The service
Messages on page
نوع عنصر الصفيف هو "كائن"، سمة 'dt' فارغة.
数组元素类型为 Object,“dt”属性为空。
陣列元素型別是 Object,'dt' 屬性是 null。
Typ prvku pole je Object a atribut dt má hodnotu NULL.
Arrayets elementtype er Object og attributten 'dt' er null.
Elementtype van matrix is Object, dt-attribuut is null.
Taulukon osan tyyppi on Object, dt-määritteen arvo on Null.
Le type de l'élément tableau est Object, l'attribut 'dt' est null.
Arrayelementetyp ist Objekt. Das dt-Attribut ist NULL.
Ο τύπος στοιχείων του πίνακα είναι Object, το χαρακτηριστικό 'dt' είναι null.
סוג אלמנט מערך הוא Object, תכונת 'dt' היא Null.
A tömb elemtípusa Object, „dt” attribútuma NULL.
Il tipo di elemento della matrice è Object, l'attributo 'dt' è null.
配列要素型は Object です。'dt' 属性は Null です。
배열 요소 형식은 Object이고 'dt' 특성은 null입니다.
Matriseelementtype er Object, dt-attributt er null.
Typ elementów tablicy to Object, a atrybut 'dt' jest pusty.
Tipo de elemento de matriz é Object; atributo 'dt' é nulo.
O tipo de elemento de matriz é Object, o atributo 'dt' é nulo.
Элемент массива имеет тип Object, атрибут “dt” имеет неопределенное значение.
El tipo de elemento de matriz es Object, el atributo 'dt' es nulo.
Matriselementtypen är Object, dt-attributet är null.
Dizi öğe türü: Object, 'dt' özniteliği: null.
数组元素类型为 Object,“dt”特性为 null。
陣列元素型別是 Object,'dt' 屬性是 null。
تعذر القيام بعملية إصلاح.
无法执行链接地址信息。
無法執行修復。
Opravu nelze provést.
Rettelsen kan ikke udføres.
Kan reparatie niet uitvoeren.
Korjausta ei voi suorittaa.
Impossible d'exécuter la correction.
Kann nicht repariert werden.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διόρθωσης.
אין אפשרות לבצע תיקון.
Nem hajtható végre javítás.
Impossibile correggere.
fixup を実行できません。
픽스업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre retting.
Nie można wykonać naprawy.
Não é possível realizar ajuste.
Não é possível efectuar a correcção.
Невозможно выполнить адресную привязку.
No se puede realizar la corrección.
Det går inte att utföra korrigering.
Düzeltme yapılamadı.
无法执行链接地址信息。
無法執行修復。
Paden die beginnen met \\?\GlobalRoot bevinden zich in de kernel en mogen niet worden geopend door begeleide toepassingen.
Polut, joiden alussa on \\?\GlobalRoot, ovat ytimen sisäisiä polkuja, joita hallittujen sovellusten ei tulisi avata.
Les chemins qui commencent par \\?\GlobalRoot sont internes au noyau et ne doivent pas être ouverts par les applications gérées.
Pfadangaben, die mit \\?\GlobalRoot beginnen, sind kernelintern und sollten nicht von verwalteten Anwendungen geöffnet werden.
Οι διαδρομές που ξεκινούν με \\?\GlobalRoot είναι εσωτερικές προς τον πυρήνα και δεν θα πρέπει να ανοίγονται από διαχειριζόμενες εφαρμογές.
נתיבים המתחילים ב- ‎\\?\GlobalRoot הם פנימיים לליבה ואין לפתוח אותם על-ידי יישומים מנוהלים.
A \\?\GlobalRoot kezdetű elérési utak a kernel belső elérési útjai, és nem nyithatók meg a felügyelt alkalmazásokkal.
I percorsi che iniziano con \\?\GlobalRoot sono interni al kernel e non devono essere aperti da applicazioni gestite.
\\?\GlobalRoot で始まるパスはカーネルへの内部パスであり、マネージ アプリケーションによって開かれないようにしてください。
\\?\GlobalRoot로 시작하는 경로는 커널에서 내부적으로 사용되므로 관리되는 응용 프로그램에서 열면 안 됩니다.
Baner som begynner med \\?\GlobalRoot er interne for kjernen og bør ikke åpnes av forvaltede programmer.
