The service
Messages on page
---- Поддерживаемые команды QUOTA ---- disable Выключение дисковых квот track Включение отслеживания дисковых квот enforce Включение применения дисковых квот violations Отображение нарушений дисковых квот modify Установка дисковых квот для пользователя query Отображение дисковых квот
---- Följande kommandon stöds för QUOTA ---- disable Inaktiverar spårning och användning av kvoter track Aktivera kvotspårning enforce Aktivera kvotanvändning violations Visa kvotöverträdelser modify Anger diskkvoter för en användare query Läs diskkvoter
---- 支援的配額命令 ---- disable 停用配額追蹤和強制 track 啟用配額追蹤 enforce 啟用配額強制 violations 顯示配額違規 modify 設定使用者的磁碟配額 query 查詢磁碟配額
---- 支持的 QUOTA 命令 ---- disable 禁用配额跟踪和加强 track 启用配额跟踪 enforce 启用配额加强 violations 显示配额冲突 modify 为用户设置磁盘配额 query 查询磁盘配额
---- Desteklenen QUOTA Komutları ---- disable Kota izleme ve uygulamayı devre dışı bırak track Kota izlemeyi etkinleştir enforce Kota zorunlu uygulamayı etkinleştir violations Kota ihlallerini görüntüle modify Bir kullanıcının kotasını ayarlar query Disk kotalarını sorgula
---- QUOTA 명령 지원함 ---- disable 쿼터 추적/적용 사용 안 함 track 쿼터 추적 사용 enforce 쿼터 적용 사용 violations 쿼터 위반 표시 modify 사용자의 디스크 쿼터 설정 query 디스크 쿼터 쿼리
---- Comandos QUOTA Suportados ---- disable Desactivar controlo e imposição de quotas track Activar controlo de quotas enforce Activar imposição de quotas violations Apresentar violações de quotas modify Definir a quota de disco para um utilizador query Consultar quotas de disco
---- サポートされる QUOTA コマンド ---- disable クォータの追跡と強制の無効化 track クォータの追跡の有効化 enforce クォータの強制の有効化 violations クォータ違反の表示 modify ユーザーのディスク クォータの設定 query ディスク クォータの照会
---- Obsługiwane polecenia dotyczące przydziałów ---- disable Wyłącza śledzenie i wymuszanie przydziałów track Włącza śledzenie przydziałów enforce Włącza wymuszanie przydziałów violations Wyświetla naruszenia przydziałów modify Ustawia przydział dysku dla użytkownika query Pyta o przydziały dysku
---- QUOTA-kommandoer som støttes ---- disable Deaktivere sporing og utføring av kvoter track Aktivere sporing av kvoter enforce Aktivere utføring av kvoter violations Vise kvoteoverskridelser modify Angir diskkvote for en bruker query Utføre spørring av diskkvoter
---- QUOTA - támogatott parancsok ---- disable A kvótafigyelés és -betartás tiltása track A kvótafigyelés engedélyezése enforce A kvótabetartás engedélyezése violations A kvótamegsértések megjelenítése modify Lemezkvóta beállítása egy felhasználóhoz query Lemezkvóták lekérdezése
---- Commandes QUOTA prises en charge ---- disable Désactive le suivi et l'application des quotas track Active le suivi des quotas enforce Active l'application des quotas violations Affiche les violations de quotas modify Définit les quotas de disque pour un utilisateur query Interroge les quotas de disque
---- Comandos QUOTE com suporte ---- disable desativar controle e aplicação de cotas track ativar controle de cotas enforce ativar aplicação de cotas violations exibir violações de cotas modify definir cota de disco para um usuário query consultar cotas de disco
---- Comandos QUOTA compatibles ---- disable Deshabilita el seguimiento y aplicación de cuotas track Habilita el seguimiento de cuota enforce Habilita la aplicación de cuota violations Muestra infracciones de cuota modify Establece cuota de disco para un usuario query Consulta cuotas de disco
---- QUOTA ondersteunde opdrachten ---- disable Traceren en handhaven van quota uitschakelen enforce Handhaven van quota inschakelen violations Overschrijdingen van quota weergeven modify Schijfquota voor een gebruiker aanpassen query Schijfquota opvragen
----Podporované příkazy QUOTA ---- disable Zakáže sledování a vynucování kvót. track Povolí sledování kvót. enforce Povolí vynucování kvót. violations Zobrazí narušení kvót. modify Nastaví diskovou kvótu pro uživatele. query Odešle dotaz na diskové kvóty.
