The service
Messages on page
ОПИСАНИЕ: Команды Cache используются для отображения или очистки кэша клиента. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте /? для получения расширенной справки о подкомандах. ПРИМЕРЫ: dfsutil cache domain /?
BESKRIVNING: Cache-kommandon används för att visa eller tömma klientcachen. OBS: Använd /? för att få utökad hjälp till underkommandona. EXEMPEL: dfsutil cache domain /?
描述: Cache 命令是用來顯示或排清用戶端的快取。 注意: 使用 /? 以取得子命令的擴充說明。 範例: dfsutil cache domain /?
描述: 缓存命令用于显示或刷新客户端缓存。 注意: 使用 /? 可获得子命令的扩展帮助。 示例: dfsutil cache domain /?
AÇIKLAMA: Önbellek komutları, istemci önbelleğini görüntülemek veya temizlemek için kullanılır. NOT: Alt komutlarla ilgili Genişletilmiş yardım için /? kullanın.ÖRNEKLER: dfsutil önbellek etki alanı /?
DESCRIÇÃO: Os comandos Cache são utilizados para apresentar ou alinhar a cache do cliente. NOTA: Utilize /? para obter ajuda expandida dos subcomandos. EXEMPLOS: dfsutil cache domain /?
説明: キャッシュ コマンドは、クライアント キャッシュの表示または消去に使用します。 注意: /? を使用すると、サブコマンドの拡張ヘルプが表示されます。 例: dfsutil cache domain /?
OPIS: Polecenia cache służą do wyświetlania lub opróżniania pamięci podręcznej klienta. UWAGA: Należy użyć przełącznika /?, aby uzyskać rozszerzoną pomoc dotyczącą poleceń podrzędnych. PRZYKŁADY: dfsutil cache domain /?
LEÍRÁS: A gyorsítótárparancsok az ügyféloldali gyorsítótár megjelenítésére vagy kiürítésére szolgálnak. MEGJEGYZÉS: Az alparancsokkal kapcsolatos részletes súgót a /? kapcsolóval jelenítheti meg. PÉLDÁK: dfsutil cache domain /?
DESCRIPTION : Les commandes de cache permettent d’afficher ou de vider le cache client. REMARQUE : Utilisez /? pour obtenir l’aide étendue des sous-commandes. EXEMPLES : dfsutil cache domain /?
DESCRIÇÃO: Comandos Cache são usados para exibir ou liberar o cache do cliente. OBSERVAÇÃO: Use /? para obter a ajuda Estendida dos subcomandos. EXEMPLOS: dfsutil cache domain /?
DESCRIPCIÓN: Los comandos Cache se usan para mostrar o vaciar la memoria caché de cliente. NOTA: Use /? para obtener ayuda ampliada sobre los subcomandos. EJEMPLOS: dfsutil cache domain /?
BESCHREIBUNG: Cache-Befehle dienen zum Anzeigen oder Leeren des Clientcaches. HINWEIS: Verwenden Sie "/?", um die erweiterte Hilfe zu den Unterbefehlen anzuzeigen. BEISPIELE: dfsutil cache domain /?
BESCHRIJVING: Cache-opdrachten worden gebruikt om de clientcache weer te geven of leeg te maken. OPMERKING: Gebruik /? voor uitgebreide Help voor de subopdrachten. VOORBEELDEN: dfsutil cache domain /?
POPIS: Příkazy cache se používají k zobrazení nebo vyprázdnění mezipaměti klienta. POZNÁMKA: Rozšířenou nápovědu k dílčím příkazům získáte zadáním přepínače /?. PŘÍKLADY: dfsutil cache domain /?
설명: Cache 명령은 클라이언트 캐시를 표시하거나 플러시하는 데 사용됩니다. 참고: 하위 명령에 대한 확장된 도움말을 보려면 /?를 사용하십시오. 예: dfsutil cache domain /?
DESCRIZIONE: I comandi cache sono utilizzati per visualizzare o scaricare la cache dei client. NOTA: Utilizzare /? per visualizzare la Guida estesa per i sottocomandi. ESEMPI: dfsutil cache domain /?
