwendet werden.</testname>
Syntaxisfout: u moet /skip:<testnaam> gebruiken</testnaam>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /skip:<název testu=""></název>
구문 오류: /skip:<테스트 이름="">을 사용해야 합니다.</테스트>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /skip:<nome test=""></nome>
Syntaxfel: du måste skriva /test:<testnamn></testnamn>
語法錯誤: 必須使用 /test:<test name=""></test>
语法错误: 必须使用 /test:<test name=""></test>
Sözdizimi Hatası: /test:<sınama adı=""> kullanılmalı</sınama>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar /test:<nome do="" teste=""></nome>
構文エラー: /test:<テスト名> を使用してください。</テスト名>
Błąd składni: należy użyć /test:<nazwa testu=""></nazwa>
Szintaktikai hiba: Használja a /test:<teszt neve=""> írásmódot.</teszt>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser /test:<nom de="" test=""></nom>
Синтаксическая ошибка: следует использовать /test:<имя проверки=""></имя>
Erro de sintaxe: Use /test:<nome do="" teste=""></nome>
Error de sintaxis: debe usar /test:<nombre de="" prueba=""></nombre>
Syntaxfehler: "/test:<testname>" muss verwendet werden.</testname>
Syntaxisfout: u moet /test:<testnaam> gebruiken</testnaam>
Chyba syntaxe: je nutné použít možnost /test:<název testu=""></název>
구문 오류: /test:<테스트 이름="">을 사용해야 합니다.</테스트>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare /test:<nome test=""></nome>
Det går inte att hitta testet. Ange ett giltigt testnamn och försök på nytt.
找不到測試。請重新輸入正確的測試名稱。
未找到测试。请重新输入有效的测试名称。
Sınama bulunamadı. Lütfen tekrar geçerli bir sınama adı girin.
Teste não encontrado. Reintroduza um nome de teste válido.
テストが見つかりませんでした。有効なテスト名を再入力してください。
Nie odnaleziono testu. Wprowadź ponownie prawidłową nazwę testu.
Nem található a teszt. Írja be újra egy érvényes teszt nevét.
Test introuvable. Entrez un nom de test valide.
Проверка не найдена. Введите допустимое имя проверки.
O teste não foi localizado. Digite novamente um nome de teste válido.
No se encuentra la prueba. Vuelva a escribir un nombre de prueba válido.
Der Test wurde nicht gefunden. Geben Sie einen gültigen Testnamen ein.
De test is niet gevonden. Typ een geldige testnaam.
Test nebyl nalezen. Zadejte znovu platný název testu.
테스트를 찾을 수 없습니다. 올바른 테스트 이름을 다시 입력하십시오.
Test non trovato. Specificare un nome di test valido.
Det går inte att blanda test för domänkontrollanter och test för datorer som inte är domänkontrollanter.
不能混合 DC 與非 DC 測試。
无法将 DC 测试和非 DC 测试混合。
DC ve DC olmayan sınamalar karıştırılamaz.
Não é possível misturar testes DC e não DC.
DC テストと非 DC テストは同時に指定できません。
Nie można mieszać testów kontrolera domeny i innych.
Tartományvezérlői és nem tartományvezérlői tesztek nem futtathatók együtt.
Impossible de mélanger les tests de contrôleur de domaine et les autres.
DC и не-DC проверки объединять нельзя.
Não é possível misturar testes DC e não-DC.
No se pueden mezclar pruebas de DC con otras.
Das gleichzeitige Verwenden von DC- und Nicht-DC-Tests ist nicht möglich.
Kan DC-testen niet samen met niet-DC-testen gebruiken.
Nelze kombinovat testy řadičů domény a jiných serverů.
DC 테스트와 DC가 아닌 테스트를 함께 사용할 수 없습니다.
Impossibile eseguire sia test di controller di dominio che test non di controller di dominio.