---- Tuetut QUOTA-komennot ---- disable Poista kiintiöiden seuraaminen ja pakottaminen käytöstätrack Ota kiintiöiden seuraaminen käyttöön enforce Ota kiintiöiden pakottaminen käyttöön violations Näytä kiintiörikkomukset modify Aseta käyttäjän levykiintiöquery Levykiintiöiden kysely
---- Υποστηριζόμενες εντολές QUOTA ---- disable Απενεργοποίηση παρακολούθησης και εφαρμογής ορίου track Ενεργοποίηση παρακολούθησης ορίου enforce Ενεργοποίηση εφαρμογής ορίου violations Εμφάνιση παραβιάσεων ορίου modify Ορίζει όριο δίσκου για έναν χρήστη query Ερώτημα στα όρια δίσκου
---- QUOTA - understøttede kommandoer ---- disable Deaktiverer kvotasporing og -administration track Aktiverer kvotasporing enforce Aktiverer kvotaadministration violations Viser kvotaoverskridelser modify Angiver diskkvota for en bruger query Spørger om diskkvotaer
---- QUOTA Unterstützte Befehle ---- disable Aktiviert Kontingentnachverfolgung und -durchsetzung. track Aktiviert Kontingentnachverfolgung. enforce Aktiviert Kontingentdurchsetzung. violations Zeigt Kontingentüberschreitungen an. modify Legt das Datenträgerkontingent für einen Benutzer fest. query Fragt Datenträgerkontingente ab.
---- Comandi supportati per Quota ---- disable Disattiva la traccia e l'applicazione della quota track Disattiva la traccia della quota enforce Attiva l'applicazione della quota violations Visualizza le violazioni della quota modify Imposta la quota del disco per un utente query Restituisce le quote del disco
---- Поддерживаемые команды REPARSEPOINT ---- query Отображение точки повторной обработки delete Удаление точки повторной обработки
---- Följande kommandon stöds för REPARSEPOINT ---- query Läs en reparse-punkt delete Ta bort en reparse-punkt
---- 支援的重新分析點命令 ---- query 查詢重新分析點 delete 刪除重新分析點
---- 支持的 REPARSEPOINT 命令 ---- query 查询重分析点 delete 删除重分析点
---- Desteklenen REPARSEPOINT Komutları ---- query Yeniden ayrıştırma noktalarını sorgula delete Yeniden ayrıştırma noktalarını sil
---- REPARSEPOINT 명령 지원함 ---- query 재분석 지점 쿼리 delete 재분석 지점 삭제
---- Comandos REPARSEPOINT Suportados ---- query Consultar um ponto de nova análise delete Eliminar um ponto de nova análise
---- サポートされる REPARSEPOINT コマンド ---- query 再解析ポイントの照会 delete 再解析ポイントの削除
---- Obsługiwane polecenia dotyczące punktów ponownej analizy ---- query Pyta o punkt ponownej analizy delete Usuwa punkt ponownej analizy
---- REPARSEPOINT-kommandoer som støttes ---- query Utføre spørring for et reanalyseringspunkt delete Slette et reanalyseringspunkt
---- REPARSEPOINT - támogatott parancsok ---- query Újraelemzési pont lekérdezése delete Újraelemzési pont törlése
---- Commandes REPARSEPOINT prises en charge ---- query Interroge un point d'analyse delete Supprime un point d'analyse
---- Comandos REPARSEPOINT com suporte ---- query consultar um ponto de nova análise delete excluir um ponto de nova análise
---- Comandos REPARSEPOINT compatibles ---- query Consulta un punto de análisis delete Elimina un punto de análisis
---- REPARSEPOINT - Unterstützte Befehle ---- query Fragt einen Analysepunkt ab. delete Löscht einen Analysepunkt.
---- REPARSEPOINT ondersteunde opdrachten ---- query Reparse-punt opvragen delete Reparse-punt verwijderen
---- Podporované příkazy REPARSEPOINT ---- query Odešle dotaz na bod změny zpracování. delete Odstraní bod změny zpracování.
