The service
Messages on page
Успешно опубликованный элемент %1.
Elementet %1 har publicerats.
已順利發佈項目 %1。
成功地发布了元素 %1。
%1 öğesi başarıyla yayımlandı.
요소 %1을(를) 게시했습니다.
O elemento %1 foi publicado com êxito.
要素 %1 を正常に公開しました。
Pomyślnie opublikowano element %1.
Elementet %1 ble publisert.
Az új elem (%1) sikeresen közzétéve.
L’élément %1 a été publié correctement.
Elemento %1 publicado com sucesso.
Se publicó correctamente el elemento %1.
Das Element %1 wurde erfolgreich veröffentlicht.
Element %1 is gepubliceerd.
Úspěšně publikovaný element %1
Elementti %1 on julkaistu.
‏‏אלמנט פורסם בהצלחה %1.
Το στοιχείο %1 δημοσιεύτηκε με επιτυχία.
‏‏تم نشر العنصر %1 بنجاح.
Elementet %1 er udgivet.
Pubblicazione elemento %1 completata.
Успешно удаленный из публикации элемент %1.
Elementet %1 har avpublicerats.
已順利從發佈移除項目 %1。
成功地从发布中删除元素 %1。
%1 öğesi yayımdan başarıyla kaldırıldı.
O elemento %1 foi removido da publicação com êxito.
要素 %1 をパブリケーションから正常に削除しました。
Pomyślnie usunięto element %1 z publikacji.
Elementet %1 ble slettet fra publikasjonen.
A(z) (%1) elem sikeresen eltávolítva a közzétételből.
L’élément %1 a été correctement supprimé de la publication.
Elemento %1 removido com sucesso de publicação.
Elemento %1 correctamente quitado de la publicación.
Das Element %1 wurde erfolgreich aus der Veröffentlichung entfernt.
De publicatie van element %1 is ongedaan gemaakt.
Úspěšně odebraný prvek %1 z publikování.
Elementti %1 poistettu julkaisusta.
‏‏רכיב %1 הוסר בהצלחה מפרסום.
Το στοιχείο %1 καταργήθηκε με επιτυχία από τη δημοσίευση.
게시에서 %1 요소를 성공적으로 제거했습니다.
‏‏تم إزالة العنصر %1 من النشر بنجاح.
Elementet %1 er fjernet fra udgivelsen.
Elemento %1 rimosso dalla pubblicazione.
Служба временно остановила публикацию из-за сбоя питания.
Tjänsten slutade temporärt att publicera på grund av ett strömfel.
因為發生電力事件,所以服務暫時停止發佈。
由于电源事件,该服务临时停止发布。
Bir güç olayı nedeniyle hizmet, yayımlama işlemini geçici olarak durdurdu.
O serviço interrompeu temporariamente a publicação devido a um evento de energia.
電源イベントのため、サービスは公開を一時的に停止しました。
Usługa tymczasowo zatrzymała publikowanie z powodu zdarzenia związanego z zasilaniem.
Tjenesten stoppet publisering midlertidig på grunn av en strømhendelse.
A szolgáltatás energiagazdálkodási esemény miatt felfüggesztette a közzétételt.
Le service a momentanément arrêté la publication à cause d’un événement d’alimentation.
O serviço deixou de publicar temporariamente devido a um evento de alimentação.
El servicio detuvo temporalmente la publicación debido a un evento de energía.
Der Dienst hat das Veröffentlichen aufgrund eines Stromversorgungsereignisses vorübergehend beendet.
Het publiceren is tijdelijk onderbroken vanwege een energiegebeurtenis.
Palvelu lopetti julkaisemisen tilapäisesti virrankäyttötapahtuman takia.
‏‏השירות הפסיק לפרסם באופן זמני עקב אירוע צריכת חשמל.
Η υπηρεσία διέκοψε προσωρινά τη δημοσίευση, λόγω ενός συμβάντος ενέργειας.
전원 이벤트 때문에 일시적으로 서비스의 게시가 중지되었습니다.
‏‏توقفت الخدمة عن النشر بشكل مؤقت نظرًا لحدوث مشكلة تتعلق بالطاقة.
