The service
Messages on page
Debugger detected.
检测到调试器。
發現偵錯工具。
Byl zjištěn ladící program.
Der blev registreret en fejlfinder.
Er is een foutoplossingsprogramma gedetecteerd.
Havaittiin virheenkorjaus.
Débogueur détecté.
Es wurde ein Debugger erkannt.
Εντοπίστηκε πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.
Debugger detected.
A rendszer hibakeresőt észlelt.
Rilevato debugger.
デバッガが検出されました。
디버거를 검색했습니다.
Feilsøkingsprogram oppdaget.
Wykryto debuger.
Обнаружен отладчик.
Se ha detectado un depurador.
Felsökare upptäckt.
Hata ayıklayıcı algılandı.
检测到调试器。
發現偵錯工具。
Depurador detectado.
Relationships XML elements cannot specify attribute '<var>Attribute</var>'.
关系 XML 元素无法指定属性“<var>Attribute</var>”。
Relationships XML 項目不能指定屬性 '<var>Attribute</var>'。
Prvky vztahů XML nemohou specifikovat atribut <var>Attribute</var>.
XML-baserede relationselementer kan ikke angive attributten <var>Attribute</var>.
XML-relatie-elementen kunnen kenmerk <var>Attribute</var> niet opgeven.
Suhteiden XML-elementit eivät voi määrittää määritettä <var>Attribute</var>.
Les éléments XML de Relationships ne peuvent pas spécifier l'attribut '<var>Attribute</var>'.
Die XML-Elemente für Beziehungen können das <var>Attribute</var>-Attribut nicht angeben.
Τα στοιχεία σχέσεων XML δεν είναι δυνατόν να καθορίζουν το χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>'.
Relationships XML elements cannot specify attribute '<var>Attribute</var>'.
A kapcsolatok XML-elemei nem határozhatnak meg „<var>Attribute</var>” attribútumot.
Per gli elementi XML Relationships non è consentito specificare l'attributo '<var>Attribute</var>'.
Relationship XML 要素は属性 '<var>Attribute</var>' を指定できません。
관계 XML 요소가 '<var>Attribute</var>' 특성을 지정할 수 없습니다.
XML-elementer for relasjoner kan ikke angi attributtet <var>Attribute</var>.
Elementy Relationships dokumentu XML nie mogą określać atrybutu „<var>Attribute</var>”.
Элементы XML отношений не могут задавать атрибут "<var>Attribute</var>".
Los elementos XML Relationship no pueden especificar el atributo '<var>Attribute</var>'.
Förhållanden XML-element kan inte ange attribut '<var>Attribute</var>'.
İlişkiler XML öğeleri '<var>Attribute</var>' özniteliğini belirtemez.
关系 XML 元素无法指定特性“<var>Attribute</var>”。
Relationships XML 項目不能指定屬性 '<var>Attribute</var>'。
Os elementos XML das relações não podem especificar o atributo '<var>Attribute</var>'.
Encrypted data stream is corrupted.
加密的数据流已损坏。
加密的資料流已損毀。
Zašifrovaný datový proud je poškozen.
Den krypterede datastream er beskadiget.
De gecodeerde gegevensstroom is beschadigd.
Salattu tietovirta on vioittunut.
Le flux de données chiffrées est endommagé.
Der verschlüsselte Datenstrom ist beschädigt.
Η ροή κρυπτογραφημένων δεδομένων είναι κατεστραμμένη.
Encrypted data stream is corrupted.
A titkosított adatfolyam sérült.
Il flusso di dati crittografati è danneggiato.
暗号化データ ストリームが壊れています。
암호화된 데이터 스트림이 손상되었습니다.
Kryptert dataflyt er skadet.
Strumień danych zaszyfrowanych jest uszkodzony.
Поврежден поток зашифрованных данных.
La secuencia de datos cifrados está dañada.
Krypterad dataström är skadad.
Şifrelenmiş veri akışı bozuk.
加密的数据流已损坏。
加密的資料流已損毀。
O fluxo de dados codificados está corrompido
Cannot locate the selected digital certificate.
无法找到选定的数字证书。
找不到選取的數位憑證。
Nelze nalézt zvolený certifikát pro digitální podpis.
Det valgte digitale certifikat blev ikke fundet.
Kan het geselecteerde digitale certificaat niet vinden.
Valittua digitaalista varmennetta ei löydy.
Impossible de retrouver le certificat numérique sélectionné.
Das ausgewählte digitale Zertifikat kann nicht gefunden werden.
Δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το επιλεγμένο ψηφιακό πιστοποιητικό.
Cannot locate the selected digital certificate.
A kijelölt digitális tanúsítvány nem található.
Impossibile individuare il certificato digitale selezionato.
