The service
Messages on page
Navedena putanja nalazi se na sistemu datoteka koji ne podržava putanje disk jedinca.
Указанный путь принадлежит файловой системе, которая не поддерживает дисковых путей.
Den angivna sökvägen finns på ett filsystem som inte stöder enhetssökvägar.
Navedena pot je v datotečnem sistemu, ki ne podpira poti do pogonov.
所提供的路徑是檔案系統不支援的磁碟路徑。
提供的路径在一个文件系统上,该系统不支持驱动器路径。
เส้นทางที่จัดหาให้อยู่บนระบบแฟ้มที่ไม่สนับสนุนเส้นทางไดรฟ์
Zadaná cesta je v systéme súborov, ktorý nepodporuje cesty jednotiek.
Girilen yol, sürücü yollarını desteklemeyen bir dosya sisteminde.
제공한 경로가 드라이브 경로를 지원하지 않는 파일 시스템에 있습니다.
O caminho fornecido encontra-se num sistema de ficheiros que não suporta caminhos de unidade.
Наданий шлях належить файловій системі, яка не підтримує шляхів до дисків.
与えられたパスは、ドライブ パスをサポートしないファイル システム上にあります。
Podana ścieżka jest w systemie plików, który nie obsługuje ścieżek dysków.
Banen som er angitt, er på et filsystem som ikke støtter stasjonsbaner.
A megadott elérési út olyan fájlrendszerben van, amely nem támogatja a meghajtóútvonalakat.
Le chemin d'accès fourni est sur un système de fichiers ne prenant pas en charge les chemins de lecteurs.
Esitatud tee on failisüsteemil, mis ei toeta draiviteid.
O caminho fornecido está em um sistema de arquivos que não oferece suporte a caminhos de unidade.
La ruta proporcionada está en un sistema de archivos que no permite rutas de unidades.
Norādītais ceļš ir failu sistēmā, kas neatbalsta disku ceļus.
Der angegeben Pfad bezieht sich auf ein Dateisystem, welches keine Laufwerkpfade unterstützt.
Navedeni put nalazi se u datotečnom sustavu koji ne podržava putove pogona.
Pateiktas kelias yra failų sistemoje, kuri nepalaiko disko maršrutų.
Het opgegeven pad bevindt zich op een bestandssysteem dat stationspaden niet ondersteund
Poskytnutá cesta je určena pro systém souborů, který nepodporuje diskové cesty.
Annettu polku on tiedostojärjestelmässä, joka ei tue asemapolkuja.
‏‏הנתיב שסופק שייך למערכת קבצים שאינה תומכת בנתיבי כוננים.
Предоставеният път е на файлова система, която не поддържа пътища към устройства.
Calea furnizată se află pe un sistem de fișiere care nu acceptă căi de unitate.
Η διαδρομή που παρέχεται σε ένα σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζει διαδρομές μονάδων δίσκου.
‏‏المسار المحدد موجود على نظام ملفات لا يعتمد مسارات محركات الأقراص.
Den medfølgende sti findes på et filsystem, der ikke understøtter drevstier.
Il percorso indicato riguarda un file system che non supporta i percorsi di unità.
Nije moguće koristiti putanju za kreiranje putanje disk jedinice verovatno zato što fascikla ne postoji ili je već putanja disk jedinice do nekog drugog volumena.
Этот путь невозможно использовать для создания дискового пути, скорее всего потому, что такая папка отсутствует или уже используется в качестве дискового пути для какого-то другого тома.
Sökvägen kan inte användas för att skapa en enhetssökväg. Anledningen är troligtvis att katalogen inte finns eller att katalogen redan är en enhetssökväg till en annan katalog.
Poti ni mogoče uporabiti za ustvarjanje poti do pogona, ker mapa verjetno ni ali pa je ta pot že pot do pogona do nekega drugega nosilca.
路徑無法用來建立磁碟路徑。可能是因為資料夾不存在,或路徑已經指到其他磁碟區。
路径不能用来创建驱动器路径。可能是因为文件夹不存在,或者该路径已经是其他卷的驱动器路径了。
ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้สำหรับสร้างเส้นทางไดรฟ์ที่ใช้ได้ เนื่องจากไม่มีโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์เป็นเส้นทางไดรฟ์ไปที่ไดรฟ์ข้อมูลอื่นอยู่แล้ว
Cesta sa nedá použiť na vytvorenie cesty jednotky pravdepodobne preto, že daný priečinok neexistuje alebo už slúži ako cesta jednotky pre iný zväzok.
