The service
Messages on page
العملية غير صالحة بسبب حالة الكائن الحالية.
对象的当前状态使该操作无效。
由於該物件目前的狀態,導致作業無效。
Operace není platná kvůli aktuálnímu stavu objektu.
Handlingen er ikke gyldig på grund af objektets aktuelle status.
De bewerking is ongeldig vanwege de huidige staat van het object.
Toiminto ei ole käytettävissä objektin nykyisen tilan vuoksi.
L'opération n'est pas valide en raison de l'état actuel de l'objet.
Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Zustands des Objekts ungültig.
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης του αντικειμένου.
הפעולה אינה חוקית בשל המצב הנוכחי של האובייקט.
A művelet az objektum aktuális állapota miatt érvénytelen.
Operazione non valida a causa dello stato corrente dell'oggetto.
オブジェクトの現在の状態に問題があるため、操作は有効ではありません。
개체의 현재 상태 때문에 작업이 유효하지 않습니다.
Operasjonen er ugyldig på grunn av objektets gjeldende status.
Ze względu na bieżący stan obiektu operacja jest nieprawidłowa.
A operação não é válida devido ao estado atual do objeto.
A operação não é válida devido ao estado actual do objecto.
Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
Operación no válida dado el estado actual del objeto.
Åtgärden är ogiltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
İşlem, nesnenin geçerli durumu nedeniyle geçerli değildi.
对象的当前状态使该操作无效。
由於該物件目前的狀態,導致作業無效。
Lyhytaikaiseen moduuliin ei voi luoda viittausta moduulista, joka ei ole lyhytaikainen.
Impossible de faire référence à un module transitoire à partir d'un module non transitoire.
Ein dauerhaftes Modul kann nicht auf ein flüchtiges Modul verweisen.
Δεν είναι δυνατή η αναφορά σε μεταβατική λειτουργική μονάδα από μη μεταβατική λειτουργική μονάδα.
אין אפשרות לבצע הפניה למודול ארעי ממודול לא ארעי.
Nem tranziens modulból nem hozható létre hivatkozás tranziens modulra.
Impossibile fare riferimento a un modulo temporaneo da un modulo non temporaneo.
非 transient モジュールから transient モジュールへの参照を作成できません。
영구 모듈에서 임시 모듈을 참조할 수 없습니다.
Kan ikke opprette referanse til en midlertidig modul fra en modul som ikke er midlertidig.
Nie można odwołać się do modułu przejściowego z modułu nieprzejściowego.
Não é possível fazer uma referência a um módulo temporário a partir de um módulo não temporário.
Não é possível efectuar uma referência a um módulo transitório a partir de um módulo não transitório.
Не удается сделать ссылку на переходный модуль из непереходного модуля.
No se puede hacer referencia a un módulo transitorio desde un módulo que no es transitorio.
Det går inte att referera till en tillfällig modul från en modul som inte är tillfällig.
Geçici olmayan bir modülden geçici bir modüle başvuru yapılamıyor.
تعذر عمل مرجع لوحدة نمطية عابرة من وحدة نمطية ساكنة.
无法从非瞬态模块中引用瞬态模块。
無法從非暫時性模組參考至暫時性模組。
Odkaz na dočasný modul nelze z trvalého modulu vytvořit.
Der kan ikke foretages referencer til et midlertidigt modul fra et permanent modul.
Kan vanuit een permanente module geen verwijzing naar een tijdelijke module maken.
无法从非瞬态模块中引用瞬态模块。
無法從非暫時性模組參考至暫時性模組。
يجب أن يشير كل من الفهرس والعدد إلى موقع داخل السلسلة.
索引和计数必须引用该字符串内的位置。
索引和計數必須參考字串中的位置。
Index a čítač musí odkazovat na umístění v rámci řetězce.
Indeks og antal skal referere til en placering i strengen.
Index en aantal moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen.
Indeksin ja määrän on viitattava johonkin merkkijonon kohtaan.
L'index et le compte doivent faire référence à un emplacement situé dans la chaîne.
Der Index und die Anzahl müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
Ο δείκτης και το πλήθος πρέπει να αναφέρονται σε μια θέση εντός της συμβολοσειράς.
האינדקס והספירה חייבים להפנות למיקום בתוך המחרוזת.
