The service
Messages on page
应输入“]”
必須是 ']'
Byla očekávána levá hranatá závorka ].
Forventede ']'
']' wordt verwacht
Tarvitaan ]
']' attendu
"]" erwartet
Αναμενόταν ']'
']'가 필요합니다.
Forventet "]"
"]" förväntas
Ожидалась ']'
Se esperaba ']'
Itt „]” karakternek kellene szerepelnie.
Previsto ']'.
']' が必要です。
Era esperado ']'
']' esperado
Oczekiwano znaku ']'
']' bekleniyor
Expected ']'
必須是 ']'
Expected ']'
应为“]”
Syntaksfejl
Chyba syntaxe
语法错误
語法錯誤
Syntaxisfout
Syntaxfehler
Syntaksivirhe
Errore di sintassi
Συντακτικό σφάλμα
Szintaktikai hiba
Erreur de syntaxe
構文エラーです。
Sözdizimi hatası
Błąd składni
구문 오류입니다.
Syntaksfeil
Syntaxfel
Error de sintaxis
Синтаксическая ошибка
Erro de sintaxe
Erro de sintaxe
Syntax error
語法錯誤
Syntax error
语法错误
Byla očekávána dvojtečka (:).
Forventede ':'
必須是 ':'
应输入“:”
':' wordt verwacht
Itt kettőspontnak ( : ) kellene szerepelnie.
Tarvitaan :
':'이 필요합니다.
Previsto ':'.
':' attendu
":" erwartet
Ожидалось ':'
Se esperaba ':'
Αναμενόταν ':'
':' が必要です。
':' bekleniyor
':' esperado
":" förväntas
Forventet ":"
Oczekiwano znaku ':'
Era esperado ':'
Expected ':'
必須是 ':'
Expected ':'
应为“:”
Byla očekávána levá složená závorka {.
'{' wordt verwacht
必須是 '{'
Previsto '{'.
Itt „{” karakternek kellene szerepelnie.
'{' esperado
Tarvitaan {
"{" erwartet
应输入“{”
Forventede '{'
Αναμενόταν '{'
Oczekiwano znaku '{'
Forventet "{"
'{'가 필요합니다.
'{' が必要です。
Era esperado '{'
'{' attendu
Ожидалась '}'
"{" förväntas
Se esperaba '{'
'{' bekleniyor
Expected '{'
必須是 '{'
Expected '{'
应为“{”
必須是 '}'
Byla očekávána pravá složená závorka }.
'}' wordt verwacht
应输入“}”
Forventede '}'
Tarvitaan }
'}' attendu
Itt „}” karakternek kellene szerepelnie.
"}" erwartet
Oczekiwano znaku '}'
Αναμενόταν '}'
Ожидалась '}'
"}" förväntas
'}' が必要です。
Era esperado '}'
Forventet "}"
'}' esperado
Previsto '}'.
Se esperaba '}'
'}'가 필요합니다.
'}' bekleniyor
Expected '}'
必須是 '}'
Expected '}'
应为“}”
'else' heeft geen overeenkomende waarde. Er is geen 'if' gedefinieerd
不匹配的“else”;未定义“if”
Ugyldigt 'else'. Der er ikke defineret noget 'if'.
無對應的 'else'; 沒有已經定義的 'if'
Byl nalezen nespárovaný příkaz else. Odpovídající příkaz if nebyl definován.
'else' non corrispondente. Nessun 'if' definito.
一致しない 'else' です。'if' が定義されていません。
Egyedül álló „else” utasítás, nincs definiálva „if” feltétel.
Else-lauseelle ei ole vastaavaa if-lausetta
'else' hat keine Entsprechung, wenn kein 'if' definiert ist
Instruction 'else' non appariée ; aucune instruction 'if' définie
'else'의 짝이 맞지 않습니다. 'if'를 정의하지 않았습니다.
Unik "else". Ingen "if" definert.
Υπάρχει 'else' χωρίς αντιστοίχιση. Δεν έχει οριστεί 'if'
Niedopasowana instrukcja „else”; nie zdefiniowano instrukcji „if”
'else' não coincidente; 'if' não definido
Omatchad else, if har inte definierats
Непарный 'else'; 'if' не определен
'else' sem correspondência; 'if' não definido
Eşleşmeyen 'else'; 'if' tanımlanmadı
La instrucción 'else' no es válida; no se definió la instrucción 'if'
Unmatched 'else'; no 'if' defined
無對應的 'else'; 沒有已經定義的 'if'
Unmatched 'else'; no 'if' defined
不匹配的“else”;未定义“if”
Tarvitaan catch-lause
Forventede 'catch'
Byl očekáván příkaz catch.
必須是 'catch'
应输入“catch”
'catch' wordt verwacht
"catch" erwartet
Previsto 'catch'.
Αναμενόταν 'catch'
catch が必要です。
'catch' attendu
'catch'가 필요합니다.
Itt a „catch” utasításnak kellene szerepelnie.
Era esperado 'catch'
Oczekiwano instrukcji „catch”
Catch förväntas
Ожидалось 'catch'
Forventet "catch"
Se esperaba 'catch'
'catch' bekleniyor
'catch' esperado
Expected 'catch'
必須是 'catch'
Expected 'catch'
应为“catch”
必須是 '@'
Itt „@” karakternek kellene szerepelnie.
'@' attendu
'@'가 필요합니다.
Tarvitaan @
Era esperado '@'
'@' esperado
'@' wordt verwacht
Forventede '@'
'@' が必要です。
Ожидался '@'
@ förväntas
'@' bekleniyor
Oczekiwano znaku '@'
Forventet "@"
"@" erwartet
应输入“@”
Αναμενόταν '@'
Byl očekáván znak @.
Previsto '@'.
Se esperaba '@'
Expected '@'
必須是 '@'
Expected '@'
应为“@”
Constante attendue
상수가 필요합니다.
应输入常数
Constante wordt verwacht
定数が必要です。
Tarvitaan vakio
必須是常數
Konstante erwartet
Itt konstansnak kellene szerepelnie.
Αναμενόταν σταθερά
Forventede konstant
Prevista costante.
Constante esperada
En konstant förväntas
Constante esperada
Oczekiwano stałej
Se esperaba una constante
Forventet konstant
Sabit bekleniyor
Byla očekávána konstanta.
Ожидалась константа
Expected constant
必須是常數
Expected constant
应为常量
条件编译已关闭
Podmíněná kompilace byla vypnuta.
Ehdollinen kääntäminen on poistettu käytöstä
Betinget kompilering deaktiveres
Voorwaardelijk compileren is uitgeschakeld
条件付きコンパイルは無効になっています。
Η μεταγλώττιση υπό συνθήκη είναι απενεργοποιημένη
A feltételes fordítás ki van kapcsolva.
조건부 컴파일이 해제되었습니다.
La compilation conditionnelle est désactivée
Betinget kompilering er slått av
Compilazione condizionale disattivata.
Bedingte Kompilierung ist nicht aktiviert
條件式編譯已經關閉
Villkorlig kompilering är avstängd
La compilación condicional está desactivada
Kompilacja warunkowa jest wyłączona
Условная компиляция отключена
Compilação condicional está desativada
Compilação condicional desactivada
Koşullu derleme kapalı
Conditional compilation is turned off
條件式編譯已經關閉
Conditional compilation is turned off
条件编译已关闭
See catalog page for all messages.