The service
Messages on page
目标表 <var>X</var> 缺少列 <var>Y</var> 的定义。
In de doeltabel <var>X</var> ontbreekt de definitie voor de kolom <var>Y</var>.
Der mangler en definition af kolonnen <var>Y</var> i destinationstabellen <var>X</var>.
V cílové tabulce <var>X</var> nebyla nalezena definice sloupce <var>Y</var>.
目標資料表 <var>X</var> 遺漏資料行 <var>Y</var> 的定義。
Kohdetaulukosta <var>X</var> puuttuu sarakkeen <var>Y</var> määritys.
La table cible <var>X</var> n'a pas de définition pour la colonne <var>Y</var>.
Zieltabelle <var>X</var> hat keine Definition für Spalte <var>Y</var>.
Από τον πίνακα προορισμού <var>X</var> λείπει ο ορισμός για τη στήλη <var>Y</var>.
A céltáblából (<var>X</var>) hiányzik a(z) <var>Y</var> oszlop definíciója.
Nella tabella di destinazione <var>X</var> manca la definizione per la colonna <var>Y</var>.
ターゲット テーブル <var>X</var> に列 <var>Y</var> の定義が見つかりません。
<var>X</var> 대상 테이블에 <var>Y</var> 열의 정의가 없습니다.
Måltabellen <var>X</var> mangler definisjon for kolonne <var>Y</var>.
W tabeli docelowej <var>X</var> brak definicji dla kolumny <var>Y</var>.
Tabela de destino <var>X</var> não tem definição para a coluna <var>Y</var>.
Definição em falta na tabela de destino <var>X</var> para a coluna <var>Y</var>.
В конечной таблице <var>X</var> отсутствует определение столбца <var>Y</var>.
En la tabla de destino <var>X</var> falta la definición para la columna <var>Y</var>.
Måltabellen <var>X</var> saknar definition för kolumnen <var>Y</var>.
<var>X</var> tablosunda <var>Y</var> sütununun tanımı eksik.
בטבלת יעד <var>X</var> חסרה הגדרה עבור עמודה <var>Y</var>.
目标表 <var>X</var> 缺少列 <var>Y</var> 的定义。
يفتقد الجدول الهدف <var>X</var> إلى تعريف العمود <var>Y</var>.
目標資料表 <var>X</var> 遺漏資料行 <var>Y</var> 的定義。
当消息从 DataSource 到达时触发的事件。
在收到 DataSource 所送出的訊息時,觸發的事件。
Událost aktivovaná při obdržení zpráv od zdroje dat.
Hændelse, der udløses, når der kommer meddelelser fra DataSource.
De gebeurtenis die wordt geactiveerd wanneer berichten van de DataSource worden ontvangen.
Käynnistettävä tapahtuma, kun sanomia saapuu DataSource-kohteesta.
Événement déclenché lorsque les messages arrivent du DataSource.
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn Meldungen von der DataSource erhalten werden.
Συμβάν που ενεργοποιείται όταν φτάνουν μηνύματα από το DataSource.
Az adatforrásból érkező üzenetek által elindított esemény.
Evento generato all'arrivo dei messaggi dal DataSource.
データソースからメッセージが届いたときに、イベントが発生します。
DataSource에서 메시지가 도착할 때 이벤트가 트리거됩니다.
Hendelse som utløses når meldinger kommer fra DataSource.
Zdarzenie wyzwalane, gdy nadchodzą komunikaty z elementu DataSource.
Evento disparado quando chegam mensagens da DataSource.
Evento accionado quando chegam mensagens do DataSource.
Событие создается при поступлении сообщений от DataSource.
Evento que se desencadena cuando llegan los mensajes de DataSource.
Händelsen som utlöses när meddelanden tas emot från DataSource.
DataSource'tan iletiler geldiğinde harekete geçirilen olay.
אירוע המופעל בעת הגעת הודעות ממקור הנתונים (DataSource).
当消息从 DataSource 到达时触发的事件。
تشغيل الحدث عندما تصل الرسائل من DataSource.
在收到 DataSource 所送出的訊息時,觸發的事件。
Table 属性一旦设置便无法更改。
一旦設定 Table 屬性之後就無法變更。
Jakmile je vlastnost Table nastavena, nelze ji změnit.