Syntaxfel: testets namn måste följas av ett DNS-domännamn och åtgärden, t.ex: /test:DcPromo /DnsDomain:domän.företag.se /<åtgärd>För åtgärden NewTree är dessutom argumentet ForestRoot obligatoriskt:/ForestRoot:<dns-namnförskogensrotdomän>Mer information får du genom att visa hjälpskärmen (/?).</dns-namnförskogensrotdomän></åtgärd>
語法錯誤: 測試名稱必須接在 DNS 網域名稱與操作之後,例如: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<operation>如果 <operation>=NewTree,則也需要 ForestRoot 引數:/ForestRoot:<forest_root_domain_dns_name>請參閱說明畫面 (/?) 取得更多資訊。</forest_root_domain_dns_name></operation></operation>
语法错误: 测试名称必须后跟 DNS 域名和 操作,例如: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<operation>如果 <operation>=NewTree,则还需要 ForestRoot 参数 :/ForestRoot:<forest_root_domain_dns_name>请参阅帮助屏幕(/?)以了解详细信息。</forest_root_domain_dns_name></operation></operation>
Sözdizimi Hatası: sınama adını DNS etki alanı adı ve yapılacak işlem izlemelidir, örn.: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<işlem><İşlem>=NewTree ise, ForestRoot bağımsız değişkeni de gereklidir:/ForestRoot:<orman_kökü_etki_alanı_dns_adı>Daha fazla bilgi için (/?) yardım ekranına bakın.</orman_kökü_etki_alanı_dns_adı></İşlem></işlem>
Erro de Sintaxe: o nome do teste tem de ser seguido de um nome de domínio DNS e a operação, por exemplo: /test:DcPromo /DnsDomain:domínio.empresa.com /<operação>Se <operação>=NewTree, o argumento ForestRoot também énecessário:/ForestRoot:<nome_domínio_dns_raiz_floresta>Consulte o ecrã de ajuda (/?) para mais informações.</nome_domínio_dns_raiz_floresta></operação></operação>
構文エラー: テスト名の後に DNS ドメイン名と操作を指定する必要があります。 例: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<操作><操作>=NewTree の場合は ForestRoot 引数も必要です: /ForestRoot:<フォレスト ルート="" ドメイン="" dns="" 名="">詳細については、ヘルプ (/?) を参照してください。</フォレスト></操作></操作>
Błąd składni: po nazwie testu musi być nazwa domeny serwera DNS i operacja, na przykład: /test:DcPromo /DnsDomain:domena.firma.com /<operacja>Jeśli parametr <operacja> ma wartość NewTree, to argument ForestRoot jest także wymagany: /ForestRoot:<nazwa_dns_domeny_głównego_katalogu_lasu>Zobacz ekran Pomocy (/?), aby uzyskać więcej informacji.</nazwa_dns_domeny_głównego_katalogu_lasu></operacja></operacja>
Szintaktikai hiba: A teszt neve után a DNS-tartománynévnek és a műveletnek kell állnia (például /test:DcPromo /DnsDomain:tartománynév.vállalatnév.com /<művelet>). Ha a <művelet> összetevő helyére a NewTree utasítást írja, akkor a ForestRoot argumentumot is meg kell adni:/ForestRoot:<erdőszintű_gyökértartomány_dns_neve>További információt a /? kapcsolóval megjeleníthető súgó nyújt.</erdőszintű_gyökértartomány_dns_neve></művelet></művelet>
Erreur de syntaxe : le nom de test doit être suivi d’un nom de domaine DNS et l’opération, par exemple : /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<opération>Si <opération>=NewTree, alors l’argument ForestRoot est aussi nécessaire :/ForestRoot:<nom_dns_domaine_racine_forêt>Pour plus d’informations, voir l’écran d’aide (/?).</nom_dns_domaine_racine_forêt></opération></opération>
Синтаксическая ошибка: после имени проверки следует указать имя домена DNS и операцию, например: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<операция>Если <операция>=NewTree, необходимо указать также аргумент ForestRoot:/ForestRoot:<forest_root_domain_dns_name>Дополнительные сведения см. на экране справки (/?).</forest_root_domain_dns_name></операция></операция>
Erro de sintaxe: O nome do teste deve ser seguido de um nome de domínio DNS e da operação, ex.: /test:DcPromo /DnsDomain:domínio.empresa.com /<operação>Se <operação>=NewTree, o argumento ForestRoot também seránecessário:/ForestRoot:<nome_dns_do_domínio_da_raiz_da_floresta>Consulte a tela de ajuda (/?) para obter mais informações.</nome_dns_do_domínio_da_raiz_da_floresta></operação></operação>
