The service
Messages on page
Käyttöoikeuden hankkiminen epäonnistui.
Échec de l'acquisition de la licence.
Fehler beim Lizenzerwerb.
Η απόκτηση άδειας χρήσης απέτυχε.
License acquisition failed.
A licenckérés nem sikerült.
Acquisizione della licenza non riuscita.
ライセンスの取得に失敗しました。
라이선스 취득에 실패했습니다.
Henting av lisens mislyktes.
Pozyskiwanie licencji nie powiodło się.
Ошибка при получении лицензии.
Error de adquisición de licencia.
Licensförvärv misslyckades.
Lisans alımı başarısız oldu.
License acquisition failed.
许可证采集失败。
授權擷取失敗。
Získání licence se nezdařilo.
Licensindlæsningen blev ikke gennemført.
Het ophalen van de licentie is mislukt.
许可证采集失败。
授權擷取失敗。
Falha na aquisição da licença.
Hardware ID is not valid.
硬件 ID 无效。
硬體 ID 無效。
ID hardwaru je neplatné.
Hardware-id'et er ikke gyldigt.
De hardware-ID is niet geldig.
Laitteistotunnus ei kelpaa.
ID matériel non valide.
Ungültige Hardware-ID.
Το αναγνωριστικό υλικού δεν είναι έγκυρο.
Hardware ID is not valid.
A hardverazonosító nem érvényes.
ID hardware non valido.
ハードウェア ID が無効です。
하드웨어 ID가 잘못되었습니다.
Maskinvare-IDen er ugyldig.
Nieprawidłowy identyfikator sprzętu.
Недопустимый ИД оборудования.
El Id. de hardware no es válido.
Maskinvaru-ID är ogiltigt.
Donanım kimliği geçerli değil.
硬件 ID 无效。
硬體 ID 無效。
A ID de hardware não é válida.
Core Properties part: core property elements can contain only text data.
Core Properties 部分: 核心属性元素仅能够包含文本数据。
Core Properties 部分: 核心屬性項目只能包含文字資料。
Součást Vlastnosti jádra: prvky vlastnosti jádra mohou obsahovat pouze textová data.
Core Properties-del: Kerneegenskabselementer kan kun indeholde tekstdata.
Kerneigenschappendeel: kerneigenschapselementen kunnen alleen tekstgegevens bevatten.
Core Properties -osa: ydinominaisuuselementit voivat sisältää vain tekstitietoja.
Composant Core Properties : les éléments des propriétés principales ne peuvent contenir que des données texte.
Core Properties-Teil: Elemente von Haupteigenschaften dürfen nur Textdaten enthalten.
Τμήμα Core Properties: τα στοιχεία βασικών ιδιοτήτων είναι δυνατόν να περιέχουν μόνο δεδομένα κειμένου.
Core Properties part: core property elements can contain only text data.
A Core Properties kapcsolat elemei csak szöveges adatot tartalmazhatnak.
Parte Core Properties: gli elementi proprietà principali possono contenere solo dati di testo.
Core Properties パート: Core Properties 要素には、テキスト データのみを含めることができます。
Core Properties 파트: 핵심 속성 요소에는 텍스트 데이터만 포함될 수 있습니다.
Core Properties-del: Kjerneegenskapselementer kan bare inneholde tekstdata.
Część Core Properties: elementy podstawowych właściwości mogą zawierać tylko dane tekstowe.
Часть "Core Properties": элементы основных свойств могут содержать только текстовые данные.
Parte Core Properties: los elementos de propiedad principal sólo pueden contener datos de texto.
Delen Core Properties: kärnegenskapselement kan innehålla endast textdata.
Core Properties bölümü: çekirdek özellik öğeleri yalnızca metin verileri içerebilir.
Core Properties 部分: 核心属性元素仅能够包含文本数据。
Core Properties 部分: 核心屬性項目只能包含文字資料。
Parte Core Properties: os elementos da propriedade de núcleo podem conter somente dados de texto.
CompoundFileReference: Corrupted CompoundFileReference.
CompoundFileReference: 损坏的 CompoundFileReference。
CompoundFileReference: CompoundFileReference 已損毀。
CompoundFileReference: poškozená reference složeného souboru Corrupted CompoundFileReference.
CompoundFileReference: CompoundFileReference er beskadiget.