Tjenesten har stoppet udgivelsen midlertidigt på grund af en strømhændelse.
Služba dočasně ukončila publikování z důvodu události napájení.
Il servizio ha temporaneamente interrotto la pubblicazione a causa di un evento di alimentazione.
Служба остановила публикацию из-за того, что сведения о компьютере по умолчанию были удалены. Пользователь решил отказаться от публикации на этом компьютере.
Tjänsten slutade publicera eftersom datorns standardinformation har tagits bort. Användaren har valt att inte publicera på den här datorn.
因為預設電腦資訊已被移除,所以服務已停止發佈。使用者已在此電腦上選擇退出發佈。
该服务停止发布,因为默认计算机信息已删除。该用户选择在该计算机上退出发布。
Varsayılan bilgisayar bilgileri kaldırıldığı için, hizmet yayımlama işlemini durdurdu. Kullanıcı bu bilgisayarda yayımlamadan vazgeçmeyi seçti.
기본 컴퓨터 정보가 제거되었으므로 서비스의 게시가 중지되었습니다. 사용자가 이 컴퓨터에서 게시를 더 이상 하지 않기로 선택했습니다.
O serviço parou a publicação porque as informações do computador predefinido foram removidas. O utilizador optou activamente por não participar na publicação neste computador.
既定のコンピュータ情報が削除されているため、サービスは公開を停止しました。ユーザーはコンピュータの公開を希望しないことを選択しています。
Usługa zatrzymała publikowanie, ponieważ domyślne informacje o komputerze zostały usunięte. Użytkownik wybrał opcję rezygnacji z publikowania na tym komputerze.
Tjenesten stoppet publisering fordi standard datamaskinopplysninger er fjernet. Brukeren har valgt å velge bort publisering på denne datamaskinen.
A szolgáltatás felfüggesztette a közzétételt, mert az alapértelmezett számítógép-információt eltávolították. A felhasználó a közzététel befejezése mellett döntött ezen a számítógépen.
Le service a arrêté la publication car les informations relatives à l’ordinateur par défaut ont été supprimées. L’utilisateur a choisi de ne pas publier cet ordinateur.
O serviço deixou de publicar porque as informações padrão do computador foram removidas. O usuário decidiu publicar neste computador.
El servicio detuvo la publicación porque se quitó la información de equipo predeterminada. El usuario seleccionó no participar en la publicación en el equipo.
Der Dienst hat das Veröffentlichen beendet, da die Standardcomputerinformationen entfernt wurden. Der Benutzer hat sich gegen das Veröffentlichen auf diesem Computer entschieden.
Het publiceren is onderbroken omdat de standaardcomputerinformatie is verwijderd. De gebruiker wil niet op deze computer publiceren.
Služba ukončila publikování, protože byly odebrány výchozí informace o počítači. Uživatel se rozhodl zvolit výběr mimo publikování v tomto počítači.
Palvelu lopetti julkaisemisen, koska tietokoneen oletustiedot on poistettu. Käyttäjä on poistanut julkaisemisen käytöstä tässä tietokoneessa.
‏‏השירות הפסיק לפרסם מכיוון שמידע ברירת המחדל של המחשב הוסר. המשתמש בחר לבטל הצטרפות (opt out) לפרסום במחשב זה.
Η υπηρεσία διέκοψε τη δημοσίευση, επειδή καταργήθηκαν οι πληροφορίες του προεπιλεγμένου υπολογιστή. Ο χρήστης επέλεξε να εξαιρεθεί από τη δημοσίευση σε αυτόν τον υπολογιστή.
‏‏توقفت الخدمة عن النشر نظرًا لإزالة معلومات الكمبيوتر الافتراضية. قام المستخدم برفض النشر على هذا الكمبيوتر.
Tjenesten har stoppet udgivelsen, da standardoplysningerne om computeren blev fjernet. Brugeren har valgt ikke at udgive på denne computer.
Il servizio ha interrotto la pubblicazione poiché le informazioni relative al computer predefinito sono state rimosse. L'utente ha scelto di non abilitare la pubblicazione nel computer in uso.