Yol, başka bir bölüm için kullanıldığından veya klasör vaolmadığı için sürücü yolu oluşturmakta kullanılamaz.
폴더가 없거나 이미 다른 볼륨의 드라이브 경로로 사용되기 때문에 해당 경로를 사용하여 드라이브 경로를 만들 수 없습니다.
O caminho não pode ser utilizado para criar um caminho de unidade, provavelmente porque a pasta não existe ou já é um caminho de unidade para outro volume.
Шлях не можна використати для створення шляху до диска, оскільки він є шляхом до диска іншого тому або папки не існує.
パスをドライブ パスの作成のために使用できません。原因として、フォルダが存在しないか、またはフォルダが既にほかのボリュームへのドライブ パスであることが考えられます。
Calea nu se poate utiliza pentru crearea unei căi de unitate pentru că probabil folderul nu există sau aceasta este deja o cale de unitate la alt volum.
Tej ścieżki nie można użyć do tworzenia ścieżki dysku, prawdopodobnie dlatego, że folder nie istnieje lub stanowi już ścieżkę dysku do innego woluminu.
Banen kan ikke brukes til å opprette en stasjonsbane, mest sannsynlig fordi mappen ikke finnes, eller fordi mappen allerede er en stasjonsbane til et annet volum.
Az elérési út nem használható meghajtó elérési útjának létrehozásához. Ennek valószínű okai lehet, hogy a könyvtár nem létezik, illetve, hogy könyvtár már egy másik kötet elérési útja.
Le chemin d'accès ne peut pas être utilisé pour créer un chemin d'accès de lecteur probablement parce que le dossier n'existe pas ou parce qu'il est déjà un chemin d'accès de lecteur à un autre volume.
Teed ei saa kasutada draivitee loomiseks, tõenäoliselt kuna kausta pole olemas või on see juba mõne muu draivi draivitee.
O caminho não pode ser usado para criar um caminho de unidade, provavelmente porque a pasta não existe ou já é um caminho de unidade para algum outro volume.
La ruta no se puede usar para crear una ruta de unidad probablemente porque la carpeta no existe o porque ya es una ruta de unidad a otro volumen.
Ceļu nevar izmantot disku ceļa veidošanai, jo, iespējams, mape nepastāv vai arī tā jau ir disku ceļš uz kādu citu sējumu.
Der Pfad kann nicht zum Erstellen eines Laufwerkpfades verwendet werden, weil der Ordner wahrscheinlich nicht vorhanden oder bereits ein Laufwerkverzeichnis für ein anderes Volume ist.
Put se ne može koristiti za stvaranje puta pogona, vjerojatno zato što ta mapa ne postoji ili taj put pogona već vodi do neke druge jedinice.
Kelias negali būti naudojamas panašiam disko maršrutui kurti, nes aplanko nėra arba jis jau yra disko maršrutas į kurį kitą tomą.
Kan het pad niet gebruiken om een stationspad te maken. Een mogelijke reden is dat de map niet aanwezig is of dat de map al een stationspad naar een ander volume is.
Danou cestu nelze použít k vytvoření cesty jednotky, neboť složka neexistuje nebo je cestou jednotky k jinému svazku.
Polkua ei voi käyttää asemapolun luomiseen. Kansiota ei ehkä ole, tai se on jo aseman polku johonkin toiseen asemaan.
‏‏אין אפשרות להשתמש בנתיב לצורך יצירת נתיב כונן, מפני שהתיקייה אינה קיימת או שהיא מהווה כבר נתיב כונן לאמצעי אחסון אחר.
Този път не може да бъде използван за създаване на път към устройство вероятно защото тази папка не съществува или защото вече е път към някой друг том.
Η διαδρομή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαδρομής μονάδας δίσκου γιατί πιθανότατα ο κατάλογος δεν υπάρχει ή είναι ήδη μια διαδρομή μονάδας δίσκου σε κάποιον άλλο τόμο.