Index és count értékének a karakterláncon belüli helyet kell képviselnie.
Index e count devono fare riferimento a una posizione nella stringa.
インデックスおよびカウントは文字列内の場所を参照しなければなりません。
인덱스 및 개수는 문자열 내의 위치를 참조해야 합니다.
Indeksen og antallet må referere til en plasseringen i strengen.
Indeks i liczba muszą odwoływać się do lokalizacji w ciągu.
O índice e a contagem devem se referir a um local dentro da seqüência.
O índice e a contagem têm de fazer referência a uma localização na cadeia de caracteres.
Индекс и показание счетчика должны указывать на позицию в строке.
El índice y el recuento deben hacer referencia a una ubicación en la cadena.
Index och antal måste referera till en plats inom strängen.
Dizin ve sayı, dize içinde bir konuma başvurmalıdır.
索引和计数必须引用该字符串内的位置。
索引和計數必須參考字串中的位置。
الصفائف التي يتجاوز حجمها 2 غيغا بايت (GB) غير معتمدة.
不支持大于 2GB 的数组。
不支援大於 2GB 的陣列。
Pole větší než 2 GB nejsou podporována.
Arrays større end 2 GB understøttes ikke.
Matrices die groter zijn dan 2 GB worden niet ondersteund.
Yli 2 Gt:n taulukoita ei tueta.
Les tableaux supérieurs à 2 Go ne sont pas pris en charge.
Arrays, die größer als 2 GB sind, werden nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζονται πίνακες που υπερβαίνουν τα 2GB.
אין תמיכה במערכים הגדולים מ- 2GB.
A 2 gigabájtnál nagyobb tömbök nem támogatottak.
Le matrici maggiori di 2 GB non sono supportate.
2GB より大きな配列はサポートされていません。
2GB보다 큰 배열은 지원되지 않습니다.
Matriser på over 2 GB støttes ikke.
Tablice o wielkości przekraczającej 2 GB nie są obsługiwane.
Não há suporte para matrizes superiores a 2 GB.
As matrizes superiores a 2GB não são suportadas.
Массивы с размером более 2 ГБ не поддерживаются.
No se admiten matrices mayores de 2 GB.
Matriser som är större än 2 GB stöds inte.
2GB'dan büyük diziler desteklenmiyor.
不支持大于 2GB 的数组。
不支援大於 2GB 的陣列。
تعذر تحديد الإذن الممنوح للمجال.
无法确定为域授予的权限。
無法決定網域的授與使用權限。
Udělené oprávnění pro doménu nelze určit.
Den tilladelse, der er tildelt domænet, kan ikke bestemmes.
Kan de toegestane machtiging voor het domein niet bepalen.
Toimialueen oikeuksien selvittäminen ei onnistu.
Impossible de déterminer l'autorisation accordée pour le domaine.
Die erteilte Berechtigung für die Domäne kann nicht bestimmt werden.
Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του δικαιώματος που έχει εκχωρηθεί για τον τομέα.
אין אפשרות לקבוע מהי ההרשאה שניתנה לתחום.
Nem határozhatók meg a tartományhoz rendelt engedélyek.
Impossibile determinare l'autorizzazione concessa per il dominio.
ドメインに対して与えられたアクセス許可が見つかりません。
도메인에 부여된 권한을 확인할 수 없습니다.
Kan ikke bestemme gitte tillatelser for domenet.
Nie można określić uprawnienia nadanego domenie.
Não é possível determinar a permissão concedida para o domínio.
Não é possível determinar a permissão concedida para o domínio.
Не удалось определить разрешения, предоставленные домену.
No se puede determinar el permiso concedido para el dominio.
Det går inte att bestämma den beviljade behörigheten för domänen.
Etki alanı için verilen izin belirlenemedi.
无法确定为域授予的权限。
無法決定網域的授與使用權限。
المجموعة ذات حجم ثابت.
集合的大小是固定的。
集合屬於固定大小。
Velikost kolekce byla pevně stanovena.
Samlingen havde en fast størrelse.
De verzameling heeft een vaste grootte.
Kokoelman koko oli kiinteä.
La collection était d'une taille fixe.
Die Liste hatte eine feste Größe.
Η συλλογή είχε σταθερό μέγεθος.
האוסף היה בגודל קבוע.