Служба выполняет публикацию в сети.
Tjänsten publicerar till nätverket.
服務正在發佈至網路。
该服务正在发布到网络。
Hizmet ağa yayımlıyor.
서비스가 네트워크에 게시되고 있습니다.
O serviço está a publicar na rede.
サービスはネットワークへの公開を実行しています。
Usługa publikuje w sieci.
Tjenesten publiserer på nettverket.
A szolgáltatás a hálózatra végzi a közzétételt.
Le service effectue la publication sur le réseau.
O serviço está publicando na rede.
El servicio se está publicando en la red.
Der Dienst veröffentlicht in das Netzwerk.
Er wordt in het netwerk gepubliceerd.
Palvelu julkaisee verkkoon.
‏‏השירות מפרסם אל הרשת.
Γίνεται δημοσίευση από την υπηρεσία στο δίκτυο.
‏‏الخدمة قيد النشر إلى الشبكة.
Tjenesten udgiver på netværket.
Služba provádí publikování v síti.
Il servizio sta effettuando la pubblicazione in rete.
Элемент %1 не может быть опубликован, поскольку достигнуто максимальное число опубликованных элементов - 20. Уменьшите число публикуемых элементов или удалите %1 из публикации.
Det gick inte att publicera elementet %1 eftersom det maximala antalet 20 publicerade element har uppnåtts. Minska antalet publicerade element eller ta bort %1 från publiceringen.
因為已達到發佈項目的數目上限 (20 個),所以無法發佈項目 %1。請減少發佈元件數目,或從發佈移除 %1。
元素 %1 无法发布,因为发布的元素已到达最大的数目 20。减少发布的元素数量或从发布中删除 %1。
Yayımlanabilecek en fazla öğe sayısı 20'ye ulaşıldığı için %1 öğesi yayımlanamadı. Yayımlanan öğe sayısını azaltın veya %1 öğesini yayımdan kaldırın.
게시된 요소에 대한 최대 수 20에 도달했으므로 %1 요소를 게시할 수 없습니다. 게시된 요소 수를 줄이거나 게시에서 %1을(를) 제거하십시오.
Não foi possível publicar o elemento %1 porque foi atingido o número máximo de 20 elementos publicados. Reduza o número de elementos publicados ou remova %1 da publicação.
公開要素の最大値 20 に達したため、要素 %1 は公開できませんでした。公開要素の数を減らすか、パブリケーションから %1 を削除してください。
Nie można opublikować elementu %1, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę opublikowanych elementów, która wynosi 20. Zmniejsz liczbę opublikowanych elementów lub usuń element %1 z publikacji.
Elementet %1 kan ikke publiseres fordi det største antallet på 20 publiserte elementer er nådd. Reduser antall publiserte elementer eller fjern %1 fra publisering.
A(z) %1 elemet nem lehetett közzétenni, mert a rendszer elérte a közzétehető maximális elemek számát (20). Csökkentse a közzétett elemek számát vagy távolítsa el a(z) %1 elemet a közzétételből.
L’élément %1 n’a pas pu être publié car le nombre maximal de 20 éléments publiés a été atteint. Réduisez le nombre d’éléments publiés ou supprimez %1 de la publication.
O elemento %1 não pôde ser publicado porque o número máximo de 20 elementos publicados foi atingido. Reduza o número de elementos publicados ou remova %1 da publicação.
No se pudo publicar el elemento %1 porque se alcanzó el número máximo de 20 elementos publicados. Reduzca el número de elementos publicados o quite %1 de la publicación.
Element %1 konnte nicht veröffentlicht werden, da die maximale Anzahl von 20 veröffentlichten Elementen erreicht wurde. Reduzieren Sie die Anzahl der veröffentlichten Elemente, oder entfernen Sie %1 aus der Veröffentlichung.
Element %1 kan niet worden gepubliceerd omdat het maximum aantal van 20 gepubliceerde elementen is bereikt. Verminder het aantal gepubliceerde elementen verwijder %1 uit de publicatie.