ОПИСАНИЕ: Команды Domain используются для отображения или очистки кэша домена.%1!ws!
BESKRIVNING: Domain-kommandon används för att visa eller tömma domäncchen.%1!ws!
描述: Domain 命令可用來顯示或清除網域快取。%1!ws!
描述: Domain 命令用于显示或刷新域缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Etki alanı komutları etki alanı önbelleğini görüntülemek veya temizlemek için kullanılır.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Domain são utilizados para apresentar ou alinhar a cache de domínio.%1!ws!
説明: ドメイン コマンドはドメイン キャッシュを表示または消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenia domain służą do wyświetlania lub opróżniania pamięci podręcznej domeny.%1!ws!
LEÍRÁS: A Domain parancsokkal megjeleníthető vagy törölhető a tartományok gyorsítótárának tartalma.%1!ws!
DESCRIPTION : Les commandes de domaine permettent d’afficher ou de vider le cache du domaine.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Domain são usados para exibir ou liberar o cache do domínio.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: Los comandos Domain se usan para mostrar o vaciar la memoria caché de dominio.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Domain-Befehle dienen zum Anzeigen oder Leeren des Domänencaches.%1!ws!
Beschrijving: Domain-opdrachten worden gebruikt om de inhoud van de domeincache weer te geven of leeg te maken.%1!ws!
POPIS: Příkazy domény se používají k zobrazení nebo vyprázdnění mezipaměti domény.%1!ws!
설명: Domain 명령은 도메인 캐시를 표시하거나 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIZIONE: I comandi relativi ai domini consentono di visualizzare o scaricare la cache dei domini.%1!ws!
ОПИСАНИЕ: Команда Flush задает очистку кэша домена.%1!ws!
BESKRIVNING: Kommandot Flush tömmer domäncachen.%1!ws!
描述: Flush 命令是用來排清網域快取。%1!ws!
描述: 刷新命令用于刷新域缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Etki alanı önbelleğini temizlemek için kullanılan temizleme komutu.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é utilizado para alinhar a cache de domínio.%1!ws!
説明: 消去コマンドはドメイン キャッシュを消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenie flush umożliwia opróżnienie pamięci podręcznej domeny.%1!ws!
LEÍRÁS: A flush parancs a tartományi gyorsítótár kiürítésére szolgál.%1!ws!
DESCRIPTION : La commande de vidage permet de vider le cache de domaine.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é usado para liberar o cache do domínio.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: El comando Flush se usa para vaciar la memoria caché de dominio.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Der Befehl "flush" dient zum Leeren des Domänencaches.%1!ws!
BESCHRIJVING: Met de Flush-opdracht wordt de domeincache leeggemaakt.%1!ws!
POPIS: Příkaz flush slouží k vyprázdnění mezipaměti domény.%1!ws!
설명: Flush 명령은 도메인 캐시를 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIZIONE: Il comando flush consente di scaricare la cache dei domini.%1!ws!
ОПИСАНИЕ: Команды Referral используются для отображения или очистки кэша ссылок.%1!ws!
BESKRIVNING: Referral-kommandon används för att visa eller tömma hänvisningscchen.%1!ws!
描述: Referral 命令可用來顯示或清除轉介快取。%1!ws!
描述: Referral 命令用于显示或刷新参照缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Başvuru komutları Başvuru önbelleğini görüntülemek veya temizlemek için kullanılır.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Referral são utilizados para apresentar ou alinhar a cache de Referência.%1!ws!
説明: 紹介コマンドは紹介キャッシュを表示または消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenia referral służą do wyświetlania lub opróżniania pamięci podręcznej odwołań.%1!ws!
LEÍRÁS: A Referral parancsokkal megjeleníthető vagy törölhető a hivatkozók gyorsítótárának tartalma.%1!ws!
DESCRIPTION : Les commandes de référence permettent d’afficher ou de vider le cache de référence.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Referral são usados para exibir ou liberar o cache de indicações.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Referral-Befehle dienen zum Anzeigen oder Leeren des Weiterleitungscaches.%1!ws!
Beschrijving: Referral-opdrachten worden gebruikt om de verwijzingscache weer te geven of leeg te maken.%1!ws!