‏‏يتعذر استخدام المسار لإنشاء مسار محرك أقراص لأن الدليل غير موجود أو لأنه مسار محرك أقراص لوحدات تخزين أخرى.
Stien kan ikke bruges til at oprette en drevsti, sandsynligvis fordi mappen ikke findes, eller fordi den allerede er en drevsti til en anden enhed.
Impossibile utilizzare il percorso per la creazione di un percorso di unità. La cartella potrebbe non essere presente o essere già un percorso di unità di un altro volume.
Nije moguće koristiti putanju za kreiranje putanje disk jedinice zato što fascikla nije prazna.
Этот путь невозможно использовать как путь к диску, поскольку эта папка не пуста.
Sökvägen kan inte användas för att skapa en enhetssökväg eftersom katalogen inte är tom.
Poti ni mogoče uporabiti za ustvarjanje poti do pogona, ker mapa ni prazna.
路徑無法用來建立磁碟路徑,因為資料夾不是空的。
由于文件夹不是空的,路径不能用来创建驱动器路径。
ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้สำหรับสร้างเส้นทางไดรฟ์ได้ เนื่องจากโฟลเดอร์ไม่ว่างเปล่า
Cesta sa nedá použiť na vytvorenie cesty jednotky, pretože priečinok nie je prázdny.
Yol, sürücü yolu oluşturmada kullanılamıyor. Dizin boş değil.
폴더가 비어 있지 않기 때문에 해당 경로를 사용하여 드라이브 경로를 만들 수 없습니다.
O caminho não pode ser utilizado para criar um caminho de unidade porque a pasta não está vazia.
Шлях не можна використати для створення шляху до диска, оскільки папка не пуста.
ディレクトリが空ではないので、パスをドライブ パスの作成のために使用できません。
Calea nu se poate utiliza pentru crearea unei căi de unitate pentru că folderul nu este gol.
Tej ścieżki nie można użyć do tworzenia ścieżki dysku, ponieważ folder nie jest pusty.
Banen kan ikke brukes til å opprette en stasjonsbane fordi mappen ikke er tom.
Az elérési út nem használható meghajtóútvonal létrehozására, mert a könyvtár nem üres.
Impossible d'utiliser le chemin d'accès pour créer un chemin de lecteur car le dossier n'est pas vide.
Teed ei saa kasutada draivitee loomiseks, sest kaust pole tühi.
O caminho não pode ser usado para a criação de um caminho de unidade porque a pasta não está vazia.
La ruta no se puede usar para crear una ruta de unidad porque el directorio no está vacío.
Ceļu nevar izmantot disku ceļa veidošanai, jo mape nav tukša.
Der Pfad kann nicht zum Erstellen eines Laufwerkpfades verwendet werden, weil das Verzeichnis nicht leer ist.
Put se ne može koristiti za stvaranje puta pogona jer je mapa prazna.
Kelias negali būti naudojamas disko maršrutui kurti, nes aplankas nėra tuščias.
Kan het pad niet gebruiken om een stationspad te maken. De map is niet leeg.
Danou cestu nelze použít k vytvoření cesty jednotky, neboť složka není prázdná.
Polkua ei voi käyttää asemapolun luomiseen. Kansio ei ole tyhjä.
‏‏אין אפשרות להשתמש בנתיב לצורך יצירת נתיב כונן, מפני שהתיקייה אינה ריקה.
Този път не може да бъде използван за създаване на път към устройство, защото тази папка не е празна.
Η διαδρομή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαδρομής μονάδας δίσκου γιατί ο κατάλογος δεν είναι κενός.
‏‏يتعذر استخدام المسار لإنشاء مسار محرك أقراص لأن المجلد ليس فارغاً.
Stien kan ikke bruges til at oprette en drevsti, fordi mappen ikke er tom.
Impossibile utilizzare il percorso per la creazione di un percorso di unità. La cartella non è vuota.
Upravljač logičkim diskovima ne može da izbriše putanju disk jedinice.
Диспетчер логических дисков не может удалить этот дисковый путь.
Enhetssökvägen kan inte tas bort.
Upravitelj logičnih diskov ne more izbrisati poti do pogona.