Elementtiä %1 ei voitu julkaista, koska elementtejä on julkaistu suurin sallittu määrä (20). Pienennä julkaistavien elementtien määrää tai poista %1 julkaisusta.
‏‏אין אפשרות לפרסם את רכיב %1 בגלל שהגעת למספר המירבי של 20 רכיבים שפורסמו. הקטן את מספר הרכיבים שפורסמו או הסר את %1 מהפרסום.
Δεν ήταν δυνατή η δημοσίευση του στοιχείου %1, επειδή συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός των 20 δημοσιευμένων στοιχείων. Μειώστε τον αριθμό των δημοσιευμένων στοιχείων ή καταργήστε το %1 από τη δημοσίευση.
‏‏تعذر نشر العنصر %1 بسبب بلوغ أقصى عدد من العناصر التي يمكن نشرها، والتي يبلغ عددها 20 عنصرًا. قم بتقليل عدد العناصر المنشورة أو قم بإزالة العنصر %1 من النشر.
Elementet %1 kunne ikke udgives, da det maksimale antal på 20 udgivne elementer er nået. Reducer antallet af udgivne elementer, eller fjern %1 fra udgivelsen.
Prvek %1 nemůže být publikován, protože bylo dosaženo maximálního počtu 20 publikovaných prvků. Snižte počet publikovaných prvků nebo odeberte %1 z publikování.
Non è stato possibile pubblicare l'elemento %1. È stato raggiunto il numero massimo di 20 elementi pubblicati. Ridurre il numero di elementi pubblicati oppure rimuovere %1 dalla pubblicazione.
Метаданные элемента %1 приведут к тому, что общий объем публикуемых метаданных превысит 32 КБ - максимальный разрешенный объем всех публикуемых элементов. Уменьшите число публикуемых элементов, удалите %1 из публикации или уменьшите объем метаданных элемента %1.
Metadata för element %1 skulle få de totala publicerade metadata att överstiga 32 K, som är den maximala tillåtna storleken för alla publicerade element. Minska antalet publicerade element, ta bort %1 från publicering eller minska storleken på metadata för element %1.
項目 %1 的中繼資料會使發佈的中繼資料總數超過 32K (所有發佈項目可允許的大小上限)。請減少發佈元件的數目、從發佈移除 %1 或降低項目 %1 中繼資料的大小。
元素 %1 的元数据将导致发布的元数据总计超过 32k,这是允许的全部发布元素的最大大小。请减少发布的元素数量、从发布中删除 %1或者减小元素 %1 的元数据的大小。
%1 öğesinin meta verileri, yayımlanan toplam meta veri miktarının, yayımlanan tüm öğeler için izin verilen en fazla boyut olan 32k'yı aşmasına neden olur. Yayımlanan öğe sayısını azaltın, %1 öğesini yayımdan kaldırın veya %1 öğesinin meta veri boyutunu azaltın.
%1 요소의 메타데이터로 인해 게시된 총 메타데이터가 게시된 모든 요소에 대한 최대 허용 크기(32k)를 초과합니다. 게시된 요소 수를 줄이거나 게시에서 %1을(를) 제거하거나 %1 요소의 메타데이터 크기를 줄이십시오.
Os metadados do elemento %1 fariam com que a totalidade dos metadados publicados fosse superior a 32K, que corresponde ao tamanho máximo permitido para todos os elementos publicados. Reduza o número de elementos publicados, remova %1 da publicação ou reduza o tamanho dos metadados do elemento %1.
要素 %1 のメタデータにより、全公開メータデータがすべての公開要素の最大値である 32K を超えようとしています。公開要素の数を減らすか、パブリケーションから %1 を削除するか、要素 %1 のメタデータ サイズを小さくしてください。
Element metadanych %1 spowodował, że rozmiar całkowity opublikowanych metadanych przekracza 32 KB, co stanowi maksymalny dopuszczalny rozmiar wszystkich opublikowanych elementów. Zmniejsz liczbę opublikowanych elementów, usuń element %1 z publikacji lub zmniejsz rozmiar metadanych elementu %1.
