The service
Messages on page
DNS-сервер предпринял попытку загрузить в фоновом режиме интегрированную в Active Directory зону %1, но произошла ошибка во время загрузки. Эта зона будет остановлена. Исправьте ошибку и перезапустите службу DNS-сервера. Данные о событии содержат сведения об ошибке.
DNS-servern försökte läsa in den Active Directory-integrerade zonen %1 i bakgrunden men ett fel inträffade. Zonen kommer att stängas. Åtgärda felet och starta om DNS-servertjänsten. Felet finns i informationen om händelsen.
DNS 伺服器嘗試在背景載入整合 Active Directory 的區域 %1,但是載入時發生錯誤。這個區域將會立即關閉。請修正錯誤,然後重新啟動 DNS 伺服器服務。事件資料包含錯誤。
DNS 服务器尝试在后台加载 Active Directory 集成区域 %1,但是加载过程中出现错误。该区域将被立即关闭。更正该错误并重新启动该 DNS 服务器服务。事件数据包含该错误信息。
DNS sunucusu, %1 Active Directory ile tümleşik bölgesini arka planda yüklemeye çalıştı, ancak yükleme sırasında bir hata oluştu. Bu bölge şimdi kapatılacak. Hatayı düzeltin ve DNS sunucusu hizmetini yeniden başlatın. Olay verileri hatayı içerir.
DNS 서버가 백그라운드에서 Active Directory 통합 영역 %1 로드를 시도했지만 로드 중 오류가 발생했습니다. 지금 이 영역이 종료됩니다. 오류를 수정하고 DNS 서버 서비스를 다시 시작하십시오. 이벤트 데이터에 오류가 포함되어 있습니다.
O servidor DNS tentou carregar em segundo plano a zona integrada no Active Directory %1, mas ocorreu um erro durante o carregamento. Esta zona será agora encerrada. Corrija o erro e reinicie o serviço de servidor DNS. Os dados do evento contêm o erro.
DNS サーバーは、Active Directory 統合ゾーン %1 をバックグラウンドで読み込もうとしましたが、読み込み中にエラーが発生しました。このゾーンはシャットダウンされます。エラーを修正し、DNS サーバー サービスを再起動してください。 イベント データにはエラーが含まれています。
Wystąpił błąd podczas próby załadowania przez serwer DNS w tle strefy zintegrowanej z usługą Active Directory %1. Ta strefa zostanie zamknięta. Popraw błąd i uruchom ponownie usługę serwera DNS. Dane zdarzenia zawierają kod błędu.
A DNS-kiszolgáló megpróbálta a háttérben betölteni a beépített Active Directory-zónát (%1), de a betöltés közben hiba lépett fel. A zóna most leáll. Javítsa ki a hibát és indítsa újra a DNS-kiszolgáló szolgáltatást. A hiba az eseményadatokban található.
Le serveur DNS a tenté de charger en arrière-plan la zone intégrée à Active Directory %1, mais une erreur s’est produite pendant l’opération. Cette zone va être fermée. Corrigez l’erreur et redémarrez le service du serveur DNS. Les données d’événement contiennent l’erreur.
O servidor DNS tentou carregar a zona integrada com Active Directory %1 em segundo plano, mas, houve um erro durante o carregamento. Esta zona será desligada agora. Corrija o erro e reinicie o serviço do servidor DNS. Os dados do evento contêm o erro.
El servidor DNS intentó cargar la zona integrada en Active Directory %1 en segundo plano pero hubo un error durante la carga. Esta zona se cerrará. Corrija el error y reinicie el servicio de servidor DNS. Los datos del evento contienen el error.
Vom DNS-Server wurde versucht, die in Active Directory integrierte Zone %1 im Hintergrund zu laden, dabei ist jedoch ein Fehler aufgetreten. Die Zone wird nun heruntergefahren. Beheben Sie den Fehler, und führen Sie einen Neustart des DNS-Serverdiensts durch. Der Fehler ist in den Ereignisdaten angegeben.
Er is geprobeerd de in Active Directory geïntegreerde zone %1 op de achtergrond te laden, maar er is een fout opgetreden tijdens het laden. Deze zone wordt nu afgesloten. Herstel de fout en start de DNS-serverservice opnieuw. De gebeurtenisgegevens bevatten de fout.
Server DNS se pokusil o načtení zóny %1 integrované do adresáře služby Active Directory na pozadí, ale během načítání došlo k chybě. Tato zóna bude nyní zavřena. Opravte chybu a restartujte službu Server DNS. Podrobnosti o chybě najdete v protokolu událostí.
