The service
Messages on page
*** FEL: Hemservern %1 är inte synkroniserad med %2. Det går inte att fortsätta. Försök att köra: dcdiag /s:%2 <alternativ></alternativ>
*** 錯誤: 主伺服器 %1 並未與 %2 同步。無法繼續。 建議您執行: dcdiag /s:%2 <options></options>
*** 错误: 主服务器 %1 没有与 %2 同步,因此无法处理。 建议您运行: dcdiag /s:%2 <options></options>
*** HATA: %1 giriş sunucusu %2 ile eşitlenmiş değil, devam edilemiyor. Şu konutu çalıştırmanız önerilir: dcdiag /s:%2 <seçenekler></seçenekler>
*** ERRO: O servidor primário %1 não está em sincronização com %2. Não é possível continuar. Recomendamos que execute: dcdiag /s:%2 <opções></opções>
*** エラー: ホーム サーバー %1 は %2 と同期しておらず、続行できません。 dcdiag /s:%2 <オプション> を実行することをお勧めします。</オプション>
*** BŁĄD: Serwer macierzysty %1 nie jest zsynchronizowany z obiektem %2. Nie można kontynuować. Spróbuj uruchomić: dcdiag /s:%2 <opcje></opcje>
*** Hiba történt: A(z) %1 kiszolgáló és a(z) %2 számítógép nincs egymással szinkronizálva, ezért nem folytatható a művelet. Futtassa az alábbi parancsot: dcdiag /s:%2 <kapcsolók></kapcsolók>
*** Erreur : le serveur associé %1 n’est pas synchronisé avec %2. Impossible de continuer. Exécutez dcdiag /s:%2 <options></options>
*** ОШИБКА: Основной сервер %1 не синхронизирован с %2, продолжение невозможно. Ожидается, что будет выполнена команда: dcdiag /s:%2 <параметры></параметры>
*** ERRO: O servidor local %1 não está em sincronia com %2, não é possível prosseguir. É aconselhável executar: dcdiag /s:%2 <opções></opções>
*** ERROR: el servidor principal %1 no está sincronizado con %2. No se puede continuar. Se recomienda ejecutar: dcdiag /s:%2 <opciones></opciones>
*** FEHLER: Der Homeserver %1 ist nicht synchron mit %2. Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Empfehlung: Führen Sie den folgenden Befehl aus: dcdiag /s:%2 <optionen></optionen>
*** FOUT: de basisserver %1 is niet gesynchroniseerd met %2. Kan niet doorgaan. Het is raadzaam om run: dcdiag /s:%2 <opties> uit te voeren</opties>
*** CHYBA: Domovský server %1 není synchronizován s %2, není možné pokračovat. Spusťte nástroj: dcdiag /s:%2 <možnosti></možnosti>
*** 오류: 홈 서버 %1이(가) %2과(와) 동기화 상태가 아니므로 계속할 수 없습니다. 다음을 실행해 보십시오. dcdiag /s:%2 <옵션></옵션>
*** ERRORE: impossibile continuare. L'home server %1 non è sincronizzato con %2. È consigliabile eseguire: dcdiag /s:%2 <opzioni></opzioni>
*** FEL: Det finns en inkonsekvens på katalogservern. Försök att köra dcdiag om ett tag, eventuellt på en annan domänkontrollant.
***錯誤: 在 DS 中有不一致,建議您花一些時間執行 dcdiag ,例如在不同 DC 中。
***错误: DS 中存在不一致情况,建议您稍后运行 dcdiag ,它可能在不同的 DC 上运行。
***HATA: DS'de tutarsızlık var, birkaç saniye içinde, belki farklı bir DC üzerinde dcdiag çalıştırmanız önerilir.
***ERRO: Existe uma inconsistência no DS. Sugerimos que execute dcdiag dentro de alguns momentos, talvez num DC diferente.
***エラー: DS に不整合があります。すぐに (可能であれば別の DC で) dcdiag を実行 することをお勧めします。
*** BŁĄD: Wystąpiła niespójność na serwerze domeny. Spróbuj uruchomić narzędzie dcdiag za kilka chwil, na przykład na innym kontrolerze domeny.
*** Hiba történt: Inkonzisztencia észlelhető a címtárszolgáltatásban. Javasolt néhány perc múlva futtatni a dcdiag parancsot, esetleg egy másik tartományvezérlőn.