Egenskaben Table kan ikke ændres, når den er indstillet.
Kan Table-eigenschap niet wijzigen als deze eenmaal is ingesteld.
Table-ominaisuutta ei voi muuttaa, kun se on määritetty.
Impossible de changer la propriété Table une fois qu'elle a été définie.
Die Eigenschaft 'Table' kann nicht geändert werden, nachdem sie festgelegt wurde.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ιδιότητας Table εφόσον έχει οριστεί.
A Table tulajdonság a beállítása után már nem módosítható.
Impossibile modificare la proprietà Table dopo che è stata impostata.
設定された Table プロパティを変更することはできません。
Table 속성을 설정한 후에는 다시 변경할 수 없습니다.
Kan ikke endre egenskapen Table når den er angitt.
Po ustawieniu właściwości Table nie można jej zmienić.
Não é possível alterar a propriedade Table depois que ela é definida.
Não é possível alterar a propriedade Table depois de esta estar definida.
После задания свойства Table его невозможно изменить.
No se puede cambiar la propiedad Table una vez establecida.
Det går inte att ändra egenskapen Table när den väl har angetts.
Table özelliği ayarlandıktan sonra değiştirilemez.
אין אפשרות לשנות מאפיין Table לאחר שהוגדר.
Table 属性一旦设置便无法更改。
يتعذر تغيير الخاصية Table property بمجرد تعيينها.
一旦設定 Table 屬性之後就無法變更。
指示此列中存储的元素或属性的 XML URI。
Megadja az oszlopban tárolt elemek vagy attribútumok XML URI-azonosítóját.
表示儲存在這個資料行中項目 (Element) 或屬性的 XML URI。
Gibt die XML-URI für Elemente oder Attribute an, die in dieser Spalte gespeichert sind.
Indique l'URI XML pour les éléments ou les attributs stockés dans cette colonne.
Angiver XML-URI'et for de elementer eller attributter, der er gemt i kolonnen.
Hiermee wordt de XML-URI aangegeven voor elementen of attributen die in deze kolom worden opgeslagen.
Ilmaisee tähän sarakkeeseen tallennettujen elementtien tai määritteiden XML URIn.
Určuje identifikátor URI v kódu XML pro prvky nebo atributy uložené v tomto sloupci.
Δείχνει το uri XML για στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αποθηκεύονται σε αυτήν τη στήλη.
Wskazuje identyfikator XML URI dla elementów lub atrybutów przechowywanych w tej kolumnie.
この列に格納される要素または属性の XML URI を示します。
Angir XML-URI for elementer eller attributter som er lagret i denne kolonnen.
이 열에 저장된 요소 또는 특성에 대한 XML URI를 나타냅니다.
Anger XML-URI för element eller attribut som lagras i kolumnen.
Indica el identificador uri de XML para elementos o atributos almacenados en esta columna.
Indica o URI de XML para elementos ou atributos armazenados nesta coluna.
Указывает URI XML для элементов или атрибутов, хранящихся в этом столбце.
Indica o uri de XML para elementos ou atributos armazenados nesta coluna.
Indica l'URI XML per elementi o attributi archiviati in questa colonna.
Bu sütunda saklanan öğe ve özniteliklerin XML URI'sini gösterir.
מציין את ה-XML uri עבור אלמנטים או תכונות שאוחסנו בעמודה זו.
指示此列中存储的元素或特性的 XML URI。
الإشارة إلى محدد مواقع المعلومات (uri) الخاص بـ XML للعناصر أو السمات المخزّنة في هذا العمود.
表示這個資料行中所儲存項目或屬性的 XML URI。
Du kan ikke fjerne en række, der allerede er blevet fjernet.
Nelze odebrat řádek, který již byl odebrán.
Jo poistettua riviä ei voi poistaa.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση μιας γραμμής που έχει ήδη καταργηθεί.
Impossible de supprimer une ligne qui a déjà été supprimée.
無法移除已移除的資料列。
Kan geen rij verwijderen die al is verwijderd.
이미 제거된 행이므로 다시 제거할 수 없습니다.
Eine Zeile, die bereits entfernt ist, kann nicht entfernt werden.
不能移除已被移除的行。
Impossibile rimuovere una riga già rimossa.
既に削除されている行を削除することはできません。
A sor nem távolítható el, mert már eltávolították.
