The service
Messages on page
Navedeni disk nije spreman ili nije upotrebljiv.
Указанный диск не готов или не годен для использования.
Den angivna disken är antingen inte klar eller så är den oanvändbar
Navedeni disk ni pripravljen ali ga ni mogoče uporabiti.
指定的磁碟並未就緒或無法使用。
指定的磁盘没有就绪或无法使用。
ดิสก์ที่ระบุไม่พร้อมหรือไม่สามารถใช้ได้
Zadaná disk nie je pripravený alebo použiteľný.
Belirtilen disk hazır ya da kullanılabilir değil
지정한 디스크가 준비되지 않았거나 사용할 수 없습니다.
O disco especificado não está preparado ou não é utilizável.
Цей диск не готовий або непридатний.
指定したディスクは準備ができていないか、使用可能ではありません
Discul specificat nu este gata sau nu este utilizabil.
Określony dysk nie jest gotowy lub nie nadaje się do użytku.
Den angitte disken er ikke klar, eller kan ikke brukes.
A megadott lemez nem áll készen, vagy nem használható
Le disque spécifié n'est pas prêt ou n'est pas utilisable
Määratud ketas pole valmis või seda ei saa kasutada.
O disco especificado não está pronto ou não pode ser usado.
El disco especificado no está preparado o no es utilizable.
Norādītais disks nav gatavs vai nav izmantojams.
Der angegebene Datenträger ist nicht bereit oder unbrauchbar.
Navedeni disk nije spreman ili ga nije moguće koristiti.
Nurodytas diskas yra neparuoštas arba netinkamas naudoti.
De opgegeven schijf is niet gereed of onbruikbaar
Zadaný disk není připraven nebo je nepoužitelný.
Määritetty levy ei ole valmis tai se ei ole käytettävissä.
‏‏הדיסק שצויין אינו מוכן או שאינו ניתן לשימוש.
Зададеният диск не е готов или не е използваем.
Η μονάδα δίσκου που καθορίστηκε δεν είναι έτοιμη ή δεν είναι δυνατή η χρήση της.
‏‏القرص المحدد غير جاهز أو غير قابل للاستخدام.
Den angivne disk er ikke klar eller er ubrugelig.
Il disco specificato non è pronto o non può essere utilizzato.
UNUTRAŠNJA greška - navedeni volumen nije upotrebljiv
Внутренняя ошибка - Указанный том не годен для использования
INTERNT FEL - Den angivna volymen kan inte användas
NOTRANJA napaka – navedenega nosilca ni mogoče uporabiti
內部錯誤 - 指定磁碟區無法使用
内部错误 - 指定的卷不可用
ข้อผิดพลาดภายใน - ไดรฟ์ข้อมูลที่ระบุไม่สามารถใช้ได้
VNÚTORNÁ chyba – Zadaný zväzok nie je použiteľný
İÇ Hata - Belirtilen bölüm kullanılamaz
내부 오류 - 지정한 볼륨을 사용할 수 없습니다.
Erro INTERNO - O volume especificado não é utilizável
Внутрішня помилка - Цей том непридатний
内部エラー - 指定したボリュームは使用可能ではありません
EROARE internă - Volumul specificat nu este utilizabil
Błąd WEWNĘTRZNY - Określony wolumin nie nadaje się do użytku.
INTERN feil - Det angitte volumet kan ikke brukes
BELSŐ hiba - a megadott kötet használhatatlan
Erreur INTERNE - Le volume spécifié n'est pas utilisable
SISEMINE tõrge - määratud draivi ei saa kasutada
Erro INTERNO - o volume especificado não pode ser usado
Error INTERNO: no se puede usar el volumen especificado
IEKŠĒJA kļūda - norādītais sējums nav izmantojams.
Interner Fehler - Das angegebene Volume ist unbrauchbar.
INTERNA pogreška – navedenu jedinicu nije moguće koristiti
VIDINĖ klaida - Nurodytas tomas yra netinkamas naudoti
Interne fout: het opgegeven volume is onbruikbaar
Vnitřní chyba: Svazek je nepoužitelný.
Sisäinen virhe – Määritettyä asemaa ei voida käyttää
‏‏שגיאה פנימית - אמצעי האחסון שצויין אינו ניתן לשימוש
ВЪТРЕШНА грешка - Зададеният том не е използваем
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ο καθορισμένος τόμος δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
‏‏خطأ داخلي - وحدة التخزين المحددة غير قابلة للاستخدام
INTERN fejl - Den angivne enhed er ubrugelig
Errore INTERNO - Impossibile utilizzare il volume specificato
Nije moguće pristupiti navedenoj putanji uređaja.