CompoundFileReference: CompoundFileReference is beschadigd.
CompoundFileReference: vioittunut CompoundFileReference.
CompoundFileReference : CompoundFileReference endommagé.
"CompoundFileReference": Beschädigtes CompoundFileReference-Element.
CompoundFileReference: Κατεστραμμένη CompoundFileReference.
CompoundFileReference: Corrupted CompoundFileReference.
CompoundFileReference: Sérült CompoundFileReference.
CompoundFileReference: CompoundFileReference danneggiato.
CompoundFileReference: 壊れた CompoundFileReference。
CompoundFileReference: 손상된 CompoundFileReference.
CompoundFileReference: Skadet CompoundFileReference.
CompoundFileReference: uszkodzony obiekt CompoundFileReference.
CompoundFileReference: обнаружено повреждение CompoundFileReference.
CompoundFileReference: CompoundFileReference dañado.
CompoundFileReference: Skadad CompoundFileReference.
CompoundFileReference: Bozuk CompoundFileReference.
CompoundFileReference: 损坏的 CompoundFileReference。
CompoundFileReference: CompoundFileReference 已損毀。
CompoundFileReference: CompoundFileReference corrompido.
Version is not valid.
版本无效。
版本無效。
Neplatná verze.
Versionen er ikke gyldig.
De versie is niet geldig.
Versio ei kelpaa.
Version non valide.
Ungültige Version.
Η έκδοση δεν είναι έγκυρη.
Version is not valid.
A verzió nem érvényes.
Versione non valida.
バージョンが無効です。
버전이 잘못되었습니다.
Versjonen er ugyldig.
Nieprawidłowa wersja.
Недопустимая версия.
La versión no es válida.
Versionen är ogiltig.
Sürüm geçerli değil.
版本无效。
版本無效。
A versão não é válida.
FileShare value is not valid.
FileShare 值无效。
FileShare 值無效。
Hodnota třídy FileShare je neplatná.
Værdien FileShare er ikke gyldig.
FileShare-waarde is niet geldig.
FileShare-arvo ei kelpaa.
Valeur de FileShare non valide.
Der FileShare-Wert ist ungültig.
Η τιμή FileShare δεν είναι έγκυρη.
FileShare value is not valid.
A FileShare érték érvénytelen.
Valore FileShare non valido.
FileShare 値は無効です。
FileShare 값이 잘못되었습니다.
FileShare-verdien er ugyldig.
Wartość parametru FileShare jest nieprawidłowa.
Недопустимое значение FileShare.
El valor de FileShare no es válido.
FileShare-värdet är ogiltigt.
FileShare değeri geçerli değil.
FileShare 值无效。
FileShare 值無效。
O valor FileShare não é válido.
License is not valid.
许可证无效。
授權無效。
Neplatná licence.
Licensen er ikke gyldig.
De licentie is niet geldig.
Käyttöoikeus ei kelpaa.
Licence non valide.
Ungültige Lizenz.
Η άδεια χρήσης δεν είναι έγκυρη.
License is not valid.
A licenc nem érvényes.
Licenza non valida.
ライセンスが無効です。
라이선스가 잘못되었습니다.
Lisensen er ugyldig.
Nieprawidłowa licencja.
Лицензия недействительна.
La licencia no es válida.
Licensen är ogiltig.
Lisans geçerli değil.
许可证无效。
授權無效。
A licença não é válida.
Stream length cannot be negative.
流长度不能为负值。
資料流長度不能為負數。
Délka řetězce nemůže být záporná.
Streamlængde kan ikke være negativ.
De stroomlengte mag niet negatief zijn.
Virran pituus ei voi olla negatiivinen.
La longueur du flux ne peut pas être négative.
Die Datenstromlänge kann nicht negativ sein.
Το μήκος της ροής δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητικό.
Stream length cannot be negative.
Az adatfolyam hossza nem lehet negatív.
La lunghezza del flusso non può essere negativa.
ストリームの長さは負の値にできません。
스트림 길이는 음수일 수 없습니다.
Dataflytlengden kan ikke være negativ.
Długość strumienia nie może być ujemna.
Длина потока не может быть отрицательной.
La longitud de secuencia no puede ser negativa.
Strömlängden kan inte vara negativ.
