The service
Messages on page
La expresión debe ser una constante de tiempo de compilación
Výraz musí být konstantou definovanou při kompilaci.
運算式必須是編譯時間常數
Expressie moet een constante zijn tijdens compilatie
Lausekkeen on oltava käännösaikavakio
Η έκφραση πρέπει να είναι μια σταθερά χρόνου μεταγλώττισης
表达式必须是一个编译时常数
Udtrykket skal være en kompileringskonstant
Ausdruck muss eine kompilierte Zeitkonstante sein
L'expression doit être une constante de compilation
A kifejezésnek fordítási időben definiáltnak kell lennie.
İfade bir derleme zamanı sabiti olmalıdır
Wyrażenie musi być stałą czasu kompilacji
Expressão deve ser uma constante de tempo de compilação
컴파일 타임 상수 식이어야 합니다.
式はコンパイル時の定数でなければなりません。
L'espressione deve essere una costante in fase di compilazione.
Expressão deve ser uma constante de tempo de compilação
Uttrykket må være en konstant for kompileringstiden
Uttrycket måste vara en kompileringskonstant
Выражение должно являться константой во время компиляции
Expression must be a compile time constant
運算式必須是編譯時期常數
Expression must be a compile time constant
表达式必须是一个编译时常量
Identificateur déjà utilisé;;'<var>X</var>' est déjà défini
Tunnus on jo käytössä;;<var>X</var> on jo määritetty
Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται ήδη;;Το '<var>X</var>' έχει ήδη οριστεί
Az azonosító már használatban van;;A következő azonosító már definiálva van: „<var>X</var>”.
이미 사용 중인 식별자입니다.;;'<var>X</var>'을(를) 이미 정의했습니다.
Identificador em utilização;;'<var>X</var>' já foi definido
Identificatore già in uso;;'<var>X</var>' già definito.
Identificador en uso;;'<var>X</var>' ya se definió
Identificador já em uso;;'<var>X</var>' já está definido
Identyfikator jest już używany;;Element '<var>X</var>' jest już zdefiniowany
識別子は既に使用中です。;;'<var>X</var>' は既に定義されています。
Bezeichner wird bereits verwendet;;'<var>X</var>' wurde bereits definiert.
Identifikatoren er allerede i bruk;;<var>X</var> er allerede definert
Идентификатор уже используется;;'<var>X</var>' уже определен
Identifieraren används redan;;<var>X</var> har redan definierats
Tanımlayıcı zaten kullanımda;;'<var>X</var>' zaten tanımlandı
De id wordt al gebruikt;;<var>X</var> is al gedefinieerd
Id'et er allerede i brug;;'<var>X</var>' er allerede defineret
Identifikátor je již používán. <var>X</var> je již definován.
标识符已在使用中;;已经定义了“<var>X</var>”
已經使用識別碼;;'<var>X</var>' 已經定義
Identifier already in use;;'<var>X</var>' is already defined
已經使用識別項;;'<var>X</var>' 已經定義
Identifier already in use;;'<var>X</var>' is already defined
标识符已在使用中;;已经定义了“<var>X</var>”
应输入类型名称
Forventede typenavn
必須是型別名稱
Typenaam wordt verwacht
Byl očekáván název typu.
Itt típusnévnek kellene szerepelnie.
型名が必要です。
Αναμενόταν όνομα τύπου
Previsto nome di tipo.
형식 이름이 필요합니다.
Oczekiwano nazwy typu
Typenavnet er forventet
Nome de tipo esperado
Tarvitaan tyyppinimi
Nom de type attendu
Typenname erwartet
Nome de tipo esperado
Se esperaba el nombre de tipo
Tür adı bekleniyor
Ожидалось имя типа
Ett typnamn förväntas
Type name expected
必須是型別名稱
Type name expected
应为类型名称
只在類別定義中有效
仅在类定义内有效
Valide uniquement dans une définition de classe
Kelvollinen vain luokkamäärityksen sisällä
Platné pouze v rámci definice třídy.
Ez a direktíva vagy kulcsszó csak osztálydefiníción belül használható.
Alleen geldig binnen een klassendefinitie
クラス定義内部でのみ有効です。
Έγκυρο μόνο μέσα σε έναν ορισμό κλάσης
Ist nur innerhalb einer Klassendefinition gültig
Bare gyldig i en klassedefinisjon
Valido solo all'interno di una definizione di classe.
클래스 정의 내부에서만 사용할 수 있습니다.