---- Tuetut REPARSEPOINT-komennot ---- query Uudelleenjäsennyskohdan kysely delete Poista uudelleenjäsennyskohta
---- Υποστήριξη εντολών REPARSEPOINT ---- query Υποβολή ερωτήματος σε ένα σημείο νέας ανάλυσης delete Διαγραφή σημείου νέας ανάλυσης
---- REPARSEPOINT - understøttede kommandoer ---- query Spørger om et genfortolkningspunkt delete Sletter et genfortolkningspunkt
---- Comandi supportati per REPARSEPOINT ---- query Restituisce un reparse point delete Elimina un reparse point
---- Följande kommandon stöds för SETLOG ---- growth Ändrar inställningar för automatisk ökning maxextents Ändrar det högsta antalet behållare minextents Ändrar det lägsta antalet behållare mode Växlar mellan återställ endast loggning och full loggning rename Ändrar resurshanterarens Guid shrink Ändrar inställningar för automatisk krympning size Ändrar antalet behållaren uttryckligen
---- 支援的 SETLOG 命令 ---- growth 變更自動成長設定 maxextents 變更容器的數目上限 minextents 變更容器的數目下限 mode 切換僅復原記錄或完整記錄 rename 變更 RM 的 Guid shrink 變更自動壓縮設定s size 明確地變更容器數目
---- 支持 SETLOG 命令 ---- growth 更改自动增长设置 maxextents 更改容器的最大数量 minextents 更改容器的最小数量 mode 在仅撤消记录和完整记录之间切换 rename 更改 RM 的 Guid shrink 更改自动收缩设置 size 显式更改容器的数量
---- Desteklenen SETLOG Komutları ---- growth Otomatik büyüme ayarlarını değiştirir maxextents En büyük kapsayıcı sayısını değiştirir minextents En küçük kapsayıcı sayısını değiştirir mode Yalnızca oturum açmada geri al ile tam oturum açma geçiş yapar rename RM GUID'sini değiştirir shrink Otomatik küçülme ayarlarını değiştirir size Kapsayıcı sayısını açıkça değiştirir
---- 지원되는 SETLOG 명령 ---- growth 자동 증가 설정을 변경합니다. maxextents 컨테이너의 최대 개수를 변경합니다. minextents 컨테이너의 최소 개수를 변경합니다. mode 실행 취소 전용 로깅과 전체 로깅을 서로 전환합니다. rename RM의 GUID를 변경합니다. shrink 자동 축소 설정을 변경합니다. size 컨테이너 수를 명시적으로 변경합니다.
---- Comandos SETLOG Suportados ---- growth Alterar as definições automáticas de crescimento maxextents Alterar o número máximo de contentores minextents Alterar o número mínimo de contentores mode Alternar entre registo de anulações ou registo total rename Alterar o GUID do RM shrink Alterar as definições automáticas de compressão size Alterar o número de contentores explicitamente
---- サポートされる SETLOG コマンド ---- growth 自動拡張設定の変更 maxextents コンテナの最大数の変更 minextents コンテナの最小数の変更 mode 取り消しのみのログとフル ログの切り替え rename RM の GUID の変更 shrink 自動縮小設定の変更 size コンテナ数の明示的な変更
---- SETLOG-kommandoer som støttes ---- growth Endre innstillingene for automatisk økning maxextents Endre beholdernes maksimumsantall minextents Endre beholdernes minimumsantall mode Bytte mellom logging bare av angre-handlinger og full logging rename Endre ressursbehandlingens GUID shrink Endre innstillingene for automatisk reduksjon size Eksplisitt endre antall beholdere
---- SETLOG - támogatott parancsok --- growth Automatikus növekedési beállítások módosítása. maxextents Tárolók maximális számának módosítása. minextents Tárolók minimális számának módosítása. mode Váltás a visszavonás-naplózás és a teljes naplózás között rename Az erőforrás-kezelő GUID azonosítójának módosítása. shrink Automatikus zsugorítási beállítások módosítása size Az erőforráskezelő-tárolók számának módosítása
---- Comandos SETLOG com Suporte ---- growth Alterar as configurações de crescimento automático maxextents Alterar o número máximo de contêineres minextents Alterar o número mínimo de contêineres mode Alternar entre desfazer somente o logon e o logon completo rename Alterar o Guid do Gerenciador de Recursos. shrink Alterar as configurações de redução automática size Alterar explicitamente o número de contêineres
---- Comandos SETLOG compatibles ---- growth Cambiar la configuración de crecimiento automático maxextents Cambiar el número máximo de contenedores minextents Cambiar el número mínimo de contenedores mode Alternar entre deshacer sólo el registro y registro completo rename Cambiar el GUID del Administrador de recursos shrink Cambiar la configuración de reducción automática size Cambiar el número de contenedores explícitamente
---- Tuetut SETLOG-komennot ---- growth Muuttaa automaattisen kasvun asetuksia. maxextents Muuttaa säilöjen enimmäismäärän. minextents Muuttaa säilöjen vähimmäismäärän. mode Siirtyy kumoamiskirjauksen ja täyden kirjauksen välillä. rename Muuttaa resurssinhallinnan GUID-tunnusta. shrink Muuttaa automaattisia kutistusasetuksia. size Muuttaa säilöjen määrän eksplisiittisesti.
