The service
Messages on page
Отображение, создание и изменение конечных объектов папок (конечных объектов ссылок).
Visar, skapar, ändrar mappmål (länkmål).
顯示、建立、修改資料夾目標 (連結目標)。
显示、创建、修改文件夹目标(链接目标)。
Klasör hedeflerini (bağlantı hedefleri) görüntüler, oluşturur, değiştirir.
Apresenta, cria e modifica destinos de pastas (destinos de hiperligações).
フォルダ ターゲット (リンク ターゲット) を表示、作成、変更します。
Wyświetla, tworzy, modyfikuje obiekty docelowe folderów (obiekty docelowe łączy).
Mappapéldányok (csatlakozásipont-célok) megjelenítése, létrehozása és módosítása.
Affiche, crée et modifie les cibles de dossiers (cibles de liens).
Exibe, cria e modifica destinos de pasta (destinos de link).
Muestra, crea o modifica destinos de carpetas (destinos de vínculos).
Erstellt oder ändert Ordnerziele (Linkziele) bzw. zeigt diese an.
Hiermee worden mapdoelen (koppelingsdoelen) weergegeven, gemaakt of gewijzigd.
Zobrazí, vytvoří nebo změní cíle složek (cíle odkazů).
폴더 대상(링크 대상)을 표시, 작성, 수정합니다.
Visualizza, crea o modifica destinazioni cartella (destinazioni collegamento).
Добавление нового конечного объекта папки.
Lägger till ett nytt mappmål.
新增新資料夾目標。
添加一个新的文件夹目标。
Yeni bir klasör hedefi ekler.
Adiciona um novo destino de pasta.
新しいフォルダ ターゲットを追加します。
Dodaje nowy obiekt docelowy folderu.
Új mappapéldány hozzáadása.
Ajoute une nouvelle cible de dossier.
Adiciona um novo destino de pasta.
Agrega un nuevo destino de carpeta.
Fügt ein neues Ordnerziel hinzu.
Hiermee wordt een nieuw mapdoel toegevoegd.
Přidá nový cíl složky.
새 폴더 대상을 추가합니다.
Aggiunge una nuova destinazione cartella.
Удаление конечного объекта папки.
Tar bort mappmålet.
移除資料夾目標。
删除文件夹目标。
Klasör hedefini kaldırır.
Remove o destino de pasta.
フォルダ ターゲットを削除します。
Usuwa obiekt docelowy folderu.
A mappapéldány eltávolítása.
Supprime la cible de dossier.
Remove o destino de pasta.
Quita el destino de carpeta.
Entfernt das Ordnerziel.
Hiermee wordt het mapdoel verwijderd.
Odebere cíl složky.
폴더 대상을 제거합니다.
Rimuove la destinazione cartella.
Отображение или изменение конечного объекта папки или сервера пространства имен.
Visar eller ändrar ett mappmål eller namnområdesserver.
顯示或修改資料夾目標或命名空間伺服器。
显示或修改文件夹目标或命名空间服务器。
Klasör hedefini veya ad alanı sunucusunu görüntüler veya değiştirir.
Apresenta ou modifica um destino de pasta ou servidor de espaços de nomes.
フォルダ ターゲットまたは名前空間サーバーを表示または変更します。
Wyświetla lub modyfikuje obiekt docelowy folderu lub serwer obszaru nazw.
Mappapéldány vagy névtérkiszolgáló megjelenítése vagy módosítása.
Affiche ou modifie une cible de dossier ou un serveur d’espaces de noms.
Exibe ou modifica um destino de pasta ou servidor de namespaces.
Muestra o modifica un destino de carpeta o un servidor de espacio de nombres.
Zeigt ein Ordnerziel oder einen Namespaceserver an bzw. ändert ein Ordnerziel oder einen Namespaceserver.
Hiermee wordt een mapdoel of naamruimteserver weergegeven of gewijzigd.
Zobrazí nebo změní cíl složky nebo server oboru názvů.
폴더 대상 또는 네임스페이스 서버를 표시하거나 수정합니다.
Visualizza o modifica una destinazione cartella o un server dello spazio dei nomi.
Отображение или изменение стоимости узла для пространства имен.
Visar eller ändrar platskostnadsberäkning för ett namnområde.
顯示或修改命名空間的 site costing。
显示或修改命名空间的站点开销。
Ad alanının site maliyetini görüntüler veya değiştirir.
Apresenta ou modifica o custo do local de um espaço de nomes.
名前空間のサイト コストを表示または変更します。
Wyświetla lub modyfikuje koszt lokacji dla obszaru nazw.
Helyrangsorolás megjelenítése vagy módosítása egy névtérhez.
Affiche ou modifie le coût du site pour un espace de noms.
Exibe ou modifica o custo de site para um namespace.
Muestra o modifica Sitecosting en el espacio de nombres.
Zeigt die Standortkalkulation für einen Namespace an oder ändert sie.
