The service
Messages on page
Teksti ei kelpaa kohteessa <var>X</var>.
Texte non valide dans '<var>X</var>'.
Der Text ist in "<var>X</var>" nicht gültig.
Το κείμενο δεν είναι έγκυρο στο '<var>X</var>'.
Text is not valid in '<var>X</var>'.
A(z) „<var>X</var>” elemben található szöveg érvénytelen.
Testo non valido in '<var>X</var>'.
テキストは '<var>X</var>' 内で無効です。
'<var>X</var>'에 텍스트를 사용할 수 없습니다.
Teksten er ugyldig i <var>X</var>.
Tekst jest nieprawidłowy w „<var>X</var>”.
Недопустимый текст в "<var>X</var>".
El texto no es válido en '<var>X</var>'.
Text kan inte användas i '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' içinde metin geçerli değildir.
Text is not valid in '<var>X</var>'.
文本在“<var>X</var>”中无效。
文字在 '<var>X</var>' 中是無效的。
Text není v prvku <var>X</var> platný.
Tekst er ikke gyldig i <var>X</var>.
Tekst is niet geldig in <var>X</var>.
文本在“<var>X</var>”中无效。
文字在 '<var>X</var>' 中是無效的。
O texto não é válido em '<var>X</var>'.
ContextMenu value does not share the object's Dispatcher.
ContextMenu 值不共享对象的 Dispatcher。
ContextMenu 值未共用物件的 Dispatcher。
Hodnota ContextMenu nesdílí Dispatcher.
Værdien ContextMenu deler ikke objektets Dispatcher.
De ContextMenu-waarde heeft niet dezelfde Dispatcher als het object.
ContextMenu-arvo ei jaa objektin Dispatcher-elementtiä.
La valeur ContextMenu ne partage pas le Dispatcher de l'objet.
Der ContextMenu-Wert teilt nicht den "Dispatcher" des Objekts.
Η τιμή ContextMenu δεν έχει κοινόχρηστο το στοιχείο Dispatcher του αντικειμένου.
ContextMenu value does not share the object's Dispatcher.
A ContextMenu érték nem osztja meg az objektum Dispatcher elemét.
Il valore ContextMenu non condivide il Dispatcher dell'oggetto.
ContextMenu 値は、オブジェクトの Dispatcher を共有していません。
ContextMenu 값이 개체의 Dispatcher를 공유하지 않습니다.
Verdien ContextMenu deler ikke objektets Dispatcher.
Wartość ContextMenu nie współużytkuje usługi Dispatcher obiektu.
Значение ContextMenu не использует общий Dispatcher объекта.
El valor de ContextMenu no comparte el Dispatcher del objeto.
Värdet ContextMenu har ingen gemensam Dispatcher med objektet.
ContextMenu değeri nesnenin Dispatcher'ını paylaşmıyor.
ContextMenu 值不共享对象的 Dispatcher。
ContextMenu 值未共用物件的 Dispatcher。
O valor de ContextMenu não compartilha o Dispatcher do objeto.
Cannot unregister plug-in serializer '<var>X</var>' because it is not registered.
无法注销插件序列化程序“<var>X</var>”,因为它未注册。
無法取消登錄外掛程式序列化程式 '<var>X</var>',因為它並未登錄。
Nelze zrušit registraci plug-in serializátoru <var>X</var>, protože tento není registrován.
Registreringen af plug-in-serialisatoren <var>X</var> kan ikke fjernes, fordi den ikke er registreret.
Kan de registratie van invoegserialisatiefunctie <var>X</var> niet ongedaan maken omdat deze niet is geregistreerd.
Laajennuksen sarjatoiminnon <var>X</var> rekisteröintiä ei voi poistaa, koska sitä ei ole rekisteröity.
Impossible d'annuler l'inscription du sérialiseur de plug-ins '<var>X</var>' parce qu'il n'est pas inscrit.
Die Registrierung des Plug-In-Serialisierungsprogramms "<var>X</var>" kann nicht rückgängig gemacht werden, da es nicht registriert ist.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της καταχώρησης του σειριακού μετατροπέα προσθήκης '<var>X</var>' επειδή δεν είναι καταχωρημένος.
Cannot unregister plug-in serializer '<var>X</var>' because it is not registered.
Nem lehet elvégezni a beépülő szerializáló modul („<var>X</var>”) regisztrációjának megszüntetését, mert az nincs regisztrálva.
Impossibile annullare la registrazione del serializzatore plug-in '<var>X</var>' perché non è registrato.
登録されていないため、プラグイン シリアライザ '<var>X</var>' の登録を解除できません。
플러그 인 직렬 변환기 '<var>X</var>'이(가) 등록되지 않아 등록을 취소할 수 없습니다.
Kan ikke avregistrere plugin-modul for serialiseringsprogrammet <var>X</var> fordi den ikke er registrert.
Nie można wyrejestrować programu szeregującego plug-in „<var>X</var>”, ponieważ nie został on zarejestrowany.
Не удается отменить регистрацию подключаемого модуля сериализатора "<var>X</var>", так как он не зарегистрирован.