***Erreur : incohérence dans le service d’annuaire. Exécutez dcdiag dans quelques instants, peut-être sur un autre contrôleur de domaine.
***ОШИБКА: В DS имеется несогласованность данных, в ближайшее время следует запустить dcdiag, возможно, на другом контроллере DC.
*** ERRO: inconsistência no DS. É aconselhável executar dcdiag em alguns minutos, talvez em um controlador de domínio diferente.
***ERROR: hay una incoherencia en el DS. Se recomienda ejecutar dcdiag en unos minutos, quizás en otro DC.
***Fehler: Der Verzeichnisdienst enthält eine Inkonsistenz. Empfehlung: Warten Sie einen Moment, und führen Sie anschließend den Befehl "dcdiag" aus (auch auf einem anderen Domänencontroller möglich).
*** FOUT: er is sprake van een inconsistentie in Active Directory. Het is raadzaam om over enkele ogenblikken dcdiag uit te voeren. U kunt hiertoe mogelijk gebruikmaken van een andere domeincontroller.
***CHYBA: V adresářovém serveru existuje nekonzistence, spusťte nástroj dcdiag za pár okamžiků v jiném řadiči domény.
***오류: DS에 불일치가 있습니다. 잠시 후에 다른 DC에서 dcdiag를 실행해 보십시오.
*** ERRORE: rilevata incoerenza nel servizio directory. È consigliabile attendere alcuni istanti quindi eseguire dcdiag, possibilmente su un altro controller di dominio.
Fel: Ett oåterkalleligt fel har inträffat: %1.
錯誤: 發生嚴重錯誤: %1。
错误: 发生了严重错误: %1。
Hata: Önemli bir hata oluştu: %1.
Erro: Ocorreu um erro fatal: %1.
エラー: 致命的なエラーが発生しました: %1。
Błąd: wystąpił błąd krytyczny: %1.
Súlyos hiba történt: %1.
Erreur : erreur irrécupérable : %1.
Ошибка: Произошла критическая ошибка: %1.
Erro: Ocorreu um erro fatal: %1.
Error irrecuperable: %1.
Fehler: Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten: %1.
Fout: er is een onherstelbare fout opgetreden: %1.
Chyba: Došlo k závažné chybě: %1.
오류: 오류가 발생했습니다. %1.
Errore: errore irreversibile: %1.
Fel: En serverlista som var NULL skulle skrivas ut. Minnet kanske är slut.
錯誤: 嘗試顯示空的伺服器清單。記憶體不足發生錯誤?
错误: 试图打印出为 NULL 的服务器列表。是否为内存不足错误?
Hata: BOŞ sunucu listesi yazdırılmaya çalışıldı. Bellek yetersiz hatası?
Erro: Tentativa de impressão de uma lista de servidores NULL. Erro de memória esgotada?
エラー: NULL のサーバー一覧を印刷しようとしました。メモリ不足のエラーである 可能性があります。
Błąd: Próbowano wydrukować listę serwerów, która była pusta. Błąd braku pamięci?
Hiba történt: NULL értékű kiszolgálólistát próbált meg kinyomtatni. Lehet, hogy nincs elegendő memória.
Erreur : tentative d’impression d’une liste de serveurs NULL. La mémoire est peut-être insuffisante.
Ошибка: Попытка вывода на печать списка серверов, значение которого - NULL. Ошибка недостаточности памяти?
Erro: Tentativa de imprimir uma lista de servidores com status NULL. Erro de memória insuficiente?
Error: se intentó imprimir una lista de servidores que era NULL. Es posible que no haya suficiente memoria.
Fehler: Versuch, eine leere Serverliste zu drucken. Nicht genügend Arbeitsspeicher?
Fout: er is geprobeerd om een lege serverlijst af te drukken. De fout wordt mogelijk veroorzaakt door onvoldoende geheugen
Chyba: Pokus o vytištění seznamu serverů, který má hodnotu NULL. Nedostatek paměti?
오류: NULL인 서버 목록을 출력하려고 했습니다. 메모리 부족 오류가 발생했습니까?
Errore: tentativo di visualizzare un elenco di server NULL. Probabile errore di memoria insufficiente.
Fel: Det gick inte att ansluta till hemservern %1. Fel: 0x%2!x! %3 Det går inte att fortsätta med testet av inkommande replikering.
