The service
Messages on page
لا يمكن تحويل الوسيطة '<var>X</var>' إلى النوع 'Date'.
无法将参数“|1”转换为类型“Date”。
引數 '|1' 無法轉換為 'Date' 型別。
Argument |1 nelze převést na typ Date.
Argumentet '|1' kan ikke konverteres til typen 'Date'.
Het argument |1 kan niet worden geconverteerd naar het type Date.
Argumenttia |1 ei voi muuntaa tyypiksi Date.
L'argument '|1' ne peut pas être converti en type 'Date'.
Das Argument |1 kann nicht in den Typ 'Date' umgewandelt werden.
Το όρισμα '|1' δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο 'Date'.
אין אפשרות להמיר את הארגומנט '<var>X</var>' לסוג 'Date'.
A következő argumentum nem konvertálható „Date” típusra: „|2”.
Impossibile convertire l'argomento '|1' nel tipo 'Date'.
引数 '|1' を型 'Date' に変換することはできません。
'|1' 인수를 'Date' 형식으로 변환할 수 없습니다.
Argumentet |1 kan ikke konverteres til typen "Date".
Nie można przekonwertować argumentu '|1' na typ „Date”.
Argumento '|1' não pode ser convertido no tipo 'Date'.
O argumento '|1' não pode ser convertido para o tipo 'Date'.
Невозможно привести аргумент '|1' к типу Date.
El argumento '|1' no se puede convertir en el tipo 'Date'.
Det går inte att konvertera argumentet |1 till typen Date.
'|1' bağımsız değişkeni 'Date' türüne dönüştürülemez.
参数“<var>X</var>”无法转换为类型“Date”。
引數 '<var>X</var>' 無法轉換為型別 'Date'。
Kohteita VbStrConv.Katakana ja VbStrConv.Hiragana ei voi yhdistää.
Impossible de combiner VbStrConv.Katakana et VbStrConv.Hiragana.
VbStrConv.Katakana und VbStrConv.Hiragana können nicht kombiniert werden.
Τα VbStrConv.Katakana και VbStrConv.Hiragana δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν.
לא ניתן לצרף VbStrConv.Katakana ו- VbStrConv.Hiragana.
A VbStrConv.Katakana és a VbStrConv.Hiragana beállítás nem használható egyszerre.
Impossibile utilizzare contemporaneamente VbStrConv.Katakana e VbStrConv.Hiragana.
VbStrConv.Katakana と VbStrConv.Hiragana を組み合わせることはできません。
VbStrConv.Katakana와 VbStrConv.Hiragana는 함께 사용할 수 없습니다.
VbStrConv.Katakana og VbStrConv.Hiragana kan ikke kombineres.
Nie można łączyć elementów VbStrConv.Katakana i VbStrConv.Hiragana.
VbStrConv.Katakana e VbStrConv.Hiragana não podem ser combinados.
VbStrConv.Katakana e VbStrConv.Hiragana não podem estar combinados.
VbStrConv.Katakana и VbStrConv.Hiragana не могут использоваться вместе.
No se pueden combinar VbStrConv.Katakana y VbStrConv.Hiragana.
Det går inte att kombinera VbStrConv.Katakana och VbStrConv.Hiragana.
VbStrConv.Katakana ve VbStrConv.Hiragana birleştirilemez.
لا يمكن ضم VbStrConv.Katakana وVbStrConv.Hiragana.
不能组合 VbStrConv.Katakana 和 VbStrConv.Hiragana。
無法合併 VbStrConv.Katakana 和 VbStrConv.Hiragana。
Argumenty VbStrConv.Katakana a VbStrConv.Hiragana nelze kombinovat.
VbStrConv.Katakana og VbStrConv.Hiragana kan ikke kombineres.
VbStrConv.Katakana en VbStrConv.Hiragana kunnen niet worden gecombineerd.