No se puede anular el registro del serializador del complemento '<var>X</var>' porque no está registrado.
Det går inte att avregistrera plugin-serialisering '<var>X</var>' eftersom den inte har registrerats.
Eklenti seri hale getiricisi '<var>X</var>' kayıtlı olmadığı için kaydı kaldırılamaz.
无法注销插件序列化程序“<var>X</var>”,因为它未注册。
無法取消登錄外掛程式序列化程式 '<var>X</var>',因為它並未登錄。
Não é possível cancelar o registro do serializador de plug-in '<var>X</var>' porque não está registrado.
Cannot use absolute URI.
无法使用绝对 URI。
無法使用絕對 URI。
Nelze použít absolutní identifikátor URI.
Der kan ikke bruges en absolut URI.
Kan absolute URI niet gebruiken.
Absoluuttista URI-tunnusta ei voi käyttää.
Impossible d'utiliser un URI absolu.
Absoluter URI kann nicht verwendet werden.
Δεν είναι δυνατή η χρήση απόλυτου URI.
Cannot use absolute URI.
Nem használható abszolút URI-azonosító.
Impossibile utilizzare un URI assoluto.
絶対 URI を使用できません。
절대 URI를 사용할 수 없습니다.
Kan ikke bruke absolutt URI.
Nie można użyć bezwzględnego identyfikatora URI.
Использование абсолютного URI невозможно.
No se puede usar un URI absoluto.
Kan inte använda absolut URI.
URI kullanılamıyor.
无法使用绝对 URI。
無法使用絕對 URI。
Não é possível utilizar um URI absoluto.
Value is out of range.
值超出范围。
值超出範圍。
Hodnota mimo rozsah.
Værdien er uden for området.
De waarde ligt buiten het bereik.
Arvo on alueen ulkopuolella.
Valeur en dehors des limites.
Der Wert befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs.
Η τιμή είναι εκτός περιοχής.
Value is out of range.
Tartományon kívüli érték.
Valore non compreso nell'intervallo valido.
値が範囲外です。
값이 범위를 벗어났습니다.
Verdien er utenfor området.
Wartość spoza zakresu.
Значение за пределами допустимого диапазона.
El valor está fuera del intervalo.
Värdet ligger utanför intervallet.
Değer aralık dışında.
该值超出范围。
值超出範圍。
O valor está fora do intervalo.
Cannot get response for web request to '<var>X</var>'.
无法获取对“<var>X</var>”的 Web 请求的响应。
無法取得 '<var>X</var>' 的 Web 要求回應。
Odpověď na webový požadavek pro <var>X</var> nelze získat.
Der blev ikke opnået noget svar på webforespørgslen til <var>X</var>.
Kan geen respons ophalen voor webaanvragen naar <var>X</var>.
Kohteeseen <var>X</var> lähetetylle WWW-pyynnölle ei saada vastausta.
Impossible d'obtenir la réponse pour la demande Web de '<var>X</var>'.
Antwort auf Webanforderung an "<var>X</var>" kann nicht abgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η λήψη απόκρισης για αίτηση web στο '<var>X</var>'.
Cannot get response for web request to '<var>X</var>'.
Nincs válasz a(z) „<var>X</var>” felé küldött webes kérelemre.
Impossibile ottenere una risposta per la richiesta Web inviata a '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' への Web 要求に対する応答を取得できません。
'<var>X</var>'에 대한 웹 요청의 응답을 가져올 수 없습니다.
Får ikke svar på webforespørsel til <var>X</var>.
Nie można uzyskać odpowiedzi na żądanie sieci web skierowane do elementu „<var>X</var>”.
Не удается получить ответ на веб-запрос к "<var>X</var>".
No se puede obtener una respuesta a las solicitudes web para '<var>X</var>'.
Kan inte få svar på webbegäran till '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' için yapılan web isteğine yanıt alınamıyor.
无法获取对“<var>X</var>”的 Web 请求的响应。
無法取得 '<var>X</var>' 的 Web 要求回應。
Não é possível obter resposta para a solicitação da Web para '<var>X</var>'.
PackagePart has more than one Thumbnail relationship.
PackagePart 具有多个 Thumbnail relationship。
PackagePart 有多個 Thumbnail relationship。
Třída PackagePart má více než jeden Thumbnail relationship.
PackagePart har mere end et Thumbnail relationship.
PackagePart bevat meer dan één Thumbnail relationship.
PackagePart-osalla on useita Thumbnail relationship -suhteita.
PackagePart possède plusieurs Thumbnail relationship.
PackagePart verfügt über mehr als eine Thumbnail relationship.
Η PackagePart έχει περισσότερες από μια σχέσεις Thumbnail relationship.
PackagePart has more than one Thumbnail relationship.
A PackagePart több Thumbnail relationship objektummal rendelkezik.
PackagePart には、複数の Thumbnail relationship があります。
PackagePart에 둘 이상의 Thumbnail relationship이 있습니다.
PackagePart har mer enn én "Thumbnail relationship".