Durante il tentativo del server DNS di caricare in background la zona integrata in Active Directory %1 si è verificato un errore. La zona verrà chiusa. Correggere l'errore e riavviare il servizio Server DNS. L'errore è contenuto nei dati dell'evento.
DNS-сервер испытывает высокую загрузку SOA-запросами. Это может быть вызвано большим числом обновлений, предпринимаемых локальными компьютерами. Репликация единичных объектов DNS-записей, связанных с SOA-запросами, будет ограничена. Это может замедлить репликацию обновлений на данный RODC DNS-сервер, но запланированная репликация не будет затронута.
DNS-servern är under stor SOA-frågebelastning. Det kan bero på att flera lokala klientdatorer utför uppdatering. Enstaka replikering av DNS-poster som motsvarar SOA-frågor kommer att begränsas. Detta kan orsaka fördröjning vid replikering av uppdateringar till den här RODC DNS-servern, men schemalagd replikering påverkas inte.
DNS 伺服器目前處於高 SOA 查詢負載。這可能是因為有大量的本機用戶端電腦正在執行更新。正在調節 DNS 記錄 (對應到 SOA 查詢) 的單一物件複寫工作。這可能會延遲這部 RODC DNS 伺服器的更新複寫工作,不過,排定的複寫工作不會受到影響。
DNS 服务器遇到高 SOA 查询负载。这可能是由于大量的本地客户端计算机执行更新造成的。与 SOA 查询相对应的 DNS 记录的单个对象复制正在被抑制。这可能会延迟该 RODC DNS 服务器更新的复制,但是不会影响计划复制。
DNS sunucusu SOA sorgusuyla aşırı yüklenmiş durumda. Bunun nedeni, çok sayıda yerel istemci makinenin güncelleştirme yapması olabilir. SOA sorgularına karşılık gelen DNS kayıtlarının tek nesne çoğaltması azaltılıyor. Bu, bu RODC DNS sunucusuna yapılan güncelleştirmelerin çoğaltılmasını geciktirebilir, ancak zamanlanan çoğaltma etkilenmez.
DNS 서버의 SOA 쿼리 부하가 높습니다. 업데이트를 수행하는 로컬 클라이언트 시스템 수가 많기 때문일 수 있습니다. SOA 쿼리에 해당하는 DNS 레코드의 단일 개체 복제가 조절되고 있습니다. 이로 인해 이 RODC DNS 서버에 대한 업데이트 복제가 지연될 수 있지만 예약된 복제는 영향을 받지 않습니다.
O servidor DNS está a ser submetido a uma alta carga de consultas SOA. Tal poderá dever-se a um elevado número de computadores cliente locais a efectuar actualizações. A replicação de objecto individual de registos DNS correspondentes a consultas SOA está a ser acelerada. Isto poderá atrasar a replicação de actualizações para este servidor DNS RODC. Contudo, a replicação agendada não será afectada.
DNS サーバーで、SOA クエリの負荷が高まっています。多数のローカル クライアント コンピュータが更新を実行している可能性があります。SOA クエリに対応する DNS レコードの 1 つのオブジェクト レプリケーションがスロットルされています。この RODC DNS サーバーへの更新のレプリケーションが遅れる可能性はありますが、スケジュールされているレプリケーションには影響しません。
Na serwerze DNS występuje wysokie obciążenie kwerendami SOA. Może to być spowodowane duża liczbą lokalnych komputerów klienckich wykonujących aktualizacje. Przepustowość dla replikacji pojedynczych obiektów dla rekordów DNS odpowiadających kwerendom SOA jest ograniczona. Może to opóźnić replikację aktualizacji na tym serwerze DNS RODC, jednak nie będzie miało wpływu na zaplanowane replikacje.
A DNS-kiszolgálón magas SOA-lekérdezési terhelés lépett fel. Ennek oka az lehet, hogy egyszerre sok helyi ügyfélszámítógép végez frissítést. A DNS-rekordok SOA-lekérdezéseknek megfelelő egyobjektumos replikációját sávszélesség-szabályozás korlátozza. Ez késleltetheti a frissítések replikációját erre az írásvédett tartományvezérlő DNS-kiszolgálóra, az ütemezett replikációra azonban nincs hatással.
Le serveur DNS fait état d’une charge de requêtes SOA élevée. Cette situation peut être causée par des mises à jour effectuées par un grand nombre d’ordinateurs clients locaux. La réplication en un seul objet des enregistrements DNS correspondant aux requêtes SOA est accélérée. Cette situation peut retarder la réplication des mises à jour vers ce serveur DNS RODC, mais la réplication planifiée ne sera pas touchée.