不能组合 VbStrConv.Katakana 和 VbStrConv.Hiragana。
無法合併 VbStrConv.Katakana 和 VbStrConv.Hiragana。
لا يمكن تسمية الفئات المدارة المشتقة من إحدى فئات COM متأخرة.
不能以晚期绑定方式调用从 COM 类派生的托管类。
衍生自 COM 類別的 Managed 類別無法稱為晚期繫結。
Pro spravované třídy odvozené od třídy COM nelze použít volání s pozdní vazbou.
De forvaltede klasser, der er afledt af en COM-klasse, kan ikke kaldes med sen binding.
Beheerde klassen die zijn afgeleid van een COM-klasse kunnen niet laat gebonden worden aangeroepen
COM-luokasta johdettuja hallittuja luokkia ei voi kutsua myöhäisessä sidonnassa.
Les classes managées dérivées d'une classe COM ne peuvent pas être appelées à liaison tardive.
Verwaltete Klassen, die von einer COM-Klasse abgeleitet sind, können nicht als spätgebunden aufgerufen werden.
Οι διαχειριζόμενες κλάσεις που προέρχονται από μια κλάση COM δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με καθυστέρηση.
לא ניתן לקרוא למחלקות מנוהלות שנגזרו ממחלקת COM באיגוד מאוחר.
COM-osztályból származó felügyelt osztályok nem hívhatók késői kötéssel.
Le classi gestite derivate da una classe COM non possono essere chiamate ad associazione tardiva.
COM クラスから派生したマネージ クラスは、遅延バインドされた呼び出しはできません。
COM 클래스에서 파생된 관리되는 클래스는 런타임에 바인딩된 호출을 할 수 없습니다.
Forvaltede klasser avledet fra en COM-klasse kan ikke kalles med sen binding.
Klasy zarządzane pochodzące od klasy COM nie mogą być wywoływane z późnym wiązaniem.
Classes gerenciadas derivadas de uma classe COM não podem ser chamadas de limite atrasado.
As classes administradas, derivadas de uma classe COM, não podem ser chamadas de ligação tardia.
Управляемые классы, производные от класса COM, не могут вызываться с отложенной привязкой.
No se pueden realizar llamadas enlazadas en tiempo de ejecución a clases administradas derivadas de una clase COM.
Sena bundna anrop kan inte utföras för hanterade klasser som har härletts från en COM-klass.
Bir COM sınıfından türetilen yönetilen sınıflar, geç bağlı olarak çağrılamaz.
不能以后期绑定方式调用从 COM 类派生的托管类。
衍生自 COM 類別的 Managed 類別無法稱為晚期繫結。
الملف غير مفتوح للوصول للقراءة.
Der er ikke læseadgang til filen.
Het bestand is niet geopend voor leestoegang.
Die Datei ist nicht für Lesezugriff geöffnet.
Tiedostoa ei ole avattu lukua varten.
文件未打开,无法进行读访问。
Soubor není otevřen pro čtení.
檔案未開放讀取。
Το αρχείο δεν έχει ανοιχθεί για ανάγνωση.
ファイルは読み取り用に開かれていません。
A fájl nem olvasási hozzáférésre van megnyitva.
Filen har inte öppnats med läsrättigheter.
Il file non è aperto per l'accesso in lettura.
Файл невозможно открыть с доступом на чтение.
Le fichier n'est pas ouvert pour un accès en lecture.
읽기 권한으로 파일을 열 수 없습니다.
הקובץ לא נפתח לגישת קריאה.
Filen er ikke åpnet for lesetilgang.
Plik nie został otwarty z prawem do odczytu.
O ficheiro não é aberto para acesso de leitura.
El archivo no está abierto para acceso de lectura.
Arquivo não está aberto para acesso de leitura.
Dosya okuma erişimi için açılmadı.
文件未打开,无法进行读访问。
檔案未開放讀取。
'VBFixedArrayAttribute' 的引數無效。
وسيطات 'VBFixedArrayAttribute' غير صالحة.
“VBFixedArrayAttribute”的参数无效。
Os argumentos para 'VBFixedArrayAttribute' não são válidos.
