The service
Messages on page
تعذر الوصول إلى مفتاح تسجيل مغلق.
无法访问已关闭的注册表项。
無法存取關閉的登錄機碼。
K zavřenému klíči registru nelze přistupovat.
Der er ikke adgang til en lukket registreringsdatabasenøgle.
Geen toegang tot een gesloten registersleutel.
Ei voi käyttää suljettua rekisteriavainta.
Impossible d'accéder à une clé fermée du Registre.
Auf einen geschlossenen Registrierungsschlüssel kann nicht zugegriffen werden.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κλειστό κλειδί μητρώου.
אין אפשרות לגשת למפתח רישום סגור.
Bezárt rendszerleíró kulcs nem érhető el.
Impossibile accedere a una chiave del Registro di sistema chiusa.
閉じているレジストリ キーにはアクセスできません。
닫혀 있는 레지스트리 키에 액세스할 수 없습니다.
Får ikke tilgang til en lukket registernøkkel.
Nie można uzyskać dostępu do zamkniętego klucza rejestru.
Não é possível acessar uma chave fechada do Registro.
Não é possível aceder a uma chave de Registo fechada.
Доступ к закрытому ключу реестра невозможен.
No se puede obtener acceso a una clave de Registro cerrada.
Det går inte att komma åt en stängd registernyckel.
Kapalı bir kayıt defteri anahtarına erişilemez.
无法访问已关闭的注册表项。
無法存取關閉的登錄機碼。
لا يحتوي وكيل الاتصال عن بُعد على مخزن قنوات مما يعني أن الملقم لا يحتوي على قنوات ملقم مسجلة تقوم بالإصغاء، أو أن هذا التطبيق لا يحتوي على قناة عميل مناسبة للتحدث إلى الملقم.
此远程处理代理没有信道接收,这意味着服务器没有正在侦听的已注册服务器信道,或者此应用程序没有用来与服务器对话的适当客户端信道。
此遠端 Proxy 沒有通道接收,這些接收表示伺服器沒有接聽的已註冊伺服器通道,或是此應用程式沒有適當的用戶端和伺服器溝通。
Tento server proxy vzdálené komunikace nemá žádnou jímku kanálu. To znamená, že buď server nemá žádné registrované serverové kanály pro naslouchání, nebo tato aplikace nemá žádné vhodné klientské kanály pro komunikaci se serverem.
Denne proxy til fjernkommunikation har ingen kanalsink. Det betyder, at enten er der ingen registrerede serverkanaler, der lytter, eller også har programmet ingen passende klientkanal, der kan kommunikere med serveren.
Deze externe proxy heeft geen kanaalfilter, wat betekent dat de server niet beschikt over geregistreerde serverkanalen waardoor wordt geluisterd of dat de toepassing geen geschikt clientkanaal voor communicatie met de server bevat.
Tällä etäpalvelun välityspalvelimella ei ole kanavatoimintoa. Palvelimessa ei ehkä ole rekisteröityjä kuuntelevia kanavia, tai sovelluksella ei ole sopivaa asiakaskanavaa, jonka kautta sovellus voi olla yhteydessä palvelimeen.
Ce proxy distant n'a pas de récepteur de canal, ce qui signifie que le serveur ne possède pas de canaux serveur inscrits à l'écoute ou que cette application ne possède pas de canal client approprié pour communiquer avec le serveur.
Der Remoteproxy hat keinen Channelempfänger, d.h. der Server besitzt keine registrierten Serverchannel oder die Anwendung hat keinen passenden Clientchannel, um mit dem Server zu kommunizieren.
Αυτός ο διακομιστής μεσολάβησης απομακρυσμένης πρόσβασης δεν έχει αποδέκτη καναλιού, πράγμα που σημαίνει είτε ότι ο διακομιστής δεν έχει καταχωρημένα κανάλια διακομιστή τα οποία εκτελούν ακρόαση είτε ότι αυτή η εφαρμογή δεν έχει κατάλληλο κανάλι προγράμματος-πελάτη ώστε να μπορεί να απευθύνεται στο διακομιστή.
ל- remoting proxy זה אין קולט ערוצים, כלומר לשרת אין ערוצי שרת רשומים המקשיבים, או ליישום זה אין ערוץ לקוח מתאים כדי לדבר עם השרת.
Ennek a távelérési proxynak nincs csatornagyűjtője, ami azt jelenti, hogy a kiszolgálónak nincsenek figyelő regisztrált kiszolgálói csatornái, illetve hogy ennek az alkalmazásnak nincs megfelelő ügyfélcsatornája a kiszolgálóval folytatott beszélgetéshez.
