The service
Messages on page
Egenskaberne Log og Source skal indstilles i EventLog, hvis der skal oprettes et installationsprogram.
Chcete-li vytvořit instalační službu, musíte nastavit vlastnosti Log a Source objektu Eventlog.
必須在 Eventlog 上設定 Log 和 Source 屬性以建立安裝程式。
Οι ιδιότητες Log και Source πρέπει να οριστούν στο Eventlog για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εγκατάστασης.
Az Eventlog összetevőnél be kell állítani a Log és a Source tulajdonságot a telepítő létrehozásához.
De eigenschappen Log en Source moeten worden ingesteld op Eventlog om een installatiefunctie te maken.
Eventlog-kohteen Log- ja Source-ominaisuudet on määritettävä asennusohjelman luomista varten.
Les propriétés Log et Source doivent être définies sur Eventlog pour créer un programme d'installation.
インストーラを作成するには Log および Source プロパティを Eventlog で設定しなければなりません。
יש להגדיר את המאפיינים Log ו- Source ב- Eventlog כדי ליצור מתקין.
Egenskapene Log og Source må angis i Eventlog for å opprette en Installer.
Per creare un programma di installazione, le proprietà Log e Source devono essere impostate su Eventlog.
Die Protokoll- und Quelleigenschaften müssen im Ereignisprotokoll festgelegt werden, um einen Installer zu erstellen.
설치 관리자를 만들려면 Eventlog에 Log 및 Source 속성을 설정해야 합니다.
Właściwości Log i Source muszą mieć wartość Eventlog, aby utworzyć instalatora.
Propriedades Log e Source devem ser definidas no Eventlog para criar um instalador.
Debe establecer las propiedades Log y Source en Eventlog para crear un instalador.
As propriedades Log e Source têm de ser definidas no Eventlog para criar um programa de instalação.
Для создания программы установки следует приписать к Eventlog свойства Log и Source.
Yükleyici oluşturmak için EventLog içindeki Log ve Source özellikleri ayarlanmalıdır.
Logg- och källegenskaperna måste anges i händelseloggen när ett installationsprogram skapas.
يجب تعيين الخاصيتين Log وSource في سجل الأحداث لإنشاء مُثبّت.
必须对 Eventlog 设置 Log 和 Source 属性才能创建安装程序。
必须对 EventLog 设置 Log 和 Source 属性才能创建安装程序。
必須在 EventLog 上設定 Log 和 Source 屬性才能建立安裝程式。
La phase de validation est terminée.
Varausvaihe onnistui.
Bekræftelsesfasen er fuldført.
اكتملت مرحلة "الحجز" بنجاح.
已經成功完成認可階段。
Potvrzovací fáze byla úspěšně dokončena.
De Commit-fase is voltooid.
“提交”阶段已成功完成。
Die Commit-Phase wurde abgeschlossen.
Η φάση "Ολοκλήρωση" ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
השלב Commit הושלם בהצלחה.
A véglegesítési fázis sikeresen befejeződött.
Fase di commit completata.
コミット段階が正常に終了しました。
Commit 단계가 완료되었습니다.
Commit-fasen ble fullført.
Faza rezerwacji została ukończona pomyślnie.
Fase de confirmação foi concluída com êxito.
A fase de confirmação foi concluída com êxito.
Этап фиксации выполнен успешно.
La fase de confirmación finalizó correctamente.
Allokeringsfasen slutfördes.
Tamamlama aşaması başarıyla tamamlandı.
“提交”阶段已成功完成。
已經成功完成認可階段。
تثبيت التجميع '<var>Assembly Name </var>'.
正在安装程序集“<var>Assembly Name </var>”。
正在安裝組件 '<var>Assembly Name </var>'。
Instalace sestavení <var>Assembly Name </var>
Installerer assemblyen '<var>Assembly Name </var>'.
Assembly <var>Assembly Name </var> wordt geïnstalleerd.
Asennetaan kokoonpanoa <var>Assembly Name </var>.
Installation de l'assembly '<var>Assembly Name </var>'.
Assembly '<var>Assembly Name </var>' wird installiert.
Εγκατάσταση της συγκρότησης '<var>Assembly Name </var>'.