Metadata for element %1 gjør at total mengde publiserte metadata blir på mer enn 32 kB, som er største tillatte størrelse for alle publiserte elementer. Reduser antall publiserte elementer, fjern %1 fra publiseringen eller reduser størrelsen på metadata for elementet %1.
A(z) %1 elem metaadatai 32 kb fölé növelnék az összes közzétett metaadat méretét, amely az összes közzétett elem legnagyobb megengedhető mérete. Csökkentse a közzétett elemek számát, távolítsa el a(z) %1 elemet a közzétételből vagy csökkentse %1 metaadatainak méretét.
Les métadonnées de l’élément %1 entraîneraient une taille totale de métadonnées publiées supérieure à 32 K, taille maximale autorisée pour tous les éléments publiés. Réduisez le nombre d’éléments publiés, supprimez %1 de la publication, ou réduisez la taille des métadonnées de l’élément %1.
Os metadados do elemento %1 poderiam fazer com que o total dos metadados publicados excedesse 32k, que é o máximo permissível para todos os elementos publicados. Reduza o número de elementos publicados, remova %1 da publicação ou reduza o tamanho dos metadados do elemento %1.
Los metadatos del elemento %1 podrían ocasionar que el total de metadatos publicados superase los 32k, que es el tamaño máximo permitido para todos los elementos publicados. Reduzca el número de elementos publicados, quite %1 de la publicación o reduzca el tamaño de los metadatos del elemento %1.
Die Metadaten von Element %1 würden dazu führen, dass die veröffentlichten Gesamtmetadaten den Wert von 32 K überschreiten würden. Dies ist die maximal zulässige Größe aller veröffentlichten Elemente. Reduzieren Sie die Anzahl der veröffentlichten Elemente, entfernen Sie %1 aus der Veröffentlichung, oder reduzieren Sie die Größe der Metadaten von Element %1.
De metagegevens van element %1 zorgen ervoor dat de totale hoeveelheid metagegevens meer is dan 32 kB, wat de maximaal toegestane grootte voor alle gepubliceerde elementen is. Verminder het aantal gepubliceerde elementen, verwijder %1 uit de publicatie, of verklein de grootte van de metagegevens van element %1.
Metadata prvku %1 by způsobila, že budou celková publikovaná metadata větší než 32 000, což je maximální povolená velikost všech publikovaných prvků. Snižte počet publikovaných prvků, odeberte %1 z publikování nebo snižte velikost metadat prvku %1.
Elementin %1 metatiedot nostaisivat yhteenlasketun julkaistut metatiedot yli 32 kilotavuun, mikä on kaikkien julkaistujen elementtien suurin sallittu koko. Pienennä julkaistavien elementtien määrää, poista %1 julkaisusta tai pienennä elementin %1 metatietojen kokoa.
‏‏המטה-נתונים של רכיב %1 יגרמו לסה''כ המטה-נתונים שפורסמו להיות מעל 32k‏, שהוא הגודל המרבי המותר עבור כל הרכיבים שפורסמו. הקטן את מספר הרכיבים שפורסמו, הסר את %1 מפרסום או הקטן את המטה-נתונים של רכיב %1.
Τα μετα-δεδομένα του στοιχείου %1 θα αύξαναν το σύνολο των δημοσιευμένων μετα-δεδομένων σε περισσότερα από 32k, που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία. Μειώστε τον αριθμό των δημοσιευμένων στοιχείων, καταργήστε το %1 από τη δημοσίευση ή μειώστε το μέγεθος των μετα-δεδομένων του στοιχείου %1.
‏‏ستتسبب بيانات تعريف العنصر %1 في تجاوز حجم إجمالي بيانات التعريف المنشورة لـ 32 كيلو بايت، وهو ما يُعد أقصى حجم ممكن لكافة العناصر المنشورة. قم بتقليل عدد العناصر المنشورة، أو قم بإزالة العنصر %1 من النشر، أو قم بتقليل حجم بيانات تعريف العنصر %1.
