The service
Messages on page
UNUTRAŠNJA greška - volumen nema atribut skladišta
Внутренняя ошибка - Том не имеет атрибута хранилища
INTERNT FEL - Volymen har inte lagringsattributet
NOTRANJA napaka – nosilec nima atributa shrambe
內部錯誤 - 磁碟區沒有存放屬性
内部错误 - 卷没有存储属性
ข้อผิดพลาดภายใน - ไดรฟ์ข้อมูลไม่มีแอตทริบิวต์ของที่เก็บ
VNÚTORNÁ chyba – Zväzok nemá atribút ukladacieho priestoru
İÇ Hata - Birim depolama özniteliğine sahip değil
내부 오류 - 볼륨에 저장소 특성이 없습니다.
Erro interno - O volume não tem o atributo de armazenamento
Внутрішня помилка - Том не має атрибута сховища
内部エラー - ボリュームに格納属性がありません
EROARE internă - Volumul nu are atributul de stocare
Błąd WEWNĘTRZNY - Wolumin nie ma atrybutu magazyn.
INTERN feil - Volum har ikke lagringsattributtet
BELSŐ hiba - a kötetnek nincs meg a tárolási attribútuma
Erreur INTERNE - Le volume ne dispose pas de l'attribut de stockage
Erro INTERNO - o volume não tem o atributo de armazenamento
Error INTERNO: el volumen no tiene el atributo de almacenamiento
IEKŠĒJA kļūda - sējumam nav krātuves atribūta.
Interner Fehler - Das Volume hat kein Speicherattribut.
INTERNA pogreška – jedinica nema atribut pohrane
VIDINĖ klaida - Tomas neturi neturi saugyklos atributo
Interne fout: het volume heeft geen opslagkenmerk
Vnitřní chyba: Svazek neobsahuje atribut úložiště.
SISÄINEN virhe - The volume does not have the storage attribute
‏‏שגיאה פנימית - אמצעי האחסון אינו כולל את תכונת האחסון
ВЪТРЕШНА грешка - Този том няма атрибут за хранилище
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ο τόμος δεν έχει το χαρακτηριστικό αποθηκευτικού χώρου
SISEMINE tõrge - draivil puudub talletusatribuut
‏‏خطأ داخلي - لا تحتوي وحدة التخزين على سمة التخزين
INTERN fejl - Enheden har ikke arkivattributtet
Errore INTERNO - Il volume non dispone dell'attributo di archiviazione
UNUTRAŠNJA greška - poddisk je definisan na volumenu
Внутренняя ошибка - Этот поддиск определен на томе
INTERNT FEL - Underdisken är definierad på en volym
NOTRANJA napaka – na nosilcu je določen poddisk
內部錯誤 - 子磁碟被定義在磁碟區中
内部错误 - 子磁盘已在卷上定义
ข้อผิดพลาดภายใน - ดิสก์ย่อยถูกกำหนดบนไดรฟ์ข้อมูล
VNÚTORNÁ chyba – Vo zväzku je definovaný poddisk
İÇ Hata - Alt disk bir birim üzerinde tanımlı değil
내부 오류 - 하위 디스크가 볼륨에 정의되었습니다.
Erro INTERNO - O subdisco está definido num volume
Внутрішня помилка - Піддиск визначено на томі
内部エラー - サブディスクはボリューム上に定義されています
EROARE internă - S-a definit un subdisc pe un volum
Błąd WEWNĘTRZNY - Poddysk jest zdefiniowany w woluminie.
INTERN feil - Underdisk er definert på et volum
BELSŐ hiba - az allemez egy köteten van megadva
Erreur INTERNE - Le sous-disque est défini sur un volume
SISEMINE tõrge - alamketas on draivil määratletud
Erro INTERNO - o subdisco está definido em um volume
Error INTERNO: el subdisco está definido en un volumen
IEKŠĒJA kļūda - sējumam ir definēts apakšdisks.
Interner Fehler - Der Teildatenträger ist auf einem Volume definiert.
INTERNA pogreška – poddisk je definiran na nekoj jedinici
VIDINĖ klaida - Tome yra apibrėžtas papildomas diskas
Interne fout: de subschijf is op een volume gedefinieerd
Vnitřní chyba: Na svazku je definovaný dílčí disk.