Não é possível remover uma linha que já foi removida.
Nie można usunąć wiersza, który został już usunięty.
Det går inte att ta bort en rad som redan har tagits bort.
Não é possível remover uma linha que já tenha sido removida.
Невозможно удалить строку, которая уже удалена.
Kan ikke fjerne en rad som allerede er fjernet.
Zaten çıkarılmış olan bir satır çıkarılamaz.
No se puede eliminar una fila que ya está eliminada.
אין אפשרות להסיר שורה שכבר הוסרה.
不能移除已被移除的行。
يتعذر حذف صف تم حذفه بالفعل.
無法移除已移除的資料列。
Muunto epäonnistui, koska tietoarvo <var>X</var> kohtasi arvolle <var>X</var> kuluttajan puskurissa määritetyn tyypin ylivuodon.
Conversie is mislukt omdat de gegevenswaarde <var>X</var> een overloop heeft veroorzaakt in het type dat is opgegeven voor het waardegedeelte <var>X</var> in de buffer van de consumer.
<var>X</var> 데이터 값이 소비자 버퍼의 <var>X</var> 값에 지정된 형식에 대해 오버플로되었기 때문에 변환하지 못했습니다.
Impossibile effettuare la conversione. Il valore dei dati <var>X</var> ha provocato un overflow del tipo specificato per la parte di valore <var>X</var> del buffer del consumer.
Η μετατροπή απέτυχε διότι η τιμή δεδομένων <var>X</var> προκάλεσε υπερχείλιση στον τύπο που καθορίστηκε για το τμήμα της τιμής <var>X</var> στο buffer του καταναλωτή.
Konvertering mislyktes fordi dataverdien <var>X</var> overfløt typen angitt for verdidelen <var>X</var> i forbrukernes hurtigbuffer.
変換に失敗しました。<var>X</var> データ値が、使用者側のバッファの <var>X</var> 値に指定された型をオーバーフローしました。
Échec de la conversion, car la valeur des données <var>X</var> a dépassé le type spécifié pour la partie de la valeur <var>X</var> dans la mémoire tampon du consommateur.
Konverteringen mislykkedes, fordi dataværdien <var>X</var> forårsagede overløb i den type, der blev angivet for værdidelen <var>X</var> i brugerens buffer.
Falha na conversão uma vez que o valor de dados <var>X</var> excedeu em termos de capacidade o tipo especificado para a parte do valor <var>X</var> na memória intermédia do cliente.
Die Konvertierung ist fehlgeschlagen, da der Datenwert den für den Wertteil <var>X</var> im Puffer des Benutzers festgelegten Typ überlaufen hat.
A konverzió sikertelen, mert a(z) <var>X</var> adatérték túlcsordulna az ügyfél pufferében a(z) <var>X</var> érték részeként megadott típus esetén.
Veri değeri <var>X</var> tüketicinin arabelleğinde <var>X</var> değeri kısmı için belirtilen türe göre taştığından dönüştürme başarısız oldu.
Konverteringen misslyckades på grund av att datavärdet <var>X</var> orsakade spill i typen som angetts för värdedelen <var>X</var> i konsumentbufferten.
Сбой преобразования из-за того, что для значения данных <var>X</var> произошло переполнение типа, указанного для части значения <var>X</var> в буфере потребителя.
Error de conversión, debido a que el valor de los datos <var>X</var> desbordó el tipo especificado para la parte de valor <var>X</var> en el búfer del consumidor.
Falha na conversão porque o valor de dados <var>X</var> estourou o tipo especificado para a parte de valor <var>X</var> no buffer do consumidor.
Nie można dokonać konwersji, ponieważ wartość danych <var>X</var> przepełniła typ określony dla wartości <var>X</var> w buforze użytkownika.
轉換失敗,因為 <var>X</var> 資料值溢位消費者緩衝區中 <var>X</var> 數值部分的指定型別。
转换失败,因为 <var>X</var> 数据值溢出了为使用者缓冲区中 <var>X</var> 值部分指定的类型。
Převod se nezdařil, protože hodnota dat <var>X</var> přesáhla typ určený pro část hodnoty <var>X</var> ve vyrovnávací paměti spotřebitele.