---- Υποστηριζόμενες εντολές SETLOG ---- growth Αλλαγή των αυτόματων ρυθμίσεων ανάπτυξης maxextents Αλλαγή του μέγιστου αριθμού κοντέινερ minextents Αλλαγή του ελάχιστου αριθμού κοντέινερ mode Εναλλαγή μεταξύ καταγραφής μόνο αναιρέσεων και πλήρης καταγραφής rename Αλλαγή του RM Guid shrink Αλλαγή των αυτόματων ρυθμίσεων συρρίκνωσης size Αλλαγή του αριθμού κοντέινερ μεμονωμένα
---- Understøttede SETLOG-kommandoer ---- growth Ændrer indstillingerne for automatisk øgning maxextents Ændrer det maksimale antal beholdere minextents Ændrer det mindste antal beholdere mode Skifter mellem logføring til Fortryd og komplet logføring rename Ændrer ressourcestyringens Guid shrink Ændrer indstillingerne for automatisk formindskelse size Ændrer antallet af beholdere eksplicit
---- Podporované příkazy SETLOG ---- growth Změní nastavení automatického růstu. maxextents Změní maximální počet kontejnerů. minextents Změní minimální počet kontejnerů. mode Umožňuje přepínat mezi protokolováním vrácení zpět a úplným protokolováním. rename Změní identifikátor GUID Správce prostředků. shrink Změní nastavení automatického zmenšování. size Výslovně změní počet kontejnerů.
---- Поддерживаемые команды SPARSE ---- setflag Установка разреженности queryflag Отображение текущей разреженности queryrange Отображение диапазона setrange Установка диапазона разреженности
---- Följande kommandon stöds för SPARSE ---- setflag Ange som sparse queryflag Läs sparse queryrange Läs intervall setrange Ange sparse-intervall
---- 支援的疏鬆命令 ---- setflag 設定疏鬆 queryflag 查詢疏鬆 queryrange 查詢範圍 setrange 設定疏鬆範圍
---- 支持的 SPARSE 命令 ---- setflag 设置稀疏 queryflag 查询稀疏 queryrange 查询范围 setrange 设置稀疏范围
---- Desteklenen SPARSE Komutları ---- setflag Seyreklik ayarla queryflag Seyreklik sorgula queryrange Aralık sorgula setrange Seyreklik aralığını ayarla
---- SPARSE 명령 지원함 ---- setflag 스파스 설정 queryflag 스파스 쿼리 queryrange 영역 쿼리 setrange 스파스 영역 설정
---- Comandos SPARSE Suportados ---- setflag Definir dispersão queryflag Consultar dispersão queryrange Consultar intervalo setrange Definir intervalo de dispersão
---- サポートされる SPARSE コマンド ---- setflag スパースに設定 queryflag スパースの照会 queryrange 範囲の照会 setrange スパース範囲の設定
---- Obsługiwane polecenia dotyczące rozrzedzania ---- setflag Ustawia rozrzedzanie queryflag Pyta o rozrzedzanie queryrange Pyta o zakres setrange Ustawia zakres rozrzedzania
---- SPARSE-kommandoer som støttes ---- setflag Angi som sparsommelig queryflag Utføre spørring av sparsommelig queryrange Utføre spørring av område setrange Angi sparsommelig område
---- SPARSE - támogatott parancsok ---- setflag Ritkaság beállítása queryflag Ritkaság lekérdezése queryrange Tartomány lekérdezése setrange Ritkasági tartomány beállítása
---- Commandes SPARSE prises en charge---- setflag Définit la fragmentation queryflag Interroge la fragmentation queryrange Interroge l'étendue setrange Définit l'étendue de la fragmentation
---- Comandos SPARSE com suporte ---- setflag definir esparso queryflag consultar esparso queryrange consultar intervalo setrange definir intervalo esparso
---- Comandos SPARSE compatibles ---- setflag Establece dispersión queryflag Consulta dispersión queryrange Consulta alcance setrange Establece el alcance de la dispersión
---- SPARSE - Unterstützte Befehle ---- setflag Legt die Datendichte fest. queryflag Fragt die Datendichte ab. queryrange Fragt den Bereich ab. setrange Legt den Datendichtebereich fest.
---- SPARSE ondersteunde opdrachten ---- setflag Verspreiding instellen queryflag Vrspreidig opvragen queryrange Bereik van query setrange Bereik van verspreiding instellen
---- Podporované příkazy SPARSE ---- setflag Nastaví příznak zhuštění. queryflag Zjistí stav zhuštění souboru. queryrange Zjistí rozsah zhuštěného souboru. setrange Nastaví rozsah zhuštěného souboru.