Akış uzunluğu negatif olamaz.
流长度不能为负值。
資料流長度不能為負數。
O comprimento do fluxo não pode ser negativo.
Cannot add part to the package. Part names cannot be derived from another part name by appending segments to it.
无法将部件添加到数据包。无法通过将段附加到其他部件名称末尾的方式派生出部件名称。
無法新增部分到封裝中。無法藉由附加區段的方式從另一個部分名稱衍生部分名稱。
Nelze přidat součást do balíku. Názvy součástí nelze odvodit od jiného názvu součásti přidáním dalších segmentů.
Delen blev ikke føjet til pakken. Navne på dele kan ikke afledes fra et andet delnavn ved at føje segmenter til det.
Kan het onderdeel niet toevoegen aan het pakket. Onderdeelnamen kunnen niet van een andere onderdeelnaam worden afgeleid door er segmenten aan toe te voegen.
Osaa ei voi lisätä pakettiin. Osien nimiä ei voi johtaa toisesta osan nimestä liittämällä siihen segmenttejä.
Impossible d'ajouter le composant au package. Les noms de composants ne peuvent pas être dérivés d'un autre nom de composant en lui ajoutant des segments.
Der Teil kann dem Paket nicht hinzugefügt werden. Teilnamen dürfen nicht von einem anderen Teilnamen durch Anfügen von Segmenten an den Namen abgeleitet werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του τμήματος στο πακέτο. Τα ονόματα τμημάτων δεν είναι δυνατόν να παραχθούν από άλλο όνομα τμήματος με την προσάρτηση τμημάτων σε αυτό.
Cannot add part to the package. Part names cannot be derived from another part name by appending segments to it.
A rész nem adható hozzá a csomaghoz. A részek nevei más résznevekből, szegmensek hozzáfűzésével származtathatók.
Impossibile aggiungere la parte al pacchetto. Non è possibile derivare i nomi di parte dal nome di un'altra parte tramite l'aggiunta di segmenti.
パッケージにパートを追加できません。他のパート名にセグメントを追加して、パート名を派生させることはできません。
파트를 패키지에 추가할 수 없습니다. 다른 파트 이름에 세그먼트를 추가하여 파트 이름을 만들 수 없습니다.
Kan ikke legge del til pakken. Delnavn kan ikke avledes fra et annet delnavn ved å føye til segmenter til det.
Nie można dodać części do pakietu. Nazwy części nie mogą być tworzone na podstawie nazw innych części poprzez dodanie do nich segmentów.
Не удается добавить часть к пакету. Нельзя добавлять сегмент к имени части, чтобы получить другое имя части.
No se puede agregar la parte al paquete. Los nombres de parte no se pueden derivar de otro nombre de parte anexándole segmentos.
Det går inte att lägga till del i paketet. Delnamn kan inte härledas från något annat delnamn genom att lägga till segment.
Pakete bölüm eklenemez. Bölüm adları, parça ekleme yoluyla başka bölüm adından türetilemez.
无法将部件添加到数据包。无法通过将段附加到其他部件名称末尾的方式派生出部件名称。
無法新增部分到封裝中。無法藉由附加區段的方式從另一個部分名稱衍生部分名稱。
Não é possível adicionar a parte ao pacote. Os nomes de parte não podem ser derivados de outro nome de parte anexando-se segmentos a ele.
Typ algoritmu je neplatný.
Algoritmetypen er ikke gyldig.
Het type algoritme is niet geldig.
Algoritmityyppi ei kelpaa.
Type d'algorithme non valide.
Ungültiger Algorithmustyp.
Ο τύπος αλγόριθμου δεν είναι έγκυρος.
Algorithm type is not valid.
Az algoritmus típusa nem érvényes.
Tipo di algoritmo non valido.
アルゴリズムの種類が無効です。
알고리즘 형식이 잘못되었습니다.
Algoritmetypen er ugyldig.
Nieprawidłowy typ algorytmu.
Недопустимый тип алгоритма.
El tipo de algoritmo no es válido.
Algoritmtypen är ogiltig.
Algoritma türü geçerli değil.
Algorithm type is not valid.
算法类型无效。
演算法類型無效。
算法类型无效。
演算法類型無效。
O tipo de algoritmo não é válido.
See catalog page for all messages.