A gyűjtemény rögzített méretű.
L'insieme è a dimensione fissa.
コレクションは固定サイズです。
컬렉션이 고정 크기입니다.
Samlingen hadde en fast størrelse.
Rozmiar kolekcji jest stały.
Coleção tinha tamanho fixo.
Colecção com tamanho fixo.
Коллекция имела фиксированный размер.
La colección tiene un tamaño fijo.
Mängden hade en fast storlek.
Koleksiyon sabit bir boyuta sahipti.
集合的大小是固定的。
集合屬於固定大小。
Kulturnavnet '<var>X</var>' eller '<var>Y</var>' understøttes ikke.
Cultuurnaam <var>X</var> of <var>Y</var> wordt niet ondersteund.
Maa-asetuksen nimeä <var>X</var> tai <var>Y</var> ei tueta.
Le nom de culture <var>X</var> ou <var>Y</var> n'est pas pris en charge.
Der Kulturname "<var>X</var>" oder "<var>Y</var>" wird nicht unterstützt.
Το όνομα κουλτούρας <var>X</var> ή <var>Y</var> δεν υποστηρίζεται.
שם התרבות <var>X</var> או <var>Y</var> אינו נתמך.
A(z) <var>X</var> és a(z) <var>Y</var> kulturáliskörnyezet-név nem támogatott.
Nome di lingua <var>X</var> o <var>Y</var> non supportato.
カルチャ名 <var>X</var> または <var>Y</var> はサポートされていません。
Culture 이름 <var>X</var> 또는 <var>Y</var>은(는) 지원되지 않습니다.
Støtter ikke kulturnavnet <var>X</var> eller <var>Y</var>.
Nazwa kultury <var>X</var> lub <var>Y</var> nie jest obsługiwana.
Não há suporte para o nome <var>X</var> ou <var>Y</var> da cultura.
O nome de idioma <var>X</var> ou <var>Y</var> não é suportado.
Имя культуры <var>X</var> или <var>Y</var> не поддерживается.
Nombre de referencia cultural <var>X</var> o <var>Y</var> no compatible.
Kulturnamnet <var>X</var> eller <var>Y</var> stöds inte.
Kültür adı <var>X</var> veya <var>Y</var> desteklenmiyor.
اسم البيانات الموروثة <var>X</var> أو <var>Y</var> غير معتمد.
不支持区域性名称 <var>X</var> 和 <var>Y</var>。
不支援文化特性名稱 <var>X</var> 或 <var>Y</var>。
Název jazykové verze <var>X</var> nebo <var>Y</var> není podporován.
不支持区域性名称 <var>X</var> 和 <var>Y</var>。
不支援文化特性名稱 <var>X</var> 或 <var>Y</var>。
عند توفير معرّف (ID) كائن مُتضمّن، يجب أيضًا توفير FieldInfo الذي يعرّف الحقل الحالي داخل ذلك الكائن.
当提供包含对象的 ID 时,还必须提供该对象内用来标识当前字段的 FieldInfo。
當提供包含物件的 ID 時,也必須提供在物件中辨認目前欄位的 FieldInfo。
Pokud uvádíte identifikátor obsahujícího objektu, je nutné uvést také parametr FieldInfo, který identifikuje aktuální pole v rámci daného objektu.
Når der leveres et id for et containerobjekt, skal der også angives en FieldInfo, der identificerer det aktuelle felt i det pågældende objekt.
Bij het opgeven van de id van een containerobject moet de FieldInfo waarmee het huidige veld binnen dit object wordt herkend, ook worden opgegeven.
Välitettäessä sisältävän objektin tunnusta objektin sisältävän nykyisen kentän tunnistetiedot sisältävä FieldInfo on myös välitettävä.
Lorsque l'ID d'un objet contenant est fourni, le FieldInfo qui identifie le champ actuel dans cet objet doit également être fourni.
Wenn die ID eines Containerobjekts angegeben wird, ist auch eine FieldInfo erforderlich, die das aktuelle Feld im Objekt identifiziert.
Όταν παρέχεται αναγνωριστικό ενός αντικειμένου που περιέχει ένα πεδίο, απαιτείται επίσης η παροχή του FieldInfo που προσδιορίζει το τρέχον πεδίο στο αντικείμενο.