Element PackagePart ma więcej niż jedną relację Thumbnail relationship.
В PackagePart имеется несколько Thumbnail relationship.
PackagePart tiene más de una Thumbnail relationship asociada.
PackagePart har mer än ett Thumbnail relationship.
PackagePart'ın birden fazla Thumbnail relationship'i var.
Alla PackagePart è associata più di una risorsa Thumbnail relationship.
PackagePart 有多个 Thumbnail relationship。
PackagePart 有多個 Thumbnail relationship。
PackagePart tem mais de uma Thumbnail relationship.
SerializeObject expected FixedPage.
SerializeObject 需要 FixedPage。
SerializeObject 預期應有 FixedPage。
Funkce SerializeObject očekávala FixedPage.
SerializeObject forventede FixedPage.
SerializeObject verwachtte FixedPage.
SerializeObject odotti FixedPage-ominaisuutta.
SerializeObject attendait FixedPage.
Von "SerializeObject" wurde "FixedPage" erwartet.
Το SerializeObject ανέμενε FixedPage.
SerializeObject expected FixedPage.
A SerializeObject elem FixedPage elemet várt.
Per SerializeObject è previsto FixedPage.
SerializeObject は FixedPage を予測していました。
SerializeObject에 FixedPage가 필요합니다.
SerializeObject forventet FixedPage.
SerializeObject oczekiwał FixedPage.
Для SerializeObject ожидается FixedPage.
SerializeObject esperaba FixedPage.
SerializeObject förväntade FixedPage.
SerializeObject, FixedPage bekliyordu.
SerializeObject 需要 FixedPage。
SerializeObject 預期應有 FixedPage。
SerializeObject esperava FixedPage.
Count must be 1 when CommitPolicies is set to CommitEntireSequence.
将 CommitPolicies 设置为 CommitEntireSequence 时,计数必须为 1。
當 CommitPolicies 設定為 CommitEntireSequence 時,計數必須是 1。
Počet musí být 1, pokud je funkce CommitPolicies nastavena na hodnotu CommitEntireSequence.
Tælling skal være 1, når CommitPolicies er angivet til CommitEntireSequence.
Het aantal moet 1 zijn wanneer CommitPolicies is ingesteld op CommitEntireSequence.
Määrän on oltava 1, kun CommitPolicies asetetaan CommitEntireSequence-toiminnolle.
Count doit être égal à 1 quand CommitPolicies a la valeur CommitEntireSequence.
Die Anzahl muss 1 sein, wenn "CommitPolicies" auf "CommitEntireSequence" festgelegt ist.
Το πλήθος πρέπει να είναι 1 όταν το CommitPolicies έχει οριστεί σε CommitEntireSequence.
Count must be 1 when CommitPolicies is set to CommitEntireSequence.
A Count elemnek 1 értékűnek kell lennie, ha a CommitPolicies elem CommitEntireSequence értékű.
Il conteggio deve essere 1 quando CommitPolicies è impostato su CommitEntireSequence.
CommitPolicies が CommitEntireSequence に設定されている場合は、カウントが 1 である必要があります。
CommitPolicies가 CommitEntireSequence로 설정되면 개수는 1이어야 합니다.
Antallet må være 1 når CommitPolicies angis til CommitEntireSequence.
Liczba musi być równa 1, jeśli CommitPolicies ustawiono na CommitEntireSequence.
Когда значение CommitPolicies равно CommitEntireSequence, счетчик должен быть равен 1.
Count debe ser 1 cuando CommitPolicies está establecido en CommitEntireSequence.
Count måste vara 1 när CommitPolicies är angivet till CommitEntireSequence.
CommitPolicies, CommitEntireSequence olarak ayarlandığında sayı 1 olmalıdır.
将 CommitPolicies 设置为 CommitEntireSequence 时,计数必须为 1。
當 CommitPolicies 設定為 CommitEntireSequence 時,計數必須是 1。
A contagem deve ser 1 quando CommitPolicies estiver definido para CommitEntireSequence.
Container already has Starting Part.
容器已经有 Starting Part。
容器已有 Starting Part。
Zásobník již má Starting Part.
Beholderen indeholder allerede Starting Part.
De container bevat al een Starting Part.
Säilöllä on jo Starting Part -osa.
Le conteneur possède déjà Starting Part.
Der Container besitzt bereits einen "Starting Part".
Το κοντέινερ έχει ήδη Starting Part.
Container already has Starting Part.
A tároló már rendelkezik Starting Part kapcsolattal.
Il contenitore include già una Starting Part.
コンテナには既に Starting Part があります。
컨테이너에 이미 Starting Part가 있습니다.
Beholderen har allerede Starting Part.
Kontener ma już element Starting Part.
В контейнере уже имеется Starting Part.
El contenedor ya tiene una Starting Part.
Behållaren har redan en Starting Part.
Kapsayıcıda zaten Starting Part var.
容器已经有 Starting Part。
容器已有 Starting Part。
O contêiner já tem a Starting Part.
See catalog page for all messages.