ההמרה נכשלה מכיוון שערך הנתונים <var>X</var> גלש מהסוג שצוין עבור חלק הערך <var>X</var> במאגר הצרכן.
转换失败,因为 <var>X</var> 数据值溢出了为使用者缓冲区中 <var>X</var> 值部分指定的类型。
فشل التحويل لأن قيمة بيانات <var>X</var> تجاوزت النوع المحدد لجزء القيمة <var>X</var> في المخزن المؤقت الخاص بالمستخدم.
轉換失敗,因為 <var>X</var> 資料值溢位消費者緩衝區中 <var>X</var> 數值部分的指定型別。
Počet sloupců nemůže být 0.
無法擁有 0 個資料行。
不能没有列。
Antallet af kolonner skal være større end nul.
Die Anzahl der Spalten kann nicht 0 sein.
Het aantal kolommen kan niet 0 zijn.
Sarakkeiden määrä ei voi olla 0.
Impossible d'avoir 0 colonne.
Ο αριθμός των στηλών δεν είναι δυνατό να είναι 0.
Impossibile avere 0 colonne.
Az oszlopok száma nem lehet nulla.
0 個の列を指定することはできません。
Não é possível ter 0 colunas.
0개의 열을 가질 수 없습니다.
Nie może być 0 kolumn.
Число столбцов не может равняться 0.
Kan ikke ha 0 kolonner.
No puede tener 0 columnas.
Det går inte att ha 0 kolumner.
Sütun sayısı 0 olamaz.
Não é possível ter 0 coluna.
אין אפשרות שיהיו 0 עמודות.
不能没有列。
لا يمكن وجود 0 أعمدة.
無法擁有 0 個資料行。
表示此條件約束是否為主索引鍵。
指示此约束是否是主键。
Určuje, zda je toto omezení primárním klíčem.
Wskazuje, czy to ograniczenie jest kluczem podstawowym.
Indica se esta restrição é uma chave principal.
Ilmaisee, onko tämä rajoitus perusavain.
Hiermee wordt aangegeven of deze beperking een primaire sleutel is.
Indica si esta restricción es de tipo PRIMARY KEY.
Indique si cette contrainte est une clé primaire.
Anger om den här begränsningen är en primärnyckel.
この制約が主キーかどうかを示します。
이 제약 조건이 기본 키인지 여부를 나타냅니다.
Indica se il vincolo è una chiave primaria.
Kısıtlamanın bir birincil anahtar olup olmadığını gösterir.
Gibt an, ob die Einschränkung ein Primärschlüssel ist.
Angiver, om begrænsningen er en primær nøgle.
Δείχνει αν αυτός ο περιορισμός είναι ένα πρωτεύον κλειδί.
Azt jelzi, hogy a korlátozás elsődleges kulcs-e.
Указывает, является ли это ограничение первичным ключом.
Angir om denne begrensningen er en primærnøkkel.
Indica se esta restrição é uma chave primária.
מציין האם אילוץ זה הינו מפתח ראשי.
指示此约束是否是主键。
الإشارة إلى ما إذا كان هذا القيد مفتاحًا أساسيًا.
表示此條件約束是否為主索引鍵。
指示 AutoIncrement 列的起始值。
Určuje počáteční hodnotu pro sloupec AutoIncrement.
Δείχνει την αρχική τιμή για μια στήλη AutoIncrement.
表示 AutoIncrement 資料行的起始值。
Ilmaisee AutoIncrement-sarakkeen aloitusarvon.
Anger startvärdet för en AutoIncrement-kolumn.
Indica el valor inicial de la columna AutoIncrement.
AutoIncrement bir sütun için başlangıç değerini gösterir.
Angiver startværdien for en AutoIncrement-kolonne.
Hiermee wordt de beginwaarde voor een AutoIncrement-kolom aangegeven.
Указывает начальное значение для столбца AutoIncrement.
Indica il valore iniziale di una colonna AutoIncrement.
Indique la valeur de départ pour une colonne AutoIncrement.
Gibt den Startwert einer AutoIncrement-Spalte an.
Megadja egy AutoIncrement beállítású oszlop által használt kezdő értéket.
AutoIncrement 列の開始値を示します。
Indica o valor inicial para uma coluna AutoIncrement.
Wskazuje początkową wartość dla kolumny typu AutoIncrement.