מתקין הרכבה '<var>Assembly Name </var>'.
A(z) „<var>Assembly Name </var>” kódösszetevő telepítése.
Installazione dell'assembly '<var>Assembly Name </var>' in corso...
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' をインストールしています。
어셈블리 '<var>Assembly Name </var>'을(를) 설치하고 있습니다.
Installerer samlingen <var>Assembly Name </var>.
Instalowanie zestawu '<var>Assembly Name </var>'.
Instalando o conjunto de módulos (assembly) '<var>Assembly Name </var>'.
A instalar a assemblagem '<var>Assembly Name </var>'.
Выполняется установка сборки '<var>Assembly Name </var>'.
Instalando ensamblado '<var>Assembly Name </var>'.
Installerar sammansättningen <var>Assembly Name </var>.
正在安装程序集“<var>Assembly Name </var>”。
正在安裝組件 '<var>Assembly Name </var>'。
'<var>Assembly Name </var>' derlemesi yükleniyor.
الملف <var>File Name</var> غير موجود.
文件 <var>File Name</var> 不存在。
Soubor <var>File Name</var> neexistuje.
Filen <var>File Name</var> findes ikke.
Bestand <var>File Name</var> bestaat niet.
Tiedostoa <var>File Name</var> ei ole.
Le fichier <var>File Name</var> n'existe pas.
Die Datei <var>File Name</var> ist nicht vorhanden.
Το αρχείο <var>File Name</var> δεν υπάρχει.
הקובץ <var>File Name</var> אינו קיים.
A fájl (<var>File Name</var>) nem létezik.
Il file <var>File Name</var> non esiste.
ファイル <var>File Name</var> は存在しません。
<var>File Name</var> 파일이 없습니다.
Filen <var>File Name</var> finnes ikke.
Plik <var>File Name</var> nie istnieje.
Arquivo <var>File Name</var> inexistente.
O ficheiro <var>File Name</var> não existe.
Файл <var>File Name</var> не существует.
El archivo <var>File Name</var> no existe.
Filen <var>File Name</var> finns inte.
<var>File Name</var> dosyası bulunamadı.
文件 <var>File Name</var> 不存在。
檔案 <var>File Name</var> 不存在。
檔案 <var>File Name</var> 不存在。
אירע חריג בעת ניסיון לאתר את המתקינים בהרכבה <var>X</var>.
Kivétel történt, amikor a rendszer megpróbálta megtalálni a telepítőket a(z) <var>X</var> kódösszeállításban.
Poikkeus etsittäessä asennusohjelmia kokoonpanosta <var>X</var>.
Beim Suchen der Installer in der Assembly <var>X</var> ist ein Ausnahmefehler aufgetreten.
Si è verificata un'eccezione durante il tentativo di trovare i programmi di installazione nell'assembly <var>X</var>.
<var>X</var> 어셈블리에서 설치 관리자를 찾는 동안 예외가 발생했습니다.
<var>X</var> アセンブリでインストーラを見つけようととして例外が発生しました。
Při pokusu o nalezení instalačních služeb v sestavení <var>X</var> došlo k výjimce.
Une exception s'est produite lors d'une tentative de recherche de programmes d'installation dans l'assembly <var>X</var>.
Der opstod en undtagelse under forsøg på at finde installationsprogrammerne i assemblyen <var>X</var>.
Er is een uitzondering opgetreden terwijl werd geprobeerd de installatiefuncties te vinden in de assembly <var>X</var>.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά την προσπάθεια εύρεσης των προγραμμάτων εγκατάστασης στη συγκρότηση <var>X</var>.
Det oppstod et unntak under forsøk på å finne installasjonsprogrammer i samlingen <var>X</var>.
Ocorreu uma exceção durante a tentativa de encontrar instaladores no conjunto de módulos (assembly) <var>X</var>.
Excepción al intentar encontrar los instaladores en el ensamblado <var>X</var>.
Podczas próby znalezienia instalatorów w zestawie <var>X</var> wystąpił wyjątek.
Ocorreu uma excepção ao tentar localizar os programas de instalação na assemblagem <var>X</var>.