Metadataene i elementet %1 bevirker, at den samlede mængde udgivne metadata overstiger 32 k, som er den maksimalt tilladte størrelse for alle udgivne elementer. Reducer antallet af udgivne elementer, fjern %1 fra udgivelsen, eller reducer størrelsen af metadataene for elementet %1.
I metadati dell'elemento %1 comporterebbero un totale dei metadati pubblicati superiore a 32k, che rappresenta la dimensione massima di tutti gli elementi pubblicati. Ridurre il numero di elementi pubblicati, rimuovere %1 dalla pubblicazione oppure ridurre la dimensione dei metadati dell'elemento %1.
Элемент %1 не удается опубликовать. Убедитесь, что и PKEY_PUBSVCS_METADATA, и PKEY_PUBSVCS_TYPE установлены правильно для экземпляра функции, и при добавлении экземпляра функции не было ошибок.
Det gick inte att publicera objektet %1. Kontrollera att både PKEY_PUBSVCS_METADATA och PKEY_PUBSVCS_TYPE är korrekt angivna i funktionsinstansen och att det inte uppstod några fel när funktionsinstansen lades till.
無法發佈項目 %1。請確定已在函數例項上正確設定 PKEY_PUBSVCS_METADATA 和 PKEY_PUBSVCS_TYPE,且新增函數例項不會發生錯誤。
元素 %1 无法发布。请确保 PKEY_PUBSVCS_METADATA 和 PKEY_PUBSVCS_TYPE 在函数实例上设置正确,并且在添加函数实例时没有错误。
%1 öğesi yayımlanamadı. PKEY_PUBSVCS_METADATA ve PKEY_PUBSVCS_TYPE öğelerinin her ikisinin de işlev örneğinde doğru ayarlandığından ve işlev örneğini eklemede hata olmadığından emin olun.
%1 요소를 게시하지 못했습니다. PKEY_PUBSVCS_METADATA와 PKEY_PUBSVCS_TYPE이 모두 함수 인스턴스에 대해 올바르게 설정되었고 함수 인스턴스를 추가하는 데 오류가 없는지 확인하십시오.
Não foi possível publicar o elemento %1. Certifique-se de que tanto PKEY_PUBSVCS_METADATA como PKEY_PUBSVCS_TYPE estão definidos correctamente na instância de função e de que não existem erros na instância de função.
要素 %1 を公開できませんでした。PKEY_PUBSVCS_METADATA と PKEY_PUBSVCS_TYPE の両方が関数インスタンスで正しく設定されていること、および関数インスタンスの追加時にエラーがなかったことを確認してください。
Nie można opublikować elementu %1. Upewnij się, że klucze PKEY_PUBSVCS_METADATA i PKEY_PUBSVCS_TYPE są prawidłowo ustawione w wystąpieniu funkcji i że podczas dodawania wystąpienia funkcji nie wystąpiły błędy.
Elementet %1 kunne ikke publiseres. Kontroller at både PKEY_PUBSVCS_METADATA og PKEY_PUBSVCS_TYPE er riktig angitt for funksjonsforekomsten og at det ikke var noen feil da funksjonsforekomsten ble lagt til.
A(z) %1 elem közzététele meghiúsult. Győződjön meg róla, hogy a PKEY_PUBSVCS_METADATA és a PKEY_PUBSVCS_TYPE is megfelelően van beállítva a függvénypéldányban, és annak hozzáadásakor nem lépett fel hiba.
Échec de la publication de l’élément %1. Vérifiez que PKEY_PUBSVCS_METADATA et PKEY_PUBSVCS_TYPE sont définis correctement avec l’instance de la fonction et qu’il n’y a pas eu d’erreurs lors de l’ajout de l’instance de la fonction.
Falha ao publicar elemento %1. Verifique se PKEY_PUBSVCS_METADATA e PKEY_PUBSVCS_TYPE estão configurados corretamente na instância de função e se não houve erros ao adicionar a instância de função.
Error de publicación del elemento %1. Asegúrese de haber establecido PKEY_PUBSVCS_METADATA y PKEY_PUBSVCS_TYPE correctamente en la instancia de la función y de que no se hayan producido errores al agregar la instancia de la función.