錯誤: 無法連線到主伺服器 %1,錯誤: 0x%2!x! "%3"無法繼續輸入站台間複寫測試。
错误: 与主服务器 %1 进行连接失败,错误: 0x%2!x!“%3” 无法继续执行入站站点间复制测试。
Hata: %1 giriş sunucusuna bağlanma hatası, hata: 0x%2!x! "%3"Gelen siteler arası çoğaltma sınaması devam edemiyor.
Erro: Falha ao ligar ao servidor primário %1, erro: 0x%2!x! "%3"Não é possível continuar o teste de replicação de entrada entre locais.
エラー: ホーム サーバー %1 への接続エラーです。エラー: 0x%2!x! "%3"入力方向のサイト間レプリケーション テストを続行できません。
Błąd podczas łączenia się z serwerem macierzystym %1, błąd: 0x%2!x! "%3"Nie można wykonać testu międzylokacyjnej replikacji przychodzącej.
Nem létesíthető kapcsolat a(z) %1 kiszolgálóval, mert hiba (0x%2!x!) történt: %3 A bejövő helyközi replikáció tesztelése nem folytatható.
Erreur : échec de la connexion au serveur associé %1 ; erreur 0x%2!x! « %3 »Impossible de poursuivre le test de réplication intersite entrante.
Ошибка: Сбой при подключении к основному серверу %1, ошибка: 0x%2!x! "%3"Проверка входящей межсайтовой репликации не может быть продолжена.
Erro: Falha na conexão com o servidor local %1, erro: 0x%2!x! "%3"O teste de entrada de replicação entre sites não pode prosseguir.
Error: no se pudo conectar con el servidor principal %1, error: 0x%2!x! "%3"La prueba de replicación entre sitios entrante no puede continuar.
Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit dem Homeserver %1: 0x%2!x! "%3"Der Test der eingehenden standortübergreifenden Replikation kann nicht fortgesetzt werden.
Fout: het verbinden met de basisserver %1 is mislukt, fout: 0x%2!x! "%3"De inkomende intersite-replicatietest kan niet worden voortgezet.
Chyba: Při připojování k domovskému serveru %1 došlo k chybě: 0x%2!x! %3. Test příchozí replikace mezi lokalitami nemůže pokračovat.
오류: 홈 서버 %1에 연결하지 못했습니다. 오류: 0x%2!x! "%3"인바운드 사이트 간 복제 테스트를 계속할 수 없습니다.
Errore: impossibile connettersi all'home server %1. Errore: 0x%2!x! "%3"Impossibile continuare il test di replica in ingresso tra siti.
***Fel: Det går inte att kontakta ISTG för platsen %1. Inkommande replikeringstest mellan platser måste avbrytas.
***錯誤: 無法連絡站台 %1 的 ISTG,必須中止輸入 站台間複寫測試。
***错误: 无法联系站点 %1 的 ISTG,必须终止入站站点间 复制测试。
***Hata: %1 sitesi için ISTG ile bağlantı kurulamıyor, gelen siteler arası çoğaltma sınamasından çıkılması gerekiyor.
***Erro: Não é possível contactar o ISTG para o local %1. É necessário abortar o teste de replicação de entrada entre locais.
***エラー: サイト %1 の ISTG に接続できません。入力方向の サイト間レプリケーション テストを中止する必要があります。
*** Błąd: Nie można skontaktować się z serwerem ISTG dla lokacji %1. Test międzylokacyjnej replikacji przychodzącej musi zostać przerwany.
*** Hiba történt: Nem létesíthető kapcsolat a(z) %1 webhely ISTG-jével. A bejövő helyközi replikáció tesztelését meg kell szakítani.
***Erreur : impossible de contacter le générateur de topologie intersite pour le site %1. Vous devez abandonner le test de réplication intersite entrante.
***Ошибка: Не удается установить связь с ISTG для сайта %1, проверку входящей межсайтовой репликации следует прервать.
***Erro: Não é possível contatar o ISTG para o site %1. É necessário abortar o teste de entrada de replicação entre sites.
***Error: no se puede establecer contacto con el ISTG para el sitio %1. Se debe anular la prueba de replicación entre sitios entrante.
***Fehler: Der ISTG für den Standort %1 ist nicht erreichbar. Der Test der standortübergreifenden Replikation wird abgebrochen.
***Fout: kan geen contact maken met de ISTG voor de site %1. De inkomende intersite-replicatietest moet worden afgebroken.
