The service
Messages on page
Verifiera att det angivna domännamnet är korrekt och åtgärda problemet genom att kontakta nätverks/DNS- administratören.
請確認指定的網域名稱是否正確,並連絡您的網路/DNS 系統管理員以修正問題。
验证指定域名的正确性,并与您的网络/DNS 管理员联系解决该问题。
Belirtilen etki alanı adının doğru olduğunu doğrulayın ve sorunu düzeltmek için ağ/DNS yöneticinize başvurun.
Verifique se o nome de domínio especificado está correcto e contacte o administrador de rede/DNS para corrigir o problema.
指定したドメイン名が正しいかどうかを確認し、ネットワーク管理者または DNS 管理者 に連絡して問題を解決してください。
Sprawdź poprawność określonej nazwy domeny i skontaktuj się z administratorem sieci/DNS, aby rozwiązać ten problem.
Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott tartománynév, és a probléma megoldásáért forduljon a hálózati vagy DNS-rendszergazdához.
Vérifiez l’exactitude du nom de domaine spécifié et contactez votre administrateur réseau/DNS pour corriger le problème.
Убедитесь в правильности указанного имени домена и обратитесь к администратору сети или DNS для решения проблемы.
Verifique se o nome de domínio especificado está correto e contate o administrador da rede/DNS para resolver o problema.
Compruebe que el nombre de dominio especificado sea correcto y póngase en contacto con el administrador de DNS o de red para solucionar el problema.
Überprüfen Sie den angegebenen Domänennamen, und bitten Sie den zuständigen Netzwerk-/DNS- Administrator, das Problem zu beheben.
Controleer de juistheid van de opgegeven domeinnaam en neem contact op met uw netwerk/DNS-beheerder, zodat hij of zij het probleem kan verhelpen.
Ověřte správnost zadaného názvu domény a požádejte správce sítě nebo služby DNS o vyřešení problému.
지정한 도메인 이름이 정확한지 확인하고 네트워크/DNS 관리자에게 이 문제를 수정할 것을 요청하십시오.
Verificare la correttezza del nome di dominio specificato e contattare l'amministratore DNS o della rete per risolvere il problema.
Du kan också manuellt lägga till posterna som anges i filen %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
您也可以手動新增指定的記錄到 %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns 檔案。
也可以手动添加在 %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns 文件中指定的记录。
%%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns dosyasında belirtilen kayıtları elle de ekleyebilirsiniz.
Também pode adicionar manualmente os registos especificados no ficheiro the %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
%%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns ファイルに指定されているレコード を手動で追加することもできます。
Możesz także ręcznie dodać rekordy określone w pliku %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
A(z) %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns fájlban megadott rekordok manuálisan is hozzáadhatók.
Vous pouvez aussi ajouter manuellement les enregistrements spécifiés dans le fichier %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
Можно также вручную добавить записи, указанные в файле %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
Também é possível adicionar manualmente os registros especificados no arquivo %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
También puede agregar manualmente los registros especificados en el archivo %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
Alternativ können Sie auch die in der Datei "%%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns" angegebenen Einträge manuell hinzufügen.
U kunt de records die in het bestand %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns worden aangegeven ook handmatig toevoegen.
Můžete také ručně přidat záznamy zadané v souboru %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
%%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns 파일에 지정된 레코드를 수동으로 추가할 수도 있습니다.
È inoltre possibile aggiungere manualmente i record specificati nel file %%systemroot%%\system32\config\netlogon.dns.
Undantaget 0x%1!x! påträffades när händelseposten skulle formateras. Händelsepostens data är felaktiga.
尝试格式化事件记录时,出现异常 0x%1!x!! 事件记录数据不正确!
Olay kaydı biçimlendirilmeye çalışılırken 0x%1!x! özel durumuyla karşılaşıldı! Olay kaydı verisi hatalı!
Foi encontrada a excepção 0x%1!x! ao tentar formatar o registo de eventos! Os dados do registo de eventos estão incorrectos!
嘗試格式化事件記錄時發生意外 0x%1!x!! 事件記錄資料錯誤!