Error de sintaxis: el nombre de prueba debe ir seguido de un nombre de dominio DNS y la operación, por ejemplo: /test:DcPromo /DnsDomain:dominio.empresa.com /<operación>Si <operación>=NewTree, también es necesario el argumento ForestRoot:/ForestRoot:<nombrednsdeldominioraízdelbosque>Consulte la pantalla de ayuda (/?) para obtener más información.</nombrednsdeldominioraízdelbosque></operación></operación>
Syntaxfehler: Auf den Testnamen müssen ein DNS-Domänenname und der gewünschte Vorgang folgen. Beispiel: /test:DcPromo /DnsDomain:domaene.unternehmen.com /<vorgang>Bei <vorgang>=NewTree ist zudem das ForestRoot-Argument erforderlich:/ForestRoot:<dns-name der="" gesamtstruktur-stammdomäne="">Weitere Informationen finden Sie auf dem Hilfebildschirm (/?).</dns-name></vorgang></vorgang>
Syntaxisfout: de testnaam moet worden gevolgd door een DNS-domeinnaam en de bewerking, bijvoorbeeld: /test:DcPromo /DnsDomain:domein.bedrijf.com /<bewerking>Als <bewerking>=NewTree, dan is tevens het argument ForestRoot vereist:/ForestRoot:<forest_root_domain_dns_name>Zie het Help-scherm (/?) voor meer informatie.</forest_root_domain_dns_name></bewerking></bewerking>
Chyba syntaxe: název testu musí být následován názvem DNS domény a operací, např.: /test:DcPromo /DnsDomain:doména.společnost.cz /<operace>Pokud <operace>=NewTree, potom je vyžadován takéargument ForestRoot: /ForestRoot:<název_dns_kořenové_domény_struktury>. Další informace naleznete na obrazovce nápovědy (/?).</název_dns_kořenové_domény_struktury></operace></operace>
구문 오류: 테스트 이름 뒤에 도메인 이름과 작업이 와야 합니다. 예: /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /<작업><작업>=NewTree이면 ForestRoot 인수도 필요합니다./ForestRoot:<forest_root_domain_dns_name>자세한 내용을 보려면 도움말 화면(/?)을 참조하십시오.</forest_root_domain_dns_name></작업></작업>
Errore di sintassi: il nome del test deve essere seguito da un nome di dominio DNS e dall'operazione, ad esempio: /test:DcPromo /DnsDomain:dominio.company.com /<operazione>Se <operazione>=NewTree, è necessario specificare anche l'argomento ForestRoot:/ForestRoot:<nome_dns_dominio_radice_foresta>Per ulteriori informazioni, vedere la schermata della Guida (/?).</nome_dns_dominio_radice_foresta></operazione></operazione>
Syntaxfel: du måste skriva %1<parameter></parameter>
語法錯誤: 必須使用 %1<parameter></parameter>
语法错误: 必须使用 %1<parameter></parameter>
Sözdizimi Hatası: %1<parametresi> kullanılmalı</parametresi>
Erro de Sintaxe: é necessário utilizar %1<parâmetro></parâmetro>
構文エラー: %1<パラメータ> を使用してください。</パラメータ>
Błąd składni: należy użyć %1<parametr></parametr>
Szintaktikai hiba: Használja a %1<paraméter> írásmódot.</paraméter>
Erreur de syntaxe : vous devez utiliser %1<paramètre></paramètre>
Синтаксическая ошибка: следует использовать %1<параметр></параметр>
Erro de sintaxe: Use %1<parâmetro></parâmetro>
Error de sintaxis: debe usar %1<parámetro></parámetro>
Syntaxfehler: "%1<parameter>" muss verwendet werden.</parameter>
Syntaxisfout: u moet %1<parameter> gebruiken</parameter>
Chyba syntaxe: je nutné použít parametr %1<parametr></parametr>
구문 오류: %1<매개 변수="">를 사용해야 합니다.</매개>
Errore di sintassi: è necessario utilizzare %1<parametro></parametro>
***Fel: %1 är inte en katalogserver. Du måste ange /s:<katalogserver> eller /n:<namngivningskontext> eller ingenting för att kunna använda den lokala datorn.</namngivningskontext></katalogserver>
***錯誤: %1 不是目錄伺服器。必須指定 /s:<directory server=""> 或 /n:<naming context=""> 或不輸入以使用本機電腦。</naming></directory>
***错误: %1 不是目录服务器。必须指定 /s:<directory server=""> 或 /n:<naming context=""> 或不指定任何内容,才能使用本地计算机。</naming></directory>
***Hata: %1 bir Dizin Sunucusu değil. /s:<dizin sunucusu=""> veya <adlandırma bağlamı="">/n:belirtilmeli veya yerel makineyi kullanmak için hiçbir şey belirtilmemeli.</adlandırma></dizin>
***Erro: %1 não é um Servidor de Directório. É necessário especificar /s:<servidor de="" directório=""> ou /n:<contexto de="" nomenclatura=""> ou nada para Utilizar o computador local.</contexto></servidor>
***エラー: %1 はディレクトリ サーバーではありません。/s:<ディレクトリ サーバー="">または /n:<名前付けコンテキスト> を指定するか、ローカル コンピュータを使用する 場合は何も指定しないでください。