***Chyba: Server ISTG pro lokalitu %1 nelze kontaktovat, test příchozíreplikace mezi lokalitami musí být přerušen.
***오류: %1 사이트에 대한 ISTG에 연결할 수 없습니다. 인바운드 사이트 간 복제 테스트를 중단해야 합니다.
***Errore: impossibile contattare l'ISTG per il sito %1. Il test di replica in ingresso tra siti deve essere interrotto.
***Fel: På servern %1, DsReplicaGetInfo() misslyckades, fel: 0x%2!x! "%3"Inkommande replikeringstest mellan platser kan inte fortsätta.
***錯誤: 在伺服器 %1,DsReplicaGetInfo() 失敗,錯誤: 0x%2!x! "%3"無法繼續輸入站台間複寫測試。
***错误: 在服务器 %1 上,DsReplicaGetInfo() 失败,错误: 0x%2!x!“%3” 无法继续执行入站站点间复制测试。
***Hata: %1 sunucusunda, DsReplicaGetInfo() başarısız oldu, hata: 0x%2!x! "%3"Gelen siteler arası çoğalma sınaması devam edemiyor.
***Erro: No servidor %1, falha em DsReplicaGetInfo(), erro: 0x%2!x! "%3"Não é possível continuar o teste de replicação de entrada entre locais.
***エラー: サーバー %1 で、DsReplicaGetInfo() が失敗しました。 エラー: 0x%2!x! "%3"入力方向のサイト間レプリケーション テストを続行できません。
*** Błąd: na serwerze %1 nie powiodło się wywołanie funkcji DsReplicaGetInfo(), błąd: 0x%2!x! "%3"Nie można wykonać testu międzylokacyjnej replikacji przychodzącej.
*** Sikertelen a DsReplicaGetInfo() művelet a(z) %1 kiszolgálón. Hiba (0x%2!x!) történt: %3. A bejövő helyközi replikáció tesztelése nem folytatható.
***Erreur : DsReplicaGetInfo() a échoué sur le serveur %1 ; erreur 0x%2!x! « %3 »Impossible de poursuivre le test de réplication intersite entrante.
***Ошибка: Сбой функции DsReplicaGetInfo() на сервере %1, ошибка: 0x%2!x! "%3"Проверка входящей межсайтовой репликации не может быть продолжена.
***Erro: Falha do DsReplicaGetInfo() no servidor %1, erro: 0x%2!x! "%3"O teste de entrada de replicação entre sites não pode prosseguir.
***Fehler: Auf dem Server %1 ist bei DsReplicaGetInfo() ein Fehler aufgetreten: 0x%2!x! "%3"Der Test der eingehenden standortübergreifenden Replikation kann nicht fortgesetzt werden.
***Fout: DsReplicaGetInfo() is op server %1 mislukt, fout: 0x%2!x! "%3"De inkomende intersite-replicatietest kan niet worden voortgezet.
***Chyba: Na serveru %1 se nezdařila funkce DsReplicaGetInfo(), došlo k chybě: 0x%2!x! %3. Test příchozí replikace mezi lokalitami nemůže pokračovat.
***오류: %1 서버에서 DsReplicaGetInfo()가 실패했습니다. 오류: 0x%2!x! "%3"인바운드 사이트 간 복제 테스트를 계속할 수 없습니다.
***Error de DsReplicaGetInfo() en el servidor %1: 0x%2!x! "%3"La prueba de replicación entre sitios entrante no puede continuar.
***Errore: DsReplicaGetInfo() non riuscita sul server %1. Errore: 0x%2!x! "%3"Impossibile continuare il test di replica in ingresso tra siti.
***Fel: En cirkelloop upptäcktes vid försök att hitta ISTG. Inkommande replikeringstest mellan platser måste avbrytas för den här platsen, %1.
***錯誤: 偵測到循環迴圈嘗試尋找 ISTG。必須中止這個網站 %1 的 輸入站台間複寫測試。
***错误: 已检测到的循环试图找到 ISTG。必须放弃 此站点 %1 的入站站点间复制测试。
***Hata: ISTG'yi bulmaya çalışan dairesel döngü algılandı. Bu %1 sitesi için gelen siteler arası çoğaltma sınamasının kesilmesi gerekiyor .
***Erro: Foi detectado um ciclo a tentar localizar o ISTG. É necessário abandonar o teste de replicação de entrada entre locais deste local %1.
***エラー: ISTG を特定しようとする循環ループが検出されました。このサイト %1 の 入力方向のサイト間レプリケーション テストを破棄する必要があります。
*** Błąd: Podczas próby zlokalizowania serwera ISTG wykryto pętle cykliczną. Test międzylokacyjnej replikacji przychodzącej dla tej lokacji %1 musi zostać porzucony.
