The service
Messages on page
<var>X</var> OleDbSchemaGuid 是一个不受“<var>Y</var>”提供程序支持的架构。
'<var>Y</var>' 提供者不支援使用 <var>X</var> OleDbSchemaGuid 結構描述。
Zprostředkovatel <var>Y</var> nepodporuje schéma OleDbSchemaGuid <var>X</var>.
OleDbSchemaGuid <var>X</var> er ikke et understøttet skema i provideren '<var>Y</var>'.
Het OleDbSchemaGuid <var>X</var> is geen schema dat wordt ondersteund door de <var>Y</var>-provider.
Palvelu <var>Y</var> ei tue OleDbSchemaGuid <var>X</var> -rakennetta.
Le schéma OleDbSchemaGuid <var>X</var> n'est pas pris en charge par le fournisseur '<var>Y</var>'.
Das Schema <var>X</var> OleDbSchemaGuid wird vom '<var>Y</var>'-Provider nicht unterstützt.
La <var>X</var> OleDbSchemaGuid non è uno schema supportato dal provider '<var>Y</var>'.
Το OleDbSchemaGuid <var>X</var> δεν είναι σχήμα που υποστηρίζεται από την υπηρεσία παροχής '<var>Y</var>'.
<var>X</var> OleDbSchemaGuid は '<var>Y</var>' プロバイダによってサポートされたスキーマではありません。。
A(z) „<var>Y</var>” szolgáltató nem támogatja a(z) <var>X</var> OleDbSchemaGuid sémát.
<var>X</var> OleDbSchemaGuid는 '<var>Y</var>' 공급자에서 지원되는 스키마가 아닙니다.
O <var>X</var> OleDbSchemaGuid não é um esquema suportado pelo fornecedor '<var>Y</var>'.
O provedor '<var>Y</var>' não dá suporte para o esquema <var>X</var> OleDbSchemaGuid.
<var>X</var> OleDbSchemaGuid er ikke et skjema som støttes av leverandøren <var>Y</var>.
OleDbSchemaGuid <var>X</var> не является схемой, поддерживаемой поставщиком '<var>Y</var>'.
<var>Y</var>-providern stöder inte schemat <var>X</var> OleDbSchemaGuid.
El proveedor '<var>Y</var>' no admite el esquema OleDbSchemaGuid <var>X</var>.
Schemat OleDbSchemaGuid <var>X</var> nie jest obsługiwany przez dostawcę '<var>Y</var>'.
<var>X</var> OleDbSchemaGuid, '<var>Y</var>' sağlayıcısı tarafından desteklenen bir şema değil.
הסכימה <var>X</var> OleDbSchemaGuid איננה סכימה הנתמכת על-ידי הספק '<var>Y</var>'.
<var>X</var> OleDbSchemaGuid 是一个不受“<var>Y</var>”提供程序支持的架构。
إن OleDbSchemaGuid المسمى <var>X</var> ليس مخططًا معتمدًا من قبل الموفّر '<var>Y</var>'.
'<var>Y</var>' 提供者不支援使用 <var>X</var> OleDbSchemaGuid 結構描述。
Do tabulky obsahující sloupec SimpleContent nelze přidat vnořenou relaci ani sloupec prvků.
無法加入巢狀關聯或項目 (Element) 資料行至包含 SimpleContent 資料行的資料表。
不能将嵌套关系或元素列添加到包含 SimpleContent 列的表中。
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας ένθετης σχέσης ή μιας στήλης στοιχείων σε έναν πίνακα που περιέχει μια στήλη SimpleContent.
Sisäkkäistä suhdetta tai elementtisaraketta ei voi lisätä taulukkoon, joka sisältää SimpleContent-sarakkeen.
Det går inte att lägga till en kapslad relation eller en elementkolumn i en tabell som innehåller en SimpleContent-kolumn.
Eine geschachtelte Beziehung oder eine Elementespalte kann nicht zu einer Tabelle mit einer SimpleContent-Spalte hinzugefügt werden.
En indlejret relation eller en elementkolonne kan ikke føjes til en tabel, der indeholder en SimpleContent-kolonne.
SimpleContent bir sütun içeren tabloya iç içe ilişki veya öğe sütunu eklenemez.
Kan ikke legge til en nestet relasjon eller en elementkolonne i en tabell som inneholder en SimpleContent-kolonne.
No se puede agregar una relación anidada ni una columna de elementos a una tabla que contenga una columna SimpleContent.