Há um grande carregamento de consultas SOA no servidor DNS. A causa pode ser o excesso de máquinas clientes locais executando atualizações. A replicação de objetos individuais dos registros DNS que correspondem a consultas SOA está limitada. Isso pode atrasar a replicação de atualizações neste servidor DNS RODC, entretanto, a replicação agendada não será afetada.
El servidor DNS tiene una elevada carga de consultas SOA. Puede deberse a que hay un gran número de equipos cliente realizando actualizaciones. Se está acelerando la replicación de objetos únicos de registros DNS correspondientes a consultas SOA. Esto puede retrasar la replicación de las actualizaciones en este servidor DNS de RODC, aunque no afectará a la replicación programada.
Auf dem DNS-Server wurde eine hohe Auslastung durch SOA-Abfragen festgestellt. Dies ist möglicherweise auf eine hohe Anzahl von Clientcomputern zurückzuführen, die gerade aktualisiert werden. Die Einzelobjektreplikation von SOA-Abfragen-entsprechenden DNS-Einträgen wird gedrosselt. Dadurch verzögert sich zwar möglicherweise die Replikation von Aktualisierungen an diesen RODC-DNS-Server, die geplante Replikation ist davon jedoch nicht betroffen.
De DNS-server heeft te maken met een zware SOA-querybelasting. Dit kan komen doordat een groot aantal lokale clientcomputers updates uitvoeren. De replicatie van enkele objecten van DNS-records die overeenkomen met SOA-query's wordt vertraagd. Dit kan leiden tot vertraging van de replicatie van updates voor deze RODC DNS-server, maar de geplande replicatie heeft hier geen last van.
Server DNS je významně zatížen dotazy SOA. Důvodem může být, že velký počet klientských počítačů provádí aktualizace. Replikace jednotlivých objektů záznamů DNS odpovídajících dotazům SOA pracuje se sníženým výkonem. To může zpozdit replikaci aktualizací na tento server DNS pracující jako řadič domény určený jen pro čtení (RODC), ale plánovaná replikace nebude ovlivněna.
Carico elevato di query SOA nel server DNS. Il problema potrebbe essere causato da un gran numero di computer client locali che stanno effettuando aggiornamenti. La replica di oggetti singoli di record DNS corrispondenti a query SOA sta subendo un rallentamento. Ciò potrebbe ritardare la replica degli aggiornamenti in questo server DNS controller di dominio di sola lettura, tuttavia la replica pianificata non verrà compromessa.
DNS-сервер не смог подключиться к FSMO %1 именования доменов. Никакие изменения для разделов каталога не будут возможны, пока FSMO-сервер не станет доступен для LDAP-подключений. В данных события содержится код ошибки.
DNS-servern kunde inte ansluta till domännamngivnings-FSMO %1. Inga ändringar i katalogpartitionerna är möjliga förrän FSMO-servern är tillgänglig för LDAP-anslutningar. Felkoden finns i händelsedatan.
DNS 伺服器無法連線到網域名稱 FSMO %1。無法修改目錄分割,除非 FSMO 伺服器可使用 LDAP 連線。事件資料中包含錯誤碼。
DNS 服务器无法连接到域命名 FSMO %1。在 FSMO 服务器可用于 LDAP 连接之前,可能无法对目录分区进行修改。事件数据包含错误代码。
DNS sunucusu, %1 etki alanı adlandırma FSMO'suna bağlanamadı. FSMO sunucusu LDAP bağlantıları için kullanılabilir olana kadar Dizin Bölümlerinde değişiklik yapılamaz. Olay verileri hata kodunu içerir.
DNS 서버에서 도메인 명명 FSMO %1에 연결할 수 없습니다. LDAP 연결에 FSMO 서버를 사용할 때까지는 디렉터리 파티션을 수정할 수 없습니다. 이벤트 데이터에 오류 코드가 포함되어 있습니다.
O servidor DNS não conseguiu ligar ao domínio com o nome FSMO %1. Só serão possíveis modificações às Partições do Directório depois de servidor FSMO estar disponível para ligações LDAP. Os dados do evento contêm o código de erro.
DNS サーバーは、ドメイン名前付け FSMO %1 に接続できませんでした。LDAP 接続で FSMO サーバーが利用できるようになるまでディレクトリ パーティションを変更できません。イベント データにはエラー コードが含まれています。
Serwer DNS nie może podłączyć się do serwera operacji FSMO nazw domeny %1. Brak modyfikacji w partycjach katalogu jest możliwy, dopóki serwer FSMO nie jest dostępny dla połączeń LDAP. Dane zdarzenia zawierają kod błędu.