Не удается получить доступ к устройству по указанному пути
Den angivna enhetssökvägen kan inte användas.
Navedena pot do naprave ni dostopna.
指定的裝置路徑無法存取。
指定的设备路径无法使用。
ไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางอุปกรณ์ที่ระบุได้
Zadaná cesta zariadenia je neprístupná.
Belirtilen aygıt yoluna erişilemiyor
지정한 장치 경로에 액세스할 수 없습니다.
Não é possível aceder ao caminho do dispositivo especificado.
Не вдалося отримати доступ до пристрою за вказаним шляхом.
指定したデバイス パスにアクセスできません
Calea specificată a dispozitivului nu se poate accesa.
Nie można uzyskać dostępu do określonej ścieżki urządzenia.
Nem lehet hozzáférni a megadott eszköz-elérésiúthoz.
Impossible d'accéder au chemin d'accès du périphérique spécifié.
Määratud seadme teele ei pääse juurde.
O caminho do dispositivo especificado não pode ser acessado.
No se puede obtener acceso a la ruta de acceso del dispositivo especificado.
Nevar piekļūt norādītās ierīces ceļam.
Auf den angegebene Gerätepfad kann nicht zugegriffen werden.
Pristup navedenom putu uređaja nije moguć.
Nurodytas įrenginio kelias yra neprieinamas.
Geen toegang tot het opgegeven apparaatpad.
Nelze přistoupit k určené cestě zařízení.
Määriteltyyn laitteistopolkuun ei saada yhteyttä
‏‏אין גישה לנתיב ההתקן שצויין.
Няма достъп до зададения път до устройство.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην καθορισμένη διαδρομή της συσκευής.
Får ikke tilgang til den angitte enhetsbanen.
‏‏يتعذر الوصول إلى مسار الجهاز المحدد.
Der kan ikke opnås adgang til den angivne enhedssti.
Il percorso di dispositivo specificato non è pronto o non può essere utilizzato.
UNUTRAŠNJA greška - osnovna grupa diskova nije omogućena
Внутренняя ошибка - Корневая дисковая группа не включена
INTERNT FEL - Rotdiskgruppen är inte aktiverad
NOTRANJA napaka – skupina korenskih diskov ni omogočena
內部錯誤 - 根磁碟群組並未啟用
内部错误 - 没有启用根目录磁盘组
ข้อผิดพลาดภายใน - กลุ่มดิสก์รากไม่ถูกเปิดใช้งาน
VNÚTORNÁ chyba – Koreňová skupina diskov nie je aktivovaná
İÇ Hata - Kök disk grubu etkin değil
내부 오류 - 루트 디스크 그룹을 사용할 수 없습니다.
Erro INTERNO - O grupo de discos de raiz não está activado
Внутрішня помилка - Кореневу групу дисків не підключено
内部エラー - ルート ディスク グループが無効です
EROARE internă - Grupul de discuri rădăcină nu este activat
Błąd WEWNĘTRZNY - Grupa dysków głównych nie jest włączona.
INTERN feil - Rotdiskgruppen er ikke aktivert
BELSŐ hiba - a gyökérlemezcsoport nincs engedélyezve
Erreur INTERNE - Le groupe de disques racine n'est pas actif
SISEMINE tõrge - juurketta rühm pole lubatud
Erro INTERNO - o grupo de disco raiz não está ativado
Error INTERNO: el grupo de discos raíz no está habilitado
IEKŠĒJA kļūda - saknes disku grupa nav iespējota.
Interner Fehler - Die Stammdatenträgergruppe ist nicht aktiviert.
INTERNA pogreška – korijenska grupa diskova nije omogućena
VIDINĖ klaida - Šakninio katalogo disko grupė nėra įgalinta
Interne fout: de hoofdschijfgroep is niet ingeschakeld
Vnitřní chyba: Kořenová skupina disků není povolena.
SISÄINEN virhe - The root disk group is not enabled
‏‏שגיאה פנימית - קבוצת הדיסקים המשמשת כבסיס אינה זמינה
ВЪТРЕШНА грешка - Кореновата дискова група не е разрешена
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Η βασική ομάδα δίσκων δεν είναι ενεργοποιημένη
‏‏خطأ داخلي - مجموعة الأقراص الجذر غير ممكَّنة
INTERN fejl - Roddiskgruppen er ikke aktiveret
Errore INTERNO - Il gruppo di dischi radice non è abilitato
UNUTRAŠNJA greška - tip pristupa disku nije prepoznat
Внутренняя ошибка - Неопознанный тип доступа к диску
INTERNT FEL - Diskåtkomsttypen är okänd
NOTRANJA napaka – vrste dostopa do diska ni mogoče prepoznati
內部錯誤 - 無法識別磁碟存取類型
内部错误 - 无法辨认磁盘访问类型
ข้อผิดพลาดภายใน - ไม่รู้จักชนิดการเข้าถึงดิสก์
VNÚTORNÁ chyba – Typ diskového prístupu sa nerozpoznal
İÇ Hata - Disk erişim türü tanınmıyor
내부 오류 - 디스크 액세스 형식이 인식되지 않습니다.
