The service
Messages on page
參考組件
引用的程序集
Viittauksen kohteena olevat kokoonpanot
Odkazovaná sestavení
Refererede assemblies
Assemblys référencés
참조된 어셈블리
Hivatkozott kódösszeállítások
Συγκροτήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά
参照されたアセンブリ
Refererte samlinger
Zestawy, do których nastąpiły odwołania
Assembly a cui si fa riferimento
Assembly's waarnaar wordt verwezen
Сборки, на которые заданы ссылки
Conjuntos de módulos (assemblies) referenciados
Assemblagens referenciadas
Ensamblados a los que se hace referencia
Başvurulan derlemeler
Refererade sammansättningar
Referenzierte Assemblys
Referenced assemblies
參考組件
Referenced assemblies
引用的程序集
命令行选项“/lib:”缺少文件规范
命令列選項 '/lib:' 未指定檔案
Specifikace souboru pro přepínač příkazového řádku /lib: nebyla nalezena.
Spécification de fichier manquante pour l'option de ligne de commande '/lib:'
Een bestandsspecificatie voor de optie /lib: van de opdrachtregel ontbreekt
Не задан файл в параметре командной строки '/lib:'
Der mangler en filspecifikation for kommandolinjeindstillingen '/lib:'.
Λείπει ο προσδιορισμός αρχείου για την επιλογή της γραμμής εντολών '/lib:'
Nincs megadva fájl a „/lib:” parancssori kapcsolóhoz.
Komentoriviasetuksen /lib: tiedostomääritys puuttuu
Spezifikation fehlt für die Befehlszeilenoption '/lib:'
'/lib:' コマンド ライン オプションのファイル仕様が見つかりません。
Specifica del file mancante per l'opzione '/lib:' della riga di comando.
'/lib:' komut satırı seçeneğinde dosya belirtimi eksik
Manglende filspesifikasjon for kommandolinjealternativet "/lib:"
Falta la especificación del archivo para la opción de línea de comandos '/lib:'
Brak określenia pliku dla opcji wiersza poleceń /lib:
'/lib:' 명령줄 옵션에 대한 파일 사양이 없습니다.
Especificação de arquivo para opção de linha de comando '/lib:' ausente
En filspecifikation saknas för kommandoradsalternativet /lib:
Falta a especificação de ficheiro para a opção da linha de comandos '/lib:'
Missing file specification for '/lib:' command line option
命令列選項 '/lib:' 未指定檔案
Missing file specification for '/lib:' command line option
命令行选项“/lib:”缺少文件规范
無效的程序呼叫或引數
无效的过程调用或参数
Ugyldigt procedurekald eller argument
Ongeldige procedureaanroep of ongeldig argument
Neplatný argument nebo volání procedury.
Argument ou appel de procédure non valide
Virheellinen toimenpidekutsu tai argumentti
프로시저 호출 또는 인수가 잘못되었습니다.
Ungültiger Prozeduraufruf oder Argument
Η κλήση ή το όρισμα διαδικασίας δεν είναι έγκυρο
Chiamata di routine o argomento non valido.
Érvénytelen eljáráshívás vagy argumentum
プロシージャの呼び出し、または引数が無効です。
Ugyldig prosedyrekall eller argument
Nieprawidłowy argument lub wywołanie procedury
Argumento ou chamada de procedimento inválida
Argumento ou chamada de procedimento inválido
Недопустимый вызов процедуры или недопустимый аргумент
Argumento o llamada a procedimiento no válidos
Ogiltigt proceduranrop eller argument
Geçersiz yordam çağrısı veya bağımsız değişken
Invalid procedure call or argument
無效的程序呼叫或引數
Invalid procedure call or argument
无效的过程调用或参数
内存不足
記憶體不足
Nedostatek paměti
Der er ikke mere hukommelse.
Onvoldoende geheugen
Muisti ei riitä
Mémoire insuffisante
Nicht genügend Arbeitsspeicher.
Η μνήμη δεν επαρκεί
Kevés a memória.
Memoria insufficiente
メモリが不足しています。
메모리가 부족합니다.
Ikke nok minne
Brak pamięci
Недостаточно памяти
Memoria insuficiente
Slut på ledigt minne
Bellek yetersiz
Out of memory
記憶體不足
Out of memory
内存不足
Memória insuficiente
Memória esgotada
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
หน่วยความจำไม่เพียงพอ
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
内部错误
內部錯誤
Vnitřní chyba
Intern fejl
Interne fout
Sisäinen virhe
Erreur interne
Interner Fehler
Εσωτερικό σφάλμα
Belső hiba történt.