A DNS-kiszolgáló nem tudott csatlakozni a(z) %1 tartománynév-kiosztási műveleti főkiszolgálóhoz. A címtárpartíciók nem módosíthatók, amíg nincs műveleti főkiszolgáló az LDAP-kapcsolatokhoz. A hibakódot az eseményadatok tartalmazzák.
Le serveur DNS n’a pas pu se connecter au serveur FSMO %1. Aucune modification des partitions d’annuaire n’est possible tant que le serveur FSMO est disponible pour les connexions LDAP. Les données d’événement contiennent le code erreur.
O servidor DNS não pôde se conectar ao FSMO de nomeação de domínio %1. Nenhuma modificação nas partições de diretório é possível enquanto servidor FSMO estiver disponível para conexões LDAP. Os dados de evento contêm o código de erro.
El servidor DNS no pudo conectarse con la FSMO de nomenclatura de dominio %1. No es posible modificar las particiones de directorio hasta que el servidor FSMO esté disponible para las conexiones LDAP. Los datos del evento contienen el código de error.
Der DNS-Server konnte sich nicht mit der Domänennamen-FSMO "%1" verbinden. Es sind keine Änderungen der Verzeichnispartitionen möglich, bis der FSMO-Server für die LDAP-Verbindungen zur Verfügung steht. Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
De DNS-server kan geen verbinding met de domeinnaamgevings-FSMO %1 maken. Er kunnen pas wijzigingen in de directorypartities worden aangebracht wanneer de FSMO-server beschikbaar is voor LDAP-verbindingen. De foutcode wordt vermeld in de gebeurtenisgegevens.
Server DNS se nemohl připojit k serveru FSMO %1 pro pojmenování domén. V oddílech adresáře nelze provádět žádné změny, dokud nebude pro připojení LDAP k dispozici server FSMO. Kód chyby je uložen v datovém bloku události.
Server DNS: impossibile connettersi al server FSMO per la denominazione dei domini %1. Non è possibile apportare alcuna modifica alle partizioni di directory finché non verranno ristabilite le connessioni LDAP al server FSMO. Il codice di errore è contenuto nei dati dell'evento.
DNS-сервер не может создать встроенный раздел каталога %1. Ошибка %2.
DNS-servern kunde inte skapa den inbyggda katalogpartitionen %1. Felkod: %2.
DNS 伺服器無法建立內建的目錄分割 %1。錯誤是 %2。
DNS 服务器无法创建内置目录分区 %1。错误是 %2。
DNS sunucusu, %1 yerleşik dizin bölümünü oluşturamadı. Hata: %2.
DNS 서버에서 기본 제공 디렉터리 파티션 %1을(를) 만들 수 없습니다. 오류: %2.
O servidor DNS não conseguiu criar a partição de directório incorporado %1. Erro: %2.
DNS サーバーは、ビルトイン ディレクトリ パーティション %1 を作成できませんでした。エラー: %2
Serwer DNS nie może utworzyć wbudowanej partycji katalogu %1. Błąd: %2.
A DNS-kiszolgáló nem tudta létrehozni a(z) %1 beépített címtárpartíciót. A hiba: %2.
Le serveur DNS n’a pas pu créer la partition d’annuaire intégrée %1. L’erreur est %2.
O servidor DNS não pôde criar a partição de diretório interna %1. Erro %2.
El servidor DNS no pudo crear la partición del directorio integrada %1. Error: %2.
Der DNS-Server konnte keine integrierte Verzeichnispartition "%1" erstellen. Fehler: %2.
De DNS-server kan de ingebouwde directorypartitie %1 niet maken. Fout: %2.
Server DNS nemohl vytvořit integrovaný oddíl adresáře %1. Chyba: %2.
Server DNS: impossibile creare la partizione di directory incorporata %1. Errore %2.
DNS-сервер обнаружил ошибку %1 при построении списка зон из Active Directory. DNS-сервер будет приостановлен на %2 секунд, а затем повторит попытку. Ошибка может быть вызвана высокой загрузкой Active Directory и может являться переходным состоянием.
Felet %1 inträffade när zonlistan från Active Directory skulle skapas. DNS-server kommer att vara i viloläge i %2 sekunder och sedan försöka igen. Felet kan bero på hög belastning på Active Directory och kan vara ett övergående tillstånd.