POPIS: Příkazy odkazů slouží k zobrazení nebo vyprázdnění mezipaměti odkazů.%1!ws!
설명: Referral 명령은 조회 캐시를 표시하거나 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: Los comandos Referral se utilizan para mostrar o vaciar la memoria caché de referencia.%1!ws!
DESCRIZIONE: I comandi relativi ai riferimenti consentono di visualizzare o scaricare la cache dei riferimenti.%1!ws!
ОПИСАНИЕ: Команда Flush задает очистку кэша ссылок.%1!ws!
BESKRIVNING: Kommandot Flush tömmer hänvisningscachen.%1!ws!
描述: Flush 命令是用來排清轉介快取。%1!ws!
描述: 刷新命令用于刷新参照缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Başvuru önbelleğini temizlemek için kullanılan temizleme komutu.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é utilizado para alinhar a cache de referência.%1!ws!
説明: 消去コマンドは紹介キャッシュを消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenie flush umożliwia opróżnienie pamięci podręcznej odwołań.%1!ws!
LEÍRÁS: A flush parancs az átirányítási gyorsítótár kiürítésére szolgál.%1!ws!
DESCRIPTION : La commande de vidage permet de vider le cache de référence.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é usado para liberar o cache de indicação.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: El comando Flush se usa para vaciar la memoria caché de referencia.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Der Befehl "flush" dient zum Leeren des Weiterleitungscaches.%1!ws!
BESCHRIJVING: Met de Flush-opdracht wordt de verwijzingscache leeggemaakt.%1!ws!
POPIS: Příkaz flush slouží k vyprázdnění mezipaměti odkazů.%1!ws!
설명: Flush 명령은 조회 캐시를 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIZIONE: Il comando flush consente di scaricare la cache dei riferimenti.%1!ws!
ОПИСАНИЕ: Команды Provider используются для отображения или очистки кэша поставщика.%1!ws!
BESKRIVNING: Provider-kommandon används för att visa eller tömma providercachen.%1!ws!
描述: Provider 命令可用來顯示或清除提供者快取。%1!ws!
描述: Provider 命令用于显示或刷新提供程序缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Sağlayıcı komutları sağlayıcı önbelleğini görüntülemek veya temizlemek için kullanılır.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Provider são utilizados para apresentar ou alinhar a cache de fornecedor.%1!ws!
説明: プロバイダ コマンドはプロバイダ キャッシュを表示または消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenia provider służą do wyświetlania lub opróżniania pamięci podręcznej dostawcy.%1!ws!
LEÍRÁS: A Provider paranccsal megjeleníthető vagy törölhető a szolgáltatók gyorsítótára.%1!ws!
DESCRIPTION : Les commandes de fournisseur permettent d’afficher ou de vider le cache du fournisseur.%1!ws!
DESCRIÇÃO: Os comandos Provider são usados para exibir ou liberar o cache do provedor.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: Los comandos Provider se usan para mostrar o vaciar la memoria caché de proveedor.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Provider-Befehle werden zum Anzeigen oder Leeren des Anbietercaches verwendet.%1!ws!
Beschrijving: Provider-opdrachten worden gebruikt om de providercache weer te geven of leeg te maken.%1!ws!
POPIS: Příkazy provider slouží ke zobrazení nebo vyprázdnění mezipaměti zprostředkovatele.%1!ws!
설명: Provider 명령은 공급자 캐시를 표시하거나 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIZIONE: I comandi relativi ai provider consentono di visualizzare o scaricare la cache dei provider.%1!ws!
ОПИСАНИЕ: Команда Flush задает очистку кэша поставщика.%1!ws!
BESKRIVNING: Kommandot Flush tömmer providercachen.%1!ws!
描述: Flush 命令是用來排清提供者快取。%1!ws!
描述: 刷新命令用于刷新提供程序缓存。%1!ws!
AÇIKLAMA: Sağlayıcı önbelleğini temizlemek için kullanılan temizleme komutu.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é utilizado para alinhar a cache de fornecedor.%1!ws!