VBFixedArrayAttribute-argumentit eivät ole kelvollisia.
Gli argomenti di 'VBFixedArrayAttribute' non sono validi.
Τα ορίσματα του 'VBFixedArrayAttribute' δεν είναι έγκυρα.
'VBFixedArrayAttribute' に対する引数が有効ではありません。
'VBFixedArrayAttribute'에 대한 인수가 잘못되었습니다.
Argumenty atributu VBFixedArrayAttribute nejsou platné.
Argumenter for "VBFixedArrayAttribute" er ikke gyldige.
'VBFixedArrayAttribute' için geçirilen bağımsız değişkenler geçerli değil.
Недопустимые аргументы для VBFixedArrayAttribute.
Argumenten för VBFixedArrayAttribute är ogiltiga.
Argumente zu 'VBFixedArrayAttribute' sind ungültig.
De argumenten voor VBFixedArrayAttribute zijn niet geldig.
Les arguments pour 'VBFixedArrayAttribute' ne sont pas valides.
ארגומנטים ל- 'VBFixedArrayAttribute' אינם חוקיים.
A „VBFixedArrayAttribute” konstruktor argumentumai érvénytelenek.
Argumentos para 'VBFixedArrayAttribute' não são válidos.
Los argumentos de 'VBFixedArrayAttribute' no son válidos.
Argumenty dla elementu „VBFixedArrayAttribute” nie są prawidłowe.
Argumenterne til 'VBFixedArrayAttribute' er ikke gyldige.
“VBFixedArrayAttribute”的参数无效。
'VBFixedArrayAttribute' 的引數無效。
Argument „Access” nie jest prawidłowy. Prawidłowymi wartościami dla trybu Input są „OpenAccess.Read” i „OpenAccess.Default”.
'Access' 인수가 잘못되었습니다. 입력 모드의 올바른 값은 'OpenAccess.Read'와 'OpenAccess.Default'입니다.
O argumento 'Access' não é válido. Os valores válidos para o modo Input são 'OpenAccess.Read' e 'OpenAccess.Default'.
"Access"-argumentet er ikke gyldig. Gyldige verdier for "Input"-modus er "OpenAccess.Read" og "OpenAccess.Default".
El argumento 'Access' no es válido. Los valores válidos para el modo Input son 'OpenAccess.Read' y 'OpenAccess.Default'.
Аргумент 'Access' является недопустимым. Допустимыми значениями для режима Input являются 'OpenAccess.Read' и 'OpenAccess.Default'.
Argomento 'Access' non valido. I valori validi per la modalità Input sono 'OpenAccess.Read' e 'OpenAccess.Default'.
Argumentti Access ei ole kelvollinen. Input-tilan kelvolliset arvot ovat OpenAccess.Read ja OpenAccess.Default.
L'argument 'Access' n'est pas valide. Les valeurs valides pour le mode Input sont 'OpenAccess.Read' et 'OpenAccess.Default'.
הארגומנט 'Access' אינו חוקי. ערכים חוקיים למצב Input הם 'OpenAccess.Read' ו- 'OpenAccess.Default'.
Das Argument 'Access' ist nicht gültig. Gültige Werte für den Input-Modus sind 'OpenAccess.Read' und 'OpenAccess.Default'.
Az „Access” argumentum érvénytelen. „Input” módban csak a következő értékek használhatók: „OpenAccess.Read” és „OpenAccess.Default”.
引数 'Access' が有効ではありません。Input モードの有効な値は、'OpenAccess.Read' および 'OpenAccess.Default' です。
Το όρισμα 'Access' δεν είναι έγκυρο. Έγκυρες τιμές για την κατάσταση λειτουργίας Input είναι οι 'OpenAcess.Read' και 'OpenAccess.Default'.
Argumento 'Access' inválido. Os valores válidos para o modo Input são 'OpenAccess.Read' e 'OpenAccess.Default'.