DNS 伺服器正在建立 Active Directory 的區域清單時發生錯誤 %1。DNS 伺服器將會進入休眠 %2 秒,然後再試一次。這可能是由高 Active Directory 負載所引起,而且可能是暫時的情況。
在从 Active Directory 构建区域列表时,DNS 服务器遇到错误 %1。DNS 服务器将睡眠 %2 秒,然后重试。这可能是由于高 Active Directory 负载造成的,并且可能是暂时的情况。
DNS sunucusu Active Directory'den bölge listesini oluştururken %1 hatasıyla karşılaştı. DNS sunucusu %2 saniye uyuyacak ve sonra yeniden deneyecek. Bu, Active Directory'deki aşırı iş yükünden kaynaklanabilir ve geçici bir durum olabilir.
DNS 서버가 Active Directory의 영역 목록을 작성하는 동안 %1 오류가 발생했습니다. DNS 서버는 %2초 동안 대기했다가 다시 시도합니다. 이 문제는 Active Directory 부하가 높기 때문에 발생할 수 있으며 일시적인 현상일 수 있습니다.
O servidor DNS encontrou o erro %1 ao criar a lista de zonas a partir do Active Directory. O servidor DNS irá ficar suspenso durante %2 segundos e tentar novamente. Esta situação pode ser causada por sobrecarga do Active Directory e poderá ser uma condição transitória.
Active Directory からゾーン一覧を作成しているときに DNS サーバーでエラー %1 が発生しました。DNS サーバーは %2 秒間スリープ状態に入ります。もう一度やり直してください。一時的に Active Directory の負荷が高まっている可能性があります。
Podczas budowania listy stref usługi Active Directory na serwerze DNS wystąpił błąd %1. Serwer DNS będzie uśpiony przez %2 sek., a następnie spróbuje ponownie. Warunek może być przejściowy i wynikać z dużego obciążenia usługi Active Directory.
A DNS-kiszolgálón hiba lépett fel (%1) az Active Directoryból történő zónalista felépítése során. A DNS-kiszolgáló %2 másodpercig alvó állapotba lép, majd újra próbálkozik. A hibát az Active Directory magas terhelése okozhatja, és valószínűleg átmeneti jelenség.
Le serveur DNS a rencontré l’erreur %1 en créant la liste des zones à partir d’Active Directory. Le serveur DNS va être inactif pendant %2 secondes, puis réessayer. Cette situation peut être causée par une forte charge Active Directory, qui peut être transitoire.
Erro %1 no servidor DNS ao compilar a lista da zona do Active Directory. O servidor DNS será suspenso por %2 segundos e tentará novamente. A causa pode ser carga demasiada no Active Directory, e essa condição pode ser temporária.
El servidor DNS encontró el error %1 al crear la lista de zonas de Active Directory. El servidor DNS se suspenderá durante %2 segundos y lo intentará de nuevo. Esto puede deberse a una carga elevada de Active Directory y puede ser una situación transitoria.
Beim Erstellen der Zonenliste aus Active Directory wurde vom DNS-Server der Fehler %1 festgestellt. Der DNS-Server wird für %2 Sekunden in den Standbymodus versetzt und der Vorgang anschließend wiederholt. Die Ursache hierfür ist möglicherweise eine hohe (und vorübergehende) Active Directory-Auslastung.
Op de DNS-server is fout %1 opgetreden bij het maken van de zonelijst vanuit Active Directory. De DNS-server gaat %2 seconden in de slaapstand en probeert het vervolgens opnieuw. Dit kan komen door een zware Active Directory-belasting en het kan een tijdelijke toestand zijn.
Server DNS zjistil chybu %1 při vytváření seznamu zón z adresáře služby Active Directory. Server DNS bude neaktivní po dobu %2 sekund a potom se pokusí akci opakovat. Důvodem může být vysoké zatížení služby Active Directory a může se jednat o přechodný stav.
Il server DNS ha rilevato l'errore %1 durante la generazione dell'elenco delle zone da Active Directory. Il server DNS attenderà %2 secondi prima di effettuare un altro tentativo. Il problema può essere causato da un carico elevato di Active Directory e può trattarsi quindi di una condizione temporanea.
DNS-сервер обнаружил ошибку %1 при загрузке зоны %2 из Active Directory. DNS-сервер предпримет попытку загрузить данную зону снова во время следующего тайм-аут-цикла. Ошибка может быть вызвана высокой загрузкой Active Directory и может являться переходным состоянием.
Felet %1 inträffade när DNS-servern skulle läsa in zonen %2 från Active Directory. DNS-servern kommer att försöka läsa in zonen igen i nästa timeoutcykel. Felet kan bero på hög belastning på Active Directory och kan vara ett övergående tillstånd.