邏輯磁碟管理員無法刪除磁碟路徑。
逻辑磁盘管理器无法删除驱动器路径。
Logical Disk Manager ไม่สามารถลบเส้นทางไดรฟ์ได้
Správca logických diskov nemôže odstrániť cestu jednotky.
Mantıksa Disk Yöneticisi yolu silemiyor
논리 디스크 관리자에서 드라이브 경로를 삭제할 수 없습니다.
O gestor de discos lógicos não consegue eliminar o caminho da unidade.
Диспетчеру логічних дисків не вдалося видалити шлях до диска.
論理ディスク マネージャはドライブ パスを削除できません。
Managerul discuri logice nu poate șterge calea de unitate.
Menedżer dysków logicznych nie może usunąć ścieżki dysku.
Behandling av logiske disker kan ikke slette stasjonsbanen.
A logikai lemezkezelő nem tudja törölni a meghajtó-elérésiutat.
Le gestionnaire de disques logiques ne peut pas supprimer le chemin d'accès du lecteur.
Loogiline kettahaldus ei saa draiviteed kustutada.
O 'Gerenciador de discos lógicos' não pode excluir o caminho da unidade.
El Administrador de discos lógicos no puede eliminar la ruta de la unidad.
Loģiskā diska pārvaldnieks nevar izdzēst disku ceļu.
Der Laufwerkpfad kann nicht gelöscht werden.
Upravitelj logičkih diskova ne može izbrisati put pogona.
Loginio disko tvarkyklė negali panaikinti disko maršruto.
Beheer van logische schijven kan het stationspad niet verwijderen.
Správce logických disků nemohl odstranit cestu jednotky.
Loogisen levyn hallinta ei voi poistaa asemapolkua.
‏‏למנהל הדיסקים הלוגיים אין אפשרות למחוק את נתיב הכונן.
Диспечерът на логически дискове не може да изтрие този път към устройство.
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της διαδρομής μονάδας δίσκου από τη Διαχείριση λογικού δίσκου.
‏‏يتعذر على "إدارة الأقراص المنطقية" حذف مسار محرك الأقراص.
Logical Disk Manager kan ikke slette drevstien.
Impossibile eliminare il percorso di unità.
Putanja nije važeća i ne može se koristiti za kreiranje putanje disk jedinice.
Указанный путь ошибочен, и его невозможно использовать для создания пути к диску.
Sökvägen är ogiltig och kan inte användas för att skapa en enhetssökväg.
Pot ni veljavna, zato je ni mogoče uporabiti za ustvarjanje poti do pogona.
路徑不正確,無法用來建立磁碟路徑。
路径无效,无法用来创建驱动器路径。
เส้นทางไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้สำหรับการสร้างเส้นทางไดรฟ์ได้
Cesta nie je platná a nedá sa použiť na vytvorenie cesty jednotky.
Yol geçersiz ve sürücü yolu oluşturmak için kullanılamıyor.
경로가 유효하지 않고 드라이브 경로를 만들기 위해 사용할 수 없습니다.
O caminho não é válido e não pode ser utilizado para criar um caminho de unidade.
Шлях неприпустимий, його не можна використати для створення шляху до диска.
パスは無効で、ドライブ パスを作成するために使用できません。
Calea nu este validă și nu se poate utiliza pentru crearea unei căi de unitate.
Ścieżka jest nieprawidłowa i nie można użyć jej do tworzenia ścieżki dysku.
Banen er ikke gyldig, og kan ikke brukes til å opprette en stasjonsbane.
Az elérési út nem érvényes, és nem lehet meghajtó-elérésiút létrehozására használni.
Le chemin n'est pas valide et ne peut pas être utilisé pour créer un chemin d'accès de lecteur.
Tee ei sobi ja seda ei saa kasutada draivitee loomiseks.
O caminho não é válido e não pode ser usado para a criação de um caminho de unidade.
La ruta no es válida y no se puede usar para crear una ruta de unidad.
Ceļš nav derīgs, un to nevar izmantot disku ceļa veidošanai.
Der Pfad ist ungültig und kann nicht zum Erstellen eines Laufwerkpfades verwendet werden.
Put nije valjan pa ga nije moguće koristiti za stvaranje puta pogona.