SISÄINEN virhe - The subdisk is defined on a volume
‏‏שגיאה פנימית - דיסק המשנה מוגדר באמצעי אחסון
ВЪТРЕШНА грешка - Този поддиск е дефиниран върху том
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ο δευτερεύων δίσκος έχει οριστεί σε έναν τόμο
‏‏خطأ داخلي - القرص الفرعي مُعرّف على وحدة تخزين
INTERN fejl - Underdisken er defineret på en enhed
Errore INTERNO - Il sottodisco è definito su un volume
UNUTRAŠNJA greška - dužina volumena je premala da bi sadržala poddiskove
Внутренняя ошибка - Размер тома слишком мал для того, чтобы вмещать поддиски
INTERNT FEL - Volymlängden är för liten för att hålla underdiskarna
NOTRANJA napaka – dolžina nosilca je premajhna, da bi lahko vsebovala poddiske
內部錯誤 - 磁碟區長度太小無法容納子磁碟
内部错误 - 卷太短,无法容纳子磁盘
ข้อผิดพลาดภายใน - ความยาวของไดรฟ์ข้อมูลเล็กเกินไปที่จะเก็บดิสก์ย่อย
VNÚTORNÁ chyba – Dĺžka zväzku je primalá pre poddisky
İÇ Hata - Birim uzunluğu, alt diskleri tutabilmek için çok küçük
내부 오류 - 볼륨 길이가 너무 작아서 하위 디스크를 가질 수 없습니다.
Erro interno - O comprimento do volume é demasiado pequeno para conter subdiscos
Внутрішня помилка - Розмір тому замалий, щоб містити піддиски
内部エラー - ボリュームの長さが小さすぎてサブディスクを保持できません
EROARE internă - Lungimea volumului este prea mică pentru a cuprinde subdiscuri
Błąd WEWNĘTRZNY - Długość woluminu jest za mała, aby można było używać poddysków.
INTERN feil - Volumlengde for liten til å inneholde underdisker
BELSŐ hiba - a kötet hossza túl kicsi allemezek tárolásához
Erreur INTERNE - Longueur de volume insuffisante pour contenir les sous-disques
SISEMINE tõrge - draivi pikkus on alamketaste hoidmiseks liiga väike
Erro INTERNO - o tamanho do volume é muito pequeno para conter subdiscos
Error INTERNO: la longitud del volumen es demasiado pequeña para contener subdiscos
IEKŠĒJA kļūda - sējuma garums ir pārāk mazs, lai ietvertu apakšdiskus.
Interner Fehler - Die Volumelänge ist für Teildatenträger zu klein.
INTERNA pogreška – jedinica je prekratka da bi sadržavala poddiskove
VIDINĖ klaida - Tomas per mažas papildomiems diskams atidėti
Interne fout: de lengte van het volume is niet groot genoeg om subschijven te bevatten
Vnitřní chyba: Délka svazku je pro dílčí disky příliš malá.
SISÄINEN virhe - The volume length is too small to hold subdisks
‏‏שגיאה פנימית - אורך אמצעי האחסון קטן מדי מכדי להכיל דיסקי משנה
ВЪТРЕШНА грешка - Дължината на този том е прекалено малка, за да съдържа поддискове
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Το μήκος του τόμου είναι πολύ μικρό για την τήρηση δευτερευόντων δίσκων
‏‏خطأ داخلي - طول وحدة التخزين صغير جداً للاحتفاظ بالأقراص الفرعية
INTERN fejl - Enheden er ikke stor nok til at rumme underdiske
Errore INTERNO - Lunghezza del volume insufficiente. Impossibile creare sottodischi
UNUTRAŠNJA greška - neki od poddiskova su definisani na volumenu
Внутренняя ошибка - На этом томе определен один или несколько поддисков
INTERNT FEL - En eller fler underdiskar är definierade på volymen
內部錯誤 - 磁碟區中已定義一些子磁碟
内部错误 - 至少有一个子磁盘已在卷上定义。
ข้อผิดพลาดภายใน - ดิสก์ย่อยอย่างน้อยหนึ่งดิสก์ถูกกำหนดบนไดรฟ์ข้อมูล
VNÚTORNÁ chyba – Vo zväzku sú definované poddisky
İÇ Hata - Birim üzerinde bir veya daha fazla alt disk tanımlı
내부 오류 - 볼륨에 하나 이상의 하위 디스크가 정의되었습니다.