Só é válido numa definição de classe
Endast giltig i en klassdefinition
Válido somente em uma definição de classe
Sólo es válido dentro de una definición de clase
Element jest prawidłowy tylko wewnątrz definicji klasy
Допускается только в определениях классов
Yalnızca sınıf tanımı içinde geçerlidir
Kun gyldig i en klassedefinition
Only valid inside a class definition
只在類別定義中有效
Only valid inside a class definition
仅在类定义内有效
调试程序指令错误或指令的位置错误
Directive de débogueur ou directive de position incorrecte
錯誤的 debugger 指示詞或錯誤的 position 指示詞
Chybná ladicí direktiva nebo chybné umístění direktivy
Forkert fejllfindingsdirektiv eller forkert placering af direktivet
Väärä virheenkorjausdirektiivi tai direktiivin sijainti
Onjuiste instructie voor foutopsporing of onjuiste positie voor instructie
디버거 지시문 또는 지시문 위치가 잘못되었습니다.
Εσφαλμένη οδηγία εντοπισμού σφαλμάτων ή εσφαλμένη θέση για την οδηγία
Ismeretlen hibakeresési direktíva
Nieprawidłowa dyrektywa debugera lub nieprawidłowa pozycja dla dyrektywy
Directiva de depurador incorrecta ou posição incorrecta para a directiva
Diretiva de depurador ou posição errada para a diretiva
Feil feilsøkingsdirektiv eller feil plassering for direktivet
Falsche Debuggerdirektive oder falsche Position für die Direktive
デバッグ ディレクティブが無効か、またはディレクティブの位置が正しくありません。
Direttiva di debugger errata o posizione non valida per la direttiva.
Wrong debugger directive or wrong position for the directive
錯誤的 debugger 指示詞或錯誤的 position 指示詞
Wrong debugger directive or wrong position for the directive
调试器指令错误或指令的位置错误
Неверная директива отладчику или неверная информация о положении для данной директивы
Directiva del depurador incorrecta o posición incorrecta para la directiva
Ogiltigt felsökningsdirektiv eller ogiltig position för direktivet
Geçersiz hata ayıklayıcı yönergesi veya yönergenin konumu yanlış
Positie-instructies kunnen niet genest zijn
position 指示詞不可以是巢狀
Sijaintidirektiivejä ei voi käyttää sisäkkäin
ディレクティブを入れ子にすることはできません。
Az elhelyezkedési direktívák nem ágyazhatók egymásba.
Les directives de position ne peuvent pas être imbriquées
Οι οδηγίες θέσης δεν μπορούν να είναι ένθετες
Positionsdirektive können nicht geschachtelt werden
Position directives cannot be nested
Position 指示詞不可以是巢狀
Position directives cannot be nested
位置指令不能嵌套
不能嵌套位置指令
Direktivy umístění nelze vnořovat.
Placeringsdirektiver kan ikke indlejres
Le direttive di posizione non possono essere nidificate.
위치 지시문은 중첩될 수 없습니다.
Plasseringsdirektiver kan ikke nestes
Nie można zagnieżdżać dyrektyw pozycji
Diretivas de posição não podem ser aninhadas
Não é possível aninhar as directivas de posição
Директивы положения не могут быть вложенными
Las directivas de posición no se pueden anidar
Positionsdirektiv kan inte kapslas
Konum yönergeleri iç içe olamaz
The specified member is not CLS compliant
指定的成員不符合 CLS 標準
The specified member is not CLS compliant
指定的成员不符合 CLS
指定的成员不符合 CLS
指定的成員和 CLS 不相容
Určený člen neodpovídá specifikaci CLS.
Det angivne medlem er ikke CLS-kompatibelt.
Het opgegeven lid is niet compatibel met CLS
Määritetty jäsen ei ole CLS-yhteensopiva
Le membre spécifié n'est pas conforme CLS
Der angegebene Member ist nicht CLS-kompatibel
Το καθορισμένο μέλος δεν είναι συμβατό με το CLS
A megadott tag nem CLS-kompatibilis.
Il membro specificato non è compatibile con CLS.
指定されたメンバは CLS 準拠ではありません。
지정한 멤버가 CLS 규격이 아닙니다.
Det angitte medlemmet er ikke CLS-kompatibelt
Określony członek nie jest zgodny z CLS
Membro especificado não é compatível com CLS
O nome especificado não é compatível com CLS
Указанный член не совместим с требованиями CLS
El miembro especificado no es compatible con CLS
Angiven medlem är inte CLS-kompatibel
Belirtilen üye CLS uyumlu değil
Expando-luokat eivät voi toteuttaa kohdetta IEnumerable. Liitäntä on implisiittisesti määritetty expando-luokille
Les classes Expando ne doivent pas implémenter IEnumerable. L'interface est définie implicitement dans les classes Expando
Expando-Klassen sollten nicht IEnumerable implementieren. Die Schnittstelle ist ausdrücklich auf expando-Klassen definiert
Οι κλάσεις expando δεν πρέπει να υλοποιούν το IEnumerable. Η διασύνδεση ορίζεται έμμεσα στις κλάσεις expando
„Expando” osztály nem tartalmazhatja „IEnumerable” megvalósítását. Az illesztőfelület implicit módon definiálva van „expando” osztályokra.