Ett undantag inträffade när installationsprogrammet i sammansättningen <var>X</var> eftersöktes.
Возникло исключение при попытке найти программы установки в сборки <var>X</var>.
<var>X</var> derlemesinde yükleyicileri bulmaya çalışırken özel durum oluştu.
حدث استثناء أثناء محاولة البحث عن المُثبّتات في التجميع <var>X</var>.
试图在 <var>X</var> 程序集中查找安装程序时发生异常。
當嘗試在 <var>X</var> 組件中尋找安裝程式時發生例外狀況。
尝试在 <var>X</var> 程序集中查找安装程序时发生异常。
當嘗試在 <var>X</var> 組件中尋找安裝程式時發生例外狀況。
<var>X</var> 字典不包含所需的值,它可能已损坏。
لا يحتوي القاموس <var>X</var> على القيم المتوقعة وقد يكون تالفًا.
<var>X</var> 字典沒有包含預期的值,而且可能已經損毀。
Ordbogen <var>X</var> indeholder ikke de forventede værdier og er muligvis beskadiget.
Slovník <var>X</var> neobsahuje očekávané hodnoty a pravděpodobně je poškozený.
Το λεξικό <var>X</var> δεν περιλαμβάνει τις αναμενόμενες τιμές και ενδέχεται να έχει καταστραφεί.
Das Wörterbuch <var>X</var> enthält nicht die erwarteten Werte und ist möglicherweise beschädigt.
Sanasto <var>X</var> ei sisällä odotettuja arvoja ja saattaa olla vahingoittunut.
Le dictionnaire <var>X</var> ne contient pas les valeurs attendues et peut être endommagé.
Het woordenboek <var>X</var> bevat de verwachte waarden niet en is mogelijk beschadigd.
המילון <var>X</var> אינו מכיל את הערכים הנדרשים וייתכן שהוא פגום.
Il dizionario <var>X</var> non contiene i valori previsti e potrebbe essere danneggiato.
<var>X</var> 辞書には指定された値が含まれていません。壊れている可能性があります。
A könyvtár (<var>X</var>) nem a várt értékeket tartalmazza. Lehet, hogy sérült.
Ordlisten <var>X</var> inneholder ikke forventede verdier, og kan ha blitt skadet.
Dicionário <var>X</var> não contém os valores esperados e talvez estejam corrompidos.
Словарь <var>X</var> не содержит ожидавшихся значений и, возможно, поврежден.
Słownik <var>X</var> nie zawiera oczekiwanych wartości i mógł zostać uszkodzony.
<var>X</var> sözlüğü beklenmeyen değerler içeriyor, bozulmuş olabilir.
O dicionário <var>X</var> não contém os valores esperados e poderá ter sido danificado.
<var>X</var> 사전에 예상값이 들어 있지 않으며 손상되었을 수 있습니다.
Ordlistan <var>X</var> innehåller inte de förväntade värdena och kan vara skadad.
El diccionario <var>X</var> no contiene los valores esperados y puede estar dañado.
<var>X</var> 字典不包含所需的值,它可能已损坏。
<var>X</var> 字典沒有包含預期的值,而且可能已經損毀。
Omslutet undantag från System.Configuration.Install.Installer
Exceção ajustada do System.Configuration.Install.Installer
Заключенное в оболочку исключение из System.Configuration.Install.Installer
Paketlenmiş System.Configuration.Install.Installer özel durumu
Motsatt unntak fra System.Configuration.Install.Installer
Excepção moldada a partir de System.Configuration.Install.Installer
System.Configuration.Install.Installer - výjimka s obálkou
Umgekehrte Ausnahme von System.Configuration.Install.Installer
Burkolt kivétel a következőből: System.Configuration.Install.Installer
System.Configuration.Install.Installer에서 래핑된 예외가 발생했습니다.