イベント レコードをフォーマットしようとする例外 0x%1!x! が発生しました。イベント レコード データが正しくありません。
Napotkano wyjątek 0x%1!x! podczas próby sformatowania rekordu zdarzenia! Dane rekordu zdarzenia są nieprawidłowe.
A következő kivétel történt az eseményrekord formázásakor: 0x%1!x!. Az eseményrekord adatai hibásak!
Exception 0x%1!x! détectée lors du formatage de l’enregistrement d’événement. Données d’enregistrement de l’événement incorrectes.
Обнаружено исключение 0x%1!x!, пытающееся форматировать запись события! Данные записи события повреждены!
A exceção 0x%1!x! foi encontrada na tentativa de formatar o registro de evento! Os dados do registro de evento estão incorretos!
Excepción 0x%1!x! al intentar formatear el registro de evento. Los datos del registro de evento son incorrectos.
Beim Formatieren des Ereigniseintrags ist die Ausnahme 0x%1!x! aufgetreten. Die Daten des Ereigniseintrags sind fehlerhaft.
Tijdens een poging tot het indelen van de gebeurtenisrecord is de uitzondering 0x%1!x! aangetroffen. De gebeurtenisrecordgegevens zijn beschadigd.
Při pokusu o formátování záznamu události byla nalezena výjimka 0x%1!x!. Data záznamu události jsou chybná.
이벤트 레코드의 서식을 지정하는 중 0x%1!x! 예외가 발생했습니다. 이벤트 레코드 데이터가 잘못되었습니다.
Eccezione 0x%1!x! durante la formattazione del record di evento. Dati del record di evento non validi.
DnsUpdateTest returnerade %1!d!. Det innebär att A-posttestet inte gav ett entydigt svar.
DnsUpdateTest 傳回 %1!d!。所以 A 記錄測試尚未有結果。
DnsUpdateTest 返回了 %1!d!。A 记录测试还没有结论。
DnsUpdateTest %1!d! döndürdü. A kaydı sınaması bu nedenle sonuçlandırılamadı.
DnsUpdateTest devolveu %1!d!. O teste de registo A é, deste modo, inconclusivo.
DnsUpdateTest で %1!d! が返されました。A レコード テストは結論が出ません。
Funkcja DnsUpdateTest zwróciła wartość %1!d!. Dlatego wynik testu rekordu A jest niejednoznaczny.
A DnsUpdateTest eljárás %1!d! értéket adott vissza. Az "A" rekord tesztje ezért nem ad megbízható eredményt.
DnsUpdateTest a retourné %1!d!. Le test de l’enregistrement A est peu concluant.
DnsUpdateTest возвратил %1!d!. Таким образом, проверка A-записи не дала результата.
O teste DnsUpdateTest retornou %1!d!. Com isso, o teste de registro A não foi conclusivo.
DnsUpdateTest devolvió %1!d!. Por tanto, la prueba del registro A no es concluyente.
Von DnsUpdateTest wurde %1!d! zurückgegeben. Der Test des A-Eintrags ist daher nicht eindeutig.
DnsUpdateTest heeft %1!d! als resultaat gegeven. De A-recordtest heeft derhalve niet tot een definitief resultaat geleid.
Proces DnsUpdateTest vrátil: %1!d!. Test záznamu A tedy nebyl uzavřen.
DnsUpdateTest가 %1!d!을(를) 반환했습니다. 따라서 A 레코드 테스트가 확실치 않습니다.
DnsUpdateTest ha restituito %1!d!. Il test del record A non ha pertanto fornito risultati attendibili.
Det verkar som om skapandet av den här partitionen (%1) inte slutfördes. Den här korsreferensen (%2) är död och bör tas bort från katalogen.
似乎這個分割 (%1) 無法完全建立。這個交互參照 (%2) 已經失效,並應該從目錄中 移除。
看起来此分区(%1)未能完全创建。此交叉引用(%2) 错误,应该从目录中删除。
Bu bölümün (%1) tümüyle oluşturulması başarısız olmuş görünüyor. Bu çapraz başvuru (%2) çalışmıyor, dizinden kaldırılması gerekiyor.