Erro INTERNO - O tipo de acesso ao disco não é reconhecido
Внутрішня помилка - Тип доступу до диска не розпізнано
内部エラー - ディスク アクセスの種類は認識されません
EROARE internă - Tipul de acces al discului nu este recunoscut
Błąd WEWNĘTRZNY - Typ dostępu do dysku nie jest rozpoznany.
INTERN feil - Kjenner ikke igjen tilgangstypen for disken
BELSŐ hiba - a lemezhozzáférési típus nem ismerhető fel
Erreur INTERNE - Type d'accès de disque non reconnu
SISEMINE tõrge - ketta pääsutüüpi ei tunnistata
Erro INTERNO - o tipo de acesso a disco não é reconhecido
Error INTERNO: el tipo de acceso a disco no reconocido
IEKŠĒJA kļūda - disku piekļuves tips nav atpazīts.
Interner Fehler - Der Datenträgerzugriffstyp wird nicht erkannt.
INTERNA pogreška – vrsta pristupa disku nije prepoznata
VIDINĖ klaida - Disko prieigos tipas neatpažįstamas
Interne fout: het type schijftoegang wordt niet herkend
Vnitřní chyba: Typ přístupu k disku nebyl rozpoznán.
SISÄINEN virhe - The disk access type is not recognized
‏‏שגיאה פנימית - סוג הגישה לדיסק אינו מזוהה
ВЪТРЕШНА грешка - Неразпознат тип на дисков достъп
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ο τύπος πρόσβασης στο δίσκο δεν αναγνωρίζεται
‏‏خطأ داخلي - نوع وصول القرص غير معروف
INTERN fejl - Diskadgangstypen blev ikke genkendt
Errore INTERNO - Tipo di accesso al disco non riconosciuto
Navedeni disk nije povezan.
Указанный диск не подключен
Den angivna disken är offline.
Navedeni disk je brez povezave.
指定的磁碟已離線。
指定的磁盘处于脱机状态。
ดิสก์ที่ระบุทำงานแบบออฟไลน์
Zadaný disk je offline.
Belirtilen disk çevrimdışı
지정한 디스크가 오프라인입니다.
O disco especificado está offline.
Цей диск не підключено.
指定したディスクはオフラインです。
Discul specificat este offline.
Określony dysk jest w trybie offline.
Den angitte disken er frakoblet.
A megadott lemez off-line állapotú.
Le disque spécifié n'est pas en ligne
Määratud ketas on ühenduseta.
O disco especificado está off-line.
El disco especificado está sin conexión.
Norādītais disks ir bezsaistē.
Der angegebene Datenträger ist offline geschaltet.
Navedeni disk nije u mreži.
Nurodytas diskas yra nepasiekiamas.
De opgegeven schijf is offline.
Určený disk je offline.
Määritetty levy on offline-tilassa.
‏‏הדיסק שצויין אינו מקוון.
Зададеният диск е офлайн.
Ο καθορισμένος δίσκος δεν είναι συνδεδεμένος.
‏‏القرص المحدد غير متصل.
Den angivne disk er offline.
Il disco specificato non è in linea
UNUTRAŠNJA greška - veličina skladišta zapisa je prevelika
Внутренняя ошибка - Размер хранилища записей слишком велик
INTERNT FEL - Postdatabasens storlek är för stor
NOTRANJA napaka – velikost za shranjevanje zapisa je prevelika
內部錯誤 - 記錄存放容量太大
内部错误 - 记录存储太大
ข้อผิดพลาดภายใน - ขนาดที่เก็บระเบียนใหญ่เกินไป
VNÚTORNÁ chyba – Veľkosť ukladacieho priestoru záznamov je priveľká
İÇ Hata - Kayıt depolama boyutu çok büyük
내부 오류 - 레코드 저장 크기가 너무 큽니다.
Erro INTERNO - O tamanho do armazenamento do registo é demasiado grande
Внутрішня помилка - Розмір сховища записів завеликий
内部エラー - レコードを格納するサイズが大きすぎます
EROARE internă - Dimensiunea de stocare a înregistrărilor este prea mare
Błąd WEWNĘTRZNY - Rozmiar obszaru przechowywania rekordu jest za duży.