Ścieżki zaczynające się od \\?\GlobalRoot są wewnętrzne dla jądra i nie powinny być otwierane przez aplikacje zarządzane.
Caminhos que começam com \\?\GlobalRoot são internos em relação ao kernel e não devem ser abertos por aplicativos gerenciados.
Os caminhos que começam com \\?\GlobalRoot são internos para o kernel e não devem ser abertos por aplicações geridas.
Пути, начинающиеся с \\?\GlobalRoot, являются внутренними путями ядра и не могут быть открыты управляемыми приложениями.
Las rutas de acceso que comienzan por \\?\GlobalRoot son internas al núcleo y no deben abrirse mediante aplicaciones administradas.
Sökvägar som börjar med \\?\GlobalRoot är interna för kerneln och bör inte öppnas med hanterade program.
\\?\GlobalRoot ile başlayan yollar çekirdek için iç yollardır ve yönetilen uygulamalar tarafından açılmamalıdır.
تعتبر المسارات التي تبدأ بـ \\?\GlobalRoot مسارات داخلية تؤدي إلى kernel ولا يجب فتحها بواسطة التطبيقات المُدارة.
以 \\?\GlobalRoot 开头的路径是指向内核的内部路径,不应使用托管应用程序打开。
\\?\GlobalRoot 開頭的路徑為指向核心的內部路徑,不可由 Managed 應用程式開啟。
Cesty začínající řetězcem \\?\GlobalRoot jsou interní v rámci jádra a neměly by být otevírány spravovanými aplikacemi.
Stier, der starter med \\?\GlobalRoot, er interne i forhold til kernen og må ikke åbnes af administrerede programmer.
以 \\?\GlobalRoot 开头的路径是指向内核的内部路径,不应使用托管应用程序打开。
\\?\GlobalRoot 開頭的路徑為指向核心的內部路徑,不可由 Managed 應用程式開啟。
تعذر العثور على تجميع تخزين البيانات المحلية "<var>Y</var>" الخاص بالبيانات الموروثة الاحتياطية "<var>X</var>" أو تعذر تحميله. ويعد ذلك بصفة عامة مشكلة في الإعداد. الرجاء إعادة تثبيت التطبيق أو إصلاحه.
未找到或无法加载用于回退区域性“<var>X</var>”的名为“<var>Y</var>”的附属程序集。这通常是安装问题。请考虑重新安装或修复该应用程序。
找不到或無法載入後援文化特性 "<var>X</var>" 的附屬組件 "<var>Y</var>"。這通常是設定出現問題。請考慮重新安裝或修復應用程式。
Satelitní sestavení nazvané <var>Y</var> pro záložní jazykovou verzi <var>X</var> buď nebylo nalezeno, nebo nebylo načteno. Obecně se jedná o potíže s instalací. Zvažte přeinstalaci nebo opravu aplikace.
Satellitassemblyen med navnet "<var>Y</var>" for reservekulturen "<var>X</var>" kunne enten ikke findes eller kunne ikke indlæses. Dette er normalt et installationsproblem. Overvej at installere programmet igen eller reparere det.
De satelliet-assembly met de naam <var>Y</var> voor terugvalcultuur <var>X</var> kan niet worden gevonden of geladen. Dit is normaal gesproken een installatieprobleem. Installeer de toepassing opnieuw of repareer deze.
Varalla olevan maa-asetuksen <var>X</var> satelliittikokoonpanoa <var>Y</var> ei löytynyt, tai sitä ei voi ladata. Tämä ongelma liittyy tavallisesti asennukseen. Harkitse sovelluksen asentamista uudelleen tai sen asennuksen korjaamista.
L'assembly satellite nommé "<var>Y</var>" pour la culture de secours "<var>X</var>" est introuvable ou n'a pas pu être chargé. Ceci tient généralement à un problème d'installation. Envisagez la réinstallation ou la réparation de l'application.
Die Satellitenassembly mit dem Namen <var>Y</var> für die Fallbackkultur <var>X</var> konnte entweder nicht gefunden oder nicht geladen werden. Dies ist normalerweise ein Setup-Problem. Versuchen Sie, die Anwendung neu zu installieren oder zu reparieren.