選択したデジタル証明書が見つかりません。
선택한 디지털 인증서를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke det valgte digitale sertifikatet.
Nie można odnaleźć zaznaczonego certyfikatu.
Не удается найти выбранный цифровой сертификат.
No se encuentra el certificado digital seleccionado.
Det går inte att hitta markerat digitalt certifikat.
Seçilen dijital sertifikanın konumu bulunamıyor.
无法找到选定的数字证书。
找不到選取的數位憑證。
Não é possível localizar o certificado digital selecionado.
Přepis metadat a základní metadata musejí být stejného nebo odvozeného typu.
Metadatatilsidesættelser og grundmetadata skal være af samme type eller af en afledt type.
Gewijzigde metagegevens en basismetagegevens moeten van hetzelfde type of afgeleide type zijn.
Korvaavien metatietojen ja perusmetatietojen on oltava samaa tyyppiä tai niistä johdettua tyyppiä.
La substitution de métadonnées et les métadonnées de base doivent être du même type ou du type dérivé.
Das Überschreiben von Metadaten muss vom selben Typ oder abgeleiteten Typ sein.
Η παράκαμψη μεταδεδομένων και τα μεταδεδομένα βάσης πρέπει να είναι του ίδιου τύπου ή παραγόμενου τύπου.
Metadata override and base metadata must be of the same type or derived type.
A metaadat-felülbírálásnak és az alapmetaadatoknak ugyanolyan típusúnak vagy származtatott típusúnak kell lennie.
L'override dei metadati e i metadati di base devono essere dello stesso tipo o di un tipo derivato.
メタデータ オーバーライドとベース メタデータは、同じ型または派生型である必要があります。
메타데이터 재정의 및 기본 메타데이터는 같은 유형 또는 파생된 유형이어야 합니다.
Metadataoverstyring og basismetadata må være av samme type eller avledede type.
Metadane zastępcze i podstawowe muszą być tego samego typu lub typu pochodnego.
Переопределяющие метаданные и основные метаданные должны быть одного и того же или производного типа.
Los metadatos de invalidación y los metadatos base deben ser del mismo tipo o de un tipo derivado.
Åsidosättande av metadata och basens metadata måste vara av samma typ eller en härledd typ.
Geçersiz kılan meta veriler ve temel meta veriler aynı türde veya türetilmiş türde olmalıdır.
Metadata override and base metadata must be of the same type or derived type.
元数据重写必须与基本元数据属于同一类型或属于派生类型。
中繼資料覆寫與基底中繼資料必須是相同的型別或衍生型別。
元数据重写必须与基本元数据属于同一类型或属于派生类型。
中繼資料覆寫與基底中繼資料必須是相同的型別或衍生型別。
A substituição de metadados e os metadados de base devem ter o mesmo tipo ou ser de tipo derivado.
Principal provided for binding is missing.
缺少为绑定提供的主体。
提供用於繫結的主體遺失。
Obsah pro vazbu chybí.
Hovedkontoen, der blev angivet til binding, mangler.
De principal die is opgegeven voor de binding ontbreekt.
Sidonnalle määritetty pääkohde puuttuu.
L'entité fournie pour la liaison est manquante.
Der für die Bindung bereitgestellte Prinzipal fehlt.
Η αρχή που δόθηκε για τη σύνδεση λείπει.
Principal provided for binding is missing.
A kötéshez megadott tag hiányzik.
L'entità specificata per l'associazione risulta mancante.
バインドのために提供されたプリンシパルが見つかりません。
바인딩을 위해 제공된 주체가 없습니다.
Hovednavn for binding mangler.
Brak podmiotu dostarczonego do powiązania.
Отсутствует участник, предоставленный для привязки.
Falta la entidad de seguridad proporcionada para el enlace.
Säkerhet för bindning saknas.
Bağlama için sağlanan ilke eksik.
缺少为绑定提供的主体。
提供用於繫結的主體遺失。
A entidade de segurança da associação está ausente.
Target is not a MediaPermission.
目标不是 MediaPermission。
目標不是 MediaPermission。
Cíl není třída MediaPermission.
Destinationen er ikke en MediaPermission.
Het doel is geen MediaPermission.
Kohde ei ole MediaPermission.
La cible n'est pas un MediaPermission.
Ziel ist kein MediaPermission-Objekt.
Ο προορισμός δεν είναι MediaPermission.
Target is not a MediaPermission.
A cél nem MediaPermission elem.
La destinazione non è una MediaPermission.
ターゲットは MediaPermission ではありません。
대상이 MediaPermission이 아닙니다.
Målet er ikke MediaPermission.
Obiekt docelowy nie jest typu MediaPermission.
Конечный объект не является MediaPermission.
El destino no es un elemento MediaPermission.
Målet är inte MediaPermission.