Kelias yra netinkamas ir negali būti naudojamas disko maršrutui kurti.
Kan het pad niet gebruiken om een stationspad te maken. Het opgegeven pad is ongeldig.
Cesta je neplatná a nelze ji použít k vytvoření cesty jednotky.
Polkua ei voi käyttää asemapolun luomiseen. Annettu polku ei kelpaa.
‏‏הנתיב אינו חוקי ו‏‏אין אפשרות להשתמש בו לצורך יצירת נתיב כונן.
Този път не е валиден и не може да бъде използван за създаване на път към устройство.
Η διαδρομή δεν είναι έγκυρη και δεν είναι δυνατή η χρήση της για τη δημιουργία μιας διαδρομής μονάδας δίσκου.
‏‏المسار غير صحيح ويتعذر استخدامه في إنشاء مسار محرك أقراص.
Stien er ugyldig og kan ikke bruges til at oprette en drevsti.
Il percorso non è valido e non può essere utilizzato per la creazione di un percorso di unità.
Putanje disk jedinica nisu podržane za prenosive medijume.
Пути к диску не поддерживаются для этого типа носителей.
Enhetssökvägar stöds inte för flyttbara media.
Poti do pogonov niso podprte za izmenljive medije.
卸除式媒體不支援磁碟路徑。
可移动介质不可使用驱动器路径。
เส้นทางไดรฟ์ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับสื่อแบบถอดได้
Cesty jednotky nie sú podporované pre vymeniteľné médiá.
Kaldırılabilir medyalar için sürücü yolları desteklenmez.
이동식 미디어에는 드라이브 경로가 지원되지 않습니다.
Os caminhos de unidade não são suportados para suportes amovíveis.
Шляхи до диска не підтримуються для знімних носіїв.
ドライブ パスはリムーバブル メディアにはサポートされていません。
Căile de unitate nu sunt acceptate pentru suporturi media amovibile.
Ścieżki dysków nie są obsługiwane przez nośniki wymienne.
Stasjonsbaner støttes ikke for flyttbare medier.
A meghajtóútvonalak erre az adathordozó-típusra nem támogatottak.
Les chemins d'accès de lecteurs ne sont pas pris en charge pour les médias amovibles.
Irdkandjatele ei toetata draiviteid.
Não há suporte para caminhos de unidade para mídia removível.
Rutas de unidad no son compatibles para medios extraibles.
Disku ceļi netiek atbalstīti noņemamai multividei.
Laufwerkpfade werden auf Wechselmedien nicht unterstützt.
Putovi pogona nisu podržani za uklonjive medije.
Keičiamojoje laikmenoje disko maršrutai nėra palaikomi.
Stationspaden worden niet ondersteund voor verwisselbare media.
Cesty jednotky nejsou na výměnných médiích podporovány.
Tämä tietovälinetyyppi ei tue asemapolkuja.
‏‏אין תמיכה בנתיבי כוננים עבור מדיה נשלפת.
За сменяеми носители не се поддържат пътища до устройства.
Οι διαδρομές μονάδων δίσκων δεν υποστηρίζονται για αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα.
‏‏مسارات محركات الأقراص غير معتمدة للوسائط القابلة للنقل.
Drevstier understøttes ikke for flytbare medier.
Percorsi di unità non supportati per questo supporto rimovibile.
Nije moguće izbrisati putanju disk jedinice zato što pristup nije dozvoljen.
Дисковый путь не может быть удален из-за отказа в доступе.
Det går inte att ta bort enhetssökvägen. Åtkomst nekades.
Poti do pogona ni mogoče izbrisati, ker je dostop zavrnjen.
無法刪除磁碟機路徑,因為拒絕存取。
由于拒绝访问,无法删除驱动器路径。
ไม่สามารถลบเส้นทางไดรฟ์ได้ เนื่องจากการเข้าถึงถูกปฏิเสธ
Cesta jednotky sa nedá odstrániť, pretože prístup bol odmietnutý.
Erişim izni verilmediği için sürücü yolu silinemiyor.
액세스가 거부되어 드라이브 경로를 삭제할 수 없습니다.
Não é possível eliminar o caminho da unidade, uma vez que o acesso é negado.