Erro interno - Existem um ou mais subdiscos definidos no volume
Внутрішня помилка - На томі визначено один або кілька піддисків
内部エラー - 1 つ以上のサブディスクがボリューム上に定義されています
EROARE internă - Unul sau mai multe subdiscuri s-au definit pe volum
Błąd WEWNĘTRZNY - W woluminie jest zdefiniowany jeden lub więcej poddysków.
NOTRANJA napaka – na nosilcu je določen eden ali več diskov
INTERN feil - En eller flere underdisker definert på volum
BELSŐ hiba - legalább egy allemez meg van adva a köteten
Erreur INTERNE - Un ou plusieurs sous-disque sont définis sur le volume
Sisemine tõrge - üks või rohkem alamekettaid on draivil määratletud
Erro INTERNO - um ou mais subdiscos estão definidos no volume
Error INTERNO: uno o más subdiscos están definidos en el volumen
IEKŠĒJA kļūda - sējumā ir definēts viens vai vairāki apakšdiski.
Interner Fehler - Es wurden mindestens ein Teildatenträger auf dem Volume definiert.
INTERNA pogreška – na jedinici su definirani neki poddiskovi
Vidinė klaida - Tome apibrėžtas vienas ar daugiau papildomų diskų
Interne fout: één of meer subschijven zijn gedefinieerd op het volume
Vnitřní chyba: Na svazku je definovaný jeden nebo více dílčích disků.
SISÄINEN virhe - One or more subdisks are defined on the volume
‏‏שגיאה פנימית - דיסק משנה אחד או יותר מוגדרים באמצעי האחסון
ВЪТРЕШНА грешка - Върху този том са дефинирани един или повече поддискове
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Ένας ή περισσότεροι δευτερεύοντες δίσκοι ορίστηκαν στον τόμο
‏‏خطأ داخلي - يوجد قرص أو أكثر من الأقراص الفرعية معرّف على وحدة التخزين
INTERN fejl - En eller flere underdiske er defineret på enheden
Errore INTERNO - Uno o più sottodischi definiti sul volume
Operacija nije dozvoljena zato što bi učinila RAID-5 volumen neupotrebljivim.
Операция не разрешена, поскольку том RAID-5 будет непригоден к использованию
Åtgärden tillåts inte eftersom den skulle göra RAID-5-volymen oanvändbar.
Operacija ni dovoljena, ker nosilec RAID-5 s tem ne bi bil uporaben.
這項操作無法執行,因為這會讓 RAID-5 磁碟區無法使用。
不允许进行该操作。原因是,这将使 RAID-5 卷无法使用。
การดำเนินการไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจทำให้ไม่สามารถใช้งานไดรฟ์ข้อมูล RAID-5 ได้
Táto operácia nie je povolená, pretože zväzok RAID-5 by sa stal nepoužiteľným.
İşlem RAID-5 bölümünü kullanılmaz hale getirdiği için izin verimiyor.
RAID-5 볼륨이 사용할 수 없게 되기 때문에 작업이 허용되지 않습니다.
A operação não é permitida porque tornaria o volume RAID-5 inutilizável.
Операцію заборонено, оскільки том RAID-5 стане непридатним до використання.
RAID-5 ボリュームが使用できなくなるため操作は許可されていません。
Operațiunea nu este permisă pentru că poate face inutilizabil volumul RAID-5.
Operacja jest niedozwolona, ponieważ w jej wyniku wolumin RAID-5 przestałby nadawać się do użytku.
Operasjon vil gjøre RAID-5-volumet ubrukelig. Ikke tillatt.
A művelet használhatatlan állapotban hagyná a RAID-5 kötetet, így nem engedélyezett
L'opération n'est pas autorisée car cela rendrai le volume RAID-5 inutilisable.
Toiming pole lubatud, sest see muudaks RAID-5 draivi kasutuskõlbmatuks.
A operação não é permitida porque inutilizaria o volume RAID-5.
La operación no está permitida porque dejaría el volumen RAID-5 inutilizable.
Darbība nav atļauta, jo tā padarītu neizmantojamu RAID-5 sējumu.
Der Vorgang ist unzulässig, da das RAID-5-Volume dadurch unbrauchbar wird.
Postupak nije dopušten jer zbog njega korištenje RAID-5 jedinice ne bi bilo moguće.
Ši operacija neleidžiama, nes dėl jos RAID-5 tomas taps nenaudojamas.
