The service
Messages on page
تعذر إعادة التسمية باسم محرك أقراص مختلف.
Při přejmenování nelze zadat jinou jednotku.
Det er ikke muligt at omdøbe til et andet drev.
无法用不同的驱动器重命名。
無法以不同的磁碟重新命名。
Kan geen naam van een ander station opgeven.
Impossible de renommer avec un lecteur différent.
Nimeäminen uudelleen eri asemassa ei onnistu.
다른 드라이브로 이름을 바꿀 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η μετονομασία με διαφορετική μονάδα δίσκου.
אין אפשרות לשנות שם עם כונן אחר.
A fájl nem nevezhető át másik meghajtón levő fájlnévre.
Das Umbenennen mit einem anderen Laufwerk ist nicht möglich.
Impossibile rinominare con unità diversa.
ディスク名は変更できません。
Kan ikke endre navn med annen stasjon.
Farklı sürücüde olacak şekilde yeniden adlandırılamaz.
Não é possível mudar o nome com uma unidade diferente.
No se puede cambiar el nombre con una unidad de disco diferente.
Невозможно переименовать с указанием другого диска.
Nie można zmienić nazwy na inny dysk.
Não é possível renomear com unidade diferente.
Det går inte att byta namn på filen på en annan enhet.
无法用不同的驱动器重命名。
無法以不同的磁碟重新命名。
磁盘未准备好。
Schijf is niet gereed.
Disken er ikke klar.
磁碟未就緒。
القرص غير جاهز.
Disk není připraven.
Levy ei ole valmis.
Disque non prêt.
Ο δίσκος δεν είναι έτοιμος.
Das Laufwerk ist nicht bereit.
디스크가 준비되지 않았습니다.
הדיסק אינו מוכן.
Disco non pronto.
Disco não está pronto.
A lemez nem üzemkész.
Disken er ikke klar.
Dysk nie jest gotowy.
ディスクが準備されていません。
Disken är inte tillgänglig.
Disco no preparado.
O disco não está preparado.
Диск не готов.
Disk hazır değil.
磁盘未准备好。
磁碟未就緒。
权限被拒绝。
Oprávnění byla odepřena.
الإذن مرفوض.
使用權限遭拒。
Adgang blev nægtet.
Käyttö estetty.
Autorizzazione negata.
Berechtigung verweigert.
Machtiging is geweigerd.
Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.
사용 권한이 거부되었습니다.
Az engedély megtagadva.
Ingen tilgang.
ההרשאה נדחית.
Permissão negada.
アクセス許可は拒否されました。
Autorisation refusée.
Permiso denegado.
İzin reddedildi.
Permissão negada.
Åtkomst nekad.
В разрешении отказано.
Odmowa uprawnień.
权限被拒绝。
使用權限遭拒。
Немає дозволу.
Pristup zabranjen.
Dovoljenje zavrnjeno.
ไม่อนุญาต
Prístup bol odmietnutý.
Luba ei antud.
Atļauja liegta.
Dozvola uskraćena.
Teisės nesuteiktos.
Permisiune refuzată.
Отказано е разрешение.
设备不可用。
裝置無法使用。
Zařízení není k dispozici.
Enheden er ikke tilgængelig.
Apparaat is niet beschikbaar.
Laite ei ole käytettävissä.
Périphérique non disponible.
Das Gerät ist nicht verfügbar.
Η συσκευή δεν είναι διαθέσιμη.
ההתקן לא זמין.
Az eszköz nem érhető el.
Periferica non disponibile.
デバイスが準備されていません。
사용할 수 없는 장치입니다.
Enheten er utilgjengelig.
Urządzenie niedostępne.
Dispositivo indisponível.
Dispositivo indisponível.
Устройство недоступно.
Dispositivo no disponible.
Enheten är inte tillgänglig.
Aygıt kullanılamıyor.
الجهاز غير متوفر.
设备不可用。
裝置無法使用。
هناك ملفات كثيرة جداً.
文件太多。
檔案太多。
Příliš mnoho souborů
Der er for mange filer.
Te veel bestanden.
Liian monta tiedostoa.
Trop de fichiers.
Zu viele Dateien.
Πάρα πολλά αρχεία.
קבצים רבים מדי.
Túl sok fájl.
Troppi file.
ファイルの数が多すぎます。
파일이 너무 많습니다.
For mange filer.
Za dużo plików.
Nº excessivo de arquivos.
Demasiados ficheiros.
Недопустимо большое число файлов.
Demasiados archivos.
För många öppna filer.
Çok fazla sayıda dosya.
文件太多。
檔案太多。
إدخال بعد نهاية الملف.
输入超出文件尾。
輸入超過檔案結尾。
Vstup za koncem souboru
Input efter filens slutning.
Invoer voorbij het einde van het bestand.
Syöte tiedoston lopun jälkeen.
L'entrée dépasse la fin du fichier.
Eingabe hinter Dateiende.
Είσοδος μετά το τέλος του αρχείου.
קלט מעבר לסוף הקובץ.
Bemenet a fájl vége után.
Input oltre la fine del file.
ファイルにこれ以上データがありません。
입력(값)이 파일의 끝을 넘습니다.
Inndata etter slutten på filen.
Próba zapisu poza końcem pliku.
Entrada passou do final do arquivo.
Foi ultrapassado o fim do ficheiro.
Ввод за концом файла.
Se sobrepasó el final del archivo.
Det går inte att läsa efter filslut.
Dosya sonunun ötesinde giriş.
输入超出文件尾。
輸入超過檔案結尾。
رقم سجل غير صالح.
错误的记录号。
不正確的資料錄數目。
Chybné číslo záznamu
Ugyldigt nummer på post.
Ongeldig recordnummer.