Geneste uitzondering van System.Configuration.Install.Installer
System.Configuration.Install.Installer からラップ例外が発生しました。
Wrapped Exception מ- System.Configuration.Install.Installer
Wrapped-poikkeus kohteesta System.Configuration.Install.Installer
Wyjątek otoczony z elementu System.Configuration.Install.Installer
Exception renvoyée à la ligne à partir de System.Configuration.Install.Installer
Εξαίρεση σε πρόγραμμα εξομοίωσης από το System.Configuration.Install.Installer
Wrapped Exception fra System.Configuration.Install.Installer
來自 System.Configuration.Install.Installer 的包裝例外狀況 (Wrapped Exception)
System.Configuration.Install.Installer 中打包的异常
استثناء ملتف من System.Configuration.Install.Installer
Excepción ajustada de System.Configuration.Install.Installer
Eccezione con wrapper da System.Configuration.Install.Installer
System.Configuration.Install.Installer 中打包的异常
來自 System.Configuration.Install.Installer 的包裝例外狀況 (Wrapped Exception)
檔案是位於 <var>X</var>。
Het bestand bevindt zich op <var>X</var>.
Umístění souboru: <var>X</var>
Το αρχείο βρίσκεται στο <var>X</var>.
Il file si trova in <var>X</var>.
הקובץ נמצא ב- <var>X</var>.
ファイルは <var>X</var> にあります。
Die Datei befindet sich in <var>X</var>.
Le fichier se trouve à <var>X</var>.
Filen befinner seg i <var>X</var>.
파일은 <var>X</var> 위치에 있습니다.
A fájl helye: <var>X</var>.
Filen er placeret på <var>X</var>.
يوجد هذا الملف في <var>X</var>.
Tiedoston sijainti: <var>X</var>.
该文件位于 <var>X</var>。
O ficheiro está localizado em <var>X</var>.
Arquivo está localizado em <var>X</var>.
Plik znajduje się w <var>X</var>.
Filen finns på <var>X</var>.
El archivo está ubicado en <var>X</var>.
Dosya <var>X</var> konumunda.
Данный файл находится в <var>X</var>.
该文件位于 <var>X</var>。
檔案是位於 <var>X</var>。
正在运行事务处理安装。
正在執行交易性的安裝。
Spouštění instalace s podporou transakcí
Kører en overført installation.
Bezig met het uitvoeren van een transactionele installatie.
Tapahtumapohjainen asennus käynnissä.
Exécution d'une installation traitée avec transaction.
Eine transaktive Installation wird ausgeführt.
Εκτέλεση μιας εγκατάστασης με συναλλαγή.
הפעלת התקנה בשיטת transact.
Visszagörgethető telepítés futtatása.
Esecuzione di un'installazione transazionale.
トランザクションのインストールを実行中です。
트랜잭트 설치를 실행하고 있습니다.
Kjører en utført installasjon.
Uruchamianie instalacji transakcyjnej.
Executando uma instalação transacionada.
A executar uma instalação transaccionada.
Выполняется групповая операция установки.
Ejecutando una instalación de transacción.
Kör en överförd installation.
İşlem temelli olan yükleme çalıştırılıyor.
يتم الآن تشغيل تثبيت خاضع للمعاملات.
正在运行事务处理安装。
正在執行交易性的安裝。
تعذر العثور على الملف <var>X</var>.
未能找到文件 <var>X</var>。
找不到 <var>X</var> 檔案。
Soubor <var>X</var> nebyl nalezen.
Filen <var>X</var> blev ikke fundet.
Kan het bestand <var>X</var> niet vinden.
Tiedostoa <var>X</var> ei löydy.
Le fichier <var>X</var> est introuvable.
Die Datei <var>X</var> konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αρχείου <var>X</var>.
לא היתה אפשרות לאתר את הקובץ <var>X</var>.
A fájl (<var>X</var>) nem található.
Impossibile trovare il file <var>X</var>.
<var>X</var> ファイルが見つかりませんでした。
<var>X</var> 파일을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke filen <var>X</var>.
Nie można odnaleźć pliku <var>X</var>.
Arquivo <var>X</var> não pôde ser encontrado.
Não foi possível encontrar o ficheiro <var>X</var>.
Не удалось найти файл <var>X</var>.
No se puede encontrar el archivo <var>X</var>.
Det gick inte att hitta filen <var>X</var>.
<var>X</var> dosyası bulunamadı.
未能找到文件 <var>X</var>。
找不到 <var>X</var> 檔案。
See catalog page for all messages.