---- Tuetut SPARSE-komennot ---- setflag Aseta hajanaisuus queryflag Hajanaisuustietojen kysely queryrange Alueen kysely setrange Aseta hajanaisuusalue
---- Υποστήριξη εντολών SPARSE ---- setflag Ορισμός sparse queryflag Υποβολή ερωτήματος sparse queryrange Περιοχή ερωτήματος setrange Ορισμός περιοχής SPARSE
---- SPARSE - understøttede kommandoer ---- setflag Angiver sparse queryflag Spørger om sparse queryrange Spørger om område setrange Angiver sparse-område
---- Comandi supportati per Sparse ---- setflag Imposta il flag sparse queryflag Restituisce il valore del flag sparse queryrange Restituisce l'intervallo sparse setrange Imposta l'intervallo sparse
---- Поддерживаемые команды TRANSACTION ---- commit Фиксация указанной транзакции list Отображение выполняемых в данный момент транзакций fileinfo Отображение сведений о транзакциях для конкретного файла query Отображение сведений об указанной транзакции rollback Откат указанной транзакции
---- Följande kommandon stöds för TRANSACTION ---- commit Accepterar angiven transaktion list Visar pågående transaktioner fileinfo Visar transaktionsinformation för en viss fil query Visar information om angiven transaktion rollback Återställer angiven transaktion
---- 支援的交易命令 ---- commit 認可指定的交易 list 顯示目前正在執行的交易 fileinfo 顯示特定檔案的交易資訊 query 顯示指定交易的資訊 rollback 復原指定的交易
---- 支持的事务命令 ---- commit 提交指定事务 list 显示当前正在运行的事务 fileinfo 显示特定文件的事务信息 query 显示指定事务的信息 rollback 回滚指定事务
---- Desteklenen TRANSACTION Komutları ---- commit Belirtilen bir işlemi kaydeder list Çalışmakta olan işlemleri görüntüler fileinfo Belirli bir dosyanın işlem bilgilerini görüntüler query Belirtilen işlemdeki bilgileri görüntüler rollback Belirtilen bir işlemi geri alır
---- 지원되는 TRANSACTION 명령 ---- commit 지정한 트랜잭션을 커밋합니다. list 현재 실행 중인 트랜잭션을 표시합니다. fileinfo 특정 파일의 트랜잭션 정보를 표시합니다. query 지정한 트랜잭션에 대한 정보를 표시합니다. rollback 지정한 트랜잭션을 롤백합니다.
---- Comandos TRANSACTION Suportados ---- commit Consolidar uma transacção especificada list Apresentar as transacções em execução fileinfo Apresentar informações de transacção para um ficheiro específico query Apresentar informações sobre uma transacção especificada rollback Reverter uma transacção especificada
---- サポートされる TRANSACTION コマンド ---- commit 指定されたトランザクションのコミット list 現在実行しているトランザクションの表示 fileinfo 特定のファイルのトランザクション情報の表示 query 指定したトランザクションに関する情報の表示 rollback 指定したトランザクションのロールバック
---- Obsługiwane polecenia dotyczące transakcji ---- commit Przekazuje określoną transakcję list Wyświetla aktualnie uruchomione transakcje fileinfo Wyświetla informacje o transakcjach dla określonego pliku query Wyświetla informacje o określonej transakcji rollback Wycofuje określoną transakcję
---- TRANSACTION-kommandoer som støttes ---- commit Fullføre en angitt transaksjon list Vise transaksjoner som kjører fileinfo Vise transaksjonsinformasjon for en angitt fil query Vise informasjon om en angitt transaksjon rollback Rulle tilbake en angitt transaksjon
---- TRANSACTION - támogatott parancsok ---- commit Megadott tranzakció véglegesítése list Jelenleg futó tranzakciók megjelenítése fileinfo Adott fájl tranzakciós adatainak megjelenítése query Adott tranzakció adatainak megjelenítése rollback Adott tranzakció visszaállítása
---- Commandes TRANSACTION prises en charge ---- commit Valider une transaction spécifiée list Afficher les transactions en cours fileinfo Afficher les informations de transactions pour un fichier spécifique query Afficher les informations sur une transaction spécifique rollback Restaurer une transaction spécifique
---- Comandos TRANSACTION com Suporte ---- commit Confirmar uma transação especificada list Exibir transações em execução no momento fileinfo Exibir informações da transação de um arquivo específico query Exibir informações em uma transação especificada rollback Reverter uma transação especificada
---- Comandos TRANSACTION compatibles ---- commit Confirmar una transacción especificada list Mostrar las transacciones actualmente en ejecución fileinfo Mostrar la información de transacciones de un archivo específico query Mostrar información sobre una transacción especificada rollback Revertir una transacción especificada
---- TRANSACTION ondersteunde opdrachten ---- commit Een specifieke transactie doorvoeren list Momenteel actieve transacties weergeven fileinfo Transactie-informatie voor een specifiek bestand weergeven query Informatie over een opgegeven transactie weergeven rollback Een opgegeven transactie ongedaan maken
---- Podporované příkazy TRANSACTION ---- commit Provede zadanou transakci list Zobrazí aktuálně spuštěné transakce fileinfo Zobrazí informace o transakci u konkrétního souboru query Zobrazí informace o zadané transakci rollback Vrátí zpět zadanou transakci