Η δορυφορική συγκρότηση με το όνομα "<var>Y</var>" για την κουλτούρα υποχώρησης "<var>X</var>" είτε δεν ήταν δυνατό να βρεθεί είτε δεν ήταν δυνατό να φορτωθεί. Πρόκειται γενικά για πρόβλημα εγκατάστασης. Προτείνεται είτε η επανεγκατάσταση είτε η διόρθωση της εφαρμογής.
לא היתה אפשרות למצוא או לטעון את ההרכבה מסוג satellite בשם "<var>Y</var>" עבור תרבות נסיגה "<var>X</var>". זוהי בדרך כלל בעיה בהתקנה. אנא שקול לבצע התקנה מחדש או לתקן את היישום.
A(z) „<var>X</var>” visszaváltási kulturális környezet „<var>Y</var>” nevű mellék-kódösszeállítása nem található vagy nem tölthető be. Ez általában telepítési problémára utal. Telepítse újra vagy javítsa ki az alkalmazást.
Impossibile trovare o caricare l'assembly satellite denominato "<var>Y</var>" per il gruppo linguistico di fallback "<var>X</var>". In genere si tratta di un problema di installazione. Valutare la possibilità di reinstallare o ripristinare l'applicazione.
フォールバック カルチャ "<var>X</var>" の "<var>Y</var>" というサテライト アセンブリが見つからなかったか、またはアセンブリを読み込むことができませんでした。この状況は通常セットアップの問題が原因で発生します。アプリケーションの再インストールまたは修復を検討してください。
대체(fallback) culture "<var>X</var>"에 대해 이름이 "<var>Y</var>"인 위성 어셈블리를 찾거나 로드할 수 없습니다. 일반적인 설치 문제입니다. 응용 프로그램을 다시 설치하거나 복구하십시오.
Satellittsamlingen med navnet <var>Y</var> for "fallback"-kulturen <var>X</var> ble enten ikke funnet eller kunne ikke lastes inn. Dette er vanligvis et installasjonsproblem. Vurder å installere programmet på nytt eller reparere det.
Nie można odnaleźć lub załadować zestawu satelickiego „<var>Y</var>” dla kultury rezerwowej „<var>X</var>”. Na ogół jest to problem z instalacją. Zastanów się nad ponownym zainstalowaniem lub naprawieniem aplikacji.
Não foi possível localizar ou carregar o assembly satélite chamado "<var>Y</var>" para cultura "<var>X</var>" de fallback. Isso é geralmente um problema de instalação. Considere a possibilidade de reinstalar ou de reparar o aplicativo.
Não foi possível localizar ou carregar a assemblagem satélite com o nome "<var>Y</var>" para o idioma de recuperação "<var>X</var>". Este é geralmente um problema de configuração. Considere a reinstalação ou reparação da aplicação.
Сопровождающая сборка с именем "<var>Y</var>" для резервной культуры "<var>X</var>" не может быть обнаружена или загружена. Обычно это обусловлено неисправностью при установке. Возможно, следует переустановить или восстановить приложение.
El ensamblado satélite "<var>Y</var>" para la referencia cultural de reserva "<var>X</var>" no se pudo encontrar o cargar. Generalmente, se trata de un problema de configuración. Vuelva a instalar o repare la aplicación.
Satellitsammansättningen <var>Y</var> för reservkulturen <var>X</var> kunde inte hittas eller läsas in. Detta är vanligtvis ett installationsproblem. Installera om eller reparera programmet.
"<var>X</var>" geri dönüş kültürü için "<var>Y</var>" adlı yardımcı derleme bulunamadı veya yüklenemedi. Bu genellikle bir kurulum sorunudur. Lütfen uygulamayı yeniden yüklemeyi veya onarmayı düşünün.
未能找到或无法加载用于回退区域性“<var>X</var>”的名为“<var>Y</var>”的附属程序集。这通常是安装问题。请考虑重新安装或修复该应用程序。
找不到或無法載入後援文化特性 "<var>X</var>" 的附屬組件 "<var>Y</var>"。這通常是設定出現問題。請考慮重新安裝或修復應用程式。
Le type n'implémente pas IPermission
IPermission wird vom Typ nicht implementiert.
Ο τύπος δεν υλοποιεί το IPermission
הסוג לא מיישם IPermission
A típus nem valósítja meg az IPermission engedélyt.