Parece que não foi possível criar completamente esta partição (%1). Esta referência cruzada (%2) está inactiva e deve ser removida do directório.
このパーティション (%1) は完全に作成されていないようです。 この相互参照 (%2) は無効であり、ディレクトリから削除する必要があります。
Prawdopodobnie ta partycja (%1) nie została całkowicie utworzona. Ten odsyłacz (%2) nie działa i należy usunąć go z katalogu.
Úgy tűnik, nem sikerült a partíció (%1) teljes létrehozása. Ez a kereszthivatkozás (%2) érvénytelen, és el kell távolítani a könyvtárból.
Cette partition (%1) n’a pas pu être entièrement créée. Cette référence croisée (%2) est morte est doit être supprimée de l’annuaire.
По-видимому, данный раздел (%1) не удалось создать полностью. Эта перекрестная ссылка (%2) не действует и должна быть удалена из каталога.
Parece que esta partição (%1) não foi criada por completo. Essa referência cruzada (%2) está inativa e deve ser removida do diretório.
Parece que esta partición (%1) no se pudo crear por completo. Esta referencia cruzada (%2) está inactiva y debe quitarse del directorio.
Die Partition (%1) wurde anscheinend nicht vollständig erstellt. Der Querverweis (%2) funktioniert nicht und sollte aus dem Verzeichnis entfernt werden.
Het maken van deze partitie (%1) is waarschijnlijk niet geheel voltooid. De kruislingse verwijzing (%2) is niet-actief en moet uit de adreslijst worden verwijderd.
Zdá se, že se nepodařilo tento oddíl (%1) zcela vytvořit. Tento křížový odkaz (%2) je neplatný a měl by být odebrán z adresáře.
이 파티션(%1)이 완전히 만들어지지 않은 것 같습니다. 이 상호 참조(%2)가 작동하지 않으므로 디렉터리에서 제거해야 합니다.
Impossibile creare completamente la partizione (%1). Il riferimento incrociato (%2) non è valido e deve essere rimosso dalla directory.
För närvarande ligger den här korsreferens auktoritativa information utanför definitionsområdet. Försök köra dcdiag med alternativet /e.
這個交互參照的管理權限資訊目前位於領域之外; 請嘗試執行 dcdiag 並加入 /e 選項。
当前此交叉引用的权威信息超出了范围;请尝试使用 /e 选项运行 dcdiag。
Bu çapraz başvurunun yetkili bilgisi şu an kapsam dışında; Dcdiag aracını /e seçeneğiyle çalıştırmayı deneyin.
Actualmente, as informações autoritativas desta referência cruzada estão fora do âmbito; Tente executar o dcdiag com a opção /e.
現在、この相互参照の権限情報は範囲外にあります。/e オプションを使って dcdiag を実行してみてください。
Obecnie informacje autorytatywne dla tego odsyłacza znajdują się poza zakresem. Spróbuj uruchomić narzędzie dcdiag z opcją /e.
Jelenleg a kereszthivatkozás mérvadó adatai hatókörön kívüliek; Próbálkozzon a dcdiag eszköz /e kapcsolóval való futtatásával.
Actuellement les informations faisant autorité pour cette référence croisée sortent de son étendue. Essayez d’exécuter la commande dcdiag avec l’option /e.
В данный момент сведения о полномочиях данной перекрестной ссылки недоступны; попробуйте запустить программу dcdiag с параметром /e.
Atualmente as informações autoritativas para esta referência cruzada estão fora do escopo; Tente executar o dcdiag com a opção /e.
Actualmente la información autoritativa para esta referencia cruzada estáfuera de ámbito; intente ejecutar dcdiag con la opción /e.
Die autorisierende Information dieses Querverweises liegt derzeit außerhalb des zulässigen Bereichs. Führen Sie dcdiag mit der Option "/e" aus.
De autoriteitsinformatie voor deze kruislingse verwijzing valt buiten het bereik. Probeer of u het probleem kunt oplossen door dcdiag uit te voeren met de schakeloptie /e.