De bewerking zou het RAID 5-volume onbruikbaar maken en is daarom niet toegestaan.
Operace by znemožnila použití svazku RAID-5, proto není povolena.
Toiminto jättäisi RAID-5-aseman käyttökelvottomaksi, sitä ei sallita.
‏‏הפעולה אינה מותרת משום שהיא תהפוך את אמצעי האחסון מסוג RAID-5 לבלתי ניתן לשימוש.
Тази операция не е разрешена, защото тя би направила RAID-5 тома неизползваем.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται γιατί θα ήταν δυνατή η χρήση του τόμου RAID-5
‏‏غير مسموح بالعملية لأنها ‏‏ستجعل وحدة تخزين RAID-5 غير قابلة للاستخدام.
Handlingen er ikke tilladt, fordi den ville gøre RAID-5-enheden ubrugelig
Operazione non consentita perché renderebbe inutilizzabile il volume RAID-5.
Operacija nije dozvoljena zato što je RAID-5 volumen trenutno neupotrebljiv.
Операция не разрешена, поскольку том RAID-5 в данный момент непригоден к использованию
Åtgärden tillåts inte eftersom RAID-5-volymen inte kan användas.
Operacija ni dovoljena, ker nosilec RAID-5 trenutno ni uporaben.
這項操作無法執行,因為 RAID-5 磁碟區目前無法使用。
不允许进行该操作。原因是,RAID-5 卷目前无法使用。
การดำเนินการไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่สามารถใช้งานไดรฟ์ข้อมูล RAID-5 ได้ในปัจจุบัน
Táto operácia nie je povolená, pretože zväzok RAID-5 je momentálne nepoužiteľný.
RAID-5 birimi şu anda kullanılamaz durumda olduğu için işleme izin verilmiyor
RAID-5 볼륨을 현재 사용할 수 없기 때문에 작업이 허용되지 않습니다.
A operação não é permitida porque o volume RAID-5 está actualmente inutilizável.
Операцію заборонено, оскільки том RAID-5 непридатний до використання.
RAID-5 ボリュームは現在使用できないため操作は許可されていません。
Operațiunea nu este permisă pentru că volumul RAID-5 este în prezent inutilizabil.
Operacja jest niedozwolona, ponieważ wolumin RAID-5 aktualnie nie nadaje się do użytku.
RAID-5-volumet er for øyeblikket ubrukelig. Operasjon ikke tillatt.
A RAID-5 kötet használhatatlan állapotban van, így a művelet nem engedélyezett
L'opération n'est pas autorisée car le volume RAID-5 est actuellement inutilisable.
Toiming pole lubatud, sest RAID-5 draiv on praegu kasutuskõlbmatu.
A operação não é permitida porque o volume RAID-5 está inutilizado no momento.
La operación no está permitida porque el volumen RAID-5 no puede usarse actualmente.
Darbība nav atļauta, jo RAID-5 sējums pašlaik nav izmantojams.
Der Vorgang ist unzulässig, da das RAID-5-Volume zurzeit nicht verwendbar ist.
Postupak nije dopušten jer korištenje RAID-5 jedinice nije moguće.
Ši operacija neleidžiama, nes RAID-5 tomas šiuo metu yra nenaudojamas.
Het RAID 5-volume is momenteel onbruikbaar. Bewerking is niet toegestaan.
Svazek RAID-5 aktuálně není použitelný, operace není povolena.
Toimintoa ei sallita, koska RAID-5-asema ei ole käytettävissä tällä hetkellä.
‏‏הפעולה אינה מותרת משום ש‏‏אמצעי האחסון מסוג RAID-5 אינו ניתן כעת לשימוש.
Тази операция не е разрешена, защото RAID-5 томът в момента е неизползваем.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται γιατί δεν είναι δυνατή η χρήση του τόμου RAID-5
‏‏غير مسموح بالعملية لأن ‏‏وحدة تخزين RAID-5 غير قابلة للاستخدام حالياً.
Handlingen er ikke tilladt, fordi RAID-5-enheden er ubrugelig i øjeblikket.
Impossibile utilizzare il volume RAID-5. Operazione non consentita.