Il tipo non implementa IPermission
型は IPermission を実装しません。
해당 형식이 IPermission을 구현하지 않습니다.
Typen implementerer ikke IPermission
Typ nie implementuje interfejsu IPermission
O tipo não implementa IPermission
O tipo não implementa IPermission
Тип не реализует IPermission
El tipo no implementa IPermission
Typen implementerar inte IPermission
Tür IPermission'ı uygulamıyor
النوع لا ينفذ IPermission
该类型不实现 IPermission
型別沒有實作 IPermission
Typ neimplementuje rozhraní IPermission.
Typen implementerer ikke IPermission
Het type implementeert IPermission niet
Tyyppi ei toteuta IPermission-liittymää
该类型不实现 IPermission
型別沒有實作 IPermission
يمكن تعيين إحدى إشارات الربط التالية فقط: BindingFlags.SetProperty وBindingFlags.PutDispProperty وBindingFlags.PutRefDispProperty.
只能设置以下绑定标志之一: BindingFlags.SetProperty、BindingFlags.PutDispProperty、 BindingFlags.PutRefDispProperty。
只可以設定下列繫結旗標其中之一: BindingFlags.SetProperty、BindingFlags.PutDispProperty、BindingFlags.PutRefDispProperty。
Nastavit lze pouze následující příznaky vazby: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Der kan kun indstilles ét af følgende bindingsflag: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty eller BindingFlags.PutRefDispProperty.
Alleen een van de volgende bindende vlaggen kan worden ingesteld: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Vain yksi seuraavista sitovista lipuista voidaan määrittää: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Seul l'un des indicateurs de liaisons suivants peut être défini : BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Nur eines der folgenden Bindungsflags kann festgelegt werden: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Μόνο μία από τις ακόλουθες σημαίες σύνδεσης μπορεί να οριστεί: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
ניתן להגדיר רק אחד מדגלי האיגוד הבאים: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Csak a következő kötési jelzők egyike állítható be: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
È possibile impostare solo una delle seguenti associazioni di flag: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
設定できるバインド フラグは以下のとおりです: BindingFlags.SetProperty、BindingFlags.PutDispProperty、BindingFlags.PutRefDispProperty
BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty 바인딩 플래그 중 하나만 설정할 수 있습니다.
Bare ett av følgende bindingsflagg kan angis: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Można ustawić tylko jedną z następujących flag powiązań: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Apenas um dos seguintes sinalizadores de ligação pode ser definido: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Só é possível definir um dos seguintes sinalizadores de ligação: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Можно установить только один из следующих флагов связывания: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Sólo se puede establecer uno de los siguientes indicadores de enlace: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Endast en av följande bindningsflaggor kan anges: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
Aşağıdaki bağlama bayraklarından yalnızca biri ayarlanabilir: BindingFlags.SetProperty, BindingFlags.PutDispProperty, BindingFlags.PutRefDispProperty.
只能设置以下绑定标志之一: BindingFlags.SetProperty、BindingFlags.PutDispProperty、 BindingFlags.PutRefDispProperty。
只可以設定下列繫結旗標其中之一: BindingFlags.SetProperty、BindingFlags.PutDispProperty、BindingFlags.PutRefDispProperty。
تم تعديل المجموعة: قد لا يتم تنفيذ عملية التعداد.
集合已修改;可能无法执行枚举操作。
集合已修改; 列舉作業可能尚未執行。
Kolekce byla upravena. Operace výčtu pravděpodobně nebude spuštěna.
Samlingen er blevet ændret. Optællingen bliver muligvis ikke udført.
De verzameling is gewijzigd. Mogelijk wordt de inventarisatiebewerking niet uitgevoerd.
Kokoelmaa muokattiin. Luettelointitoimintoa ei voi suorittaa.
La collection a été modifiée ; l'opération d'énumération peut ne pas s'exécuter.
Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Η συλλογή έχει τροποποιηθεί, η λειτουργία απαρίθμησης ενδέχεται να μην εκτελεστεί.
האיסוף השתנה; פעולת הספירה עשויה שלא להתבצע.
A gyűjtemény módosult, előfordulhat, hogy a felsorolási utasítás nem fut le.