Il proxy remoto non ha sink di canale. Il server non ha canali server registrati in ascolto oppure l'applicazione non ha canali client adatti a comunicare con il server.
このリモート処理プロキシには、チャネル シンクがありません。待機中のサーバー チャネルが登録されていないか、またはこのアプリケーションに、サーバーと通信する適切なクライアント チャネルがありません。
이 원격 프록시에 채널 싱크가 없습니다. 이는 서버에 수신 대기 중인 서버 채널이 등록되어 있지 않거나 이 응용 프로그램에 서버와 통신할 수 있는 적절한 클라이언트 채널이 없다는 것을 의미합니다.
Remoting-proxyen har ingen kanalmottaker, noe som betyr at serveren ikke har noen registrerte serverkanaler som lytter, eller dette programmet ikke har noen klientkanal som snakker med serveren.
Z tym zdalnym obiektem pośredniczącym nie jest związany żaden zbiornik kanału, co oznacza, że na serwerze nie zostały zarejestrowane żadne nasłuchujące kanały serwera lub że dla tej aplikacji nie istnieje odpowiedni kanał klienta służący do komunikowania się z serwerem.
Este proxy da arquitetura de comunicação remota não possui um coletor de canal, o que significa que o servidor não possui canais de servidor registrados em escuta, ou que este aplicativo não possui um canal cliente conveniente para se comunicar com o servidor.
Este proxy do sistema de interacção remota não tem um receptor de canal, o que significa que o servidor não tem canais de servidor registados que escutem ou que esta aplicação não tem um canal cliente adequado para falar com o servidor.
Этот посредник удаленного взаимодействия не имеет приемника канала. Это означает, что либо сервер не имеет зарегистрированных каналов для прослушивания, либо это приложение не имеет подходящих каналов клиентов для связи с данным сервером.
Este proxy remoto no tiene un receptor de canal, lo que significa que el servidor no tiene canales registrados de servidor que escuchen, o que esta aplicación no tiene un canal de cliente adecuado para hablar con el servidor.
Denna fjärrproxy har ingen kanalmottagare. Det betyder antingen att servern inte har några registrerade serverkanaler som lyssnar, eller att det här tillämpningsprogrammet inte har någon passande klientkanal för att kommunicera med servern.
Bu uzak proxy, kanal havuzu içermiyor. Bunun anlamı, sunucuda dinleyen kayıtlı sunucu kanalı olmaması ya da bu uygulamada sunucuyla konuşacak uygun bir istemci kanalı bulunmaması olabilir.
此远程处理代理没有信道接收,这意味着服务器没有正在侦听的已注册服务器信道,或者此应用程序没有用来与服务器对话的适当客户端信道。
此遠端 Proxy 沒有通道接收,這些接收表示伺服器沒有接聽的已註冊伺服器通道,或是此應用程式沒有適當的用戶端和伺服器溝通。
اسم المعلمة: <var>X</var>
参数名: <var>X</var>
參數名稱: <var>X</var>
Název parametru: <var>X</var>
Parameternavn: <var>X</var>
Parameternaam: <var>X</var>
Parametrin nimi: <var>X</var>
Nom du paramètre : <var>X</var>
Parametername: <var>X</var>
Όνομα παραμέτρου: <var>X</var>
שם פרמטר: <var>X</var>
Paraméter neve: <var>X</var>
Nome parametro: <var>X</var>
パラメータ名: <var>X</var>
매개 변수 이름: <var>X</var>
Parameternavn: <var>X</var>
Nazwa parametru: <var>X</var>
Nome do parâmetro: <var>X</var>
Nome do parâmetro: <var>X</var>
Имя параметра: <var>X</var>
Nombre del parámetro: <var>X</var>
Parameternamn: <var>X</var>
Parametre adı: <var>X</var>
参数名: <var>X</var>
參數名稱: <var>X</var>
لا يعتبر دفق الإدخال تنسيقًا ثنائيًا صالحًا. محتويات البدء (بوحدات البايت): <var>X</var> ...
输入流是无效的二进制格式。开始内容(以字节为单位)是: <var>X</var>...
輸入資料流不是有效的二進位格式。開始內容為 (以位元組為單位): <var>X</var>...
Vstupní proud nemá platný binární formát. Počáteční obsah (v bajtech) je: <var>X</var> ...
Inputstreamen er ikke et gyldigt binært format. Startindholdet (i byte) er: <var>X</var> ...