INTERN feil - Postlagerstørrelsen er for stor
BELSŐ hiba - a rekord tárolási mérete túl nagy
Erreur INTERNE - La taille d'enregistrement est trop importante
SISEMINE tõrge - kirje salve maht on liiga suur
Erro INTERNO - o tamanho do armazenamento do registro é muito grande
Error INTERNO: el tamaño de almacenamiento del registro es demasiado grande
IEKŠĒJA kļūda - ieraksta krātuves izmērs ir pārāk liels.
Interner Fehler - Die Größe des Datensatzspeichers ist zu groß.
INTERNA pogreška – spremište zapisa je preveliko
VIDINĖ klaida - Įrašo saugykla yra per didelė
Interne fout: het recordarchief is te groot van omvang
Vnitřní chyba: Velikost úložiště záznamů je příliš veliká.
SISÄINEN virhe – Tietueen tallennuskoko on liian suuri
‏‏שגיאה פנימית - גודל אחסון הרשומה גדול מדי
ВЪТРЕШНА грешка - Размерът на хранилището за записа е прекалено голям
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου για την εγγραφή είναι πολύ μεγάλο
‏‏خطأ داخلي - حجم مخزن السجلات كبير جداً
INTERN fejl - Postens lagerstørrelse er for stor
Errore INTERNO - La dimensione dell'archivio record è eccessiva
UNUTRAŠNJA greška - navedeni poddisk nije omogućen
Внутренняя ошибка - Указанный диск не подключен
INTERNT FEL - Den angivna underdisken har inte aktiverats
NOTRANJA napaka – navedeni poddisk ni omogočen
內部錯誤 - 指定的子磁碟並未啟用
内部错误 - 指定的分磁盘没有启用
ข้อผิดพลาดภายใน - ดิสก์ย่อยที่ระบุไม่ถูกเปิดใช้งาน
VNÚTORNÁ chyba – Zadaný poddisk nie je aktivovaný
İÇ Hata - Belirtilen alt disk etkin değil
내부 오류 - 지정한 하위 디스크를 사용할 수 없습니다.
Erro INTERNO - O subdisco especificado não está activado
Внутрішня помилка - Цей піддиск не підключено
内部エラー - 指定したサブディスクは有効ではありません
EROARE internă - Subdiscul specificat nu este activat
Błąd WEWNĘTRZNY - Określony poddysk nie jest włączony.
INTERN feil - Den angitte underdisken er ikke aktivert
BELSŐ hiba - A megadott allemez nem engedélyezett
Erreur INTERNE - Le disque spécifié n'est pas activé
SISEMINE tõrge - määratud alamketas pole lubatud
Erro INTERNO - o subdisco especificado não está ativado
Error INTERNO: el subdisco especificado no está habilitado
IEKŠĒJA kļūda - norādītais apakšdisks nav iespējots.
Interner Fehler - Die angegebene Teilplatte ist nicht aktiviert.
INTERNA pogreška – navedeni poddisk nije omogućen
VIDINĖ klaida - Nurodytas papildomas diskas nėra įgalintas
Interne fout: de opgegeven schijf is niet ingeschakeld
Vnitřní chyba: Určený dílčí disk není povolen.
SISÄINEN virhe – Levy ei ole valmis tai se ei ole käytettävissä
‏‏שגיאה פנימית - ‏‏דיסק המשנה שצויין אינו זמין
ВЪТРЕШНА грешка - Зададеният поддиск не е разрешен
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ο καθορισμένος δευτερεύων δίσκος δεν έχει ενεργοποιηθεί
‏‏خطأ داخلي - القرص الفرعي المحدد غير ممكّن
Den angivne underdisk er ikke aktiveret
Errore INTERNO - Il sottodisco specificato non è abilitato
UNUTRAŠNJA greška - navedeni plex sadrži onemogućene poddiskove
Внутренняя ошибка - Указанный плекс содержит отключенные поддиски
INTERNT FEL - Angivet plex innehåller inaktiverade underdiskar
NOTRANJA napaka – v navedenem pleksu so onemogočeni poddiski
內部錯誤 - 指定的網狀磁碟區含有未啟用的子磁碟
内部错误 - 指定的丛含有已禁用的分磁盘
ข้อผิดพลาดภายใน - เพลกซ์ที่ระบุมีดิสก์ย่อยที่ปิดใช้งาน
VNÚTORNÁ chyba – Zadaný zrkadlený zväzok obsahuje deaktivované poddisky
İÇ Hata - Belirtilen plex devre dışı bırakılmış alt diskler içeriyor
내부 오류 - 지정한 플렉스에 사용할 수 없는 하위 디스크가 있습니다.