L'insieme è stato modificato. L'operazione di enumerazione potrebbe non essere eseguita.
コレクションが変更されました。列挙操作は実行されない可能性があります。
컬렉션이 수정되었습니다. 열거 작업이 실행되지 않을 수도 있습니다.
Samlingen er endret. Kan ikke kjøre opplistingsoperasjonen.
Zmodyfikowano kolekcję. Nie można wykonać operacji wyliczania.
Coleção foi modificada; talvez a operação de enumeração não seja executada.
A colecção foi modificada; a operação de enumeração poderá não ser executada.
Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления.
Colección modificada; puede que no se ejecute la operación de enumeración.
Mängden har ändrats. Det går inte att köra uppräkningsåtgärden.
Topluluk değiştirildi; numaralama işlemi yürütülemez.
集合已修改;可能无法执行枚举操作。
集合已修改; 列舉作業可能尚未執行。
無法產生項目 '<var>X</var>' 的最上層物件。
Pro prvek <var>X</var> nelze vytvořit instanci objektu nejvyšší úrovně.
Der kan ikke oprettes en forekomst af objektet på øverste niveau for elementet '<var>X</var>'.
Het bovenste object kan voor element <var>X</var> niet worden gemaakt.
Pääobjekti ei saa olla vahvistettu osalle <var>X</var>.
L'objet de niveau supérieur ne peut pas être instancié pour l'élément '<var>X</var>'.
Das oberste Objekt kann für das Element <var>X</var> nicht als Instanz definiert werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας αντικειμένου ανώτατου επιπέδου για το στοιχείο '<var>X</var>'.
אין אפשרות ליצור מופעים של אובייקט עבור האלמנט '<var>X</var>'.
Nem hozható létre a legfelső szintű objektum példánya a következő elemhez: „<var>X</var>”.
Impossibile creare un'istanza dell'oggetto Top per l'elemento '<var>X</var>'.
トップ オブジェクトを要素 '<var>X</var>' に対してインスタンス化できません。
'<var>X</var>' 요소에 대한 Top 개체를 인스턴스화할 수 없습니다.
Kan ikke opprette forekomst av toppobjekt for elementet <var>X</var>.
Dla elementu '<var>X</var>' nie można skonkretyzować obiektu górnego.
Não é possível criar instância do objeto superior para o elemento '<var>X</var>'.
Não é possível criar instâncias do objecto superior para o elemento '<var>X</var>'.
Невозможно создать экземпляр объекта верхнего уровня для элемента "<var>X</var>".
No se puede crear una instancia del objeto Top para el elemento '<var>X</var>'.
Det går inte att skapa en instans av det överordnade objektet för elementet <var>X</var>.
'<var>X</var>' öğesi için üst nesne örneği oluşturulamıyor.
تعذر إنشاء مثيل للكائن العلوي للعنصر '<var>X</var>'.
无法为元素“<var>X</var>”实例化 Top 对象。
无法为元素“<var>X</var>”实例化 Top 对象。
無法產生項目 '<var>X</var>' 的最上層物件。
تعذر تحديد ترتيب السنة والشهر والتاريخ من '<var>X</var>'.
未能从“<var>X</var>”确定年、月和日期的顺序。
無法從 '<var>X</var>' 決定年、月和日的順序。
Z řetězce <var>X</var> nelze určit pořadí parametrů pro rok, měsíc a den.
Rækkefølgen af år, måned og dato kunne ikke afgøres ud fra '<var>X</var>'.
Kan de volgorde van jaar, maand en datum uit <var>X</var> niet bepalen.
Vuoden, kuukauden ja päivän järjestystä ei voitu selvittää kohteesta <var>X</var>.
Impossible de déterminer l'ordre de l'année, mois et date à partir de '<var>X</var>'.
Die Reihenfolge von Jahr, Monat und Datum konnte nicht bestimmt werden: <var>X</var>.
Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της σειράς της χρονολογίας, του μήνα και της ημερομηνίας από το '<var>X</var>'.
אין אפשרות לקבוע את הסדר של שנה, חודש ותאריך לפי '<var>X</var>'.
Nem határozható meg az év, hónap és dátum sorrendje a következőből: „<var>X</var>”.
Impossibile ricavare da '<var>X</var>' l'ordine di anno, mese e data.