De invoerstroom is geen geldige binaire indeling. De startinhoud (in bytes) is: <var>X</var> ...
Syötevirta ei ole kelvollinen binaarimuotoinen virta. Sisällön alussa (tavuina) on seuraavaa: <var>X</var> ...
Le flux d'entrée n'est pas un format binaire valide. Le contenu initial (en octets) est : <var>X</var> ...
Der Eingabestream hat kein gültiges binäres Format. Die Startinhalte (in Bytes) sind: <var>X</var> ...
Η ροή εισόδου δεν είναι έγκυρη δυαδική μορφή. Τα περιεχόμενα έναρξης (σε byte) είναι: <var>X</var> ...
זרם הקלט אינו תבנית בינארית חוקית. התוכן המתחיל (בבתים) הוא: <var>X</var> ...
A bemeneti folyam bináris formátuma érvénytelen. A kezdő tartalom (bájtban) a következő: <var>X</var> ...
Il flusso di input non è un formato binario valido. Il contenuto iniziale (in byte) è: <var>X</var> ...
入力ストリームは有効なバイナリ形式ではありません開始コンテンツ (バイト): <var>X</var> ...
입력 스트림이 올바른 이진 형식이 아닙니다. 시작 콘텐츠(바이트): <var>X</var> ...
Inndataflyten har ikke et gyldig binært format. Startinnholdet (i byte) er: <var>X</var> ...
Strumień wejściowy nie ma prawidłowego formatu binarnego. Zawartość początkowa (w bajtach): <var>X</var> ...
O fluxo de entrada não está em um formato binário válido. O conteúdo inicial (em bytes) é: <var>X</var> ...
A sequência de entrada não é um formato de binário válido. Os conteúdos iniciais (em bytes) são: <var>X</var> ...
Недопустимый двоичный формат входного потока. Начало содержимого (в байтах): <var>X</var> ...
La secuencia de entrada no es un formato binario válido. Los contenidos iniciales (en bytes) son: <var>X</var> ...
Indataströmmen är inte ett giltigt binärt format. Startinnehållet är (i byte): <var>X</var> ...
Giriş akışı geçerli bir ikili biçim değil. Başlangıç içerikleri (bayt olarak): <var>X</var>...
输入流是无效的二进制格式。开始内容(以字节为单位)是: <var>X</var>...
輸入資料流不是有效的二進位格式。開始內容為 (以位元組為單位): <var>X</var>...
التنسيق الثنائي لكائن سجل التحكم بالوصول (ACE) غير صالح.
ACE 对象的二进制格式无效。
ACE 物件的二進位格式無效。
Binární forma objektu ACE je neplatná.
Den binære form af et ACE-objekt er ugyldig.
De binaire vorm van een ACE-object is ongeldig.
ACE-objektin binaarimuoto on virheellinen.
La forme binaire d'un objet ACE est non valide.
Die binäre Form eines ACE-Objekts ist ungültig.
Η δυαδική μορφή ενός αντικειμένου ACE δεν είναι έγκυρη.
הצורה הבינארית של אובייקט ACE אינה חוקית.
Egy ACE objektum bináris formátuma érvénytelen.
Formato binario di un oggetto ACE non valido.
ACE オブジェクトのバイナリ形式が無効です。
ACE 개체의 이진 형식이 잘못되었습니다.
Den binære formen av et ACE-objekt er ugyldig.
Forma binarna obiektu ACE jest nieprawidłowa.
O formato binário de um objeto ACE é inválido.
O formato binário de um objecto ACE é inválido.
Двоичная форма объекта ACE недопустима.
El tipo binario de un objeto de entrada de control de acceso (ACE) no es válido.
Den binära formen av ett ACE-objekt är ogiltig.
Bir ACE nesnesinin ikili biçimi geçersiz.
ACE 对象的二进制格式无效。
ACE 物件的二進位格式無效。
يجب أن تكون قيمة الأشهر بين +/-120000.
月份值必须介于 +120000 和 -120000 之间。
月數值必須在 +/-120000 之間。
Hodnota měsíce musí být v rozsahu od -120000 do +120000.
Værdien for Month skal være mellem +120.000 og -120.000.
De maandwaarde moet tussen +/-120000 liggen.
Kuukausien arvon on oltava +/-120000.
Les valeurs Months doivent être comprises entre +/-120000.
Der Monatswert muss zwischen +/-120000 sein.
Η τιμή για τους μήνες πρέπει να είναι μεταξύ +/-120000.
על ערכי החודשים להיות בין +/-120000.