Argument Access není platný. Platnými hodnotami režimu Input jsou hodnoty OpenAccess.Read a OpenAccess.Default.
参数“Access”无效。输入模式的有效值为“OpenAccess.Read”和“OpenAccess.Default”。
引數 'Access' 無效。Input 模式的有效值是 'OpenAccess.Read' 和 'OpenAccess.Default'。
الوسيطة 'Access' غير صالحة. القيم الصالحة لوضع الإدخال هي 'OpenAccess.Read' و'OpenAccess.Default'.
Het argument Access is niet geldig. Geldige waarden voor de invoermodus zijn OpenAccess.Read en OpenAccess.Default.
Argumentet 'Access' er ikke gyldigt. Gyldige værdier for inputtilstand er 'OpenAccess.Read' og 'OpenAccess.Default'.
Argumentet Access är ogiltigt. Giltiga värden i Input-läget är OpenAccess.Read och OpenAccess.Default.
'Access' bağımsız değişkeni geçerli değil. Input modu için geçerli değerler: 'OpenAccess.Read' ve 'OpenAccess.Default'.
参数“Access”无效。输入模式的有效值为“OpenAccess.Read”和“OpenAccess.Default”。
引數 'Access' 無效。Input 模式的有效值是 'OpenAccess.Read' 和 'OpenAccess.Default'。
لا يمكن حذف الملف '<var>File Name</var>' لأنه مفتوح.
文件“|1”已打开,因此无法删除。
由於檔案 '|1' 已開啟,所以無法刪除。
Soubor |1 nelze odstranit, protože je otevřený.
Filen '|1' kan ikke slettes, fordi den er åben.
Het bestand |1 kan niet worden verwijderd omdat het is geopend.
Tiedostoa |1 ei voi poistaa, koska se on avoinna.
Impossible de supprimer le fichier '|1', car il est ouvert.
Die Datei '|1' kann nicht gelöscht werden, da sie geöffnet ist.
Το αρχείο '|1' δεν μπορεί να διαγραφεί διότι είναι ανοικτό.
לא ניתן למחוק את הקובץ '<var>File Name</var>' מאחר שהוא פתוח.
A következő fájl nem törölhető, mert meg van nyitva: „|1”.
File '|1' aperto. Impossibile eliminarlo.
ファイル '|1' は開いているため、削除できません。
'|1' 파일은 열려 있으므로 삭제할 수 없습니다.
Filen |1 kan ikke slettes fordi den er åpen.
Nie można usunąć pliku '|1', ponieważ jest on otwarty.
Arquivo '|1' não pode ser excluído porque está aberto.
O ficheiro '|1' não pode ser eliminado porque está aberto.
Не удается удалить файл '|1', т.к. он открыт.
No se puede eliminar el archivo '|1' porque está abierto.
Det går inte att ta bort filen |1 eftersom den används.
'|1' dosyası açık olduğundan silinemez.
文件“<var>File Name</var>”已打开,因此无法删除。
由於檔案 '<var>File Name</var>' 已開啟,所以無法刪除。
'|1' bağımsız değişkeni sıfırdan büyük veya -1 değerine eşit olmalıdır.
El valor del argumento '|1' debe ser mayor que 0 o igual a -1.
Argumentet |1 måste vara större än 0 eller lika med -1.
Аргумент '|1' должен быть больше 0 или равен -1.
Argumento '|1' deve ser maior que 0 ou igual a -1.
Το όρισμα '|1' πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0 ή ίσο με -1.
L'argomento '|1' deve essere maggiore di zero o uguale a -1.
Argument '|1' musi być większy od 0 lub równy -1.
引数 '|1' は 0 より大きいか、または -1 でなければなりません。
על הארגומנט '<var>X</var>' להיות גדול מ- 0 או שווה ל- -1.
A következő argumentum értéke csak nullánál nagyobb vagy -1 lehet: „|1”.
'|1' 인수는 0보다 크거나 -1이어야 합니다.
O argumento '|1' tem de ser superior a 0 ou igual a -1.