Le classi Expando non dovrebbero implementare IEnumerable. L'interfaccia è definita in modo implicito nelle classi Expando.
Expando クラスで IEnumerable をインプリメントすることはできません。インターフェイスは expando クラスで暗黙的に定義されています。
Expando 클래스는 IEnumerable을 구현할 수 없습니다. 인터페이스가 expando 클래스에 암시적으로 정의되어 있습니다.
"Expando"-klasser bør ikke implementere IEnumerable. Grensesnittet er implisitt definert i "expando"-klasser
Klasy expando nie powinny implementować interfejsu IEnumerable. Interfejs ten jest dla klas expando definiowany niejawnie
Classes expando não devem implementar IEnumerable. Interface está implicitamente definida em classes expando
As classes Expando não devem implementar IEnumerable. A interface está definida implicitamente em classes expando
Классы с модификатором expando не должны реализовывать IEnumerable. Этот интерфейс для классов с модификатором expando определен неявно
Las clases expando no debe implementar IEnumerable. La interfaz está implícitamente definida en las clases expando
Expando-klasser ska inte implementera IEnumerable. Gränssnittet har definierats implicit i expando-klasser
Expando sınıfları IEnumerable uygulamamalıdır. Arabirim expando sınıflarda örtülü olarak tanımlıdır
Expando-klasser bør ikke implementere IEnumerable. Brugergrænsefladen bliver defineret implicit i Expando-klasser.
Expando-klassen kunnen IEnumerable niet implementeren. De interface wordt impliciet voor de expando-klasse gedefinieerd
Třídy Expando by neměly implementovat rozhraní IEnumerable. Rozhraní je implicitně definováno pro třídy Expando.
Expando classes should not implement IEnumerable. The interface is implicitly defined on expando classes
Expando 類別不可以實作 IEnumerable。已經在 Expando 類別上隱含定義此介面
Expando classes should not implement IEnumerable. The interface is implicitly defined on expando classes
Expando 类不应实现 IEnumerable。此接口在 expando 类上隐式定义
Expando 类不应实现 IEnumerable。此接口在 expando 类上被隐式定义
Expando 類別不可以實作 IEnumerable。已經在 Expando 類別上隱含定義此介面
包内只允许使用类
封裝內部只允許類別
V rámci balíčku jsou povoleny pouze třídy.
Kun klasser er tilladt inden i en pakke.
Alleen klassen zijn binnen een pakket toegestaan
Paketin sisällä voi olla vain luokkia
Seules des classes sont autorisées dans un package
Innerhalb eines Pakets sind nur Klassen zugelassen
Μόνο κλάσεις επιτρέπονται μέσα σε ένα πακέτο
Csomagban csak osztályok definiálhatók.
All'interno di un package sono consentite solo classi.
パッケージ内で使用できるのはクラスのみです。
패키지 내부에는 클래스만 사용할 수 있습니다.
Bare klasser er tillatt i en pakke
Wewnątrz pakietu mogą występować wyłącznie klasy
Somente classes são permitidas nos pacotes
Só são permitidas classes num pacote
В пределах пакета разрешены только классы
Sólo se permiten clases dentro de un paquete
Endast klasser tillåts i ett paket
Paket içinde yalnızca sınıflara izin verilir
Only classes are allowed inside a package
封裝內部只允許類別
Only classes are allowed inside a package
包内只允许使用类
属性列表不适用于当前上下文
屬性清單不適用於目前的內容
Seznam atributů neodpovídá aktuálnímu kontextu.
Listen med attributter gælder ikke for den akruelle kontekst.
De lijst met attributen is niet van toepassing op de huidige context
Määriteluetteloa ei voi käyttää nykyisessä kontekstissa
La liste d'attributs ne s'applique pas au contexte en cours
Lista de atributos não se aplica ao contexto atual
Список атрибутов не относится к текущему контексту
Attributlistan kan inte användas i aktuell kontext
La lista de atributos no se aplica al contexto actual
Lista atrybutów nie dotyczy bieżącego kontekstu
A lista de atributos não se aplica ao contexto actual
The list of attributes does not apply to the current context
屬性清單不適用於目前的內容
The list of attributes does not apply to the current context
特性列表不适用于当前上下文
Die Attributsliste ist auf den aktuellen Kontext nicht anwendbar
Η λίστα των χαρακτηριστικών δεν ισχύει για το τρέχον περιβάλλον
Az attribútumok listája nem vonatkozik a jelenlegi környezetre.
L'elenco di attributi non è valido per il contesto corrente.
属性の一覧は現在のコンテキストに適用しません。
특성 목록은 현재 컨텍스트에 적용되지 않습니다.
Listen over attributter gjelder ikke for gjeldende kontekst
Öznitelik listesi geçerli bağlama uygulanmaz
See catalog page for all messages.