The service
Messages on page
يجب أن تكون الوسيطة '<var>X</var>' أكبر من الصفر.
参数“|1”必须大于零。
引數 '|1' 必須大於零。
Argument |1 musí být větší než nula.
Argumentet '|1' skal være større end nul.
Het argument |1 moet groter zijn dan nul.
Argumentin |1 on oltava suurempi kuin nolla.
L'argument '|1' doit être supérieur à zéro.
Das Argument '|1' muss größer als Null sein.
Το όρισμα '|1' πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός.
הארגומנט '<var>X</var>' חייב להיות גדול מאפס.
A következő argumentum értéke csak nullánál nagyobb lehet: „|1”.
L'argomento '|1' deve essere maggiore di zero.
引数 '|1' は 0 より大きくなければなりません。
'|1' 인수는 0보다 커야 합니다.
Argumentet |1 må være større enn null.
Argument '|1' musi być większy od zera.
Argumento '|1' deve ser maior que zero.
O argumento '|1' tem de ser superior a zero.
Аргумент '|1' должен быть больше нуля.
El valor del argumento '|1' debe ser superior a cero.
Argumentet |1 måste vara större än noll.
'|1' bağımsız değişkeni sıfırdan büyük olmalıdır.
参数“<var>X</var>”必须大于 0。
引數 '<var>X</var>' 必須大於零。
Kohteita VbStrConv.Wide ja VbStrConv.Narrow ei voi yhdistää.
Impossible de combiner VbStrConv.Wide et VbStrConv.Narrow.
VbStrConv.Wide und VbStrConv.Narrow können nicht kombiniert werden.
Τα VbStrConv.Wide και VbStrConv.Narrow δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν.
לא לצרף VbStrConv.Wide ו- VbStrConv.Narrow.
A VbStrConv.Wide és a VbStrConv.Narrow beállítás nem használható egyszerre.
Impossibile utilizzare contemporaneamente VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow.
VbStrConv.Wide と VbStrConv.Narrow を組み合わせることはできません。
VbStrConv.Wide와 VbStrConv.Narrow는 함께 사용할 수 없습니다.
VbStrConv.Wide og VbStrConv.Narrow kan ikke kombineres.
Nie można łączyć elementów VbStrConv.Wide i VbStrConv.Narrow.
VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow não podem ser combinados.
VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow não podem estar combinados.
VbStrConv.Wide и VbStrConv.Narrow не могут использоваться вместе.
No se pueden combinar VbStrConv.Wide y VbStrConv.Narrow.
Det går inte att kombinera VbStrConv.Wide och VbStrConv.Narrow.
VbStrConv.Wide ve VbStrConv.Narrow birleştirilemez.
لا يمكن ضم VbStrConv.Wide وVbStrConv.Narrow.
不能组合 VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow。
無法合併 VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow。
Argumenty VbStrConv.Wide a VbStrConv.Narrow nelze kombinovat.
VbStrConv.Wide og VbStrConv.Narrow kan ikke kombineres.
VbStrConv.Wide en VbStrConv.Narrow kunnen niet worden gecombineerd.
不能组合 VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow。
無法合併 VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow。
تعذر استدعاء الأسلوب '<var>Method name</var>' بـ '<var>X</var>' وسيطة (وسيطات).
无法用 |2 参数调用方法“|1”。
方法 '|1' 無法用 |2 個引數呼叫。
Metodu |1 nelze volat s |2 argumenty.
Metoden '|1' kan ikke kaldes med |2 argument(er).
De methode |1 kan niet worden aangeroepen met |2-argument(en).
Menetelmää |1 ei voi kutsua |2 argumentin kanssa.
La méthode '|1' ne peut pas être appelée avec |2 arguments.
Die Methode '|1' kann nicht mit |2 Argumenten aufgerufen werden.
Η μέθοδος '|1' δεν είναι δυνατό να κληθεί με |2 όρισμα(τα).
אין אפשרות לקרוא לפעולת השירות '<var>Method name</var>' עם ארגומנטים של <var>X</var>.
A következő metódus nem hívható meg |2 argumentummal: „|1”.
