The service
Messages on page
Моделирование восстановления выполнено.
Återställningssimuleringen är klar.
還原模擬完成。
还原模拟完成。
Geri yükleme benzetimi tamamlandı.
복원 시뮬레이션을 완료했습니다.
Simulação de restauro concluída.
復元シミュレーションが完了しました。
Ukończono symulację operacji przywracania.
A helyreállítás szimulációja kész.
La simulation de la restauration est terminée.
A simulação de restauração foi concluída.
Se completó la simulación de restauración.
Die Wiederherstellungssimulation ist abgeschlossen.
De herstelsimulatie is voltooid.
Simulace obnovení byla dokončena.
Simulazione del ripristino completata.
Ошибка моделирования восстановления.
Återställningssimuleringen misslyckades.
還原模擬失敗。
还原模拟失败。
Geri yükleme benzetimi başarısız oldu.
복원 시뮬레이션이 실패했습니다.
Falha na simulação do restauro.
復元シミュレーションに失敗しました。
Symulacja operacji przywracania nie powiodła się.
A helyreállítás szimulációja nem sikerült.
La simulation de la restauration a échoué.
Falha na simulação de restauração.
Error de simulación de restauración.
Fehler bei der Wiederherstellungssimulation.
De herstelsimulatie is mislukt.
Simulace obnovení se nezdařila.
Simulazione del ripristino non riuscita.
Примечание. Не выдана команда END BACKUP, модули записи не уведомлены о событии BackupComplete. Сценарий DiskShadow завершает работу.
Obs! END BACKUP-kommandot kördes inte, skrivarna meddelades inte om BackupComplete. DiskShadow avslutas.
注意: 未發出 END BACKUP 命令,不會通知寫入者 BackupComplete。 DiskShadow 正在結束。
注意: 未发出 END BACKUP 命令,写入程序未通知 BackupComplete。 DiskShadow 正在退出。
Not: END BACKUP komutu verilmedi, yazıcılara BackupComplete bildirimi yapılmadı. DiskShadow işleminden çıkılıyor.
참고: END BACKUP을 실행하지 않아 기록기가 BackupComplete 알림을 받지 못했습니다. DiskShadow를 종료합니다.
Nota: O comando END BACKUP não foi emitido, os escritores não enviaram a notificação BackupComplete. A sair de DiskShadow.
注意: END BACKUP コマンドが実行されませんでした。ライタに BackupComplete が通知 されませんでした。DiskShadow を終了します。
Uwaga: Nie wydano polecenia END BACKUP. Moduły zapisujące nie zostały powiadomione o zdarzeniu BackupComplete. Program DiskShadow zakończy pracę.
Megjegyzés: Az END BACKUP parancsot nem futtatták, az írók nem kaptak értesítést a biztonsági mentés elkészültéről. A DiskShadow kilép.
Remarque : la commande END BACKUP n’a pas été demandée, les enregistreurs n’ont pas été notifiés de BackupComplete. Fermeture de DiskShadow.
Observação: a opção END BACKUP não foi comandada; os geradores não foram notificados sobre BackupComplete. Saindo do DiskShadow.
Nota: no se usó el comando END BACKUP; no se notificó BackupComplete a los escritores. Saliendo de DiskShadow.
Hinweis: Der Befehl "END BACKUP" wurde nicht ausgegeben, die Verfasser erhielten keine BackupComplete-Benachrichtigung. DiskShadow wird beendet.
Opmerking: de opdracht END BACKUP is niet uitgevoerd, schrijvers niet op hoogte gebracht van BackupComplete. DiskShadow wordt afgesloten.
Poznámka: Příkaz END BACKUP nebyl zadán, takže moduly pro zápis nebyly upozorněny na událost BackupComplete. Nástroj DiskShadow se ukončuje.
Nota: il comando END BACKUP non è stato eseguito. I processi di scrittura non hanno inviato la notifica BackupComplete. Uscita da DiskShadow in corso.
Перевод устройств набора теневых копий в режим доступности для записи.
Möjliggöra skrivning på enheter i skuggkopieuppsättningen.
讓陰影複製組的裝置可供寫入。
使卷影副本集上的设备可写。
Gölge kopya kümesindeki aygıtlar yazılabilir yapılıyor.
섀도 복사본 세트의 장치를 쓰기 가능하게 만드는 중입니다.
A tornar os dispositivos do conjunto de cópias sombra graváveis.
Konfigurowanie urządzeń w zestawie kopii w tle jako zapisywalnych.
Az árnyékmásolat-készlet eszközeinek írhatóvá tétele.
Rendre inscriptibles des périphériques sur le jeu de clichés instantanés.
Tornando graváveis os dispositivos no conjunto de cópias de sombra.