Das Element %1 konnte nicht veröffentlicht werden. Stellen Sie sicher, dass PKEY_PUBSVCS_METADATA und PKEY_PUBSVCS_TYPE ordnungsgemäß für die Funktionsinstanz festgelegt wurden und dass beim Hinzufügen der Funktionsinstanz keine Fehler aufgetreten sind.
Kan element %1 niet publiceren. Controleer of zowel PKEY_PUBSVCS_METADATA als PKEY_PUBSVCS_TYPE juist op het functie-exemplaar zijn ingesteld en dat er geen fouten tijdens het toevoegen van het functie-exemplaar zijn opgetreden.
Nepodařilo se publikovat prvek %1. Zajistěte, aby byly proměnné PKEY_PUBSVCS_METADATA a PKEY_PUBSVCS_TYPE správně nastaveny v instanci funkce a nedošlo k chybám při přidávání instance funkce.
Elementtiä %1 ei voitu julkaista. Varmista, että PKEY_PUBSVCS_METADATA ja PKEY_PUBSVCS_TYPE on asetettu oikein toiminnon esiintymälle ja että virheet eivät lisänneet toiminnon esiintymää.
‏‏פרסום רכיב %1 נכשל. ודא שגם PKEY_PUBSVCS_METADATA וגם PKEY_PUBSVCS_TYPE הוגדרו כראוי במופע הפונקציה ושלא אירעו שגיאות בהוספת מופע הפונקציה.
Η δημοσίευση του στοιχείου %1 απέτυχε. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά τα PKEY_PUBSVCS_METADATA και PKEY_PUBSVCS_TYPE στην εμφάνιση της λειτουργίας και ότι δεν υπήρξαν σφάλματα κατά την προσθήκη της εμφάνισης της λειτουργίας.
‏‏تعرض نشر العنصر %1 للفشل. تأكد من تعيين كلٍ من PKEY_PUBSVCS_METADATA و PKEY_PUBSVCS_TYPE في مثيل الدالة وتأكد كذلك من عدم وجود أخطاء نتيجة لإضافة مثيل الدالة.
Elementet %1 kunne ikke udgives. Kontroller, at både PKEY_PUBSVCS_METADATA og PKEY_PUBSVCS_TYPE er angivet korrekt i funktionsforekomsten, og at der ikke opstod nogen fejl under tilføjelse af funktionsforekomsten.
Impossibile pubblicare l'elemento %1. Verificare che PKEY_PUBSVCS_METADATA e PKEY_PUBSVCS_TYPE siano impostati correttamente nell'istanza della funzione e che non si siano verificati errori durante l'aggiunta dell'istanza della funzione.
Ошибка при вызове функции %1. Возвращенное значение %2.
呼叫函數 %1 發生錯誤。傳回值是 %2。
错误调用函数 %1。返回值为 %2。
%1 işlevini çağırırken hata oluştu. Dönüş değeri %2.
Ett fel uppstod när funktionen %1 skulle anropas. Returvärdet var %2.
%1 함수를 호출하는 중 오류가 발생했습니다. 반환 값은 %2입니다.
Erro ao chamar a função %1. Valor de retorno: %2.
関数 %1 の呼び出しエラーです。リターン コードは %2 です。
Błąd podczas wywoływania funkcji %1. Zwrócona wartość: %2.
Feil ved kall på funksjonen %1. Returverdien er %2.
Hiba a(z) %1 függvény hívásakor. A visszatérési érték %2 volt.
Erreur lors de l’appel de la fonction %1. La valeur renvoyée était %2.
Erro ao chamar função %1. O valor de retorno foi %2.
Error al llamar a la función %1. El valor devuelto es %2.
Fehler beim Aufruf der Funktion %1. Rückgabewert %2.
Fout tijdens aanroepen van functie %1. De retourwaarde is %2.
Chyba při volání funkce %1. Vrácená hodnota byla %2.
Virhe kutsuttaessa toimintoa %1. Palautusarvo: %2.
‏‏שגיאה בקריאה לפונקציה %1. הערך המוחזר הוא %2.