---- Tuetut TRANSACTION-komennot ---- commit Vahvistaa määritetyn tapahtuman list Näyttää käynnissä olevat tapahtumat fileinfo Näyttää määrätyn tiedoston tapahtumatiedot query Näyttää tiedot määritetystä tapahtumasta rollback Palauttaa määritetyn tapahtuman
---- Υποστηριζόμενες εντολές TRANSACTION ---- commit Ολοκλήρωση μιας καθορισμένης συναλλαγής list Εμφάνιση τρεχουσών εκτελούμενων συναλλαγών fileinfo Εμφάνιση πληροφοριών συναλλαγών για συγκεκριμένο ερώτημα αρχείου Εμφάνιση πληροφοριών για καθορισμένη συναλλαγή rollback Επαναφορά καθορισμένης συναλλαγήςn
---- TRANSAKTION - understøttede kommandoer ---- alloker Alloker en angiven transaktions- liste Vis aktuelt kørende transaktioner filoplysninger Vis transaktionsoplysninger for en angivet fil- forespørgsel Vis oplysninger på en angivet transaktions- annullering Annuller en angivet transaktion
---- TRANSACTION - Unterstützte Befehle ---- commit Führt ein Commit für eine angegebene Transaktion aus. list Zeigt die derzeit ausgeführten Transaktionen an. fileinfo Zeigt Transaktionsinformationen für eine bestimmte Datei an. query Zeigt Informationen zu einer angegebenen Transaktion an. rollback Setzt eine angegebene Transaktion zurück (Rollback).
---- Comandi TRANSACTION supportati ---- commit Esegue il commit di una transazione specifica list Visualizza le transazioni in esecuzione fileinfo Visualizza informazioni sulle transazioni per un file specifico query Visualizza informazioni su una transazione specifica rollback Esegue il rollback di una transazione specifica
---- Поддерживаемые команды USN ---- createjournal Создание журнала USN deletejournal Удаление журнала USN enumdata Пересчет журнала USN queryjournal Отображение журнала USN для тома readdata Считывание данных USN для файла
---- Följande kommandon stöds för USN ---- createjournal Skapa en USN-journal deletejournal Ta bort en USN-journal enumdata Räkna upp USN-data queryjournal Läsa USN-data för en volym readdata Läs USN-data för en fil
---- 支援的 USN 命令 ---- createjournal 建立一個 USN 日誌 deletejournal 刪除一個 USN 日誌 enumdata 列舉 USN 資料 queryjournal 查詢磁碟區的 USN 資料 readdata 讀取檔案的 USN 資料
---- 支持的 USN 命令 ---- createjournal 创建一个 USN 日志 deletejournal 删除一个 USN 日志 enumdata 枚举 USN 数据 queryjournal 查询一个卷的 USN 数据 readdata 读取一个文件的 USN 数据
---- Desteklenen USN Komutları ---- createjournal Bir USN günlüğü oluştur deletejournal Bir USN günlüğünü sil enumdata USN günlük verilerini numaralandır queryjournal Bir birimin USN verilerini sorgula readdata Bir dosyanın USN verilerini oku
---- USN 명령 지원함 ---- createjournal USN 저널 만들기 deletejournal USN 저널 삭제 enumdata USN 데이터 열거 queryjournal 볼륨 USN 데이터 쿼리 readdata 파일 USN 데이터 읽기
---- Comandos USN Suportados ---- createjournal Criar um diário USN deletejournal Eliminar um diário USN enumdata Enumerar dados USN queryjournal Consultar os dados USN para um volume readdata Ler os dados USN para um ficheiro
---- サポートされる USN コマンド ---- createjournal USN ジャーナルの作成 deletejournal USN ジャーナルの削除 enumdata USN データの列挙 queryjournal ボリュームの USN データの照会 readdata ファイルの USN データの読み取り
---- Obsługiwane polecenia dotyczące numerów USN ---- createjournal Tworzy dziennik USN deletejournal Usuwa dziennik USN enumdata Wylicza dane USN queryjournal Pyta o dane USN dla woluminu readdata Odczytuje dane USN dla pliku
---- USN-kommandoer som støttes ---- createjournal Opprette en USN-journal deletejournal Slette en USN-journal enumdata Nummerere USN-data queryjournal Søke etter et volum i USN-dataene readdata Lese USN-dataene for en fil
---- USN - támogatott parancsok ---- createjournal USN-napló létrehozása deletejournal USN-napló törlése enumdata USN-adatok felsorolása queryjournal Egy kötet USN-adatainak lekérdezése readdata Egy fájl USN-adatainak olvasása
---- Commandes USN prises en charge ---- createjournal Crée un journal USN deletejournal Supprime un journal USN enumdata Énumère les données USN queryjournal Interroge les données USN d'un volume readdata Lit les données USN d'un fichier
---- Comandos USN com suporte ---- createjournal criar um diário USN deletejournal excluir um diário USN enumdata enumerar dados USN queryjournal consultar os dados USN de um volume readdata ler os dados USN de um arquivo
---- Comandos USN compatibles ---- createjournal Crea un diario USN deletejournal Elimina un diario USN enumdata Enumera datos USN queryjournal Consulta los datos USN para un volumen readdata Lee los datos USN de un archivo
---- USN - Unterstützte Befehle ---- createjournal Erstellt ein USN-Journal. deletejournal Löscht ein USN-Journal. enumdata Zählt USN-Daten auf. queryjournal Fragt die USN-Daten für ein Volume ab. readdata Liest die USN-Daten für eine Datei.