Не вдалося видалити шлях до диска через відсутність доступу.
アクセスが拒否されたためドライブ パスは削除されません。
Calea de unitate nu se poate șterge pentru că accesul este refuzat.
Nie można usunąć ścieżki dysku z powodu odmowy dostępu.
Kan ikke slette stasjonsbanen. Ingen tilgang.
A meghajtóútvonal nem törölhető, mert a hozzáférés megtagadva.
Impossible de supprimer le chemin d'accès du lecteur. Accès refusé.
Draiviteed ei saa kustutada juurdepääsukeelu tõttu.
O caminho da unidade não pode ser excluído porque o acesso foi negado.
No se puede eliminar la ruta de la unidad porque se deniega el acceso.
Disku ceļu nevar izdzēst, jo piekļuve ir liegta.
Der Laufwerkpfad kann nicht gelöscht werden, weil der Zugriff verweigert wurde.
Put pogona ne može se izbrisati jer je pristup odbijen.
Disko maršrutas negali būti panaikintas, nes prieiga nesuteikta.
Kan het stationspad niet verwijderen. De toegang is geweigerd.
Cestu jednotky nelze odstranit. Přístup byl odepřen.
Asemapolkua ei voi poistaa, koska käyttö on estetty.
‏‏לא ניתן למחוק את נתיב הכונן מפני שהגישה נדחתה.
Пътят до устройството не може да бъде изтрит, защото достъпът е отказан.
Δεν είναι δυνατό να διαγραφεί η διαδρομή μονάδας δίσκου γιατί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
‏‏يتعذر حذف مسار محرك الأقراص لأنه تم رفض الوصول إليه.
Drevstien kan ikke slettes, fordi adgang blev nægtet.
Impossibile eliminare il percorso di unità. Accesso negato.
Operacija nije dovršena zato što nije omogućena particija ili volumen. Da biste omogućili particiju ili volumen, ponovo pokrenite računar.
Операция не завершена, поскольку раздел или том не задействованы. Перезагрузите компьютер, чтобы задействовать раздел или том.
Åtgärden slutfördes inte eftersom partitionen eller volymen inte är aktiverad. Starta om datorn för att aktivera partitionen eller volymen.
Operacije ni bilo mogoče dokončati, ker particija ali nosilec ni omogočen. Če želite omogočiti particijo ali nosilec, znova zaženite računalnik.
操作並未完成,因為沒有啟用磁碟分割/磁碟區。請重新開機來啟用磁碟分割/磁碟區。
由于分区或卷没有启用,操作未能完成。要启用分区或卷,请重新启动计算机。
การดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลไม่ถูกเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูล ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
Operácia sa nedokončila, pretože oblasť alebo zväzok nie sú aktivované. Ak chcete aktivovať oblasť alebo zväzok, reštartujte počítač.
Birim veya bölüm etkinleştirilmediği için işlem tamamlanmadı. Birim veya bölümü etkinleştirmek için bilgisayarı yeniden başlatın.
파티션 또는 볼륨을 사용할 수 없으므로 해당 작업을 완료하지 못했습니다. 파티션 또는 볼륨을 사용할 수 있도록 설정하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
A operação não foi concluída porque a partição ou o volume não está activado. Para activar a partição ou o volume, reinicie o computador.
Операцію не вдалося завершити, оскільки розділ або том вимкнуто. Щоб увімкнути розділ або том, перезапустіть комп’ютер.
パーティションまたはボリュームが有効でないため操作は完了しませんでした。パーティションまたはボリュームを有効にするためにコンピュータを再起動してください。
Operațiunea nu s-a terminat, deoarece partiția sau volumul nu s-a activat. Pentru a activa partiția sau volumul, reporniți computerul.
Operacja nie została zakończona pomyślnie, ponieważ partycja lub wolumin nie są włączone. Aby włączyć partycję lub wolumin, uruchom ponownie komputer.
Operasjonen ble ikke fullført fordi partisjonen eller volumet ikke er aktivert. Start datamaskinen på nytt for å aktivere partisjonen eller volumet.
A művelet nem fejeződött be, mert a partíció/kötet nem engedélyezett. A partíció/kötet engedélyezéséhez indítsa újra a számítógépet.