Impossibile chiamare il metodo '|1' con |2 argomento/i.
メソッド '|1' を '|2' 引数で呼び出すことはできません。
'|1' 메서드를 |2 인수를 사용하여 호출할 수 없습니다.
Metoden |1 kan ikke kalles med |2 argument(er).
Metoda '|1' nie może być wywołana z liczbą argumentów równą |2.
Método '|1' não pode ser chamado com |2 argumento(s).
O método '|1' não pode ser chamado com |2 argumento(s).
Невозможно вызвать метод '|1' с |2 аргументом(ами).
No se puede llamar al método '|1' con los argumentos |2.
Det går inte att anropa metoden |1 med |2-argument.
'|1' yöntemi |2 bağımsız değişkenle çağrılamaz.
无法用 <var>X</var> 个参数调用方法“<var>Method name</var>”。
無法以 <var>X</var> 個引數呼叫方法 '<var>Method name</var>'。
لم يتم العثور على Let العام المسمى '<var>X</var>' في النوع '<var>Type Name</var>'. استخدم الدالة 'CallByName' مع 'CallType.Set'.
未找到类型“|2”的公共 Let“|1”。请使用具有“CallType.Set”的“CallByName”函数。
在型別 '|2' 上找不到 Public Let '|1'。請使用具有 'CallType.Set' 的 'CallByName' 函式。
Veřejná procedura Let |1 nebyla v typu |2 nalezena. Použijte funkci CallByName s nastavením CallType.Set.
Offentlig Let '|1' i typen '|2' blev ikke fundet. Brug funktionen 'CallByName' sammen med 'CallType.Set'.
Public Let |1 voor het type |2 is niet gevonden. Gebruik de functie CallByName met CallType.Set.
Public Let '|1' は型 '|2' に見つかりません。'CallType.Set' を伴った 'CallByName' 関数を使用してください。
Finner ikke "Public Let" |1 for typen |2. Bruk funksjonen "CallByName" med "CallType.Set".
Nie odnaleziono elementu Public Let '|1' dla typu '|2'. Użyj funkcji „CallByName” z elementem „CallType.Set”.
'|2' 형식에 Public Let '|1'이(가) 없습니다. 'CallType.Set'과 'CallByName' 함수를 함께 사용하십시오.
Não foi localizado let '|1' público no tipo '|2'. Utilize a função 'CallByName' com 'CallType.Set'.
Public Let '|1' no tipo '|2' não encontrado. Use função 'CallByName' com 'CallType.Set'.
Public Let '<var>X</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' לא נמצא. השתמש בפונקציה 'CallByName' עם 'CallType.Set'.
Public Let '|1' du type '|2' introuvable. Utilisez la fonction 'CallByName' avec 'CallType.Set'.
Public Let '|1' für Typ '|2' wurde nicht gefunden. Verwenden Sie die Funktion 'CallByName' mit 'CallType.Set'.
Impossibile trovare Public Let '|1' sul tipo '|2'. Utilizzare la funzione 'CallByName' con 'CallType.Set'.
Tyypin |2 julkista Let-kohdetta |1 ei löydy. Käytä CallByName-funktiota kohteen CallType.Set kanssa.
Δεν βρέθηκε Public Let '|1' για τον τύπο '|2'. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση 'CallByName' με 'CallType.Set'.
Nem található a(z) „|2” típus nyilvános „Let” utasítása: „|1”. Használja a „CallByName” függvényt a „CallType.Set” beállítással.
Det gick inte att hitta Public Let |1 för typen |2. Använd funktionen CallByName med CallType.Set.
未找到类型“<var>Type Name</var>”的公共 Let“<var>X</var>”。请使用具有“CallType.Set”的“CallByName”函数。
在型別 '<var>Type Name</var>' 上找不到 Public Let '<var>X</var>'。請使用具有 'CallType.Set' 的 'CallByName' 函式。
Общая процедура Let '|1' для типа '|2' не найдена. Используйте функцию CallByName с CallType.Set.
No se pudo encontrar Public Let '|1' en el tipo '|2'. Utilice la función 'CallByName' con 'CallType.Set'.