---- USN ondersteunde opdrachten ---- createjournal Een USN-logboek maken deletejournal Een USN-logboek verwijderen enumdata USN-gegevens inventariseren queryjournal De USN-gegevens van een volume opvragen readdata De USN-gegevens van een bestand opvragen
---- Podporované příkazy USN ---- createjournal Vytvoří deník USN. deletejournal Odstraní deník USN. enumdata Vyčíslí data USN. queryjournal Odešle dotaz na data USN svazku. readdata Načte data USN souboru.
---- Tuetut USN-komenot ---- createjournal Luo USN-loki deletejournal Poista USN-loki enumdata Luettele USN-tiedot queryjournal Aseman USN-tietojen kysely readdata Lue tiedoston USN-tiedot
---- USN Υποστηριζόμενες εντολές ---- createjournal Δημιουργία χρονικού USN deletejournal Διαγραφή χρονικού USN enumdata Απαρίθμηση δεδομένων USN queryjournal Ερώτημα στα δεδομένα USN για έναν τόμο readdata Ανάγνωση των δεδομένων USN για ένα αρχείο
---- USN - understøttede kommandoer ---- createjournal Opretter en USN-journal deletejournal Sletter en USN-journal enumdata Optæller USN-data queryjournal Forespørger om USN-data for en diskenhed readdata Læser USN-data for en fil
---- Comandi supportati per USN ---- createjournal Crea un journal USN deletejournal Elimina un journal USN enumdata Enumera i dati USN queryjournal Restituisce i dati USN per un volume readdata Legge i dati USN per un file
---- Поддерживаемые команды VOLUME ---- dismount Отключение тома diskfree Объем свободного пространства на томе
---- Volymkommandon ---- dismount Avmontera en volym diskfree Fråga om ledigt utrymme på en volym
---- VOLUME Commands Supported ---- dismount 卸下磁碟區 diskfree 查詢磁碟區的可用空間
---- 支持的 VOLUME 命令 ---- dismount 卸载卷 diskfree 查询卷的可用空间
---- Desteklenen VOLUME Komutları ---- dismount Bir birim bağlantısını kaldır diskfree Bir birimin boş alanını sorgula
---- 지원되는 VOLUME 명령 ---- dismount 볼륨을 분리합니다. diskfree 볼륨의 사용 가능한 공간을 쿼리합니다.
---- Comandos VOLUME Suportados ---- dismount Desmontar um volume diskfree Consultar o espaço livre de um volume
---- サポートされる VOLUME コマンド ---- dismount ボリュームのマウント解除 diskfree ボリュームの空き領域の照会
---- Obsługiwane polecenia dotyczące woluminów ---- dismount Odinstalowuje wolumin diskfree Pyta o wolne miejsce na woluminie
---- VOLUME-kommandoer som støttes ---- dismount Demontere et volum diskfree Søke etter et volum i det ledige området
---- VOLUME - támogatott parancsok ---- dismount Kötet leválasztása diskfree Kötet szabad lemezterületének lekérdezése
---- Commandes VOLUME prises en charge ---- dismount Démonte un volume diskfree Détecte la quantité d'espace libre sur un volume
---- Comandos VOLUME com suporte ---- dismount desmontar um volume diskfree consultar o espaço livre de um volume
---- VOLUMEN Comandos compatibles ---- dismount Desmonta un volumen diskfree Consulta el espacio disponible en un volumen
---- VOLUME - Unterstützte Befehle ---- dismount Hebt die Bereitstellung eines Volumes auf. diskfree Fragt den freien Speicher eines Volumes ab.
---- VOLUME ondersteunde opdrachten ---- dismount Een volume ontkoppelen diskfree De beschikbare ruimte op een volume opvragen
---- Podporované příkazy VOLUME ---- dismount Odpojí svazek. diskfree Odešle dotaz na volné místo svazku.