</名前付けコンテキスト></ディレクトリ>
*** Błąd: %1 nie jest serwerem katalogowym. Należy określić /s:<serwer katalogowy=""> lub /n:<kontekst nazewnictwa="">, albo nie określać żadnych parametrów, aby używać komputera lokalnego.</kontekst></serwer>
*** Hiba történt: A(z) %1 kiszolgáló nem címtárkiszolgáló. A helyi számítógép használatához a /s:<címtárkiszolgáló> vagy a /n:<névhasználati környezet=""> írásmódot használja, vagy ne adjon meg semmit.</névhasználati></címtárkiszolgáló>
***Erreur : %1 n’est pas un serveur d’annuaire. Vous devez spécifier /s:<serveur d’annuaire=""> ou /n:<contexte de="" nommage=""> ou ne rien indiquer pour utiliser l’ordinateur local.</contexte></serveur>
***Ошибка: %1 не является сервером каталогов. Следует указать /s:<сервер каталогов=""> или /n:<контекст именования="">, либо ничего не указывать, если используется локальный компьютер.</контекст></сервер>
***Erro: %1 não é um Servidor de Diretório. Especifique /s:<servidor de="" diretório=""> ou /n:<contexto de="" nomenclatura="">, ou nada, para usar o computador local.</contexto></servidor>
***Error: %1 no es un servidor de directorio. Debe especificar /s:<servidor de="" directorio="">, /n:<contexto de="" nomenclatura=""> o nada para usar el equipo local.</contexto></servidor>
***Fehler: %1 ist kein Verzeichnisserver. Geben Sie entweder "/s:<verzeichnisserver>" oder "/n:<namenskontext>" an, oder geben Sie nichts an, um den lokalen Computer zu verwenden.</namenskontext></verzeichnisserver>
***Fout: %1 is geen adreslijstserver. U moet /s:<adreslijstserver> of /n:<naamgevingscontext> of niets opgeven als u gebruik wilt maken van de lokale machine.</naamgevingscontext></adreslijstserver>
***Chyba: %1 není adresářový server. Chcete-li nástroj použít v místním počítači musíte specifikovat možnost /s:<adresářový server=""> nebo /n:<názvový kontext=""> nebo nespecifikujte nic.</názvový></adresářový>
***오류: %1이(가) 디렉터리 서버가 아닙니다. /s:<디렉터리 서버=""> 또는 /n:<명명 컨텍스트="">를 지정하거나, 로컬 컴퓨터를 사용하려면 아무 것도 지정하지 마십시오.</명명></디렉터리>
***Errore: %1 non è un server di directory. È necessario specificare /s:<server di="" directory="">, /n:<contesto dei="" nomi=""> oppure nulla, se si desidera utilizzare il computer locale.</contesto></server>
Fel: Hoppa inte över de test som inte körs som standard. Använd dcdiag /? för de testen.
錯誤: 不要略過預設不會執行的測試。 使用 dcdiag /? 取得那些測試的資訊。
错误: 不要忽略默认情况下没有运行的测试。 将 dcdiag /? 用于这些测试。
Hata: Varsayılan olarak çalıştırılmayan sınamaları atlamayın. Bu tür sınamalar için dcdiag /? kullanın.
Erro: Não omita testes que não sejam executados por predefinição. Utilize dcdiag /? para esses testes.
エラー: 既定で実行されないテストは省略しないでください。 これらのテストには dcdiag /? を使用します。
Błąd: nie pomijaj testów, które nie są uruchamiane domyślnie. Użyj narzędzia dcdiag /? do tych testów.
Hiba történt: Ne hagyja ki az alapértelmezés szerint nem futtatott teszteket. A tesztekhez a dcdiag /? paranccsal kaphat segítséget.
Erreur : n’omettez pas les tests qui ne sont pas exécutés par défaut. Utilisez dcdiag /? pour ces tests.
Ошибка: Не следует пропускать проверки, которые не выполняются по умолчанию. Для таких проверок используйте dcdiag /?.
Erro: Não omita testes que não são executados por padrão. Use dcdiag /? para esses testes.
Error: no omita pruebas que no se ejecuten de manera predeterminada. Use dcdiag /? para estas pruebas.
Fehler: Lassen Sie keine Tests aus, die nicht standardmäßig ausgeführt werden. Verwenden Sie für diese Tests den Befehl "dcdiag /?".
Fout: laat testen die standaard niet worden uitgevoerd niet weg. Gebruik voor deze testen dcdiag /?.
Chyba: Nevynechávejte testy, které nejsou spouštěny ve výchozím nastavení. Pro tyto testy použijte příkaz dcdiag /?.
오류: 기본적으로 실행되지 않는 테스트를 생략하지 마십시오. 이러한 테스트를 보려면 dcdiag /?를 사용하십시오.
Errore: non omettere i test non eseguiti per impostazione predefinita. Per informazioni su tali test, utilizzare dcdiag /?.
See catalog page for all messages.