'|2' türünde Public Let '|1' bulunamadı. 'CallByName' işlevini 'CallType.Set' ile kullanın.
引數 '|1' 的範圍必須介於 -32768 到 65535 之間。
Argumentet '|1' skal være inden for området -32768 til 65535.
参数“|1”必须在 -32768 到 65535 的范围内。
Het argument |1 moet binnen het bereik van -32768 tot 65535 liggen.
参数“<var>X</var>”必须在 -32768 到 65535 的范围内。
引數 '<var>X</var>' 的範圍必須介於 -32768 到 65535 之間。
يجب أن تكون الوسيطة '<var>X</var>' في النطاق من -32768 إلى 65535.
Argument |1 musí být v rozsahu -32 768 až 65 535.
Argumentin |1 on oltava välillä -32 768 - 65 535.
L'argument '|1' doit être compris entre -32 768 et 65 535.
Das Argument '|1' muss im Bereich von -32768 und 65535 liegen.
Το όρισμα '|1' πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιοχή από -32768 έως 65535.
על הארגומנט '<var>X</var>' להיות בטווח שבין -32768 ל- 65535.
A következő argumentum értéke csak -32768 és 65535 között lehet: „|1”.
L'argomento '|1' deve essere compreso tra -32768 e 65535.
引数 '|1' は、-32768 から 65535 までの範囲でなければなりません。
'|1' 인수는 -32768에서 65535 사이의 범위 내에 있어야 합니다.
Argumentet |1 må være innenfor området -32 768 til 65 535.
Argument '|1' musi zawierać się w zakresie od -32768 do 65535.
Argumento '|1' deve estar dentro do intervalo de -32768 a 65535.
O argumento '|1' tem de estar no intervalo -32768 a 65535.
Аргумент '|1' должен находиться в диапазоне от -32768 до 65535.
El argumento '|1' debe estar en el intervalo entre -32768 y 65535.
Argumentet |1 måste vara i intervallet -32768 till 65535.
'|1' bağımsız değişkeni -32768 ile 65535 arasında olmalı.
固定长度字符串的长度不能为零。
固定長度字串的長度不可為零。
Kiinteäpituisen merkkijonon pituus ei voi olla nolla.
La longueur d'une chaîne de longueur fixe ne peut pas être égale à zéro.
Die Länge einer Zeichenfolge von fester Länge darf nicht Null sein.
Το μήκος μιας συμβολοσειράς καθορισμένου μήκους δεν μπορεί να είναι μηδέν.
אורכה של מחרוזת בעלת גודל קבוע אינו יכול להיות אפס.
Rögzített hosszúságú karakterlánc hossza nem lehet nulla.
La lunghezza di una stringa a lunghezza fissa non può essere pari a zero.
固定長文字列の長さを 0 にすることはできません。
고정 길이 문자열의 길이는 0일 수 없습니다.
Lengde på streng med fast lengde kan ikke være null.
Długość ciągu o stałej długości nie może być równa zeru.
Tamanho da seqüência de caracteres de tamanho fixo não pode ser zero.
O comprimento da cadeia de comprimento fixo não pode ser zero.
Длина строки фиксированной длины не может быть нулевой.
La longitud de una cadena con longitud fija no puede ser igual a cero.
Längden för en sträng med fast längd får inte vara noll.
Sabit uzunluklu dizenin uzunluğu sıfır olamaz.
لا يمكن أن يكون طول السلسلة ذات الطول الثابت صفرًا.
固定长度字符串的长度不能为零。
固定長度字串的長度不可為零。
Délka řetězce pevné délky nemůže být rovna nule.
Længden af en streng med fast længde må ikke være nul.
De lengte van een tekenreeks met een vaste lengte kan niet nul zijn.
Caminho '|1' não encontrado.
未找到路径“<var>X</var>”。
找不到路徑 '<var>X</var>'。
لم يتم العثور على المسار '<var>X</var>'.
未找到路径“|1”。
找不到路徑 '|1'。
Cesta |1 nebyla nalezena.
Stien '|1' blev ikke fundet.
Het pad |1 is niet gevonden
Polkua |1 ei löydy.
Le chemin d'accès '|1' est introuvable.