Month típusú változó értéke + és –120000 között lehet.
Il valore del mese deve essere compreso nell'intervallo +/-120000.
月の値は -120000 から +120000 まででなければなりません。
달 값은 -120000에서 +120000 사이여야 합니다.
Månedsverdier må være mellom +/-120000.
Wartość elementów Miesiąc musi zawierać się w przedziale +/-120000.
O valor dos meses deve estar entre +/-120000.
Os valores de meses têm de estar entre +/-120000.
Значение месяцев должно быть в диапазоне +/-120000.
El valor de los meses debe estar entre +/-120000.
Månadsvärdet måste vara mellan +/-120 000.
Months değeri +/-120000 arasında olmalıdır.
月份值必须介于 +120000 和 -120000 之间。
月數值必須在 +/-120000 之間。
اسم الملف الفارغ غير مسموح به.
空文件名是非法的。
空白檔名不合法。
Prázdný název souboru není platný.
Der må ikke bruges tomme filnavne.
Lege bestandsnaam is niet geldig.
Tyhjiä tiedostonimiä ei sallita.
Un nom de fichier vide n'est pas autorisé.
Ein leerer Dateiname ist unzulässig.
Δεν επιτρέπεται κενό όνομα αρχείου.
שם קובץ ריק אינו חוקי.
A fájlnév nem lehet üres.
Nome di file vuoto non valido.
ファイル名を空にすることはできません。
빈 파일 이름은 사용할 수 없습니다.
Et tomt filnavn er ugyldig.
Pusta nazwa pliku jest niedozwolona.
Nome de arquivo vazio não é válido.
Um nome de ficheiro vazio não é válido.
Пустое имя файла не допускается.
No se puede dejar vacío el nombre de archivo.
Tomt filnamn är inte giltigt.
Boş dosya adı geçerli değil.
空文件名是非法的。
空白檔名不合法。
قد لا يتم دمج الأحرف من اليسار إلى اليمين مع الأحرف من اليمين إلى اليسار في تسميات IDN.
在 IDN 标签中,从左到右的字符不能与从右到左的字符混合在一起。
在 IDN 標籤中由左至右字元不能與由右至左字元混用。
Znaky zleva doprava by neměly být v popiscích IDN směšovány se znaky zprava doleva.
Venstre mod højre-tegn må ikke blandes med højre mod venstre-tegn i IDN-etiketter.
Van-links-naar-rechts-tekens mogen niet worden gebruikt in combinatie met van-rechts-naar-links-tekens in IDN-labels.
Vasemmalta oikealle kirjoitettavia merkkejä ei voi käyttää yhdessä oikealta vasemmalle kirjoitettavien merkkien kanssa IDN-otsikoissa.
Les caractères de gauche à droite ne doivent pas être mélangés avec des caractères de droite à gauche dans les étiquettes IDN.
Zeichen, die von links nach rechts geschrieben werden, dürfen in IDN-Bezeichnungen nicht mit Zeichen zusammen verwendet werden, die von rechts nach links geschrieben werden.
Οι χαρακτήρες από τα αριστερά προς τα δεξιά δεν πρέπει να συγχέονται με τους χαρακτήρες από τα δεξιά προς τα αριστερά στις ετικέτες IDN.
אין לשלב תווים משמאל לימין עם תווים מימין לשמאל בתוויות IDN.
Az IDN-címkékben nem keverhetők a balról jobbra író nyelvek karakterei és a jobbról balra író nyelvek karakterei.
Impossibile utilizzare contemporaneamente caratteri da sinistra a destra e da destra a sinistra nelle etichette IDN.
IDN ラベルで、左から右の文字と右から左の文字を混在させることはできません。
IDN 레이블에서는 왼쪽에서 오른쪽 문자와 오른쪽에서 왼쪽 문자를 함께 사용할 수 없습니다.
Tegn fra venstre til høyre kan ikke blandes med tegn fra høyre til venstre på IDN-etiketter.
W etykietach IDN nie można mieszać znaków od lewej do prawej ze znakami od prawej do lewej.
Caracteres da esquerda para a direita não podem ser misturados com caracteres da direita para a esquerda em rótulos IDN.
Os caracteres da esquerda para a direita não podem ser misturados com os caracteres da direita para a esquerda em etiquetas IDN.
Символы слева направо должны смешиваться с символами справа налево в метках IDN.
Es posible que los caracteres de izquierda a derecha no estén mezclados con los caracteres de derecha a izquierda en las etiquetas IDN.