Nyní se autoritativní informace pro tento křížový odkaz nacházejí mimo obor. Zkuste spustit nástroj dcdiag s možností /e.
현재 이 상호 참조에 대한 권한 있는 정보가 범위를 벗어났습니다. /e 옵션을 사용하여 dcdiag를 실행해 보십시오.
L'informazione autorevole per questo riferimento incrociato è attualmente esterna all'ambito. Provare a eseguire dcdiag con l'opzione /e.
LDAP-fel: 0x%1!x! (%1!d!).
LDAP 錯誤 0x%1!x! (%1!d!)。
LDAP 错误 0x%1!x! (%1!d!)。
LDAP Hatası 0x%1!x! (%1!d!).
Erro de LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
LDAP エラー 0x%1!x! (%1!d!)。
Błąd LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
LDAP-hiba: 0x%1!x! (%1!d!).
Erreur LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
Ошибка LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
Erro LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
Error de LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
LDAP-Fehler 0x%1!x! (%1!d!).
LDAP-fout 0x%1!x! (%1!d!).
Chyba protokolu LDAP 0x%1!x! (%1!d!)
LDAP 오류 0x%1!x! (%1!d!).
Errore LDAP 0x%1!x! (%1!d!).
Ett okänt fel har uppstått.
發生不明錯誤。
发生未知错误。
Bilinmeyen bir hata oluştu.
Erro desconhecido.
不明なエラーが発生しました。
Wystąpił nieznany błąd.
Ismeretlen hiba történt.
Une erreur inconnue s’est produite.
Произошла неизвестная ошибка.
Ocorreu um erro desconhecido.
Error desconocido.
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Er is een onbekende fout opgetreden.
Došlo k neznámé chybě.
알 수 없는 오류가 발생했습니다.
Errore sconosciuto.
Programmets katalogpartition (%1) saknar referensdomän för säkerhetsbeskrivaren. Administratören bör ange en domäns unika namn som värde på attributet msDS-SD-Reference-Domain för korsreferensobjektet %2.
應用程式目錄分割 %1 遺失安全性描述元參照網域。系統管理員應該設定 交互參照物件 %2 的 msDS-SD-Reference-Domain 屬性為網域的 DN。
应用程序目录分区 %1 缺少安全描述符引用域。管理员 将交叉引用对象 %2 的 msDS-SD-Reference-Domain 属性设置为域的 DN。
%1 uygulama dizini bölümünde güvenlik tanımlayıcısı başvuru etki alanı eksik. Yöneticinin, %2 çapraz başvuru nesnesindeki msDS-SD-Reference-Domain özniteliğini etki alanının DN'sine ayarlaması gerekiyor.
Falta um domínio de referência do descritor de segurança à partição do directório de aplicações %1. O administrador deverá definir o atributo msDS-SD-Reference-Domain no objecto de referência cruzada %2 no DN de um domínio.
アプリケーション ディレクトリ パーティション %1 に、セキュリティ 記述子の参照ドメインがありません。管理者は、ドメインの DN への相互参照オブジェク ト %2 に msDS-SD-Reference-Domain 属性を設定する必要があります。
Brak domeny odniesienia deskryptora zabezpieczeń w partycji katalogu aplikacji %1. Administrator powinien ustawić nazwę wyróżniającą domeny jako wartość atrybutu msDS-SD-Reference-Domain w obiekcie odsyłacza %2.
A(z) %1 alkalmazásspecifikus címtárpartícióban hiányzik egy biztonsági leírót hivatkoztató tartomány. A rendszergazdának az msDS-SD-Reference-Domain attribútumot egy tartomány megkülönböztető nevére kell állítania a következő kereszthivatkozás-objektumban: %2.
Un domaine de référence du descripteur de sécurité est manquant dans la partition de l’annuaire d’applications %1. L’administrateur doit définir l’attribut msDS-SD-Reference-Domain de l’objet de référence croisée %2 sur le nom unique d’un domaine.