Errore interno.
内部エラーです。
내부 오류입니다.
Intern feil
Błąd wewnętrzny
Erro interno
Erro interno
Внутренняя ошибка
Error interno
Internt fel
İç hata
Internal error
內部錯誤
Internal error
内部错误
未找到文件
找不到檔案
Soubor nebyl nalezen.
Filen blev ikke fundet.
Bestand is niet gevonden
Tiedostoa ei löydy
Fichier introuvable
Datei nicht gefunden
Δεν βρέθηκε το αρχείο
A fájl nem található.
Impossibile trovare il file.
ファイルが見つかりません。
파일을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke filen
Nie odnaleziono pliku
Arquivo não encontrado
Ficheiro não encontrado
Файл не найден
Archivo no encontrado
Det gick inte att hitta filen
Dosya bulunamadı
File not found
找不到檔案
File not found
未找到文件
型別不符;;數值 '<var>X</var>' 型別錯誤
Neshoda typů;;Hodnota <var>X</var> je chybného typu.
Typeuoverensstemmelse;;Værdien '<var>X</var>' er af den forkerte type.
Type komt niet overeen;;Waarde <var>X</var> is van het verkeerde type
Tyypit eivät ole yhteensopivia;;Arvon <var>X</var> tyyppi on väärä
Incompatibilité de type;;La valeur '<var>X</var>' n'est pas du bon type
Typenkonflikt;;der Wert '<var>X</var>' hat den falschen Typ
Ασυμφωνία τύπων;;Η τιμή '<var>X</var>' έχει εσφαλμένο τύπο
Típusütközés;;A következő érték típusa helytelen: „<var>X</var>”.
Tipo non corrispondente;;Il valore '<var>X</var>' è di tipo errato
型が一致しません。;;値 '<var>X</var>' は正しくない型です。
형식이 일치하지 않습니다.;;'<var>X</var>' 값의 형식이 잘못되었습니다.
Typekonflikt;;Verdien <var>X</var> er feil type
Niezgodność typów;;Typ wartości '<var>X</var>' jest niewłaściwy
Incompatibilidade de tipo;;Valor '<var>X</var>' é do tipo errado
Erro de correspondência de tipo;;O valor '<var>X</var>' tem um tipo incorrecto
Несоответствие типов;;Значение '<var>X</var>' имеет неверный тип
El tipo no coincide;;El valor '<var>X</var>' es del tipo incorrecto
Typmatchningsfel;;Värdet <var>X</var> är av fel typ
Tür uyuşmazlığı;;'<var>X</var>' değeri yanlış türde
类型不匹配;;值“<var>X</var>”的类型错误
Type mismatch;;Value '<var>X</var>' is of the wrong type
型別不符;;數值 '<var>X</var>' 型別錯誤
Type mismatch;;Value '<var>X</var>' is of the wrong type
类型不匹配;;值“<var>X</var>”的类型错误
超出堆栈空间
沒有堆疊空間
Nedostatek místa v zásobníku
Der er ikke mere stakplads.
Onvoldoende stack-ruimte
Pinotila ei riitä
Espace de pile insuffisant
Ungenügend Stapelspeicher
Δεν υπάρχει χώρος στη στοίβα
Nincs elegendő veremterület.
Spazio dello stack insufficiente.
スタック領域が不足しています。
스택 공간이 부족합니다.
Ikke nok stakkplass
Brak miejsca na stosie
Espaço em pilha insuficiente
Sem espaço na pilha
Недостаточно места для стека
Espacio de pila insuficiente
Slut på stackutrymme
Yığın alanı yetersiz
Out of stack space
堆疊空間不足
Out of stack space
堆栈空间不足
CompilerParameters.GenerateExecutable 和 CompilerParameters.CompilerOption 指定不兼容的目标类型;;CompilerParameter.GenerateExecutable 的值与“<var>X</var>”不兼容
CompilerParameters.GenerateExecutable 和 CompilerParameters.CompilerOptions 指定不相容的目標型別;;CompilerParameters.GenerateExecutable 的值與 '<var>X</var>' 不相容
CompilerParameters.GenerateExecutable a CompilerParameters.CompilerOptions určují nekompatibilní cílové typy.;;Hodnota vlastnosti CompilerParameters.GenerateExecutable není kompatibilní s hodnotou <var>X</var>.
CompilerParameters.GenerateExecutable og CompilerParameters.CompilerOptions angiver inkompatible destinationstyper;;Værdien af CompilerParameters.GenerateExecutable er ikke kompatibel med '<var>X</var>'.