DNS 伺服器正在嘗試載入 Active Directory 的區域 %2 時發生錯誤 %1。DNS 伺服器會在下次的等候逾時循環,再次嘗試載入此區域。這可能是由高 Active Directory 負載所引起,而且可能是暫時的情況。
尝试从 Active Directory 中加载区域 %2 时,DNS 服务器遇到错误 %1。在下次超时周期中,DNS 服务器将再次尝试加载该区域。这可能是由于高 Active Directory 负载造成的,并且可能是暂时的情况。
DNS sunucusu Active Directory'den %2 bölgesini yüklerken %1 hatasıyla karşılaştı. DNS sunucusu sonraki zaman aşımı döngüsünde bu bölgeyi yeniden yüklemeye çalışacak. Bu, Active Directory'deki aşırı iş yükünden kaynaklanabilir ve geçici bir durum olabilir.
DNS 서버가 Active Directory에서 %2 영역을 로드하는 동안 %1 오류가 발생했습니다. DNS 서버가 다음 시간 제한 주기에 이 영역을 다시 로드합니다. 이 문제는 Active Directory 부하가 높기 때문에 발생할 수 있으며 일시적인 현상일 수 있습니다.
O servidor DNS encontrou o erro %1 ao tentar carregar a zona %2 a partir do Active Directory. O servidor DNS irá tentar carregar novamente esta zona no próximo ciclo de tempo limite excedido. Esta situação pode ser causada por sobrecarga do Active Directory e poderá ser uma condição transitória.
Active Directory からゾーン %2 を読み込んでいるときに DNS サーバーでエラー %1 が発生しました。DNS サーバーは、次のタイムアウト サイクルでこのゾーンをもう一度読み込みます。一時的に Active Directory の負荷が高まっている可能性があります。
Podczas próby załadowania strefy %2 z usługi Active Directory na serwerze DNS wystąpił błąd %1. Serwer DNS spróbuje ponownie załadować tę strefę w następnym cyklu limitu czasu. Warunek może być przejściowy i wynikać z dużego obciążenia usługi Active Directory.
A DNS-kiszolgálón hiba lépett fel (%1) a(z) %2 zóna Active Directoryból történő betöltése során. A DNS-kiszolgáló a következő időtúllépési ciklusban újra megpróbálja betölteni a zónát. A hibát az Active Directory magas terhelése okozhatja, és valószínűleg átmeneti jelenség.
Le serveur DNS a rencontré l’erreur %1 en tentant de charger la zone %2 à partir d’Active Directory. Le serveur DNS va tenter de recharger ses zones au prochain cycle de délai. Cette situation peut être causée par une forte charge Active Directory, qui peut être transitoire.
Erro %1 no servidor DNS ao tentar carregar a zona de carga %2 do Active Directory. O servidor DNS tentará carregar essa zona novamente no próximo ciclo de tempo limite. A causa pode ser carga demasiada no Active Directory, e essa condição pode ser temporária.
El servidor DNS encontró el error %1 al intentar cargar la zona %2 de Active Directory. El servidor DNS intentará cargar de nuevo esta zona en el próximo ciclo de tiempo de espera. Esto puede deberse a una carga elevada de Active Directory y puede ser una situación transitoria.
Beim Laden der Zone %2 aus Active Directory wurde vom DNS-Server der Fehler %1 festgestellt. Im Zuge des nächsten Zeitüberschreitungszyklus wird der Ladevorgang der Zone wiederholt. Die Ursache hierfür ist möglicherweise eine hohe (und vorübergehende) Active Directory-Auslastung.
Op de DNS-server is fout %1 opgetreden bij een poging zone %2 te laden vanuit Active Directory. De DNS-server probeert deze zone opnieuw te laden in de volgende time-outcyclus. Dit kan komen door een zware Active Directory-belasting en het kan een tijdelijke toestand zijn.
Server DNS zjistil chybu %1 při pokusu o načtení zóny %2 z adresáře služby Active Directory. Server DNS se znovu pokusí načíst zónu po skončení dalšího cyklu časového limitu. Důvodem může být vysoké zatížení služby Active Directory a může se jednat o přechodný stav.
Il server DNS ha rilevato l'errore %1 durante il tentativo di caricare la zona %2 da Active Directory. Il server DNS tenterà di caricare nuovamente la zona al successivo ciclo di timeout. Il problema può essere causato da un carico elevato di Active Directory e può trattarsi quindi di una condizione temporanea.
DNS-сервер удалил все записи поврежденного DNS-узла из Active Directory. Распознаваемое имя DNS-узла: %1.
DNS-servern har tagit bort alla poster för en skadad DNS-nod från Active Directory. DNS-nodens unika namn var %1.