Convirtiendo los dispositivos del conjunto de instantáneas en dispositivos de escritura.
Die Geräte im Schattenkopiesatz werden beschreibbar gemacht.
De apparaten in de schaduwkopieset worden beschrijfbaar gemaakt.
Nastavení možnosti zápisu na zařízení v sadě stínových kopií.
シャドウ コピー セットのデバイスを書き込み可能にしています。
I dispositivi utilizzati per il set di copie shadow verranno impostati come scrivibili.
Теперь теневая копия является независимым томом.
Skuggkopian är nu en oberoende volym.
陰影複製現在是獨立磁碟區。
现在卷影副本是独立的卷。
Gölge kopya şimdi bağımsız bir birim.
섀도 복사본이 이제 독립 볼륨입니다.
A cópia sombra é agora um volume independente.
シャドウ コピーは独立したボリュームになりました。
Kopia w tle jest teraz niezależnym woluminem.
Az árnyékmásolat mostantól független kötet.
Le cliché instantané est à présent un volume indépendant.
A cópia de sombra agora é um volume independente.
La instantánea es ahora un volumen independiente.
Die Schattenkopie ist jetzt ein unabhängiges Volume.
De schaduwkopie is nu een zelfstandig volume.
Stínová kopie je nyní nezávislý svazek.
La copia shadow è ora un volume indipendente.
Теневая копия удалена из системы.
Skuggkopian har tagits bort ur systemet.
已從系統移除陰影複製。
已从系统中删除卷影副本。
Gölge kopya sistemden kaldırıldı.
시스템에서 섀도 복사본을 제거했습니다.
A cópia sombra foi removida do sistema.
シャドウ コピーがシステムから削除されました。
Kopia w tle została usunięta z systemu.
Az árnyékmásolat el lett távolítva a rendszerről.
Le cliché instantané a été supprimé du système.
A cópia de sombra foi removida do sistema.
Se quitó la instantánea del sistema.
Die Schattenkopie wurde aus dem System entfernt.
De schaduwkopie is van het systeem verwijderd.
Stínová kopie byla odebrána ze systému.
Eliminazione della copia shadow dal sistema completata.
Указанный код набора теневых копий не существует в VSS.
Angivet skuggkopieuppsättnings-ID finns inte i VSS.
指定的陰影複製組識別碼不在 VSS 中。
指定的卷影副本集 ID 不存在于 VSS 中。
Belirtilen gölge kopya kümesi kimliği VSS'te yok.
지정된 섀도 복사본 세트 ID가 VSS에 없습니다.
O ID de conjunto de cópias sombra especificado não existe no VSS.
指定したシャドウ コピー セット ID が VSS に存在しません。
Określony identyfikator zestawu kopii w tle nie istnieje w usłudze VSS.
A VSS-ben nem létezik a megadott árnyékmásolatkészlet-azonosító.
L’ID du jeu de clichés instantanés spécifié n’existe pas dans VSS.
A ID do conjunto de cópia de sombra especificado não existe no VSS.
El identificador de conjunto de instantáneas especificado no existe en VSS.
Die angegebene Schattenkopiesatz-Kennung ist in VSS nicht vorhanden.
De opgegeven schaduwkopieset-id bestaat niet in VSS.
Zadané ID sady stínových kopií neexistuje ve službě VSS.
Il set di copie shadow specificato non esiste nel servizio Copia shadow del volume.
Поставщик не может оторвать эту теневую копию. Примечание. Невозможно оторвать программные теневые копии.
Leverantören kan inte bryta den här skuggkopian. Obs! Du kan inte bryta mjukvaruskuggkopior.
提供者無法分割這個陰影複製。 注意: 您無法分割軟體陰影複製。
提供程序无法中断该卷影副本。 注意: 无法中断软件卷影副本。
Sağlayıcı bu gölge kopyayı ayıramıyor. Not: Yazılım gölge kopyalarını ayıramazsınız.
공급자가 이 섀도 복사본을 분리할 수 없습니다. 참고: 소프트웨어 섀도 복사본을 분리할 수 없습니다.
Não é possível ao fornecedor dividir esta cópia sombra. Nota: Não pode dividir cópias sombra de software.
プロバイダはこのシャドウ コピーを中断できません。 注意: ソフトウェア シャドウ コピーを中断することはできません。
Dostawca nie może przerwać tej kopii w tle. Uwaga: nie można przerywać programowych kopii w tle.
A szolgáltató nem tudja megszakítani ennek az árnyékmásolatnak a kapcsolatát. Megjegyzés: A szoftveres árnyékmásolatok kapcsolatai nem szakíthatók meg.
Le fournisseur ne peut pas rompre ce cliché instantané. Remarque : vous ne pouvez pas rompre des clichés instantanés de logiciels.