Der Pfad '|1' wurde nicht gefunden.
Δεν βρέθηκε η διαδρομή '|1'.
הנתיב '<var>X</var>' לא נמצא.
A következő elérési út nem található: „|1”.
Percorso '|1' non trovato.
パス '|1' が見つかりません。
경로 '|1'을(를) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke banen |1.
Nie odnaleziono ścieżki '|1'.
O caminho '|1' não foi localizado.
Путь '|1' не найден.
No se encuentra la ruta de acceso '|1'.
Det gick inte att hitta sökvägen |1.
'|1' yolu bulunamadı.
Argumenty VbStrConv.Wide a VbStrConv.Narrow nelze použít pro určené národní prostředí.
VbStrConv.Wide og VbStrConv.Narrow gjelder ikke for de nasjonale innstillingene som er angitt.
W przypadku podanych ustawień regionalnych nie można stosować elementów VbStrConv.Wide i VbStrConv.Narrow.
VbStrConv.Wide および VbStrConv.Narrow は、指定されたロケールに適用できません。
VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow não podem ser aplicados à localidade especificada.
VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow não são aplicáveis à região especificada.
VbStrConv.Wide и VbStrConv.Narrow не могут использоваться для заданных языковых стандартов.
VbStrConv.Wide e VbStrConv.Narrow non possono essere utilizzati con le impostazioni internazionali specificate.
VbStrConv.Wide와 VbStrConv.Narrow는 지정한 로케일에 적용할 수 없습니다.
VbStrConv.Wide och VbStrConv.Narrow kan inte användas för angivet språk.
VbStrConv.Wide y VbStrConv.Narrow no son aplicables a la configuración regional especificada.
VbStrConv.Wide ve VbStrConv.Narrow belirtilen yerel ayara uygulanamaz.
VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow 不适用于指定的区域设置。
VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow 不適用於指定的地區設定。
VbStrConv.Wide وVbStrConv.Narrow غير قابلين للتطبيق على اللغة المحددة.
VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow 不适用于指定的区域设置。
VbStrConv.Wide 和 VbStrConv.Narrow 不適用於指定的地區設定。
VbStrConv.Wide og VbStrConv.Narrow kan ikke anvendes til den angivne landestandard.
VbStrConv.Wide en VbStrConv.Narrow zijn niet van toepassing op de opgegeven landinstelling.
Kohteita VbStrConv.Wide ja VbStrConv.Narrow ei voi käyttää määritetyssä kielessä.
VbStrConv.Wide et VbStrConv.Narrow ne s'appliquent pas aux paramètres régionaux spécifiés.
VbStrConv.Wide und VbStrConv.Narrow sind für das angegebene Gebietsschema nicht anwendbar.
Τα VbStrConv.Wide και VbStrConv.Narrow δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις τοπικές ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί.
VbStrConv.Wide ו- VbStrConv.Narrow אינם ישימים לאזור שצוין.
A VbStrConv.Wide és a VbStrConv.Narrow beállítás nem alkalmazható a megadott nyelvterületi beállításokra.
الوسيطة 'Access' غير صالحة. القيم الصالحة لوضع الإخراج هي 'OpenAccess.Write' و'OpenAccess.Default'.
参数“Access”无效。输出模式的有效值为“OpenAccess.Write”和“OpenAccess.Default”。
Argumentet 'Access' er ikke gyldigt. Gyldige værdier for outputtilstand er 'OpenAccess.Write' og 'OpenAccess.Default'.
引數 'Access' 無效。Output 模式的有效值是 'OpenAccess.Write' 和 'OpenAccess.Default'。
Het argument Access is niet geldig. Geldige waarden voor uitvoermodus zijn OpenAccess.Write en OpenAccess.Default.
L'argument 'Access' n'est pas valide. Les valeurs valides pour le mode Output sont 'OpenAccess.Write' et 'OpenAccess.Default'.
Argument Access není platný. Platnými hodnotami režimu Output jsou hodnoty OpenAccess.Write a OpenAccess.Default.
Argumentti Access ei ole kelvollinen. Output-tilan kelvolliset arvot ovat OpenAccess.Write ja OpenAccess.Default.