DNS 伺服器已經從 Active Directory 刪除已損毀 DNS 節點的所有記錄。DNS 節點的分辨名稱是 %1。
DNS 服务器已从 Active Directory 中删除了损坏的 DNS 节点的所有记录。DNS 节点的可分辨名称为 %1。
DNS sunucusu, Active Directory'deki bozuk DNS düğümünün tüm kayıtlarını sildi. DNS düğümünün ayırt edici adı: %1.
DNS 서버가 Active Directory에서 손상된 DNS 노드에 대한 모든 레코드를 삭제했습니다. DNS 노드의 고유 이름은 %1입니다.
O servidor DNS eliminou todos os registos relativos a um nó DNS danificado no Active Directory. O nome único do nó DNS era %1.
DNS サーバーは、破損した DNS ノードのすべてのレコードを Active Directory から削除しました。DNS ノードの識別名は %1 でした。
Serwer DNS usunął wszystkie rekordy uszkodzonego węzła DNS z usługi Active Directory. Węzeł DNS miał nazwę wyróżniającą %1.
A DNS-kiszolgáló egy sérült DNS-csomópont összes rekordját törölte az Active Directoryból. A DNS-csomópont megkülönböztető neve a következő volt: %1.
Le serveur DNS a supprimé tous les enregistrements d’un nœud DNS endommagé d’Active Directory. Le nom unique du nœud DNS était %1.
O servidor DNS excluiu todos os registros de um nó DNS corrompido no Active Directory. O nome distinto do nó DNS era %1.
El servidor DNS eliminó todos los registros de un nodo DNS dañado de Active Directory. El nombre distintivo (DN) del nodo DNS era %1.
Vom DNS-Server wurden alle Einträge eines fehlerhaften DNS-Knotens aus Active Directory gelöscht. Der definierte Name des DNS-Knotens lautete %1.
De DNS-server heeft alle records verwijderd voor een beschadigd DNS-knooppunt in Active Directory. De DN-naam (Distinguished Name) van het knooppunt is %1.
Server DNS odstranil všechny záznamy pro poškozený uzel DNS z adresáře služby Active Directory. Rozlišující název uzlu DNS byl %1.
Il server DNS ha eliminato tutti i record di un nodo DNS danneggiato da Active Directory. Il nome distinto del nodo DNS era %1.
DNS-сервер обнаружил ошибку: "%1", файл "%2", строка %3.
DNS-servern påträffade ett kontrollfel: %1, fil %2, rad %3.
DNS 伺服器在檔案 %2,%3 行遇到宣告失敗: %1。
DNS 服务器遇到断言失败: %1,文件 %2,行 %3。
DNS sunucusu onaylama işlemi hatasıyla karşılaştı: %1, dosya %2, satır %3.
DNS 서버의 %2 파일 %3째 줄에서 %1 어설션 실패가 발생했습니다.
O servidor de DNS encontrou uma falha de declaração: %1, ficheiro %2, linha %3.
DNS サーバーは、アサーション エラーを検出しました: %1、ファイル %2、行 %3。
Serwer DNS napotkał błąd potwierdzenia: %1, plik %2, wiersz %3.
A DNS-kiszolgáló megállapította, hogy a helyességi feltétel nem teljesült: %1, fájl: %2, %3. sor.
Le serveur DNS a rencontré l’échec d’assertion : %1, fichier %2, ligne %3.
O servidor DNS encontrou uma falha de atribuição: %1, arquivo %2, linha %3.
El servidor DNS ha encontrado un error de aserción: %1, archivo %2, línea %3.
DNS-Server: Fehler bei Assertion: %1, Datei %2, Zeile %3.
De DNS-server heeft een bevestigingsfout aangetroffen: %1, bestand %2, regel %3.
Server DNS zjistil selhání výrazu: %1, soubor %2, řádek %3.
Il server DNS ha rilevato un'asserzione non riuscita: %1, file %2, riga %3.
DNS-сервер использует большое количество памяти. Данными является текущее количество выделенной памяти.
DNS-servern använder väldigt mycket minne. Datan är det för tillfället allokerade minnet.
DNS 伺服器使用大量的記憶體。資料是目前的記憶體配置狀況。
DNS 服务器正在使用大量内存。数据是当前分配的内存。
DNS sunucusu büyük miktarda bellek kullanıyor. Veri, ayrılmış olan belleği içerir.
DNS 서버가 많은 양의 메모리를 사용하고 있습니다. 데이터는 할당된 현재 메모리입니다.