入れ子にされたリレーションシップまたは要素列を、SimpleContent 列を含むテーブルに追加することはできません。
Não é possível adicionar uma relação aninhada ou uma coluna de elementos a uma tabela que contém uma coluna SimpleContent.
Não é possível adicionar uma relação aninhada ou uma coluna de elemento a uma tabela contendo uma coluna SimpleContent.
Kan geen geneste relatie of een elementkolom toevoegen aan een tabel met een SimpleContent-kolom.
Nem adható beágyazott reláció vagy elemoszlop SimpleContent oszlopot tartalmazó táblához.
SimpleContent 열을 포함하는 테이블에 중첩 관계 또는 요소 열을 추가할 수 없습니다.
Невозможно добавить вложенное отношение или столбец элементов в таблицу, содержащую столбец SimpleContent.
Impossible d'ajouter une relation imbriquée ou une colonne d'éléments à une table contenant une colonne SimpleContent.
Impossibile aggiungere una relazione nidificata o una colonna di elementi a una tabella contenente una colonna SimpleContent.
Nie można dodać zagnieżdżonej relacji lub kolumny typu Element do tabeli zawierającej kolumnę typu SimpleContent.
אין אפשרות להוסיף יחס מקונן או עמודת אלמנטים לטבלה המכילה עמודת SimpleContent.
不能将嵌套关系或元素列添加到包含 SimpleContent 列的表中。
لا يمكن إضافة علاقة متداخلة أو عمود عنصر إلى جدول يحتوي على عمود SimpleContent.
無法加入巢狀關聯或項目資料行至包含 SimpleContent 資料行的資料表。
Ugyldig forsøk på <var>X</var> når dataflyten er lukket.
Tentativa inválida para <var>X</var> quando a sequência está fechada.
Intento de <var>X</var> no válido cuando está cerrada la secuencia.
Akış kapalıyken geçersiz <var>X</var> girişimi.
Det går inte att <var>X</var> när strömmen är stängd.
Недопустимая попытка <var>X</var> при закрытом потоке.
Tentativo non valido di <var>X</var> con flusso chiuso.
Tentative non valide de <var>X</var> lorsque le flux est fermé.
Ungültiger Versuch, zu <var>X</var>, da der Stream bereits geschlossen wurde.
Nieprawidłowa próba <var>X</var> podjęta, gdy strumień jest zamknięty.
스트림이 닫혀 있으면 <var>X</var>을(를) 수행할 수 없습니다.
Forsøget på at <var>X</var> er ugyldigt, når streamen er lukket.
Virheellinen yritys (<var>X</var>), kun virta on suljettu.
Η προσπάθεια για <var>X</var>, ενώ η ροή είναι κλειστή, δεν είναι έγκυρη.
Érvénytelen <var>X</var> kísérlet lezárt adatfolyam mellett.
Tentativa inválida de <var>X</var> quando o fluxo estava fechado.
ストリームが閉じているときに <var>X</var> を実行しようとしました。
Ongeldige poging tot <var>X</var> wanneer de stroom wordt gesloten.
流关闭时 <var>X</var> 的尝试无效。
當資料流關閉時嘗試 <var>X</var> 無效。
Pokus o <var>X</var> při zavřeném datovém proudu je neplatný.
ניסיון לא חוקי לבצע <var>X</var> כאשר הזרם סגור.
流关闭时 <var>X</var> 的尝试无效。
محاولة غير صالحة لـ <var>X</var> عندما كان الدفق مغلقًا.
當資料流關閉時嘗試 <var>X</var> 無效。
Begrænsningen på entydighed kan ikke fjernes. Den er tabellens primære nøgle.
Yksilöllistä rajoitusta ei voi poistaa, sillä se on taulukon perusavain.
Die eindeutige Einschränkung kann nicht entfernt werden, da sie der Primärschlüssel einer Tabelle ist.
Impossibile rimuovere il vincolo univoco perché è la chiave primaria di una tabella.
無法移除唯一的條件約束,因為它是資料表的主索引鍵。
Az egyedi korlátozás nem távolítható el, mert az egy tábla elsődleges kulcsa.
Jedinečné omezení nelze odebrat, protože představuje primární klíč tabulky.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του περιορισμού μοναδικότητας εφόσον πρόκειται για το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα.
Kan de unieke beperking niet verwijderen aangezien deze de primaire sleutel is van een tabel.
Impossible de supprimer une contrainte unique, car il s'agit de la clé primaire d'une table.