Das Argument 'Access' ist nicht gültig. Gültige Werte für den Output-Modus sind 'OpenAccess.Write' und 'OpenAccess.Default'.
Το όρισμα 'Access' δεν είναι έγκυρο. Έγκυρες τιμές για την κατάσταση λειτουργίας Output είναι οι 'OpenAcess.Write' και 'OpenAccess.Default'.
הארגומנט 'Access' אינו חוקי. ערכים חוקיים עבור מצב Output הם 'OpenAccess.Write' ו- 'OpenAccess.Default'.
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Output"-modus er "OpenAccess.Write" og "OpenAccess.Default".
'Access' 인수가 잘못되었습니다. 출력 모드의 올바른 값은 'OpenAccess.Write'와 'OpenAccess.Default'입니다.
引数 'Access' が有効ではありません。Output モードの有効な値は 'OpenAccess.Write' および 'OpenAccess.Default' です。
Argomento 'Access' non valido. I valori validi per la modalità Output sono 'OpenAccess.Write' e 'OpenAccess.Default'.
Az „Access” argumentum érvénytelen. „Output” módban csak a következő értékek használhatók: „OpenAccess.Write” és „OpenAccess.Default”.
Argumento 'Access' inválido. Os valores válidos para o modo Output são 'OpenAccess.Write' e 'OpenAccess.Default'.
O argumento 'Access' não é válido. Os valores válidos para o modo Output são 'OpenAccess.Write' e 'OpenAccess.Default'.
Argument „Access” nie jest prawidłowy. Prawidłowymi wartościami dla trybu Output są „OpenAccess.Write” i „OpenAccess.Default”.
Аргумент 'Access' является недопустимым. Допустимыми значениями для режима Output являются 'OpenAccess.Write' и 'OpenAccess.Default'.
'Access' bağımsız değişkeni geçerli değil. Output modu için geçerli değerler: 'OpenAccess.Write' ve 'OpenAccess.Default'.
El argumento 'Access' no es válido. Los valores válidos para el modo Output son 'OpenAccess.Write' y 'OpenAccess.Default'.
Argumentet Access är ogiltigt. Giltiga värden i Output-läget är OpenAccess.Write och OpenAccess.Default.
参数“Access”无效。输出模式的有效值为“OpenAccess.Write”和“OpenAccess.Default”。
引數 'Access' 無效。Output 模式的有效值是 'OpenAccess.Write' 和 'OpenAccess.Default'。
Le numéro d'erreur doit être compris entre 0 et 65 535.
错误号必须在 0 到 65535 范围内。
يجب أن يكون رقم الخطأ داخل النطاق من 0 إلى 65535.
Het foutnummer moet binnen het bereik van 0 tot 65535 liggen.
Fejlnummeret skal være inden for området 0 til 65535.
Číslo chyby musí být v rozsahu 0 až 65535.
エラー番号は 0 から 65535 の範囲でなければなりません。
Il numero di errore deve essere compreso tra 0 e 65535.
Ο αριθμός σφάλματος πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιοχή από 0 έως 65535.
Die Fehlernummer muss im Bereich von 0 bis 65535 liegen.
על מספר שגיאה להיות בטווח שבין 0 ל- 65535.
錯誤代碼的範圍必須介於 0 到 65535 之間。
A hibaszám csak 0 és 65535 között lehet.
Virheen numeron on oltava välillä 0 - 65 535.
Numer błędu musi należeć do zakresu od 0 do 65535.
El número de errores debe estar en el intervalo entre 0 y 65535.
Nº de erro deve estar entre o intervalo de 0 a 65535.
O número do erro tem de estar no intervalo de 0 a 65535.
오류 번호는 0에서 65535 사이의 범위 내에 있어야 합니다.
Feilnummeret må være innenfor området 0 til 65 535.
Номер ошибки должен находиться в диапазоне от 0 до 65535.
Hata numarası 0 ile 65535 arasında olmalıdır.
Felnumret måste vara i intervallet 0 till 65535.
错误号必须在 0 到 65535 范围内。
錯誤代碼的範圍必須介於 0 到 65535 之間。
See catalog page for all messages.