O servidor DNS está a utilizar uma grande quantidade de memória. Os dados são a memória actual atribuída.
DNS サーバーはメモリを多く使用しています。データは、現在割り当てられているメモリです。
Serwer DNS używa dużej ilości pamięci. Dane obrazują obecnie przydzieloną pamięć.
A DNS-kiszolgáló sok memóriát használ. Az adat az aktuálisan lefoglalt memória mérete.
Le serveur DNS utilise beaucoup de mémoire. Les données sont la quantité de mémoire actuellement allouée.
O servidor DNS está utilizando muita memória. O dado é a memória alocada atualmente.
El servidor DNS está usando una gran cantidad de memoria. Los datos están en la memoria asignada en la actualidad.
Der DNS-Server verbraucht sehr viel Arbeitsspeicher. Die Daten stehen im derzeit reservierten Arbeitsspeicher.
De DNS-server gebruikt een grote hoeveelheid geheugen. Voor de gegevens wordt de huidige hoeveelheid toegewezen geheugen gebruikt.
Server DNS používá rozsáhlou oblast paměti. Uvedená data představují aktuální přidělenou paměť.
Il server DNS sta utilizzando una quantità elevata di memoria. Il dato indica la memoria corrente allocata.
DNS-сервер получил запрос от "%1" о передаче целой зоны по UDP. Данный запрос был отклонен, поскольку передача всей зоны возможна только с использованием TCP.
DNS-servern tog emot en begäran från %1 för en UDP-baserad överföring av hela zonen. Begäran ignorerades eftersom fullständiga zonöverföringar måste ske med TCP.
DNS 伺服器收到來自 %1 對於整個區域的 UDP 轉送要求。要求已被略過,因為完整區域轉送必須使用 TCP。
DNS 服务器收到来自 %1 的在整个区域进行基于 UDP 的复制的请求。由于必须使用 TCP 进行整个区域复制,因此请求被忽略。
DNS sunucusu, tüm bölgenin UDP-tabanlı aktarımı için %1 içinden gelen bir istek aldı. Tam bölge aktarımlarının TCP kullanılarak yapılması gerektiğinden istek yok sayıldı.
DNS 서버가 전체 영역의 UDP 기반 전송에 대해 %1에서 요청을 받았습니다. 전체 영역 전송은 TCP를 사용하여 수행되어야 하므로 요청이 무시되었습니다.
O servidor DNS recebeu um pedido a partir de %1 para uma transferência baseada em UDP de toda a zona. O pedido foi ignorado, pois as transferências globais de zona devem ser efectuadas através do TCP.
DNS サーバーは、ゾーン全体の UDP ベースの転送要求を %1 から受信しました。ゾーン全体の転送は TCP を使って行わなければならないため、要求は無視されました。
Serwer DNS odebrał z %1 żądanie transferu całej strefy za pomocą UDP. Żądanie zostało zignorowane, ponieważ transfery całych stref muszą być dokonywane za pomocą TCP.
A DNS-kiszolgáló kérést kapott (forrás: %1) a teljes zóna UDP-alapú letöltésére. A kérést a rendszer figyelmen kívül hagyta, mert a teljes zónaletöltést TCP használatával kell elvégezni.
Le serveur DNS a reçu une demande de %1 de transfert UDP de la zone entière. La demande a été ignorée car les transferts de zone complets doivent être effectués en utilisant TCP.
O servidor DNS recebeu uma solicitação de %1 para uma transferência baseada em UDP da zona inteira. A solicitação foi ignorada porque transferências de zona completas devem ser feitas usando TCP.
El servidor DNS recibió una solicitud de %1 para una transferencia basada en UDP de la zona completa. Se omitió la solicitud porque las transferencias de zonas completas deben realizarse con TCP.
Der DNS-Server hat eine Anforderung von %1 für eine UDP-basierte Übertragung der gesamten Zone erhalten. Die Anforderung wurde ignoriert, da Übertragungen ganzer Zonen TCP-basiert sein müssen.
De DNS-server heeft van %1 een UDP-aanvraag ontvangen voor de overdracht van de hele zone. De aanvraag is genegeerd, omdat de overdracht van hele zones moet worden uitgevoerd met TCP.
Server DNS přijal z %1 požadavek na přenos celé zóny založený na protokolu UDP. Požadavek byl ignorován, protože přenos celé zóny musí být proveden prostřednictvím protokolu TCP.
Il server DNS ha ricevuto una richiesta da %1 per un trasferimento su base UDP dell'intera zona. La richiesta è stata ignorata perché i trasferimenti di intere zone devono essere eseguiti mediante TCP.
See catalog page for all messages.