Door CompilerParameters.GenerateExecutable en CompilerParameters.CompilerOptions worden niet-compatibele doeltypen opgegeven;;De waarde van CompilerParameters.GenerateExecutable is niet compatibel met <var>X</var>
CompilerParameters.GenerateExecutable ja CompilerParameters.CompilerOptions määrittävät kohdetyypit, jotka eivät ole yhteensopivia;;CompilerParameters.GenerateExecutable-arvo ei ole yhteensopiva kohteen <var>X</var> kanssa
Τα CompilerParameters.GenerateExecutable και CompilerParameters.CompilerOptions προσδιορίζουν μη συμβατούς τύπους προορισμού;;Η τιμή του CompilerParameters.GenerateExecutable δεν είναι συμβατή με το '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable와 CompilerParameters.CompilerOptions의 대상 형식이 서로 호환되지 않습니다.;;CompilerParameters.GenerateExecutable의 값이 '<var>X</var>'과(와) 호환되지 않습니다.
CompilerParameters.GenerateExecutable y CompilerParameters.CompilerOptions especifican tipos de destino incompatibles;;El valor de CompilerParameters.GenerateExecutable no es compatible con '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable e CompilerParameters.CompilerOptions specificano tipi di destinazione non compatibili;;Il valore di CompilerParameters.GenerateExecutable non è compatibile con '<var>X</var>'.
CompilerParameters.GenerateExecutable und CompilerParameters.CompilerOptions bestimmt unvollständige Zieltypen;;Der Wert von CompilerParameters.GenerateExecutable ist nicht kompatibel mit '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable et CompilerParameters.CompilerOptions spécifient des types cibles incompatibles;;La valeur de CompilerParameters.GenerateExecutable n'est pas compatible avec '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable og CompilerParameters.CompilerOptions angir måltyper som ikke er kompatible;;Verdien til CompilerParameters.GenerateExecutable er ikke kompatibel med <var>X</var>
Elementy CompilerParameters.GenerateExecutable i CompilerParameters.CompilerOptions określają niezgodne typy docelowe;;Wartość elementu CompilerParameters.GenerateExecutable jest niezgodna z elementem '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable e CompilerParameters.CompilerOptions especificam tipos de destino incompatíveis;;Valor de CompilerParameters.GenerateExecutable não é compatível com '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable и CompilerParameters.CompilerOptions задают несовместимые типы результирующего файла;;Значение свойства CompilerParameters.GenerateExecutable несовместимо с '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable e CompilerParameters.CompilerOptions especificam tipos de destino incompatíveis;;O valor de CompilerParameters.GenerateExecutable não é compatível com '<var>X</var>'
A CompilerParameters.GenerateExecutable és CompilerParameters.CompilerOptions tulajdonságok inkompatibilis céltípusokat határoznak meg;;A CompilerParameters.GenerateExecutable tulajdonság értéke nem kompatibilis a következővel: „<var>X</var>”.
CompilerParameters.GenerateExecutable och CompilerParameters.CompilerOptions anger inkompatibla måltyper;;Värdet för CompilerParameters.GenerateExecutable är inte kompatibel med <var>X</var>
CompilerParameters.GenerateExecutable および CompilerParameters.CompilerOptions は、互換性のない型を指定しています。;;CompilerParameters.GenerateExecutable の値は、'<var>X</var>' と互換性がありません。
CompilerParameters.GenerateExecutable ve CompilerParameters.CompilerOptions uyumsuz hedef türler belirtiyor;;CompilerParameters.GenerateExecutable değeri '<var>X</var>' ile uyumlu değil
CompilerParameters.GenerateExecutable and CompilerParameters.CompilerOptions specify incompatible target types;;The value of CompilerParameters.GenerateExecutable is not compatible with '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable 和 CompilerParameters.CompilerOptions 指定不相容的目標型別;;CompilerParameters.GenerateExecutable 的值與 '<var>X</var>' 不相容
CompilerParameters.GenerateExecutable and CompilerParameters.CompilerOptions specify incompatible target types;;The value of CompilerParameters.GenerateExecutable is not compatible with '<var>X</var>'
CompilerParameters.GenerateExecutable 和 CompilerParameters.CompilerOptions 指定不兼容的目标类型;;CompilerParameters.GenerateExecutable 的值与“<var>X</var>”不兼容
De bestandsnaam bevat ongeldige tekens (jokertekens worden niet ondersteund);;Bestandsnaam <var>X</var> bevat ongeldige tekens (jokertekens worden niet ondersteund)
Filnavnet indeholder ugyldige tegn (jokertegn understøttes ikke);;Filnavnet '<var>X</var>' indeholder ugyldige tegn (jokertegn understøttes ikke).