*** Hiba történt: Az ISTG keresése közben körkörös hurkot észlelt a rendszer. A webhely (%1) bejövő helyközi replikációjának tesztelése nem folytatható.
***Erreur : boucle circulaire détectée pour localiser le générateur de topologie intersite. Vous devez abandonner le test de réplication intersite entrante pour le site %1.
***Ошибка: Обнаружен бесконечный цикл при попытке поиска ISTG. Следует отказаться от проверки входящей межсайтовой репликации для сайта %1.
***Erro: Foi detectado um loop circular tentando localizar o ISTG. Abandone o teste de entrada de replicação entre sites deste site %1.
***Error: se detectó un bucle circular que intentaba encontrar el ISTG. Se debe abandonar la prueba de replicación entre sitios entrante para este sitio %1.
***Fehler: Beim Suchen des ISTGs wurde eine Schleife festgestellt. Der Test der eingehenden standortübergreifenden Replikation muss für den Standort %1 abgebrochen werden.
***Fout: er is tijdens een poging tot het detecteren van de ISTG een lus gevonden. De inkomende intersite-replicatietest voor de site %1 wordt afgebroken.
***Chyba: Při pokusu o nalezení serveru ISTG byla zjištěna kruhová smyčka. Test příchozíreplikace mezi lokalitami musí být pro tuto lokalitu %1 zrušen.
***오류: ISTG를 찾는 동안 순환 루프가 검색되었습니다. 이 사이트 %1에 대한 인바운드 사이트 간 복제 테스트를 중단해야 합니다.
***Errore: rilevato ciclo circolare di tentativi di individuazione dell'ISTG. È necessario abbandonare il test di replica in ingresso tra siti per il sito %1.
***Fel: Det gick inte att hitta någon ISTG eller framtida ISTG att använda för resten av testet mellan platser. Inkommande replikeringstest mellan platser måste avbrytas för den här platsen, %1.
***錯誤: 找不到 ISTG 或未來的 ISTG,必須使用這個才能繼續其餘的站台間測試。 必須中止這個網站 %1 的輸入站台間複寫測試。
***错误: 无法找到 ISTG 或以后的 ISTG,与之一起用于 余下的站点间测试。必须放弃 此站点 %1 的入站站点间复制测试。
***Hata: Siteler arası sınamanın devamı için kullanılacak bir ISTG veya ileriki tarihli ISTG bulunamadı. Bu site için olan gelen siteler arası çoğaltma sınamasından çıkılması gerekiyor %1.
***Erro: Não foi possível localizar um ISTG ou ISTG futuro a utilizar durante o teste entre locais. É necessário abandonar o teste de replicação de entrada entre locais deste local %1.
***エラー: ISTG、または残りのサイト間テストに使用する今後の ISTG が見つかりませ んでした。このサイト %1 の入力方向のサイト間レプリケーション テストを破棄する必要があります。
*** Błąd: Nie można zlokalizować serwera ISTG lub przyszłego serwera ISTG, który ma zostać użyty do wykonania pozostałej części testu międzylokacyjnego. Test międzylokacyjnej replikacji przychodzącej dla tej lokacji %1 musi zostać porzucony.
*** Hiba történt: Nem található sem jelenlegi, sem jövőbeni ISTG, amellyel be lehetne fejezni a helyközi tesztet. A webhely (%1) bejövő helyközi replikációjának tesztelése nem folytatható.
***Erreur : impossible de localiser un générateur de topologie intersite (ISTG) ou un futur ISTG, à utiliser pour le reste du test intersite. Vous devez abandonner le test de réplication intersite entrante pour le site %1.
***Ошибка: Не удается найти текущий или будущий ISTG для использования его с оставшейся частью межсайтовой проверки. Следует отказаться от проверки входящей межсайтовой репликации для сайта %1.
***Erro: Não foi possível localizar um ISTG ou um futuro ISTG, para ser usado no resto do teste entre sites. Abandone o teste de entrada de replicação entre sites deste site %1.
***Error: no se encontró un ISTG o un futuro ISTG que se pueda usar para el resto de la prueba entre sitios. Se debe abandonar la prueba de replicación entre sitios entrante para este sitio %1.