Virheellinen tietuenumero.
Numéro d'enregistrement incorrect.
Ungültige Datensatznummer.
Εσφαλμένος αριθμός εγγραφής.
מספר רשומות שגוי.
Hibás rekordszám.
Numero di record non valido.
レコード番号が正しくありません。
레코드 개수가 잘못되었습니다.
Ugyldig postnummer.
Zły numer rekordu.
Nº de registro inválido.
Número de registo incorrecto.
Неверный номер записи.
Número de registro incorrecto.
Felaktigt postnummer.
Hatalı kayıt numarası.
错误的记录号。
不正確的資料錄數目。
القرص ممتلئ.
磁盘已满。
磁碟已滿。
Disk je plný.
Disken er fuld.
De schijf is vol.
Levy on täynnä.
Disque plein.
Der Datenträger ist voll.
Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο δίσκο.
הדיסק מלא.
A lemez megtelt.
Disco pieno.
ディスクの空き容量が不足しています。
디스크가 꽉 찼습니다.
Disken er full.
Dysk zapełniony.
Disco cheio.
Disco cheio.
Диск заполнен.
Disco lleno.
Slut på diskutrymme.
Disk dolu.
磁盘已满。
磁碟已滿。
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός προγράμματος εγκατάστασης για ένα σύστημα ή ένα PerformanceCategory χωρίς δυνατότητα επέκτασης.
Sie können keinen Installer für ein System oder eine nicht erweiterbare PerformanceCategory erstellen.
Impossibile creare un programma di installazione per un sistema o per una PerformanceCategory non estendibile.
시스템 또는 확장할 수 없는 PerformanceCategory의 설치 관리자를 만들 수 없습니다.
Nie można utworzyć instalatora dla systemu lub nierozszerzalnego elementu PerformanceCategory.
Du kan ikke opprette et installasjonsprogram for et system eller en PerformanceCategory som ikke finnes.
システム、または拡張できない PerformanceCategory 用のインストーラを作成できません。
Você não pode criar um instalador para um sistema ou PerformanceCategory não-extensível.
Det går inte att skapa ett installationsprogram för ett system eller en PerformanceCategory som inte kan utökas.
No se puede crear un instalador para un sistema o PerformanceCategory no extensible.
Невозможно создать программу установки для системы с несуществующей категорией PerformanceCategory.
Não é possível criar um programa de instalação para um sistema ou PerformanceCategory não extensível.
אין באפשרותך ליצור מתקין עבור מערכת או PerformanceCategory שאינו ניתן להרחבה.
Vous ne pouvez pas créer un programme d'installation pour un système ou un PerformanceCategory non extensible.
Järjestelmälle tai PerformanceCategory-kohteelle, jota ei voi laajentaa, ei voi luoda asennusohjelmaa.
Nem hozhat létre telepítőt rendszerhez vagy nem létező PerformanceCategory számára.
Er kan geen installatiefunctie worden gemaakt voor een systeem of een niet-uitbreidbare PerformanceCategory.
Sistem veya genişletilemez PerformanceCategory için yükleyici oluşturamazsınız.
لا يمكن إنشاء مُثبّت لنظام أو PerformanceCategory غير قابل للتوسعة.
无法为系统或不可扩展的 PerformanceCategory 创建安装程序。
您無法為系統或不可延伸的 PerformanceCategory 建立安裝程式。
Pro systém nebo nerozšiřitelnou kategorii PerformanceCategory nelze vytvořit instalační službu.
Du kan ikke oprette et installationsprogram for et system eller for en PerformanceCategory, der ikke kan udvides.
无法为系统或不可扩展的 PerformanceCategory 创建安装程序。
您無法為系統或不可延伸的 PerformanceCategory 建立安裝程式。
在初始化安装时发生异常:<var>X</var>:<var>Y</var>。
當初始化安裝時發生例外狀況:<var>X</var>: <var>Y</var>。
Der opstod en undtagelse under initialisering af installationen:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Při inicializaci instalace došlo k výjimce:<var>X</var>: <var>Y</var>
Er is een uitzondering opgetreden bij het initialiseren van de installatie:<var>X</var>: <var>Y</var>.
حدث استثناء أثناء بدء التثبيت:<var>X</var> <var>Y</var>.
Poikkeus alustettaessa asennusta:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Beim Initialisieren der Installation ist eine Ausnahme aufgetreten:<var>X</var>: <var>Y</var>
Une exception s'est produite lors de l'initialisation de l'installation :<var>X</var>: <var>Y</var>.
Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά την προετοιμασία της εγκατάστασης:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Kivétel történt a következő telepítés inicializálásakor:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Ocorreu uma excepção ao inicializar a instalação:<var>X</var>: <var>Y</var>.
אירע חריג בעת אתחול ההתקנה:<var>X</var>: <var>Y</var>.
インストールを初期化中に例外が発生しました :<var>X</var>: <var>Y</var>
Wystąpił wyjątek podczas inicjowania instalacji:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Eccezione durante l'inizializzazione dell'installazione:<var>X</var>: <var>Y</var>.
설치를 초기화하는 동안 예외가 발생했습니다.<var>X</var>: <var>Y</var>
Ocorreu uma exceção ao inicializar a instalação:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Ett undantag inträffade vid initieringen av installationen:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Det oppstod et unntak under initialisering av installasjonen:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Excepción al inicializar la instalación:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Возникло исключение при инициализации установки:<var>X</var>: <var>Y</var>.
Yükleme başlatılırken özel durum oluştu:<var>X</var>: <var>Y</var>.
在初始化安装时发生异常:<var>X</var>: <var>Y</var>。
當初始化安裝時發生例外狀況:<var>X</var>: <var>Y</var>
See catalog page for all messages.