Indica o valor inicial de uma coluna AutoIncrement.
AutoIncrement 열의 시작 값을 나타냅니다.
Angir startverdien til en AutoIncrement-kolonne.
מציין את הערך ההתחלתי עבור עמודת AutoIncrement.
指示 AutoIncrement 列的起始值。
الإشارة إلى قيمة البداية الخاصة بأحد أعمدة AutoIncrement.
表示 AutoIncrement 資料行的起始值。
Alustusmerkkijonon muoto ei noudata OLE DB -määritystä. Aloitus on yhteysmerkkijonon kohdassa char[<var>X</var>].
Le format de la chaîne d'initialisation n'est pas conforme à la spécification OLE DB. La chaîne de connexion commence aux alentours du caractère char[<var>X</var>].
Das Format der Initialisierungszeichenfolge entspricht nicht der OLE-Datenbankspezifikation. Beginn bei Zeichen [<var>X</var>] in der Verbindungzeichenfolge.
Η μορφοποίηση της συμβολοσειράς προετοιμασίας δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή του OLE DB. Ξεκινάει περίπου από το χαρακτήρα [<var>X</var>] στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
Az inicializációs karakterlánc nem felel meg az OLE DB specifikációnak. Kezdés a kapcsolódási karakterláncban a char[<var>X</var>] körül.
Formato della stringa di inizializzazione non conforme alle specifiche OLE DB, a partire da char[<var>X</var>] circa nella stringa di connessione.
初期化文字列の形式が OLE DB 仕様に適合しません。接続文字列の char[<var>X</var>] 付近で始まっています。
초기화 문자열 형식이 OLE DB 사양에 맞지 않습니다. '연결 문자열의 char[<var>X</var>] 주위에서 시작합니다.
Formatet på initialiseringsstrengen følger ikke spesifikasjonen for OLE DB. Starter rundt tegnet [<var>X</var>] i tilkoblingsstrengen.
Format ciągu inicjacji jest niezgodny ze specyfikacją OLE DB. Rozpoczyna się w pobliżu znaku[<var>X</var>] w ciągu połączenia.
Formato da seqüência de inicialização não está de acordo com a especificação de OLE DB. Iniciando próximo ao caractere [<var>X</var>] na seqüência de conexão.
O formato da cadeia de inicialização não está em conformidade com a especificação OLE DB. Começa à volta de char[<var>X</var>] na cadeia de ligação.
Формат строки инициализации не соответствует спецификации OLE DB. Начинается с char[<var>X</var>] в строке соединения.
El formato de la cadena de inicialización no cumple con las especificaciones OLE DB. Empieza alrededor del carácter [<var>X</var>] en la cadena de conexión.
Initieringssträngens format följer inte OLE DB-specifikationen. Börjar vid tecknet [<var>X</var>] i anslutningssträngen.
Başlatma dizesinin biçimi OLE DB belirtimine uygun değil. Başlangıcı bağlantı dizesinde [<var>X</var>] karakteri yakınında.
Initialiseringsstrengens format svarer ikke til OLE DB-specifikationen. Den starter omkring tegnet [<var>X</var>] i forbindelsesstrengen.
初始化字符串的格式不符合 OLE DB 规范。在连接字符串中开始于 char[<var>X</var>] 周围。
初始化字串的格式和 OLE DB 規格不一致。從連接字串中 char[<var>X</var>] 附近開始。
Formát inicializačního řetězce neodpovídá specifikaci OLE DB. Začátek v připojovacím řetězci odpovídá přibližně char[<var>X</var>].
De indeling van de initialisatietekenreeks is niet volgens de OLE DB-specificatie vanaf ongeveer teken[<var>X</var>] in de verbindingstekenreeks.
התבנית של מחרוזת האתחול אינה מתאימה ל-OLE DB. מתחיל סביב char[<var>X</var>] במחרוזת החיבור.
初始化字符串的格式不符合 OLE DB 规范。在连接字符串中开始于 char[<var>X</var>] 周围。
لا يتوافق تنسيق سلسلة التهيئة مع مواصفات قواعد بيانات OLE DB. البدء حول char[<var>X</var>] في سلسلة الاتصال.
初始化字串的格式和 OLE DB 規格不一致。從連接字串中 char[<var>X</var>] 附近開始。
See catalog page for all messages.