説明: 消去コマンドはプロバイダ キャッシュを消去するのに使用します。%1!ws!
OPIS: Polecenie flush umożliwia opróżnienie pamięci podręcznej dostawcy.%1!ws!
LEÍRÁS: A flush parancs a szolgáltatói gyorsítótár kiürítésére szolgál.%1!ws!
DESCRIPTION : La commande de vidage permet de vider le cache de fournisseur.%1!ws!
DESCRIÇÃO: O comando Flush é usado para liberar o cache de provedor.%1!ws!
DESCRIPCIÓN: El comando Flush se usa para vaciar la memoria caché de proveedor.%1!ws!
BESCHREIBUNG: Der Befehl "flush" dient zum Leeren des Anbietercaches.%1!ws!
BESCHRIJVING: Met de Flush-opdracht wordt de providercache leeggemaakt.%1!ws!
POPIS: Příkaz flush slouží k vyprázdnění mezipaměti zprostředkovatele.%1!ws!
설명: Flush 명령은 공급자 캐시를 플러시하는 데 사용됩니다.%1!ws!
DESCRIZIONE: Il comando flush consente di scaricare la cache dei provider.%1!ws!
Комментарий, заданный в указанном корне или ссылке, - "%1!ws!".
Den kommentar som har angetts för den aktuella roten eller länken - "%1!ws!".
在指定根目錄或連結上設定的註解 - "%1!ws!"。
在给定的根或链接上设置注释 - “%1!ws!”。
Verilen kök veya bağlantıya girilen açıklama - "%1!ws!".
O comentário definido na raiz ou hiperligação especificada - "%1!ws!".
コメントが指定のルートまたはリンクに設定されています - "%1!ws!"。
Komentarz ustawiony w danym katalogu głównym lub łączu - "%1!ws!".
Az adott névtérhez vagy csatlakozási ponthoz beállított megjegyzés - "%1!ws!".
Le commentaire défini sur la racine ou le lien donné - « %1!ws! ».
O comentário definido na raiz ou no link especificado - "%1!ws!".
El comentario establecido en la raíz o el vínculo especificados - "%1!ws!".
Der Kommentar für den angegebenen Stamm oder Link - "%1!ws!".
De opmerking die wordt ingesteld voor het betreffende toegangspunt of de betreffende koppeling - %1!ws!.
Komentář nastavený u daného kořenového adresáře nebo odkazu – %1!ws!.
지정된 루트 또는 링크에 설정된 설명 - "%1!ws!".
Commento impostato per la radice o il collegamento specificato - "%1!ws!".
Эти корень или ссылка не имеют комментария.
Den angivna roten eller länken har ingen kommentar.
指定根目錄或連結並沒有註解。
给定的根或链接没有注释。
Verilen kök veya bağlantı bir açıklama içermiyor.
A raiz ou hiperligação especificada não tem um comentário.
既定のルートまたはリンクにはコメントがありません。
Dany katalog główny lub łącze nie ma komentarza.
A megadott névtérhez vagy csatlakozási ponthoz nem tartozik megjegyzés.
La racine ou le lien donné n’a pas de commentaire.
A raiz ou o link fornecido não possui um comentário.
La raíz o el vínculo especificados no tienen un comentario.
Für den angegebenen Stamm oder Link ist kein Kommentar vorhanden.
Het betreffende toegangspunt of de betreffende koppeling heeft geen opmerking.
Daný kořenový adresář nebo odkaz nemá komentář.
지정된 루트 또는 링크에 설명이 없습니다.
Per la radice o il collegamento specificato non è disponibile un commento.
При просмотре использование :
Visa med, Syntax :
若要檢視, 使用方式 :
若要查看, 用法:
Görüntülemek için, Kullanım :
Para ver, Utilização :
表示するには、 使用法 :
Aby wyświetlić, Sposób użycia:
Megtekintéshez Használat:
Pour afficher, Utilisation :
Para exibir. Uso:
Para ver, Uso :
Anzeigen mit folgender Syntax:
Voor weergave, Gebruik :
K zobrazení, Použití :
보기 사용법 :
Per visualizzare: Sintassi:
See catalog page for all messages.