唯一约束是表的主键,因此不能移除。
UNIQUE 제약 조건은 테이블의 기본 키이므로 제거할 수 없습니다.
Nie można usunąć ograniczenia unikatowości, ponieważ jest to klucz podstawowy tabeli.
Não é possível remover restrição exclusiva porque ela é a chave primária de uma tabela.
Não é possível remover uma restrição exclusiva, uma vez que se trata da chave principal de uma tabela.
Det går inte att ta bort unique-begränsningen eftersom den är primärnyckeln för en tabell.
Bir tablonun birincil anahtarı olduğundan kısıtlama kaldırılamaz.
No se puede eliminar una restricción UNIQUE porque es la clave principal de la tabla.
テーブルの主キーであるため、一意性制約を削除できません。
Kan ikke fjerne unik begrensning fordi den er primærnøkkel for en tabell.
Невозможно удалить ограничение по уникальности, т.к. оно образует первичный ключ таблицы.
אין אפשרות להסיר אילוץ ייחודי, מכיוון שזהו המפתח הראשי של טבלה.
唯一约束是表的主键,因此不能移除。
تعذر إزالة القيد الفريد لأنه هو المفتاح الأساسي للجدول.
無法移除唯一的條件約束,因為它是資料表的主索引鍵。
DbType <var>Type Name</var> 與已知的 X 之間並無對應。
Neexistuje žádné mapování vlastnosti DbType <var>Type Name</var> na známý typ X.
Der eksisterer ingen tilknytning fra DbType <var>Type Name</var> til en kendt X.
Er bestaat geen toewijzing van DbType <var>Type Name</var> naar een bekend X.
不存在从 DbType <var>Type Name</var> 到已知的 X 的映射。
Nincs hozzárendelés <var>Type Name</var> DbType és egy ismert X között.
DbType <var>Type Name</var>에서 X(으)로의 매핑이 없습니다.
Nessun mapping esistente dal DbType <var>Type Name</var> a un X conosciuto.
Det finnes ingen tilordning fra DbType <var>Type Name</var> til en kjent X.
Nie istnieje żadne mapowanie z elementu DbType <var>Type Name</var> do znanego elementu X.
Não existe mapeamento de DbType <var>Type Name</var> para um X conhecido.
Отсутствует сопоставление DbType <var>Type Name</var> с известным X.
Det finns ingen mappning från DbType <var>Type Name</var> till en känd X.
No hay ninguna asignación de DbType <var>Type Name</var> a ningún X conocido.
לא קיים מיפוי מסוג האובייקט <var>Type Name</var> לסוג מקורי ידוע של ספק מנוהל.
不存在从对象类型 <var>Type Name</var> 到已知的托管提供程序本机类型的映射。
لا يوجد تعيين من نوع الكائن <var>Type Name</var> إلى النوع الأصلي لموفر مُدار معروف.
物件型別 <var>Type Name</var> 與已知的管理提供者原始型別之間並無對應。
Ei vastaavuutta kohteiden DbType <var>Type Name</var> ja X välillä.
Aucun mappage n'existe à partir de DbType <var>Type Name</var> vers un X connu.
Es ist keine Zuordnung von DbType <var>Type Name</var> mit einem bekannten X vorhanden.
Δεν υπάρχει αντιστοίχιση από το DbType <var>Type Name</var> σε ένα γνωστό X.
DbType <var>Type Name</var> から周知の型 X へのマッピングは存在しません。
Não existe mapeamento de DbType <var>Type Name</var> para um X conhecido.
<var>Type Name</var> DbType'dan bilinen bir X öğesine herhangi bir eşleştirme yok.
Tekstikomennossa erikoismerkkejä sisältävien tunnusten lopettavana lainausmerkkinä käytettävä merkki.
特殊文字を含む識別子を引用符で囲むために閉じの引用符としてテキスト コマンドで使用される文字です。
文字命令中,用來當作引號識別項 (其中包含特殊字元) 結束引號的字元。
在文本命令中用作右引号的字符,用于将包含特殊字符的标识符括起来。
Znak použitý v textovém příkazu jako koncová uvozovka pro uvedení identifikátorů obsahujících speciální znaky
Ο χαρακτήρας που χρησιμοποιείται σε ένα κείμενο εντολής ως δεξιό εισαγωγικό για αναγνωριστικά που περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες.
Het teken dat in een tekstopdracht wordt gebruikt als sluitingsaanhalingsteken om aan te geven dat een identificatielabel speciale tekens bevat.