UNUTRAŠNJA greška - plex je onemogućen
Внутренняя ошибка - Данный плекс отключен
INTERNT FEL - Plex är inaktiverad
NOTRANJA napaka – pleks je onemogočen
內部錯誤 - 網狀磁碟區已停用
内部错误 - 丛已被禁用。
ข้อผิดพลาดภายใน - เพล็กซ์ถูกปิดใช้งาน
VNÚTORNÁ chyba – Zrkadlený zväzok je deaktivovaný
İç Hata - Plex devre dışı
내부 오류 - 플렉스를 사용할 수 없습니다.
Erro INTERNO - O plex está desactivado
Внутрішня помилка - Фрагмент диска відключено
内部エラー - プレックスが無効です
EROARE internă - Plexul este dezactivat
Błąd WEWNĘTRZNY - Obiekt typu plex jest wyłączony.
INTERN feil - Pleksisett er deaktivert
BELSŐ hiba - a plex tiltva van
Erreur INTERNE - Plex désactivé
SISEMINE tõrge - pleks on keelatud
Erro INTERNO - o plex está desativado
Error INTERNO: el plex está deshabilitado
IEKŠĒJA kļūda - diska fragments ir atspējots.
Interner Fehler - Das Plex ist deaktiviert.
INTERNA pogreška – pleks je onemogućen
Interne fout: de plex is uitgeschakeld
Vnitřní chyba: Objekt plex je zakázán.
SISÄINEN virhe - The plex is disabled
‏‏שגיאה פנימית - ה- Plex אינו זמין
ВЪТРЕШНА грешка - Този плекс е забранен
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Το πολλαπλό σύστημα είναι απενεργοποιημένο
VIDINĖ klaida - Derinamoji forma yra išjungta
‏‏خطأ داخلي - الصفيف من نوع plex معطل
INTERN fejl - Plex'en er deaktiveret
Errore INTERNO - Plex disabilitato
UNUTRAŠNJA greška - zapis je obuhvaćen diskom sa više putanja
Внутренняя ошибка - Запись включена в группу многопутевым диском
INTERNT FEL - Posten är subsumerad av en disk med flera sökvägar
NOTRANJA napaka – zapis je zajet v disk z več potmi
內部錯誤 - 記錄是由多重路徑磁碟來建立小計
内部错误 - 记录已被一个多路径的磁盘归入
ข้อผิดพลาดภายใน - ระเบียนถูกรวมเป็นส่วนย่อยโดยดิสก์แบบหลายเส้นทาง
VNÚTORNÁ chyba – Záznam je súčasťou disku s viacerými cestami
İç Hata - Kayıt, birden fazla yolu olan bir diske eklendi
내부 오류 - 레코드가 다중 경로 디스크에 포함됩니다.
Erro interno - O registo é subsomado por um disco de múltiplos caminhos
Внутрішня помилка - Запис додано до групи багатошляховим диском
内部エラー - レコードはマルチパスのディスクに包含されています
EROARE internă - Înregistrarea este subsumată de un disc multi-cale
Błąd WEWNĘTRZNY - Rekord jest podciągany pod kategorię przez dysk z wieloma ścieżkami.
INTERN feil - Post er innordnet på en disk med flere baner
BELSŐ hiba - a rekord egy többszörös elérésű lemez alösszege
Erreur INTERNE - L'enregistrement est utilisé par un disque à chemins d'accès multiples
SISEMINE tõrge - kirjet hõlmab mitmeteeline ketas
Erro INTERNO - o registro está incluído em um disco de vários caminhos
Error INTERNO: el registro ha sido subsumado por un disco de múltiples rutas
IEKŠĒJA kļūda - multiceļa disks ir summējis ierakstu.
Interner Fehler - Der Datensatz wird von einer Mehrfachpfad-Festplatte klassifiziert.
INTERNA pogreška – disk s više putova usvojio je zapis
VIDINĖ klaida - Įrašas yra įtrauktas į keletos kelių disko kategoriją
Interne fout: de record wordt gebruikt door een schijf met meerdere paden
Vnitřní chyba: Záznam je zařazen diskem s více cestami.
SISÄINEN virhe - The record is subsumed by a multipath disk
‏‏שגיאה פנימית - הרשומה נכללת בדיסק מרובה נתיבים
ВЪТРЕШНА грешка - Този запис е отнесен към диск, към който има достъп по няколко пътя
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ σφάλμα - Η εγγραφή αθροίζεται μερικώς από ένα δίσκο πολλαπλών διαδρομών
‏‏خطأ داخلي - تم تفريع السجل من خلال قرص متعدد المسارات
INTERN fejl - Posten er indordnet under en disk med flere stier
Errore INTERNO - Il record è incluso in un disco a percorsi multipli
Operacija nije bila uspešna zato što je došlo do sistemske greške.