Argumentet |1 må være større enn 0 eller lik -1.
يجب أن تكون الوسيطة '<var>X</var>' أكبر من 0 أو مساوية لـ -1.
参数“|1”必须大于 0 或等于 -1。
引數 '|1' 必須大於 0 或等於 -1。
Argument |1 musí být větší než 0 nebo roven -1.
Argumentet '|1' skal være større end 0 eller lig med -1.
Het argument |1 moet groter zijn dan 0 of gelijk zijn aan -1.
Argumentin |1 arvon on oltava suurempi kuin 0 tai yhtä suuri kuin -1.
L'argument '|1' doit être supérieur à 0 ou égal à -1.
Das Argument '|1' muss größer als 0 oder gleich -1 sein.
参数“<var>X</var>”必须大于 0 或等于 -1。
引數 '<var>X</var>' 必須大於 0 或等於 -1。
'ReDim' 只能變更最右側的維度。
يمكن من خلال 'ReDim' تغيير البعد الموجود في أقصى اليسار فقط.
ReDim kan alleen de uiterst rechtse dimensie wijzigen.
'ReDim' kan kun ændre dimensionen længst til højre.
“ReDim”只能更改最右边的维度。
Příkaz ReDim může měnit pouze rozměr nejvíce vpravo.
'ReDim' yalnızca en sağdaki boyutu değiştirebilir.
'ReDim' sólo puede cambiar la dimensión situada más a la derecha.
ReDim kan endast ändra dimensionen längst till höger.
'ReDim' só pode alterar a dimensão mais à direita.
'ReDim'으로는 맨 오른쪽 차원만 변경할 수 있습니다.
'ReDim' só pode alterar a dimensão à direita.
ל- 'ReDim' יש אפשרות לשנות את המימד הימני ביותר בלבד.
"ReDim" kan bare endre dimensjonen lengst til høyre.
ReDim может изменять только крайнее правое измерение.
'ReDim' può modificare solo la prima dimensione a destra.
Element „ReDim” może zmienić tylko ostatni wymiar z prawej strony.
Το 'ReDim' μπορεί να αλλάξει μόνο την πρώτη από δεξιά διάσταση.
ReDim voi muuttaa vain oikeanpuoleisinta dimensiota.
'Redim' kann nur die Dimension ganz rechts ändern.
'ReDim' ne peut changer que la dimension la plus à droite.
'ReDim' では最も右にある次元のみ変更できます。
A „ReDim” utasítással csak a jobb szélső dimenzió változtatható meg.
“ReDim”只能更改最右边的维度。
'ReDim' 只能變更最右側的維度。
参数“NPer”必须大于零。
Het argument NPer moet groter zijn dan nul.
引數 'NPer' 必須大於零。
يجب أن تكون الوسيطة 'NPer' أكبر من الصفر.
Argument NPer musí být větší než nula.
Argumentet 'NPer' skal være større end nul.
L'argument 'NPer' doit être supérieur à zéro.
Argumentin NPer on oltava suurempi kuin nolla.
Das Argument 'NPer' muss größer als Null sein.
Το όρισμα 'NPer' πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός.
引数 'NPer' は 0 より大きくなければなりません。
Аргумент NPer должен быть больше нуля.
על הארגומנט 'NPer' להיות גדול מאפס.
L'argomento 'NPer' deve essere maggiore di zero.
'NPer' 인수는 0보다 커야 합니다.
O argumento 'NPer' tem de ser superior a zero.
Argumentet "NPer" må være større enn null.
Argumentet NPer måste vara större än noll.
El argumento 'NPer' debe ser mayor que cero.
Argument „NPer” musi być większy od zera.
Argumento 'NPer' deve ser maior que zero.
'NPer' bağımsız değişkeni sıfırdan büyük olmalıdır.
Az „NPer” argumentum értéke csak nullánál nagyobb lehet.
参数“NPer”必须大于零。
引數 'NPer' 必須大於零。
See catalog page for all messages.