Det tegn, der bruges som afsluttende anførselstegn i tekstkommandoer ved angivelse af id'er, der indeholder specialtegn.
Carattere utilizzato come virgoletta di chiusura, necessaria per inserire nei comandi di testo identificatori che contengono caratteri speciali.
O caractere usado em um comando de texto como as aspas de fechamento para delimitar identificadores que contêm caracteres especiais.
Caractère utilisé dans une commande de texte en tant que guillemet fermant pour les identificateurs qui contiennent des caractères spéciaux.
A szöveges parancsokban a különleges karakterekből álló azonosítók idézőjeleként használt záró idézőjel karakter.
Das Zeichen, das in einem Textbefehl als schließendes Anführungszeichen für Bezeichner verwendet wird, die spezielle Zeichen verwenden.
Znak używany w poleceniu tekstowym jako cudzysłów zamykający dla identyfikatorów, które zawierają znaki specjalne.
Tegnet som er brukt i en tekstkommando som høyre anførselstegn, for å sette identifikatorer som inneholder spesialtegn, i anførselstegn.
התו המשמש בפקודת טקסט כגרש סוגר לציון מזהים המכילים תווים מיוחדים.
在文本命令中用作右引号的字符,用于将包含特殊字符的标识符括起来。
الحرف المستخدم في أمر نصي كعلامة اقتباس للإغلاق لوضع علامات اقتباس حول المعرّفات التي تحتوي على أحرف خاصة.
文字命令中,用來當作引號識別項 (其中包含特殊字元) 結束引號的字元。
텍스트 명령에서 특수 문자가 포함된 식별자를 따옴표로 묶을 때, 닫는 따옴표로 사용되는 문자입니다.
O carácter utilizado num comando de texto como a aspa de fecho para colocar entre aspas identificadores que contêm caracteres especiais.
Знак, который используется в текстовых командах в качестве закрывающей кавычки для заключения в кавычки идентификаторов, содержащих специальные знаки.
El carácter utilizado en un comando de texto, como la comilla de cierre para los identificadores de comillas que contienen caracteres especiales.
Tecknet i ett textkommando som används som avslutande citattecken för identifierare med specialtecken.
Bir metin komutunda, özel karakterler içeren tanımlayıcıları tırnak içine almak için kapanış tırnak işareti olarak kullanılan karakter.
Objekt DataTable již obsahuje sloupec s jednoduchým obsahem.
DataTable har allerede en SimpleContent-kolonne.
DataTable heeft al een kolom voor eenvoudige inhoud.
DataTable-taulukolla on jo yksinkertainen sisältösarake.
DataTable comporte déjà une colonne de contenu simple.
DataTable enthält bereits eine einfache Inhaltsspalte.
Το DataTable έχει ήδη μια στήλη απλού περιεχομένου.
Az adattáblához már tartozik egy egyszerű tartalmú oszlop.
DataTable dispone già di una colonna di contenuto semplice.
DataTable は既に単一のコンテンツ コラムを持っています。
DataTable에 단순 내용 열이 이미 있습니다.
DataTable har allerede en kolonne for enkelt innhold.
Element DataTable już ma kolumnę SimpleContent.
DataTable já tem uma coluna de conteúdo simples.
DataTable já tem uma coluna de conteúdo simples.
DataTable уже содержит столбец с простым содержимым.
DataTable ya tiene una columna de contenido simple.
DataTable har redan en enkel innehållskolumn.
DataSet'in bir basit içerik sütunu zaten var.
‏‏טבלת הנתונים (DataTable) כבר מכילה עמודת תוכן פשוט.
يحتوي DataTable على عمود ذي محتوى بسيط بالفعل.
DataTable 已有简单的内容列。
DataTable 已具有簡單內容資料行。
DataTable 已有简单的内容列。
DataTable 已具有簡單內容資料行。
提供程序无法分配返回 <var>X</var> 数据的内存。
提供者無法配置傳回 <var>X</var> 資料的記憶體。
Zprostředkovatel nemohl přidělit paměť ke vrácení dat <var>X</var>.
Provideren kunne ikke allokere hukommelse til returnering af <var>X</var>-data.
De provider kan geen geheugen toewijzen waarin <var>X</var>-gegevens kunnen worden geretourneerd.
Palvelu ei voinut varata muistia, johon tieto <var>X</var> palautetaan.
Le fournisseur n'a pas pu allouer de la mémoire pour retourner les données <var>X</var>.