Σφάλμα κατά την κλήση της λειτουργίας %1. Η τιμή επιστροφής ήταν %2.
‏‏حدث خطأ أثناء استدعاء الدالة %1. القيمة التي تم إرجاعها %2.
Fejl under kald af funktionen %1. Returværdien var %2.
Errore durante la chiamata della funzione %1. Valore restituito: %2.
Метаданные элемента %1 имеют слишком большой объем. Максимально допустимый объем равен 2048 байт. Уменьшите объем метаданных элемента %1.
Metadata för element %1 är för stora. Den maximalt tillåtna storleken är 2 048 byte. Minska storleken på metadata för element %1.
項目 %1 的中繼資料太大。允許的大小上限為 2048 位元組。請降低項目 %1 中繼資料的大小。
元素 %1 的元数据过大。允许的最大大小为 2048 字节。请减小元素 %1 的元数据的大小。
%1 öğesinin meta verisi çok büyük. İzin verilen en büyük boyut 2048 bayttır. %1 öğesinin meta veri boyutunu küçültün.
요소 %1의 메타데이터가 너무 큽니다. 최대 허용 크기는 2048바이트입니다. 요소 %1의 메타데이터 크기를 줄이십시오.
Os metadados do elemento %1 são demasiado grandes. O tamanho máximo permitido é de 2048 bytes. Reduza o tamanho dos metadados do elemento %1.
要素 %1 内のメタ データが大きすぎます。処理可能な最大サイズは 2048 バイトです。要素 %1 内のメタ データのサイズを小さくしてください。
Metadane elementu %1 są za duże. Maksymalny dozwolony rozmiar to 2048 bajtów. Zmniejsz rozmiar metadanych elementu %1.
Metadataene for elementet %1 er for store. Maksimal tillatt størrelse er 2048 byte. Reduser størrelsen på metadataene for elementet %1.
A(z) %1 elem túl nagy metaadattal rendelkezik. A legnagyobb megengedett méret 2048 bájt. Csökkentse a(z) %1 elem metaadatának méretét.
La taille des métadonnées de l’élément %1 est trop grande. La taille maximale autorisée est 2048 octets. Réduisez la taille des métadonnées de l’élément %1.
Os metadados do elemento %1 são muito grandes. O tamanho máximo permitido é 2048 bytes. Reduza o tamanho dos metadados do elemento %1.
Los metadatos del elemento %1 son demasiado grandes. El tamaño máximo permitido es de 2048 bytes. Reduzca el tamaño de los metadatos del elemento %1.
Die Metadaten von Element %1 sind zu groß. Es sind max 2048 Bytes zulässig. Verringern Sie die Größe der Metadaten von %1.
De metagegevens van element %1 zijn te groot. De maximaal toegestane grootte is 2048 bytes. Verklein de omvang van de metagegevens van element %1.
Metadata prvku %1 jsou příliš velká. Maximální povolená velikost je 2048 bajtů. Zmenšete velikost metadat prvku %1.
Elementin %1 metatiedot ovat liian suuret. Suurin sallittu koko on 2 048 tavua. Pienennä elementin %1 metatietojen kokoa.
‏‏המטה-נתונים של רכיב %1 גדולים מדי. הגודל המרבי המותר הוא 2048 בתים. הקטן את המטה-נתונים של רכיב %1.
Τα μετα-δεδομένα του στοιχείου %1 είναι πολύ μεγάλα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι 2048 byte. Μειώστε το μέγεθος των μετα-δεδομένων του στοιχείου %1.
‏‏بيانات تعريف العنصر %1 كبيرة للغاية. الحد الأقصى للحجم المسموح به 2048 بايت. قم بإنقاص حجم بيانات التعريف للعنصر %1.
Metadataene for element %1 er for store. Den maksimalt tilladte størrelse er 2048 byte. Reducer størrelsen på metadataene for element %1.
Dimensioni eccessive per i metadati dell'elemento %1. Dimensioni massime consentite: 2048 byte. Ridurre le dimensioni dei metadati dell'elemento %1.
See catalog page for all messages.