---- Tuetut VOLUME-komenot ---- dismount Poista asema käytöstädiskfree Näytä aseman vapaa tila
---- Υποστήριξη εντολών VOLUME ---- dismount Απενεργοποίηση τόμου diskfree Υποβολή ερωτήματος για τον ελεύθερο χώρο ενός τόμου
---- VOLUME - understøttede kommandoer ---- dismount Afbryder forbindelsen til en diskenhed diskfree Forespørger om ledig plads på en diskenhed
---- Comandi supportati per VOLUME ---- dismount Smonta un volume diskfree Restituisce lo spazio disponibile in un volume
Использование: fsutil transaction rollback <guid> Пример: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用方法 : fsutil transaction rollback <guid> 例如 : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
用法 : fsutil transaction rollback <guid>例如 : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Kullanım : fsutil transaction rollback <guid> Örnek : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction rollback <guid> T.ex.: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
사용법: fsutil transaction rollback <guid> 예: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Utilização : fsutil transaction rollback <guid> Exemplo : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用法 : fsutil transaction rollback <guid> 例 : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Użycie: fsutil transaction rollback <identyfikator_guid> Przykład: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</identyfikator_guid>
Bruk: fsutil transaction rollback <guid> For eksempel: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03- 7d3a38187ba1}</guid>
Szintaxis : fsutil transaction rollback <guid azonosító=""> Példa : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxe : fsutil transaction rollback <guid>Exemple : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction rollback <guid> Exemplo: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction rollback <guid> P. ej.: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction rollback <guid> Beispiel: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxis : fsutil transaction rollback <guid> B.v: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Použití : fsutil transaction rollback <guid> Například : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Käyttö: fsutil transaction rollback <guid> Esimerkki: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Χρήση : fsutil transaction rollback <guid>Πχ. : fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Format : fsutil annullering af transaktion <guid> Eksempel: fsutil annullering af transaktion {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Sintassi: fsutil transaction rollback <guid> Esempio: fsutil transaction rollback {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Использование: fsutil transaction commit <guid> Пример: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction commit <guid> T.ex.: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用方法 : fsutil transaction commit <guid> 例如 : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
用法 : fsutil transaction commit <guid>例如 : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Kullanım : fsutil transaction commit <guid> Örnek : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
사용법: fsutil transaction commit <guid> 예: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Utilização : fsutil transaction commit <guid> Exemplo : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用法 : fsutil transaction commit <guid> 例 : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Sposób użycia: fsutil transaction commit <identyfikator guid=""> Przykład: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</identyfikator>
Bruk: fsutil transaction commit <guid> For eksempel: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03- 7d3a38187ba1}</guid>
Szintaxis : fsutil transaction commit <guid azonosító=""> Példa : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxe : fsutil transaction commit <guid>Exemple : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction commit <guid> Exemplo: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction commit <guid> P. ej.: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction commit <guid> Beispiel: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxis : fsutil transaction commit <guid> B.v: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Použití : fsutil transaction commit <guid> Například : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Käyttö: fsutil transaction commit <guid> Esimerkki: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Χρήση : fsutil transaction commit <guid>Πχ. : fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Format: fsutil allokering af transaktion <guid> Eksempel: fsutil allokering af transaktion {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Sintassi: fsutil transaction commit <guid> Esempio: fsutil transaction commit {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Использование: fsutil transaction query [files|all] <guid> Пример: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction query [filer|all] <guid> T.ex.: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用方法 : fsutil transaction query [files|all] <guid> 例如 : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
用法 : fsutil transaction query [files|all] <guid>例如 : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Kullanım : fsutil transaction query [files|all] <guid> Örnek : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
사용법: fsutil transaction query [files|all] <guid> 예: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Utilização : fsutil transaction query [files|all] <guid> Exemplo : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
使用法 : fsutil transaction query [files|all] <guid> 例 : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Sposób użycia: fsutil transaction query [files|all] <identyfikator guid=""> Przykład: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</identyfikator>
Bruk: fsutil transaction query [files|all] <guid> For eksempel: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Szintaxis : fsutil transaction query [files|all] <guid azonosító=""> Példa : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxe : fsutil transaction query [files|all] <guid>Exemple : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction query [files|all] <guid> Exemplo: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Uso: fsutil transaction query [files|all] <guid> P. ej.: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntax: fsutil transaction query [files|all] <guid> Beispiel: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Syntaxis : fsutil transaction query [files|all] <guid> B.v.: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Použití : fsutil transaction query [soubory|vše] <guid> Například : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Käyttö: fsutil transaction query [files|all] <guid> Esimerkki: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Χρήση : fsutil transaction query [files|all] <guid>Πχ. : fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Format : fsutil transaktionsforespørgsel [filer|alle] <guid> Eksempel: fsutil transaktionsforespørgsel {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
Sintassi: fsutil transaction query [files|all] <guid> Esempio: fsutil transaction query {0f2d8905-6153-449a-8e03-7d3a38187ba1}</guid>
See catalog page for all messages.