L'opération n'a pas pu se terminer car la partition ou le volume n'est pas activée. Pour activer la partition ou le volume, redémarrez l'ordinateur.
Toimingut ei viidud lõpule, sest sektsioon või draiv pole lubatud. Sektsiooni või draivi lubamiseks taaskäivitage arvuti.
A operação não foi concluída porque um volume ou partição não está ativado. Para ativar o volume ou partição, reinicialize o computador.
La operación no se completó porque la partición o volumen no está habilitado. Reinicie el equipo para habilitar la partición o el volumen.
Darbība netika pabeigta, jo nodalījums vai sējums nav iespējots. Lai iespējotu nodalījumu vai sējumu, restartējiet datoru.
Der Vorgang wurde nicht ausgeführt, da die Partition oder das Volume nicht aktiviert ist. Starten Sie den Computer neu, um die Partition oder das Volume zu aktivieren.
Postupak se ne može dovršiti jer particija ili jedinica nisu omogućene. Da biste omogućili particiju ili jedinicu, ponovo pokrenite računalo.
Operacija nebuvo baigta, nes skaidinys arba tomas nėra įgalinti. Norėdami įgalinti skaidinį arba tomą, paleiskite kompiuterį iš naujo.
De bewerking is niet voltooid omdat de partitie of het volume niet is ingeschakeld. Start de computer opnieuw op om de partitie of het volume in te schakelen.
Operace nebyla dokončena, neboť oddíl nebo svazek není k dispozici. Chcete-li oddíl nebo svazek zpřístupnit, restartujte počítač.
Toimintoa ei voi suorittaa loppuun, koska osio tai asema ei ole käytössä. Ota osio tai asema käyttöön käynnistämällä tietokone uudelleen.
‏‏הפעולה לא הושלמה מאחר שהמחיצה או אמצעי האחסון אינם זמינים. אתחל מחדש את המחשב כדי להפוך את המחיצה או אמצעי האחסון לזמינים.
Тази операция не е изпълнена, защото делът или томът не са разрешени. За да разрешите дела или тома, рестартирайте компютъра.
Η λειτουργία δεν ολοκληρώθηκε γιατί το διαμέρισμα ή ο τόμος δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή ώστε να ενεργοποιηθεί το διαμέρισμα ή ο τόμος.
‏‏لم تكتمل العملية لأن القسم أو وحدة التخزين معطلة. لتمكين القسم أو وحدة التخزين، أعد تشغيل الكمبيوتر.
Handlingen blev ikke gennemført, fordi partitionen eller enheden ikke er aktiveret. Genstart computeren for at aktivere partitionen eller enheden.
L'operazione non è stata completata in quanto la partizione o il volume non sono abilitati. Riavviare il computer per abilitare la partizione o il volume.
Operacija formatiranja nije dovršena zato što je broj klastera veći od očekivanog.
Невозможно завершить форматирование, поскольку значение счетчика кластеров выше ожидаемых.
Formateringen kunde inte slutföras eftersom antalet klusters är högre än väntat.
Formatiranja ni bilo mogoče dokončati, ker je število gruč večje od pričakovanega.
無法完成格式化,因為叢集數目比預期還要多。
由于簇计数比预计得高,格式化操作无法完成。
การดำเนินการฟอร์แมตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากจำนวนคลัสเตอร์มากเกินกว่าที่คาดคิด
Operácia formátovania sa nedokončila, pretože počet klasterov je vyšší, než sa očakávalo.
Küme sayımı beklenenden yüksek olduğu için biçimlendirme işlemi tamamlanmadı.
클러스터 수가 예상보다 많기 때문에 포맷이 완료되지 않았습니다.
A operação de formatação não foi concluída porque a contagem de clusters é superior à esperada.
Операцію форматування не вдалося завершити, оскільки значення лічильника кластерів вище, ніж очікувалося.
クラスタ カウントが予期したより高いので、フォーマット操作は完了しませんでした。
Operațiunea de formatare nu s-a terminat, deoarece numărul de clustere este mai mare decât s-a prevăzut.
Operacja formatowania nie została ukończona, ponieważ liczba klastrów jest większa niż oczekiwano.
