The service
Messages on page
Sarakkeeseen <var>Y</var> ei voi tallentaa kohdetta <<var>X</var>>. Odotettu tyyppi on <var>Z</var>.
Impossible de stocker <<var>X</var>> dans la colonne <var>Y</var>. Type attendu est <var>Z</var>.
<<var>X</var>> konnte nicht in der <var>Y</var>-Spalte gespeichert werden. Erwarteter Typ: <var>Z</var>.
Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του <<var>X</var>> στη στήλη <var>Y</var>. Ο αναμενόμενος τύπος είναι <var>Z</var>.
<<var>X</var>> nem tárolható <var>Y</var> típusú oszlopban. A várt típus: <var>Z</var>.
Impossibile archiviare <<var>X</var>> nella colonna <var>Y</var>. Il tipo previsto è <var>Z</var>.
列 <var>Y</var> に <<var>X</var>> を格納できませんでした。 必要な型は <var>Z</var> です。
<<var>X</var>>을(를) <var>Y</var> 열에 저장할 수 없습니다. <var>Z</var> 형식이 필요합니다.
Kan ikke lagre <<var>X</var>> i <var>Y</var>-kolonnen. Forventet type er <var>Z</var>.
Nie można przechowywać <<var>X</var>> w kolumnie <var>Y</var>. Oczekiwanym typ to <var>Z</var>.
Não foi possível armazenar <<var>X</var>> na coluna <var>Y</var>. O tipo esperado é <var>Z</var>.
Não foi possível guardar <<var>X</var>> na coluna <var>Y</var>. O tipo previsto é <var>Z</var>.
Невозможно сохранить <<var>X</var>> в столбце <var>Y</var>. Ожидался тип <var>Z</var>.
No se puede almacenar <<var>X</var>> en la columna <var>Y</var>. El tipo esperado es <var>Z</var>.
Det gick inte att lagra <<var>X</var>> i kolumnen <var>Y</var>. Typen <var>Z</var> förväntas.
<<var>X</var>> değeri <var>Y</var> Sütununda saklanamadı. Beklenen tür: <var>Z</var>.
不能在 <var>Y</var> 列中存储 <<var>X</var>>。所需类型是 <var>Z</var>。
無法在 <var>Y</var> 資料行中儲存 <<var>X</var>>。需要的型別是 <var>Z</var>。
Hodnotu <<var>X</var>> nelze uložit do sloupce <var>Y</var>. Očekávaný typ: <var>Z</var>
<<var>X</var>> kunne ikke gemmes i kolonnen <var>Y</var>. Den forventede type er <var>Z</var>.
Kan <<var>X</var>> niet bewaren in de kolom <var>Y</var>. Verwachte type is <var>Z</var>.
אין אפשרות לאחסן <<var>X</var>> בעמודה <var>Y</var>. הסוג הנדרש הוא <var>Z</var>.
不能在 <var>Y</var> 列中存储 <<var>X</var>>。所需类型是 <var>Z</var>。
تعذر تخزين <<var>X</var>> في العمود <var>Y</var>. النوع المتوقع هو <var>Z</var>.
無法在 <var>Y</var> 資料行中儲存 <<var>X</var>>。需要的型別是 <var>Z</var>。
指示关系是否嵌套。
表示關聯是否為巢狀。
Určuje, zda jsou relace vnořené.
Angiver, om relationerne er indlejret.
Hiermee wordt aangegeven of relaties genest zijn.
Ilmaisee, ovatko suhteet sisäkkäisiä.
Indique si les relations sont imbriquées.
Gibt an, ob die Beziehungen geschachtelt sind.
Δείχνει εάν οι σχέσεις είναι ένθετες.
Azt jelzi, hogy a relációk beágyazottak-e.
Indica se le relazioni sono nidificate.
リレーションシップが入れ子かどうかを示します。
관계가 중첩되었는지 여부를 나타냅니다.
Angir om relasjoner er nestet.
Wskazuje, czy relacje są zagnieżdżone.
Indica se as relações são aninhadas.
Indica se as relações estão aninhadas.
Указывает, являются ли отношения вложенными.
Indica si las relaciones están anidadas.
Anger om relationer är kapslade.
İlişkilerin iç içe olup olmadığını gösterir.
מציין האם יחסים אלה מקוננים.
指示关系是否嵌套。
الإشارة إلى ما إذا كانت العلاقات متداخلة.
表示關聯是否為巢狀。
适用于 Decimal、Numeric、Varnumeric 等 DBType。
用於 Decimal、Numeric、Varnumeric DBType。
Pro typy decimal, numeric a varnumeric výčtu DBTypes
Til DBTypes af typerne decimal, numeric og varnumeric.
Voor decimaal, numeriek, varnumeriek DBType.
Desimaalimuotoiset, numeeriset ja varnumeeriset DBType-tyypit.
Für dezimale, numerische, varnumerische Datenbanktypen.
Decimális, numerikus és változó numerikus DBTypes esetén.