Anbieter konnte keinen Arbeitsspeicher zuweisen, um <var>X</var>-Daten zurückzugeben.
Η υπηρεσία παροχής δεν ήταν δυνατό να εκχωρήσει μνήμη για την επιστροφή δεδομένων <var>X</var>.
A szolgáltató nem tudott memóriát felszabadítani, amelybe a(z) <var>X</var> adatokat visszaküldhetné.
Impossibile per il provider allocare la memoria in cui restituire i dati di <var>X</var>.
プロバイダによって、<var>X</var> データを返すメモリを割り当てることができませんでした。
공급자가 <var>X</var> 데이터를 반환할 메모리를 할당할 수 없습니다.
Leverandøren kan ikke tildele minne som dataene <var>X</var> skal returneres til.
Dostawca nie mógł przydzielić pamięci, do której należy zwrócić dane <var>X</var>.
O provedor não pôde alocar memória para retornar dados <var>X</var>.
O fornecedor não conseguiu atribuir memória na qual devolver dados <var>X</var>.
Данный поставщик не может выделить память, в которую возвращаются данные <var>X</var>.
El proveedor no puede asignar memoria para devolver los datos <var>X</var>.
Providern kunde inte allokera minne som <var>X</var>-data ska returneras till.
Sağlayıcı <var>X</var> verilerini döndürmek için kullanacağı belleği ayıramadı.
אין לספק אפשרות להקצות זיכרון שבו יוחזרו נתונים <var>X</var>.
提供程序无法分配返回 <var>X</var> 数据的内存。
تعذر على الموفّر تخصيص ذاكرة لإرجاع بيانات <var>X</var> فيها.
提供者無法配置傳回 <var>X</var> 資料的記憶體。
数据集无法扩展实体。使用 XmlValidatingReader 并相应地设置 EntityHandling 属性。
DataSet 無法展開實體。請使用 XmlValidatingReader 並適當地設定 EntityHandling 屬性。
Objekt DataSet nemůže rozšířit entity. Použijte objekt XmlValidatingReader a nastavte vlastnost EntityHandling příslušným způsobem.
DataSet kan geen entiteiten uitbreiden. Gebruik XmlValidatingReader en stel de EntityHandling-eigenschap dienovereenkomstig in.
DataSet ne peut pas développer d'entités. Utilisez XmlValidatingReader et définissez la propriété EntityHandling en conséquence.
DataSet ei voi laajentaa kohteita. Käytä XmlValidatingReaderia ja määritä EntityHandling-ominaisuus.
DataSet kan ikke udvide enheder. Brug XmlValidatingReader, og indstil egenskaben EntityHandling korrekt.
DataSet의 엔터티를 확장할 수 없습니다. XmlValidatingReader를 사용하여 EntityHandling 속성을 적절하게 설정하십시오.
Az adatkészlet nem bővítheti az entitásokat. Használja az XmlValidatingReadert, és annak megfelelően állítsa be az EntityHandling tulajdonságot.
Der DataSet kann die Einheiten nicht erweitern. Verwenden Sie XmlValidatingReader und legen Sie die EntityHandling-Eigenschaft entsprechend fest.
DataSet kan ikke utvide enheter. Bruk XmlValidatingReader og angi egenskapen EntityHandling tilsvarende.
DataSet は本体を展開できません。XmlValidatingReader を使用して、EntityHandling プロパティを適切に設定してください。
Il DataSet non può espandere entità. Utilizzare XmlValidatingReader e impostare la proprietà EntityHandling in modo appropriato.
DataSet não pode expandir entidades. Use XmlValidatingReader e defina a propriedade EntityHandling da mesma maneira.
DataSet não consegue expandir entidades. Utilize XmlValidatingReader e defina adequadamente a propriedade EntityHandling.
Element DataSet nie może rozszerzyć jednostek. Użyj elementu XmlValidatingReader oraz ustaw odpowiednio właściwość EntityHandling.
DataSet не может расширять объекты подстановки. Используйте XmlValidatingReader и задайте соответствующее значения свойства EntityHandling.
DataSet kan inte utöka entiteter. Använd XmlValidatingReader och definiera egenskapen EntityHandling.
DataSet no puede expandir entidades. Utilice XmlValidatingReader y establezca la propiedad EntityHandling en consecuencia.
DataSet varlıkları genişletemiyor. XmlValidatingReader kullanın ve EntityHandling özelliğini uygun şekilde ayarlayın.