Erro interno - O plex especificado contém subdiscos desactivados
Внутрішня помилка - Цей фрагмент диска містить відключені піддиски
内部エラー - 指定したプレックスには無効のサブディスクが含まれています
EROARE internă - Plexul specificat conține subdiscuri dezactivate
Błąd WEWNĘTRZNY - Określony obiekt typu plex zawiera wyłączone poddyski.
INTERN feil - Det angitte pleksisettet inneholder deaktiverte underdisker
Belső hiba - a megadott plex letiltott allemezeket tartalmaz
Erreur INTERNE - Le plex spécifié contient des sous-disques désactivés
SISEMINE tõrge - määratud pleks sisaldab keelatud alamkettaid
Erro INTERNO - o plex especificado contém subdiscos desativados
Error INTERNO: el plex especificado contiene subdiscos deshabilitados
IEKŠĒJA kļūda - norādītajā diska fragmentā ir atspējoti apakšdiski.
Interner Fehler - Der angegebene Plex enthält deaktivierte Teilplatten.
INTERNA pogreška – navedeni pleks sadrži onemogućene poddiskove
VIDINĖ klaida - Nurodytoje derinamojoje formoje yra uždrausti papildomi diskai
Interne fout: de opgegeven plex bevat uitgeschakelde subschijven
Vnitřní chyba: Určený objekt plex obsahuje zakázané dílčí disky.
SISÄINEN virhe – Määritetty alilevyjen joukko sisältää käytöstä poistettuja alilevyjä
‏‏שגיאה פנימית - ה-Plex שצויין מכיל דיסקים משניים שאינם זמינים
ВЪТРЕШНА грешка - Зададеният плекс съдържа забранени поддискове
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Το καθορισμένο πολλαπλό σύστημα περιέχει απενεργοποιημένους δευτερεύοντες δίσκους
‏‏خطأ داخلي - يحتوي الصفيف المحدد من نوع Plex على أقراص فرعية معطلة
INTERN fejl - Den angivne plex indeholder underdiske, der ikke er aktiveret
Errore INTERNO - Il plex specificato contiene sottodischi disabilitati
Operacija nije dozvoljena zato što navedeni disk nije prazan.
Операция не разрешена, поскольку указанный диск не пуст
Åtgärden tillåts inte eftersom den angivna disken inte är tom.
Operacija ni dovoljena, ker navedeni disk ni prazen.
操作無法執行,因為指定的磁碟不是空磁碟。
由于指定的磁盘不是空的,不允许操作。
การดำเนินการไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากดิสก์ที่ระบุไม่ว่างเปล่า
Táto operácia nie je povolená, pretože zadaný disk nie je prázdny.
Belirtilen disk kullanımda olduğu için işleme izin verilmiyor
지정한 디스크가 비어 있지 않기 때문에 작업이 허용되지 않습니다.
A operação não é permitida porque o disco especificado não está vazio.
Операцію заборонено, оскільки цей диск не пустий.
指定したディスクが空なため、操作は許可されません
Operațiunea nu este permisă deoarece discul specificat nu este gol.
Operacja jest niedozwolona, ponieważ określony dysk nie jest pusty.
Operasjonen tillates ikke fordi den angitte disken ikke er tom.
A művelet nem megengedett, mert a megadott lemez nem üres.
L'opération n'est pas autorisée car le disque spécifié n'est pas vide.
Toiming pole lubatud, sest määratud ketas pole tühi.
A operação não é permitida porque o disco especificado não está vazio.
La operación no está permitida porque el disco especificado no está vacío.
Darbība nav atļauta, jo norādītais disks nav tukšs.
Der Vorgang ist nicht möglich, weil der angegebene Datenträger nicht leer ist.
Postupak nije dopušten jer navedeni disk nije prazan.
Operacija neleidžiama, nes nurodytas diskas nėra tuščias.
De bewerking is niet toegestaan omdat de opgegeven schijf niet leeg is.
Operace není povolena, neboť určený disk není prázdný.
Määritetty levy ei ole tyhjä, toimintoa ei sallita
‏‏הפעולה אינה מותרת מפני שהדיסק שצויין אינו ריק.
Тази операция не е разрешена, защото зададеният диск не е празен.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται γιατί ο καθορισμένος δίσκος δεν είναι κενός
‏‏غير مسموح بالعملية لأن القرص المحدد ليس فارغاً.
Handlingen er ikke tilladt, fordi den angivne disk ikke er tom.
Il disco specificato non è vuoto. Operazione non consentita.
See catalog page for all messages.