Hiermee wordt Sitecosting voor een naamruimte weergegeven of gewijzigd.
Zobrazí nebo změní výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
네임스페이스에 대한 site costing을 표시하거나 수정합니다.
Visualizza o modifica il costo di sito per uno spazio dei nomi.
Включение Sitecosting в пространстве имен.
Aktivera Sitecosting i namnområdet.
啟用命名空間上的 Sitecosting。
在命名空间上启用 Sitecosting。
Ad Alanında Sitecosting özelliğini etkinleştirir.
Activar Sitecosting no espaço de nomes.
名前空間で Sitecosting を有効にします。
Włącza właściwość Sitecosting w obszarze nazw.
Helyrangsorolás engedélyezése a névtérhez.
Activer Sitecosting sur l’espace de noms.
Habilitar Sitecosting no namespace.
Habilita Sitecosting en el espacio de nombres.
Standortkalkulation im Namespace aktivieren.
Sitecosting voor de naamruimte inschakelen.
Povolí výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
네임스페이스에서 Sitecosting을 사용합니다.
Attivare SiteCosting per lo spazio dei nomi.
Отключение Sitecosting в пространстве имен.
Inaktivera Sitecosting i namnområdet.
停用命名空間上的 Sitecosting。
在命名空间上禁用 Sitecosting。
Ad Alanında Sitecosting özelliğini devre dışı bırakır.
Desactivar Sitecosting no espaço de nomes.
名前空間で Sitecosting を無効にします。
Wyłącza właściwość Sitecosting w obszarze nazw.
Helyrangsorolás letiltása a névtérhez.
Désactiver Sitecosting sur l’espace de noms.
Desabilitar Sitecosting no namespace.
Deshabilita Sitecosting en el espacio de nombres.
Standortkalkulation im Namespace deaktivieren.
Sitecosting voor de naamruimte uitschakelen.
Zakáže výpočet nákladů připojení lokality pro obor názvů.
네임스페이스에서 Sitecosting을 사용하지 않습니다.
Disattivare SiteCosting per lo spazio dei nomi.
Отображение или изменение режима опроса пространства имен.
Visar eller ändrar namnområdets avsökningsläge.
顯示或修改命名空間輪詢模式。
显示或修改命名空间轮询模式。
Ad alanı yoklama modunu görüntüler veya değiştirir.
Apresenta ou modifica o modo de consulta do espaço de nomes.
名前空間のポーリング モードを表示または変更します。
Wyświetla lub modyfikuje tryb sondowania obszaru nazw.
Névtér lekérdezési módjának megjelenítése vagy módosítása.
Affiche ou modifie le mode d’interrogation de l’espace de noms.
Exibe ou modifica o modo de sondagem do namespace.
Muestra o modifica el modo de sondeo del espacio de nombres.
Zeigt den Namespaceabfragemodus an oder ändert ihn.
Hiermee wordt de polling-modus voor de naamruimte weergegeven of gewijzigd.
Zobrazí nebo změní režim dotazování oboru názvů.
네임스페이스 폴링 모드를 표시하거나 수정합니다.
Visualizza o modifica la modalità di polling degli spazi dei nomi.
Включение RootScalability в пространстве имен.
Aktiver RootScalability i namnområdet.
啟用命名空間上的 RootScalability。
在命名空间上启用 RootScalability。
Ad alanında RootScalability özelliğini etkinleştirir.
Activar RootScalability no espaço de nomes.
名前空間で RootScalability を有効にします。
Włącza właściwość RootScalability w obszarze nazw.
RootScalability tulajdonság engedélyezése a névtérben.
Activer RootScalability sur l’espace de noms.
Habilitar RootScalability no namespace.
Habilita RootScalability en el espacio de nombres.
RootScalability voor de naamruimte inschakelen.
Povolí u oboru názvů škálovatelnost kořene.
네임스페이스에서 RootScalability를 사용합니다.
RootScalability im Namespace aktivieren.
Attivare RootScalability per lo spazio dei nomi.
Отключение RootScalability в пространстве имен.
Inaktiver RootScalability i namnmområdet.
在命名空间上禁用 RootScalability。
Ad alanında RootScalability özelliğini devre dışı bırakır.
Desactivar RootScalability no espaço de nomes.
停用命名空間上的 RootScalability。
名前空間で RootScalability を無効にします。
Wyłącza właściwość RootScalability w obszarze nazw.
RootScalability tulajdonság letiltása a névtérben.
Désactiver RootScalability sur l’espace de noms.
Desabilitar RootScalability no namespace.
Deshabilita RootScalability en el espacio de nombres.
RootScalability im Namespace deaktivieren.
RootScalability voor de naamruimte uitschakelen.
Zakáže u oboru názvů škálovatelnost kořene.
네임스페이스에서 RootScalability를 사용하지 않습니다.
Disattivare RootScalability per lo spazio dei nomi.
See catalog page for all messages.