Formateringsoperasjonen ble ikke fullført fordi klyngeantallet er høyere enn forventet.
A formázási művelet nem fejeződött be, mert több szektorcsoport van a vártnál.
L'opération de formatage ne s'est pas terminée car le nombre de clusters est plus important que prévu.
Vormindustoimingut ei viidud lõpule eeldatust suurema klastrite arvu tõttu.
A operação de formatação não foi concluída porque a contagem de clusters é mais elevada do que o esperado.
No se puede completar la operación de formateado porque el número de clústeres es mayor de lo esperado.
Formatēšanas darbība netika pabeigta, jo klasteru skaits ir lielāks nekā paredzēts.
Die Formatierung kann nicht abgeschlossen werden, weil die Clusteranzahl höher als erwartet ist.
Postupak formatiranja ne može se dovršiti jer je broj klastera veći od očekivanog.
Formatavimo operacija nebuvo baigta, nes sankaupos skaičius yra didesnis nei tikėtasi.
Kan formatteren niet voltooien, omdat het aantal clusters groter is dan verwacht.
Operace formátování nebyla dokončena, neboť počet clusterů je větší, než bylo očekáváno.
Alustusta ei voi suorittaa loppuun. Klusterilaskurin arvo on odotettua suurempi.
‏‏פעולת האתחול לא הושלמה מאחר שספירת האשכולות גבוהה מהצפוי.
Операцията форматиране не е изпълнена, защото броят на клъстeрите е по-голям от очаквания.
Η λειτουργία διαμόρφωσης δεν ολοκληρώθηκε γιατί η μέτρηση συμπλεγμάτων είναι υψηλότερη της αναμενόμενης.
‏‏لم تتم عملية التهيئة لأن عدد مقطع التخزين أكبر من المتوقع.
Formateringen blev ikke fuldført, fordi klyngeantallet er større end forventet.
La formattazione non può essere completata. Il conteggio dei cluster è eccessivo.
Administrativna usluga upravljača logičkim diskovima je onemogućena.
Служба управления диспетчера логических дисков отключена.
Tjänsten Logical Disk Manager är inaktiverad.
Skrbniška storitev upravitelja logičnih diskov je onemogočena.
邏輯磁碟管理員系統管理服務已經停用。
逻辑磁盘管理器管理服务已被禁用。
Logical Disk Manager Administrative Service ถูกปิดใช้งาน
Správcovská služba Správcu logických diskov je deaktivovaná.
Mantıksal Disk Yöneticisi Yönetim Hizmeti devre dışı durumda.
논리 디스크 관리자 관리 서비스를 사용할 수 없습니다.
O 'Serviço administrativo de gestão de discos lógicos' está desactivado.
Адміністративну службу диспетчера логічних дисків вимкнуто.
論理ディスク マネージャ管理サービスは無効です。
Serviciul administrativ Manager discuri logice este dezactivat.
Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych jest wyłączona.
Den administrative tjenesten for Behandling av logiske disker er deaktivert.
A logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatása tiltott.
Le service d'administration gestionnaire de disque logique est désactivé.
Loogilise kettahalduse haldusteenus on keelatud.
O serviço administrativo 'Gerenciador de discos lógicos' está desativado.
El Servicio administrativo del administrador de discos lógicos está deshabilitado.
Loģiskā diska pārvaldnieka administratīvais pakalpojums ir atspējots.
Der Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger ist deaktiviert.
Administrativni servis Upravitelja logičkih diskova je onemogućen.
Loginio disko tvarkytuvo administracinė tarnyba išjungta.
De Logical Disk Manager Administrative-service is uitgeschakeld.
Služba správy pro Správce logických disků je zakázána.
Loogisen levyn hallinnan valvontapalvelu ei ole käytössä.
‏‏שירות הניהול של מנהל הדיסקים הלוגיים אינו זמין.
Административната услуга диспечер на логически дискове е забранена.
Η υπηρεσία Διαχείρισης λογικού δίσκου είναι απενεργοποιημένη.
‏‏تم تعطيل "الخدمة الإدارية لإدارة الأقراص المنطقية".
Logical Disk Manager Administrative Service er deaktiveret.
Servizio amministrativo di Gestione disco logico disabilitato.
See catalog page for all messages.