For desimale, numeriske og varnumeriske DBTypes.
decimal、numeric、varnumeric DBTypes に使用します。
Για τα DBTypes decimal, numeric, varnumeric.
Para DBTypes decimal, numeric e varnumeric.
Per i DBType con valore decimal, numeric e varnumeric.
decimal, numeric, varnumeric DBTypes의 경우
Pour DBTypes decimal, numeric, varnumeric.
Dla typów decimal, numeric i varnumeric elementu DBTypes.
Para tipos DBType decimal, numeric y varnumeric.
Для типов DBTypes decimal, numeric и varnumeric.
Para tipos DBTypes decimais, numéricos e varnumeric.
För databastyperna decimal, numeric och varnumeric.
Decimal, numeric ve varnumeric DBType'lar için.
דרוש רק לצורך הגדרה עבור פרמטרים דצימליים ומספריים בעת שימוש בתרחישים Prepare, FillSchema ו- CommandBuilder.
只有在与 Prepare、FillSchema 和 CommandBuilder 方案一起使用时,才需要设置小数和数值参数。
من الضروري أن يتم التعيين للمعلمات العشرية والرقمية فقط عند استخدامها مع وحدات السيناريو Prepare وFillSchema وCommandBuilder.
當與 Prepare、FillSchema 和 CommandBuilder 情節搭配使用時,只需要設定為十進位數字參數。
Virheellinen numeerinen tarkkuus tai mittakaava.
Den numeriske præcision eller skalering er ugyldig.
Недопустимая числовая точность или шкала.
Ogiltig numerisk precision/skala.
Precisión o escala numérica no válida.
Geçersiz sayısal kesinlik/ölçek.
Η αριθμητική ακρίβεια/κλίμακα δεν είναι έγκυρη.
無效的數字整數位數/小數位數。
Neplatná číselná přesnost nebo exponent
Escala/precisão numérica inválida.
Précision numérique/échelle non valide.
전체 자릿수/소수 자릿수가 잘못되었습니다.
Scala/precisione numerica non valida.
无效的数值精度/小数位数。
Érvénytelen numerikus pontosság/skála.
Nieprawidłowa skala/precyzja numeryczna.
Ongeldige numerieke precisie/schaal.
Precisão ou escala numérica inválida.
Ungültige numerische Präzision/Skala.
数値の総桁数/小数点以下桁数が無効です。
Ugyldig numerisk presisjon/skala.
דיוק/קנה מידה מספרי לא חוקי.
无效的数值精度/小数位数。
دقة/مقياس رقمي غير صالح.
無效的數字整數位數/小數位數。
자식 행에 부모가 여러 개 있습니다.
En underordnet rad har flere som er overordnet.
Wiersz podrzędny ma wiele elementów nadrzędnych.
Una fila secundaria tiene varios elementos primarios.
Een onderliggende rij heeft meerdere bovenliggende elementen.
子資料列擁有多個父資料列。
En underordnet række har flere overordnede rækker.
子行具有多个父行。
Alirivillä on useita päärivejä.
Podřízený řádek má více nadřazených objektů.
Eine untergeordnete Zeile hat mehrere übergeordnete Zeilen.
Une ligne enfant a plusieurs parents.
子行に複数の親行が含まれています。
Uma linha subordinada tem vários principais.
Uma linha filho tem várias linhas pai.
A gyermeksorhoz több szülősor tartozik.
Μια θυγατρική γραμμή έχει πολλές γονικές.
Una riga figlio ha più padri.
En underordnad rad har flera överordnade rader.
Дочерняя строка имеет несколько родительских строк.
Bir alt satırın birden çok üst satırı var.
לשורת צאצא יש מספר שורות אב.
子行具有多个父行。
الصف التابع له أصول متعددة.
子資料列擁有多個父資料列。
Angiven datarad finns inte i aktuell DataRowCollection.
지정된 datarow가 현재 DataRowCollection에 없습니다.
El datarow proporcionado no está en la colección DataRowCollection actual.
De opgegeven DataRow bevindt zich niet in de huidige DataRowCollection.
Le datarow donné ne se trouve pas dans le DataRowCollection actuel.
Указанная строка данных отсутствует в текущем DataRowCollection.
A megadott adatsor nem szerepel az aktuális DataRowCollection gyűjteményben.
Το δεδομένο datarow δεν ανήκει στο τρέχον DataRowCollection.
Annettu tietorivi ei kuulu nykyiseen DataRowCollection-kokoelmaan.
Brak podanego wiersza danych w bieżącej kolekcji DataRowCollection.
Den angitte dataraden er ikke i den gjeldende DataRowCollection.
Verilen veri satırı geçerli DataRowCollection içinde değil.
O datarow especificado não se encontra no DataRowCollection actual.
指定されたデータ行は現在の DataRowCollection ではありません。
Die angegebene DataRow befindet sich nicht in der aktuellen DataRowCollection.
Il DataRow specificato non si trova nel DataRowCollection corrente.
A linha de dados especificada não está na DataRowCollection atual.