Tiedostonimi sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa (yleismerkkejä ei tueta);;Tiedostonimi <var>X</var> sisältää merkkejä, jotka eivät kelpaa (yleismerkkejä ei tueta)
Der Dateiname enthält ungültige Zeichen (Platzhalterzeichen werden nicht unterstützt);;Der Dateiname '<var>X</var>' enthält ungültige Zeichen (Platzhalterzeichen werden nicht unterstützt)
ファイル名に無効な文字が含まれています (ワイルドカードはサポートされません);;ファイル名 '<var>X</var>' に、無効な文字が含まれています (ワイルドカードはサポートされません)。
Το όνομα αρχείου περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι (οι χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν υποστηρίζονται);;Το όνομα αρχείου '<var>X</var>' περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι (οι χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν υποστηρίζονται)
Il nome file contiene caratteri non validi (i caratteri jolly non sono supportati);;Il nome file '<var>X</var>' contiene caratteri non validi (i caratteri jolly non sono supportati).
A fájlnév érvénytelen karaktereket tartalmaz (nem használhatók helyettesítő karakterek);;A következő fájlnév érvénytelen karaktereket tartalmaz: „<var>X</var>” (nem használhatók helyettesítő karakterek).
Le nom de fichier contient des caractères non valides (les caractères génériques ne sont pas pris en charge);;Le nom de fichier '<var>X</var>' contient des caractères non valides (les caractères génériques ne sont pas pris en charge)
파일 이름에 잘못된 문자가 들어 있습니다. 와일드카드 문자는 사용할 수 없습니다.;;파일 이름 '<var>X</var>'에 잘못된 문자가 들어 있습니다. 와일드카드 문자는 사용할 수 없습니다.
檔案名稱包含無效的字元 (不支援萬用字元);;檔案名稱 '<var>X</var>' 包含無效的字元 (不支援萬用字元)
文件名包含无效字符(不支持通配符);;文件名“<var>X</var>”包含无效字符(不支持通配符)
Název souboru obsahuje neplatné znaky (zástupné znaky nejsou podporovány).;Název souboru <var>X</var> obsahuje neplatné znaky (zástupné znaky nejsou podporovány).
Filnavnet inneholder ugyldige tegn (ikke støtte for jokertegn);;Filnavnet <var>X</var> inneholder ugyldige tegn (ikke støtte for jokertegn)
Nazwa pliku zawiera nieprawidłowe znaki (symbole wieloznaczne nie są obsługiwane);;Nazwa pliku '<var>X</var>' zawiera nieprawidłowe znaki (symbole wieloznaczne nie są obsługiwane)
Nome de arquivo contém caracteres inválidos (não há suporte para caracteres curinga);;Nome de arquivo '<var>X</var>' contém caracteres inválidos (não há suporte para caracteres curinga)
O nome de ficheiro contém caracteres inválidos (os caracteres universais não são suportados);;O nome de ficheiro '<var>X</var>' contém caracteres inválidos (os caracteres universais não são suportados)
Имя файла содержит недопустимые символы (символы шаблона не поддерживаются);;Имя файла '<var>X</var>' содержит недопустимые символы (символы шаблона не поддерживаются)
El nombre de archivo contiene caracteres no válidos (no se admiten caracteres comodín);;El nombre de archivo '<var>X</var>' contiene caracteres no válidos (no se admiten caracteres comodín)
Filnamnet innehåller ogiltiga tecken (jokertecken stöds inte);;Filnamnet <var>X</var> innehåller ogiltiga tecken (jokertecken stöds inte)
Dosya adı geçersiz karakterler içeriyor (joker karakterler desteklenmiyor);;'<var>X</var>' dosya adı geçersiz karakterler içeriyor (joker karakterler desteklenmiyor)
File name contains invalid characters (wildcard characters are not supported);;File name '<var>X</var>' contains invalid characters (wildcard characters are not supported)
檔案名稱包含無效的字元 (不支援萬用字元);;檔案名稱 '<var>X</var>' 包含無效的字元 (不支援萬用字元)
File name contains invalid characters (wildcard characters are not supported);;File name '<var>X</var>' contains invalid characters (wildcard characters are not supported)
文件名包含无效字符(不支持通配符);;文件名“<var>X</var>”包含无效字符(不支持通配符)
See catalog page for all messages.