Tecken som skrivs från vänster till höger får inte blandas med tecken som skrivs från höger till vänster i IDN-etiketter.
IDN etiketlerinde soldan sağa karakterler, sağdan sola karakterlerle karışık kullanılamaz.
在 IDN 标签中,从左到右的字符不能与从右到左的字符混合在一起。
在 IDN 標籤中由左至右字元不能與由右至左字元混用。
التسمية على التي تحتوي على الحرف '<var>X</var>' غير مسموح بها مع UseStd3AsciiRules
标签包含 UseStd3AsciiRules 所不允许的字符“<var>X</var>”
標籤包含字元 '<var>X</var>',其不允許有 UseStd3AsciiRules
Popisek obsahuje znak <var>X</var>, který nepovoluje vlastnost UseStd3AsciiRules.
Etiketter, der indeholder tegnet '<var>X</var>', er ikke tilladt med UseStd3AsciiRules
Label bevat teken <var>X</var>, dat niet is toegestaan met UseStd3AsciiRules
Merkin <var>X</var> sisältävä otsikko ei ole UseStd3AsciiRules-sääntöjen mukainen
L'étiquette contient le caractère '<var>X</var>' qui n'est pas autorisé avec UseStd3AsciiRules
Die Bezeichnung enthält das Zeichen <var>X</var>, das nicht den UseStd3AsciiRules entspricht.
Η ετικέτα περιέχει τον χαρακτήρα '<var>X</var>' που δεν επιτρέπεται με το UseStd3AsciiRules
תווית המכילה תו '<var>X</var>' לא מותרת עם UseStd3AsciiRules
A címke által tartalmazott „<var>X</var>” karakter nincs engedélyezve a UseStd3AsciiRules használata esetén.
L'etichetta contenente il carattere '<var>X</var>' non è consentita con UseStd3AsciiRules
文字 '<var>X</var>' を含むラベルは UseStd3AsciiRules で許可されていません。
문자 '<var>X</var>'이(가) 포함된 레이블은 UseStd3AsciiRules와 함께 사용할 수 없습니다.
Etiketten inneholder tegnet <var>X</var> som ikke tillates i henhold til UseStd3AsciiRules
Etykieta zawiera znak '<var>X</var>' niedozwolony przez flagę UseStd3AsciiRules
O rótulo contém o caractere '<var>X</var>' não permitido com UseStd3AsciiRules
A etiqueta contém o carácter '<var>X</var>' não permitido com UseStd3AsciiRules
Метка содержит символ "<var>X</var>", запрещенный правилами UseStd3AsciiRules
La etiqueta contiene el carácter '<var>X</var>', no permitido con UseStd3AsciiRules
Etiketten innehåller tecknet <var>X</var>, som inte tillåts med UseStd3AsciiRules
Etikette UseStd3AsciiRules ile izin verilmeyen '<var>X</var>' karakteri var
标签包含 UseStd3AsciiRules 所不允许的字符“<var>X</var>”
標籤包含字元 '<var>X</var>',其不允許有 UseStd3AsciiRules
لا يمكن تحويل نوع الكائن إلى نوع هدف.
对象类型无法转换为目标类型。
物件型別不可以轉換成目標型別。
Typ objektu nelze převést na cílový typ.
Objekttypen kan ikke konverteres til en destinationstype.
Het objecttype kan niet naar het doeltype worden geconverteerd.
Objektityyppiä ei voi muuntaa kohdetyypiksi.
Le type de l'objet ne peut pas être converti en type cible.
Der Objekttyp kann nicht in den Zieltyp konvertiert werden.
Ο τύπος αντικειμένου δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο προορισμού.
אין אפשרות להמיר סוג אובייקט לסוג יעד.
Az objektumtípus nem konvertálható a céltípusra.
Impossibile convertire il tipo dell'oggetto nel tipo di destinazione.
オブジェクトの型をターゲットの型に変換できません。
개체 형식을 대상 형식으로 변환할 수 없습니다.
Kan ikke konvertere objekttypen til måltypen.
Nie można dokonać konwersji typu obiektu na typ docelowy.
O tipo do objeto não pode ser convertido no tipo de destino.
Não é possível converter o tipo de objecto no tipo de destino.
Невозможно преобразовать тип данного объекта к конечному типу.
El tipo de objeto no puede convertirse en tipo de destino.
Objekttypen kan inte konverteras till måltypen.
Nesne türü hedef türe dönüştürülemiyor.
对象类型无法转换为目标类型。
物件型別不可以轉換成目標型別。
See catalog page for all messages.