В разделе каталога приложений %1 отсутствует домен ссылок дескрипторов безопасности. Администратор должен задать для атрибута msDS-SD-Reference-Domain объекта перекрестной ссылки %2 значение DN домена.
Falta um domínio de referência de descritor de segurança da partição do diretório de aplicativos %1. O administrador deve definir o atributo msDS-SD-Reference-Domain no objeto %2 de referência cruzada para o DN de um domínio.
A la partición del directorio de la aplicación %1 le falta un dominio de referencia del descriptor de seguridad. El administrador debe establecer el atributo DS-SD-Reference-Domain del objeto de la referencia cruzada %2 en el DN de un dominio.
In der Anwendungsverzeichnispartition %1 fehlt eine Sicherheitsbeschreibungs-Referenzdomäne. Das msDS-SD- Referenzdomänenattribut des Querverweisobjekts %2 muss vom Administrator auf den DN einer Domäne festgelegt werden.
Er ontbreekt een referentiedomein van de security descriptor voor de toepassingsmappartitie %1. De beheerder moet het kenmerk msDS-SD-Reference-Domain van het kruiselingse verwijzingsobject %2 instellen op de DN van een domein.
V aplikačním oddílu adresáře %1 chybí referenční doména popisovačů zabezpečení. Správce by měl u objektu křížového odkazu %2 nastavit atribut msDS-SD-Reference-Domain na název DN domény.
응용 프로그램 디렉터리 파티션 %1에 보안 설명자 참조 도메인이 없습니다. 관리자는 상호 참조 개체 %2의 msDS-SD-Reference-Domain 특성을 도메인의 DN으로 설정해야 합니다.
La partizione di directory applicativa %1 non dispone di un dominio di riferimento per il descrittore di protezione. Chiedere all'amministratore di impostare l'attributo msDS-SD-Reference-Domain dell'oggetto riferimento incrociato %2 sul DN di un dominio.
Kerberos-fel. KDC kunde inte hitta SPN för servern %1. Det kan bero på flera orsaker:
Kerberos 錯誤。 KDC 找不到伺服器 %1 的 SPN。 這可能有幾個原因:
Kerberos 错误。 KDC 找不到服务器 %1 的 SPN。 这可能是由下列几种原因造成的:
Kerberos Hatası. KDC, %1 sunucusu için SPN'yi bulamadı. Bunun birkaç nedeni olabilir:
Erro de Kerberos. O KDC não conseguiu localizar o SPN do servidor %1. Isto pode dever-se a várias razões:
Kerberos エラーです。 KDC はサーバー %1 の SPN を見つけることができませんでした。 これにはいくつかの理由が考えられます:
Błąd protokołu Kerberos. Centrum dystrybucji kluczy nie może odnaleźć głównej nazwy usługi dla serwera %1. Może to mieć kilka przyczyn:
Kerberos-hiba. A kulcsszolgáltató nem találta a következő kiszolgáló egyszerű szolgáltatásnevét: %1. Ennek több oka lehet:
Erreur Kerberos. Le centre de distribution de clés n’a pas pu trouver le nom principal de service (SPN) pour le serveur %1. Raisons possibles :
Ошибка Kerberos. KDC не удается найти SPN для сервера %1. Это возможно по нескольким причинам:
Erro Kerberos. O KDC não conseguiu localizar o SPN do servidor %1. Isso pode ocorrer por vários motivos:
Error de Kerberos. El KDC no encontró el SPN para el servidor %1. Puede haber diversas causas para ello:
Kerberos-Fehler. Der SPN für den Server %1 wurde von KDC nicht gefunden. Mögliche Gründe:
Kerberos-fout. De SPN voor de server %1 is door de KDC niet gevonden. Dit kan verscheidene oorzaken hebben:
Chyba protokolu Kerberos Středisko KDC nemohlo najít název SPN pro server %1. Může to mít několik příčin:
Kerberos 오류. KDC가 %1 서버에 대한 SPN을 찾지 못했습니다. 이 문제는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다.
Errore Kerberos. Il KDC non è riuscito a trovare l'SPN per il server %1. Il problema può essere dovuto a varie cause:
See catalog page for all messages.