בעת ציון המזהה של אובייקט מכיל, יש לציין גם את ה- FieldInfo שמזהה את השדה הנוכחי בתוך אותו אובייקט.
Amikor megadja a tároló objektum azonosítóját, akkor az aktuális mezőt az objektumon belül azonosító FieldInfo értéket is meg kell adnia.
Quando si fornisce l'ID di un oggetto contenitore, occorre anche fornire il FieldInfo che identifica il campo corrente all'interno dell'oggetto.
包括するオブジェクトの ID を指定する場合、そのオブジェクト内で現在のフィールドを識別する FieldInfo も指定しなければなりません。
포함하는 개체의 ID를 지정할 때 해당 개체의 현재 필드를 나타내는 FieldInfo도 함께 지정해야 합니다.
Når du angir IDen for et innholdsobjekt, må du også angi FieldInfo som identifiserer gjeldende felt i det objektet.
Jeśli jest dostarczany identyfikator obiektu zawierającego, należy dostarczyć także element FieldInfo identyfikujący bieżące pole w tym obiekcie.
Ao fornecer a identificação de um objeto contêiner, é preciso fornecer também o FieldInfo que identifica o campo atual dentro desse objeto.
Quando fornecer o ID de um objecto contentor, tem também de fornecer FieldInfo que identifica o campo actual nesse objecto.
При предоставлении идентификатора содержащего объекта также следует предоставлять FieldInfo, который идентифицирует текущее поле в рамках этого объекта.
Al proporcionar el id. de un objeto contenedor, se debe proporcionar también el campo FieldInfo que identifica el campo actual en ese objeto.
När ID:t för objektet med innehållet tillhandahålls måste även FieldInfo som identifierar det aktuella fältet i objektet tillhandahållas.
İçeren bir nesnenin kimliği sağlanırken, bu nesne içinde geçerli alanı tanımlayan FieldInfo değeri de sağlanmalıdır.
当提供包含对象的 ID 时,还必须提供该对象内用来标识当前字段的 FieldInfo。
當提供包含物件的 ID 時,也必須提供在物件中辨認目前欄位的 FieldInfo。
Het type kanaalfilter <var>Type Name</var> moet om uit een .config-bestand gebruikt te worden een constructor met de vorm <var>X</var> hebben.
Sink provider -tyypillä <var>Type Name</var> on oltava muotoa <var>X</var> oleva konstruktori, jotta sitä voidaan käyttää .config-tiedostosta
Pour pouvoir être utilisé à partir d'un fichier .config, le type de fournisseur de récepteur '<var>Type Name</var>' doit avoir un constructeur du type '<var>X</var>'
Um in einer .config-Datei verwendet zu werden, muss der Empfängeranbietertyp <var>Type Name</var> einen Konstruktor im Format <var>X</var> haben.
Για να χρησιμοποιηθεί από ένα αρχείο .config, ο τύπος υπηρεσίας παροχής δεκτών '<var>Type Name</var>' πρέπει να έχει κατασκευή με μορφή '<var>X</var>'
כדי שניתן יהיה להשתמש בו מקובץ .config, לספק הקולט מסוג '<var>Type Name</var>' חייב להיות בנאי בתבנית '<var>X</var>'
.config fájlból történő használathoz a következő típusú gyűjtőszolgáltató-típusnak rendelkeznie kell egy „<var>X</var>” típusú konstruktorral: „<var>Type Name</var>”.
Affinché possa essere utilizzato da un file .config, il tipo di provider di sink '<var>Type Name</var>' deve avere un costruttore del form '<var>X</var>'.
.config ファイルから使用するには、シンク プロバイダの型 '<var>Type Name</var>' にフォーム '<var>X</var>' のコンストラクタを指定しなければなりません。
.config 파일에서 사용하려면 싱크 공급자 형식 '<var>Type Name</var>'에 '<var>X</var>' 형식의 생성자가 있어야 합니다.