O provedor não pode interromper esta cópia de sombra. Observação: não é possível interromper cópias de sombra do software.
El proveedor no puede interrumpir esta instantánea. Nota: no se pueden interrumpir las instantáneas de software.
Der Anbieter kann diese Schattenkopie nicht aufteilen. Hinweis: Softwareschattenkopien können nicht aufgeteilt werden.
De provider kan deze schaduwkopie niet breken. Opmerking: u kunt softwareschaduwkopieën niet breken.
Zprostředkovatel nemůže uvolnit tuto stínovou kopii. Poznámka: Stínové kopie softwaru nelze uvolnit.
Il provider non è in grado di separare la copia shadow. Nota: non è possibile separare le copie shadow software.
Не для всех дисков для этой теневой копии может быть выполнен откат, операция отменена. Используйте параметр NOREVERTID, чтобы пропустить восстановление идентификаторов дисков.
Det är inte alla diskar för den här skuggkopian som kan återställas, åtgärden avbruten. Använd alternativet NOREVERTID och hoppa över återställning av ID för diskarna.
這個陰影複製的磁碟並非全部都可還原,操作已取消。 請使用 NOREVERTID 選項略過磁碟的識別元還原。
并非该卷影副本的所有磁盘均可还原;操作已取消。 请使用 NOREVERTID 选项跳过磁盘的标识符还原。
Bu gölge kopya için tüm diskler geri döndürülemiyor; işlem iptal edildi. Disklerin tanımlayıcısını geri döndürmeyi atlamak için NOREVERTID seçeneğini kullanın.
이 섀도 복사본의 디스크 중 일부를 되돌릴 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다. NOREVERTID 옵션을 사용하여 디스크 식별자 되돌리기를 건너뜁니다.
Nem todos os discos desta cópia sombra podem ser revertidos; operação cancelada. Utilize a opção NOREVERTID para contornar a reversão de identificadores dos discos.
このシャドウ コピーには元に戻せないディスクがあります。操作は取り消されました。 NOREVERTID オプションを使用し、ディスクの ID を戻す処理をスキップしてください。
Nie wszystkie dyski dla tej kopii w tle mogą zostać przywrócone. Operacja została anulowana. Aby pominąć przywracanie identyfikatorów dysków, użyj opcji NOREVERTID.
Az árnyékmásolat nem minden lemeze vonható vissza; a művelet megszakítva. A lemezek azonosító-visszaállításának kihagyásához használja a NOREVERTID kapcsolót.
Tous les disques de ce cliché instantané ne peuvent pas être rétablis ; opération annulée. Utilisez l’option NOREVERTID pour ignorer le rétablissement des identificateurs des disques.
Nem todos os discos nesta cópia de sombra podem ser revertidos; operação cancelada. Use a opção NOREVERTID para ignorar a reversão de identificador dos discos.
No se pueden revertir todos los discos para esta instantánea; operación cancelada. Use la opción NOREVERTID para omitir la reversión de identificadores de los discos.
Nicht alle Datenträger dieser Schattenkopie können wiederhergestellt werden. Der Vorgang wird abgebrochen. Verwenden Sie die Option "NOREVERTID", um das Wiederherstellen der Datenträgerkennungen zu überspringen.
Niet alle schijven voor deze schaduwkopie kunnen worden teruggezet. Bewerking geannuleerd. Gebruik de optie NOREVERTID om id-herstel van de schijven over te slaan.
Ne u všech disků v této stínové kopii lze vrátit změny; operace byla zrušena. Pomocí možnosti NOREVERTID přeskočte vrácení změn u identifikátorů disků.
Impossibile ripristinare tutti i dischi per la copia shadow. Operazione annullata. Utilizzare l'opzione NOREVERTID per evitare il ripristino degli identificatori dei dischi.
Набор теневых копий не может быть оторван.
Skuggkopieuppsättningen kunde inte brytas.
無法中斷陰影複製組。
无法中断卷影副本集。
섀도 복사본 세트를 중단하지 못했습니다.
Gölge kopya kümesi kesilemedi.
Não foi possível dividir o conjunto de cópias sombra.
シャドウ コピー セットを解除できませんでした。
Nie można przerwać zestawu kopii w tle.
Az árnyékmásolat-készlet kapcsolatát nem sikerült megszakítani.
Le jeu de clichés instantanés n’a pas pu être rompu.
O conjunto de cópia de sombra não pôde ser interrompido.
No se pudo interrumpir el conjunto de instantáneas.
Der Schattenkopiesatz konnte nicht aufgeteilt werden.
De schaduwkopieset kan niet worden verbroken.
Sadu stínových kopií nebylo možné oddělit.
Impossibile separare il set di copie shadow.
See catalog page for all messages.