Операция не выполнена поскольку произошла системная ошибка.
Åtgärden misslyckades på grund av ett systemfel uppstod.
Operacija ni bila uspešna, ker je prišlo do sistemske napake.
操作失敗,因為發生系統錯誤。
由于出现了系统错误,操作不成功。
การดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของระบบเกิดขึ้น
Operácia bola neúspešná, pretože sa vyskytla systémová chyba.
Bir sistem hatası oluştuğu için işlem başarısız oldu.
시스템 오류가 발생하여 작업에 실패했습니다.
A operação não foi bem sucedida porque ocorreu um erro de sistema.
Виконати операцію не вдалося через системну помилку.
システム エラーが発生したため、操作に失敗しました。
Operațiunea nu a reușit pentru că a apărut o eroare de sistem.
Operacja nie powiodła się z powodu wystąpienia błędu systemu.
Operasjonen mislyktes fordi det oppstod en systemfeil.
A művelet egy rendszerhiba miatt nem sikerült
L'opération n'a pas réussi car une erreur système s'est produite.
Toiming nurjus süsteemitõrke ilmnemise tõttu.
A operação falhou devido a um erro do sistema.
La operación no se realizó correctamente por un error del sistema.
Darbība neizdevās, jo radās sistēmas kļūda.
Der Vorgang ist aufgrund eines Systemfehlers fehlgeschlagen.
Postupak nije uspio jer je došlo do sistemske pogreške.
Operacija nepavyko, nes įvyko sistemos klaida.
De bewerking is mislukt vanwege een systeemfout.
Z důvodu chyby systému operace neproběhla úspěšně.
Toiminto ei onnistunut järjestelmävirheen vuoksi.
‏‏הפעולה נכשלה עקב שגיאת מערכת.
Тази операция е неуспешна, защото възникна системна грешка.
Η λειτουργία απέτυχε γιατί παρουσιάστηκε ένα σφάλμα συστήματος
‏‏لم تتم العملية بنجاح نظراً لحدوث خطأ في النظام.‏
Handlingen mislykkedes, fordi der opstod en systemfejl.
Impossibile eseguire l'operazione. Errore di sistema.
Operacija je otkazana na zahtev korisnika.
Операция была прекращена по запросу пользователя.
Åtgärden avbröts enligt användarens begäran.
Operacija je bila preklicana na zahtevo uporabnika.
操作已取消,因為使用者要求中止。
应用户的请求,操作被取消。
การดำเนินการถูกยกเลิกตามคำร้องขอของผู้ใช้
İşlem, kullanıcının isteği üzerine durduruldu
사용자 요청에 따라 작업을 취소했습니다.
A operação foi cancelada devido a um pedido do utilizador.
Користувач скасував операцію.
ユーザー要求により操作は取り消されました。
Operațiunea a fost revocată la cererea utilizatorului.
Operacja została anulowana na żądanie użytkownika.
Operácia sa zrušila na základe požiadavky používateľa.
Operasjonen ble avbrutt på forespørsel fra bruker.
A művelet a felhasználó kérésére megszakítva
L'opération a été abandonnée à la demande de l'utilisateur.
A operação foi cancelada a pedido do usuário.
La operación se ha cancelado a petición del usuario.
Šī darbība ir atcelta pēc lietotāja pieprasījuma.
Der Vorgang wurde durch den Benutzer abgebrochen.
Postupak je prekinut na korisnikov zahtjev.
Operacija atšaukė vartotojas.
De bewerking is afgebroken op verzoek van de gebruiker.
Operace byla na žádost uživatele zrušena.
Toiminto keskeytettiin käyttäjän pyynnöstä.
‏‏הפעולה בוטלה לבקשת המשתמש
Тази операция е отменена по искане на потребителя.
Η λειτουργία ακυρώθηκε μετά από αίτηση του χρήστη
Toimingust loobuti kasutaja soovil.
‏‏تم إلغاء العملية بطلب من المستخدم.
Handlingen blev afbrudt på brugerens anmodning.
Operazione interrotta dall'utente.
See catalog page for all messages.