年、月、日の順序を '<var>X</var>' から決定できませんでした。
'<var>X</var>'에서 년, 월, 일의 순서를 결정할 수 없습니다.
Kan ikke fastsette rekkefølgen for år, måned og dato fra <var>X</var>.
Na podstawie '<var>X</var>' nie można określić kolejności roku, miesiąca oraz daty.
Não foi possível determinar a ordem de ano, mês e data de '<var>X</var>'.
Não foi possível determinar a ordem do ano, mês e data a partir de '<var>X</var>'.
Невозможно определить порядок следования года, месяца и даты в "<var>X</var>".
No se puede determinar el orden del año, mes y fecha de '<var>X</var>'.
Det gick inte att avgöra ordningen på år, månad och datum från <var>X</var>.
Yıl, ay ve tarih sırası belirlenemiyor: '<var>X</var>'.
未能从“<var>X</var>”确定年、月和日期的顺序。
無法從 '<var>X</var>' 決定年、月和日的順序。
الحالة الداخلية غير صالحة: يجب ألا يتضمن التنظيم حسب كائن المرجع وكيلاً في AppDomain الخاص به.
无效的内部状态: 引用对象的封送在其自身的 AppDomain 中不应有代理。
無效的內部狀態: marshal-by-reference 物件在自己的 AppDomain 中不可以有 Proxy。
Neplatný vnitřní stav: Objekt zařazovaný odkazem by neměl mít server proxy ve vlastní doméně aplikace.
Ugyldig intern tilstand: Et objekt, der er arrangeret efter reference, må ikke have en proxy i sin AppDomain.
Ongeldige interne status: een marshal-by ref-object mag geen proxy hebben in zijn eigen AppDomain.
Virheellinen sisäinen tila: Järjestelyn ByRef-objektilla ei tulisi olla välityspalvelinta sen omassa AppDomain-kohteessa.
État interne non valide : un objet marshalé-par-référence ne doit pas posséder un proxy dans son propre AppDomain.
Ungültiger interner Zustand: Ein MarshalByRef-Objekt sollte keinen Proxy in seiner eigenen AppDomain haben.
Μη έγκυρη εσωτερική κατάσταση: Η δρομολόγηση αντικειμένου με αναφορά δεν θα πρέπει να έχει διακομιστή μεσολάβησης στο δικό της AppDomain.
מצב פנימי לא חוקי: סידור על-ידי אובייקט מפנה צריך להיות ללא proxy ב- AppDomain שלו.
Érvénytelen belső állapot: Az átadásra előkészített ByRef objektumok nem tartalmazhatnak proxyt a saját alkalmazástartományukban.
Stato interno non valido. Un oggetto marshal by ref non dovrebbe avere un proxy nel proprio AppDomain.
無効な内部状態: MarshallByRef オブジェクトにはそれ自体の AppDomain 内でプロキシを指定しないでください。
내부 상태가 잘못되었습니다. 참조 개체에 의한 마샬링은 자신의 AppDomain에 프록시를 사용할 수 없습니다.
Ugyldig intern tilstand: Et formidling etter ref-objekt skal ikke ha en proxy i sitt eget programdomene.
Nieprawidłowy stan wewnętrzny: obiekt organizowany przez odwołanie nie powinien mieć obiektu pośredniczącego we własnym elemencie AppDomain.
Estado interno inválido: um objeto ByRef de empacotamento não deve ter um proxy em seu próprio AppDomain.
Estado interno inválido: Um empacotamento de referências por objecto ref não deve ter um proxy no próprio AppDomain.
Недопустимое внутреннее состояние: упакованный by ref объект не должен использовать прокси, входящий в его собственный AppDomain.
Estado interno no válido: un cálculo de referencia con un objeto de referencia no debería tener un servidor proxy en su propio dominio de aplicación.
Ogiltigt internt tillstånd: En konvertering efter Ref-objekt får inte ha en proxy i sin egen AppDomain.
Geçersiz iç durum: Başvuru öğesine göre sıralayıcı kendi uygulama etki alanında proxy olmamalıdır.
无效的内部状态: 引用对象的封送在其自身的 AppDomain 中不应有代理。
無效的內部狀態: marshal-by-reference 物件在自己的 AppDomain 中不可以有 Proxy。
See catalog page for all messages.