Hedef bir MediaPermission değil.
目标不是 MediaPermission。
目標不是 MediaPermission。
O destino não é um MediaPermission.
Package URI obtained from the pack URI cannot contain a Fragment.
从包 URI 获取的数据包 URI 不能包含段。
從封包 URI 取得的封裝 URI 不能包含片段。
Identifikátor URI balíku získaný z identifikátoru URI sestavy nemůže obsahovat Zlomek.
Pakkens URI, der blev hentet fra pakke-URI'et, kan ikke indeholde et fragment.
De pakket-URI die is opgehaald uit de pakket-URI kan geen fragment bevatten.
Pakkauksen URI-tunnuksesta saatu paketin URI ei voi sisältää fragmenttia.
L'URI du package obtenu à partir de celui à en-tête pack ne peut pas contenir un Fragment.
Die vom Paket-URI empfangene Paket-URI darf keinen Fragment-Wert enthalten.
Το URI πακέτου που λήφθηκε από το URI πακέτου δεν είναι δυνατόν να περιέχει ένα τμήμα.
Package URI obtained from the pack URI cannot contain a Fragment.
A csomagoló URI-elemből származó csomag-URI nem tartalmazhat töredéket.
L'URI del pacchetto ottenuto dall'URI di tipo pack non può contenere un frammento.
パック URI から取得されるパッケージ URI は、Fragment を含むことができません。
pack URI에서 가져온 패키지 URI에는 Fragment가 있을 수 없습니다.
Pakke-URIen hentet fra pakke-URIen kan ikke inneholde Fragment.
Identyfikator URI pakietu uzyskany z identyfikatora URI pack nie może zawierać fragmentu.
URI пакета, полученный из URI упаковки, не может содержать Fragment.
El URI de paquete obtenido del URI del paquete no puede contener un elemento Fragment.
Package URI som hämtats från paket-URI kan inte innehålla Fragment.
Paket URI'den alınan paket URI'si Parça içeremez.
从包 URI 获取的数据包 URI 不能包含段。
從封包 URI 取得的封裝 URI 不能包含片段。
O URI de pacote, obtido de URI "pack://", não pode conter um Fragment.
Impossible de créer StorageRoot sur un flux non accessible en lecture.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία StorageRoot σε μια ροή που δεν είναι δυνατόν να διαβαστεί.
Cannot create StorageRoot on a nonreadable stream.
Nem olvasható adatfolyamon nem hozható létre StorageRoot elem.
Impossibile creare StorageRoot in un flusso non leggibile.
読み取り不可のストリームには、StorageRoot を作成できません。
Kan ikke opprette StorageRoot for en skrivebeskyttet dataflyt.
Nie można utworzyć obiektu StorageRoot przy użyciu strumienia, którego nie można odczytać.
Невозможно создать StorageRoot для потока, недоступного для чтения.
No se puede crear StorageRoot en una secuencia que no se puede leer.
Det går inte att skapa StorageRoot i en oläsbar ström.
Okunamaz akışta StorageRoot oluşturulamıyor.
Cannot create StorageRoot on a nonreadable stream.
Nelze vytvořit kořen StorageRoot v datovém proudu, který nelze číst.
StorageRoot kan ikke oprettes i en stream, der ikke kan læses.
Kan StorageRoot niet maken in een niet-leesbare stroom.
Cannot create StorageRoot on a nonreadable stream.
Ein StorageRoot kann in einem nicht lesbaren Datenstrom nicht erstellt werden.
읽을 수 없는 스트림에서 StorageRoot를 만들 수 없습니다.
Cannot create StorageRoot on a nonreadable stream.
無法在不可讀的資料流上建立 StorageRoot。
Não é possível criar StorageRoot em um fluxo não legível.
Cannot create package on stream.
无法在流上创建数据包。
無法在資料流上建立封裝。
Nelze vytvořit balíček na tomto datovém proudu.
Der kan ikke oprettes en pakke i streamen.
Kan geen pakket maken in een stroom.
Tietovirrasta ei voi luoda pakettia.
Impossible de créer un package sur le flux.
Das Paket kann im Datenstrom nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πακέτου στη ροή.
Cannot create package on stream.
Nem hozható létre a csomag az adatfolyamon.
Impossibile creare il pacchetto nel flusso.
ストリーム上でパッケージを作成できません。
스트림에서 패키지를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette pakke på dataflyt.
Nie można utworzyć pakietu na podstawie strumienia.
Не удается создать пакет для потока.
No se puede crear un paquete en la secuencia.
Det går inte att skapa paket i en ström.
Akışta paket oluşturulamıyor.
无法在流上创建数据包。
無法在資料流上建立封裝。
Não é possível criar um pacote no fluxo.
See catalog page for all messages.