Hvis mottakerleverandørtypen <var>Type Name</var> skal brukes fra en .config-fil, må den ha en konstruktør av typen <var>X</var>
Aby można było korzystać z dostawcy zbiorników typu '<var>Type Name</var>' z pliku .config, typ ten musi mieć konstruktora w postaci '<var>X</var>'
Para ser usado de um arquivo .config, o tipo de provedor de coletor '<var>Type Name</var>' deve ter um construtor no formato '<var>X</var>'
O tipo de fornecedor de receptores '<var>Type Name</var>' tem de ter um construtor do tipo '<var>X</var>' para poder ser utilizado a partir de um ficheiro .config
Для использования в файле .config тип поставщика приемника '<var>Type Name</var>' должен содержать конструктор вида '<var>X</var>'
Para utilizarse desde un archivo .config, el tipo de proveedor de recepción '<var>Type Name</var>' debe tener un constructor del formulario '<var>X</var>'
Om mottagarprovidern <var>Type Name</var> ska användas från en .config-fil, måste den ha en konstruktor med formatet <var>X</var>
.config dosyasından kullanılabilmesi için '<var>Type Name</var>' havuz sağlayıcı türü, '<var>X</var>' formunda bir oluşturucu içermelidir
يجب أن يتضمن موفر المخازن من النوع '<var>Type Name</var>'، ليتم استخدامه من ملف config.، على مُنشئ على شكل '<var>X</var>'
接收提供程序类型“<var>Type Name</var>”必须具有形式为“<var>X</var>”的构造函数,才能从 .config 文件使用该类型
若要從 .config 檔案使用,接收提供者型別 '<var>Type Name</var>' 必須有表單 '<var>X</var>' 的建構函式
Pokud má být zprostředkovatel jímky použit v souboru .config, musí mít typ zprostředkovatele <var>Type Name</var> konstruktor ve tvaru <var>X</var>.
Sinkprovidertypen '<var>Type Name</var>' skal have en konstruktør i formatet '<var>X</var>', hvis den skal bruges fra en .config-fil.
接收提供程序类型“<var>Type Name</var>”必须具有形式为“<var>X</var>”的构造函数,才能从 .config 文件使用该类型
若要從 .config 檔案使用,接收提供者型別 '<var>Type Name</var>' 必須有表單 '<var>X</var>' 的建構函式
جرت محاولة استخدام كائن COM لا يحتوي على نسخة احتياطية من مصنع الفئات.
试图使用不具备后备类工厂的 COM 对象。
已經嘗試使用沒有支援 Class Factory 的 COM 物件。
Byl proveden pokus o použití objektu COM, který nemá přidruženou objektovou továrnu (class factory).
Det blev forsøgt at bruge et COM-objekt, der ikke har en understøttende klassefabrik.
Poging tot gebruik van een COM-object zonder ondersteunende classfactory.
Yritettiin käyttää COM-objektia, jolla ei ole luokkafaktoria.
Une tentative a été faite pour utiliser un objet COM qui n'a pas de fabrique de classe de sauvegarde.
Es wurde versucht, ein COM-Objekt zu verwenden, das keine Sicherungsklassenfactory besitzt.
Έγινε προσπάθεια χρήσης ενός αντικειμένου COM το οποίο δεν διαθέτει υπάρχουσα παραγωγή κλάσεων.
נעשה ניסיון להשתמש באובייקט COM שאינו בעל class factory מגבה.
Kísérlet történt egy olyan COM-objektum használatára, amelynek nincs hátteréül szolgáló osztálykészítője.
Tentativo di usare un oggetto COM che non dispone di una class factory.
バッキング クラス ファクトリを持たない COM オブジェクトを使用しようとしました。
지원 클래스 팩터리가 없는 COM 개체를 사용하려고 했습니다.
Forsøkte å bruke et COM-objekt som ikke har en støtteklassefabrikk.
Nastąpiła próba użycia obiektu COM, który nie ma fabryki klasy pomocniczej.
Tentativa de uso de um objeto COM que não possui um factory de classes existentes.
Tentativa de utilizar um objecto COM que não tem um gerador de classes de segurança.
Попытка использовать объект COM, не имеющий производства класса резервирования.
Intento de utilizar un objeto COM que no tiene un generador de clases de respaldo.
Det gjordes ett försök att använda ett COM-objekt som inte har en hjälpklassfabrik.
Destek sınıfı oluşturucusuna sahip olmayan bir COM nesnesini kullanma girişiminde bulunuldu.
尝试使用不具备后备类工厂的 COM 对象。
已經嘗試使用沒有支援 Class Factory 的 COM 物件。
See catalog page for all messages.