Το DataSet δεν μπορεί να επεκτείνει οντότητες. Χρησιμοποιήστε το XmlValidatingReader και ορίστε την ιδιότητα EntityHandling ανάλογα.
קבוצת נתונים (DataSet) אינה יכולה להרחיב ישויות. השתמש ב- XmlValidatingReader והגדר את המאפיין EntityHandling בהתאם.
DataSet 无法扩展实体。使用 XmlValidatingReader 并相应地设置 EntityHandling 属性。
تعذر على DataSet توسيع الوحدات. استخدم XmlValidatingReader وقم بتعيين الخاصية EntityHandling وفقًا لذلك.
DataSet 無法展開實體。請使用 XmlValidatingReader 並適當地設定 EntityHandling 屬性。
Update richiede che DeleteCommand abbia un oggetto connessione. La proprietà Connection di DeleteCommand non è stata inizializzata.
Zum Aktualisieren erfordert DeleteCommand ein Verbindungsobjekt. Die Connection-Eigenschaft von DeleteCommand wurde nicht initialisiert.
DeleteCommand doit avoir un objet connection pour la mise à jour. La propriété Connection de DeleteCommand n'a pas été initialisée.
A frissítéshez a DeleteCommand objektumhoz tartoznia kell egy kapcsolódási objektumnak. A DeleteCommand objektum Connection tulajdonsága még nincs inicializálva.
Η ενημέρωση απαιτεί το DeleteCommand να έχει ένα αντικείμενο σύνδεσης. Δεν έχει οριστεί αρχική τιμή για την ιδιότητα Connection του DeleteCommand.
Päivitys edellyttää, että DeleteCommand-käskyllä on yhteysobjekti. Käskyn Connection-ominaisuutta ei ole alustettu.
更新には、DeleteCommand に接続オブジェクトを指定する必要があります。DeleteCommand の Connection プロパティは初期化されていません。
업데이트하려면 DeleteCommand에서 연결 개체를 사용해야 합니다. DeleteCommand의 Connection 속성이 초기화되지 않았습니다.
Oppdatering krever at DeleteCommand har et tilkoblingsobjekt. Connection-egenskapen til DeleteCommand er ikke initialisert.
Aktualizacja wymaga, aby element DeleteCommand miał obiekt połączenia. Właściwość Connection elementu DeleteCommand nie została zainicjowana.
A atualização exige que DeleteCommand tenha um objeto de conexão. A propriedade Connection de DeleteCommand não foi inicializada.
Для обновления требуется, чтобы свойство DeleteCommand имело объект соединения. Свойство Connection для DeleteCommand не инициализировано.
La actualización requiere que DeleteCommand tenga un objeto de conexión. La propiedad Connection de DeleteCommand no se ha inicializado.
A actualização requer que DeleteCommand tenha um objecto de ligação. A propriedade Connection de DeleteCommand não foi inicializada.
更新需要具有連接物件的 DeleteCommand。DeleteCommand 的 Connection 屬性尚未初始化。
Metoda Update vyžaduje, aby událost DeleteCommand měla objekt připojení. Vlastnost Connection události DeleteCommand nebyla inicializována.
更新要求 DeleteCommand 具有连接对象。该 DeleteCommand 的 Connection 属性尚未初始化。
De DeleteCommand heeft een verbindingsobject nodig om te kunnen worden bijgewerkt. De Connection-eigenschap van DeleteCommand is niet geïnitialiseerd.
Update kræver, at DeleteCommand har et forbindelsesobjekt. Egenskaben Connection for DeleteCommand er ikke initialiseret.
Uppdateringen kräver att DeleteCommand har ett anslutningsobjekt. Egenskapen Connection i DeleteCommand har inte initierats.
Update, DeleteCommand'in bir bağlantı nesnesinin olmasını gerektiriyor. DeleteCommand'in Connection özelliği başlatılmamış.
העדכון מחייב קיום אובייקט חיבור ל-DeleteCommand. המאפיין Connection של DeleteCommand לא אותחל.
更新要求 DeleteCommand 具有连接对象。该 DeleteCommand 的 Connection 属性尚未初始化。
يتطلب التحديث أن يكون لـ DeleteCommand كائن اتصال. لم تتم تهيئة الخاصية Connection الخاصة بـ DeleteCommand.
更新需要具有連接物件的 DeleteCommand。DeleteCommand 的 Connection 屬性尚未初始化。
See catalog page for all messages.