***Fehler: Es konnte kein ISTG oder zukünftiger ISTG gefunden werden, der für den restlichen standortübergreifenden Test verwendet werden kann. Der Test der eingehenden standortübergreifenden Replikation muss für den Standort %1 abgebrochen werden.
***Fout: kan geen ISTG of toekomstige ISTG vinden, die kan worden gebruikt voor de rest van de intersite-test. De inkomende intersite-replicatietest voor de site %1 moet worden afgebroken.
***Chyba: Nebyl nalezen server ISTG nebo budoucí server ISTG, který by mohl být použit pro zbylé testy mezi lokalitami. Test příchozí replikace mezi lokalitami musí být pro tuto lokalitu %1 zrušen.
***오류: ISTG 또는 남아 있는 사이트 간 테스트에 사용할 ISTG를 찾을 수 없습니다. 이 사이트 %1에 대한 인바운드 사이트 간 복제 테스트를 중단해야 합니다.
***Errore: impossibile individuare un ISTG o un ISTG futuro utilizzabile per il resto del test tra siti. È necessario abbandonare il test di replica in ingresso tra siti per il sito %1.
***Fel: Det gick inte att hämta metadata från %1 för platsen %2, fel: 0x%3!x! %4 Inkommande replikeringstest mellan platser måste avbrytas för den här platsen.
***錯誤: 無法從 %1 擷取站台 %2 的中繼資料,錯誤是 0x%3!x! %4 必須中止這個網站的輸入站台間複寫測試。
***错误: 无法从 %1 检索站点 %2 的元数据,错误是 0x%3!x! %4 必须放弃此站点的入站站点间复制测试。
***Hata: %1 öğesinden %2 sitesi için meta verileri alınamadı, hata 0x%3!x! %4 Bu site için gelen siteler arası çoğaltma sınamasından çıkılması gerekiyor.
***Erro: Não foi possível obter os metadados de %1 para o local %2, erro 0x%3!x! %4É necessário abandonar o teste de replicação de entrada entre locais deste local.
***エラー: サイト %2 の %1 からメタ データを取得できませんでした。 エラー 0x%3!x! %4 このサイトの入力方向のサイト間レプリケーション テストを破棄する必要があります。
*** Błąd: Nie można pobrać metadanych z obiektu %1 dla lokacji %2, błąd 0x%3!x! %4 Test międzylokacyjnej replikacji przychodzącej dla tej lokacji musi zostać porzucony.
*** Nem olvashatók be a metaadatok a(z) %1 kiszolgálóról a(z) %2 webhelyhez. Hiba (0x%3!x!) történt: %4 A webhely (%1) bejövő helyközi replikációjának tesztelése nem folytatható.
***Erreur : impossible de récupérer les métadonnées à partir de %1 pour le site %2 ; erreur 0x%3!x! %4 Vous devez abandonner le test de réplication intersite entrante pour ce site.
***Ошибка: Не удается получить из %1 метаданные для сайта %2, ошибка 0x%3!x! %4 Следует отказаться от проверки входящей межсайтовой репликации для данного сайта .
***Erro: Não foi possível recuperar os metadados de %1 para o site %2, erro 0x%3!x! %4 Abandone o teste de entrada de replicação entre sites deste site.
***Fehler: Für den Standort %2 konnten von %1 keine Metadaten abgerufen werden. Fehler: 0x%3!x! %4 Der Test der eingehenden standortübergreifenden Replikation für diesen Standort muss abgebrochen werden.
***Fout: kan de metagegevens voor de site %2 niet ophalen vanaf %1, fout 0x%3!x! %4 De inkomende intersite-replicatietest voor deze site moet worden afgebroken.
***Chyba: Nebylo možné získat metadata z %1 pro lokalitu %2, došlo k chybě 0x%3!x! %4 . Test příchozí replikace mezi lokalitami musí být pro tuto lokalitu zrušen.
***오류: %2 사이트에 대해 %1에서 메타데이터를 검색할 수 없습니다. 오류 0x%3!x! %4 이 사이트에 대한 인바운드 사이트 간 복제 테스트를 중단해야 합니다.
***Error: no se pudieron recuperar los metadatos de %1 para el sitio %2, error 0x%3!x! %4 Se debe abandonar la prueba de replicación entre sitios entrante para este sitio.
***Errore: impossibile recuperare i metadati da %1 per il sito %2. Errore: 0x%3!x! %4È necessario abbandonare il test di replica in ingresso tra siti per il sito.
See catalog page for all messages.