给定的数据行不在当前的 DataRowCollection 中。
Datový řádek není obsažen v aktuální kolekci DataRowCollection.
Den angivne datarække findes ikke i den aktuelle DataRowCollection.
指定的資料列不在目前的 DataRowCollection 中。
ה- DataRow הנתונה אינה נמצאת באוסף DataRowCollection הנוכחי.
给定的 DataRow 不在当前的 DataRowCollection 中。
لا يقع DataRow المعطى في DataRowCollection الحالية.
指定的 DataRow 不在目前的 DataRowCollection 中。
指定是否要遵循條件約束規則。
指示是否遵循约束规则。
Gibt an, ob Einschränkungsregeln befolgt werden.
Δείχνει εάν οι κανόνες των περιορισμών πρέπει να ακολουθούνται.
Ilmaisee, noudatetaanko rajoitussääntöjä.
Indica si se siguen las reglas de restricción.
Azt jelzi, hogy a korlátozásokra vonatkozó szabályokat figyelembe kell-e venni.
Indica se as regras de restrição devem ser seguidas.
Indica se è necessario osservare regole di vincolo.
制約ルールを適用するかどうかを示します。
Anger om begränsningsregler ska följas.
Indique si les règles de contrainte doivent être suivies.
Indica se vão ser seguidas regras de restrição.
Kısıtlama kurallarına uyulup uyulmayacağını gösterir.
Указывает, следует ли соблюдать правила ограничений.
Angir om begrensningsregler skal følges.
Angiver, om begrænsningsreglerne skal følges.
제약 조건 규칙이 적용되는지 여부를 나타냅니다.
Hiermee wordt aangegeven of beperkingregels moeten gelden.
Wskazuje, czy należy stosować reguły ograniczeń.
Určuje, zda musí být dodržována pravidla omezení.
מציין האם יש לציית לכללי האילוץ.
指示是否遵循约束规则。
الإشارة إلى ما إذا كان يجب اتباع قواعد القيود.
指定是否要遵循條件約束規則。
Το <var>X</var> δεν είναι έγκυρη καταχώρηση συμβολοσειράς ταξινόμησης.
<var>X</var> er ikke en gyldig oppføring for sorteringsstreng.
A(z) <var>X</var> érvénytelen Sort karakterlánc bejegyzés.
<var>X</var> no es una entrada de cadena de ordenación válida.
<var>X</var> 不是有效的 Sort 字串項目。
<var>X</var> não é uma entrada da cadeia Sort válida.
<var>X</var>, geçerli bir Sort dizisi girişi değil.
<var>X</var>은(는) 올바른 Sort 문자열 엔트리가 아닙니다.
<var>X</var> は有効な Sort 文字列エントリではありません。
<var>X</var> не является допустимой строковой записью сортировки.
<var>X</var> nie jest prawidłowym wpisem ciągu Sort.
<var>X</var> är inte en giltig strängpost för sortering.
<var>X</var> is geen geldige vermelding voor een sorteertekenreeks.
<var>X</var> não é uma entrada de seqüência de caracteres de classificação válida.
<var>X</var> n'est pas une entrée de chaîne de tri valide.
Řetězec <var>X</var> není platnou položkou řazení.
<var>X</var> ei ole kelvollinen Sort-merkkijono.
<var>X</var> non è una stringa di ordinamento valida.
<var>X</var> ist kein gültiger Sortierzeichenfolgen-Eintrag.
<var>X</var> er ikke et gyldigt element i en Sort-streng.
<var>X</var> 不是有效的排序字符串项。
<var>X</var> איננה רשומת Sort חוקית.
<var>X</var> 不是有效的 Sort 字符串项。
إن <var>X</var> ليس إدخال سلسلة Sort صالح.
<var>X</var> 不是有效的 Sort 字串項目。
行插入位置 <var>X</var> 无效。
Pozice <var>X</var> vložení řádku je neplatná.
Rivin lisäyskohta <var>X</var> on virheellinen.
無效的資料列插入位置 <var>X</var>。
De rij-invoegpositie <var>X</var> is ongeldig.
Indsættelsespunktet <var>X</var> for rækken er ugyldigt.
A sor beszúrási pozíciója (<var>X</var>) érvénytelen.
Η θέση εισαγωγής γραμμής <var>X</var> δεν είναι έγκυρη.
Der Zeileneinfügepunkt <var>X</var> ist ungültig.
La position d'insertion de la ligne <var>X</var> n'est pas valide.
La posizione di inserimento della riga, <var>X</var>, non è valida.
Недопустимая позиция вставки строки <var>X</var>.
La posición de inserción de la fila <var>X</var> no es válida.
Satır ekleme konumu <var>X</var> geçersiz.
Radens insättningsposition <var>X</var> är ogiltig.
행 삽입 위치 <var>X</var>이(가) 잘못되었습니다.
行の挿入位置 <var>X</var> が無効です。
Ponto de inserção <var>X</var> da linha é inválido.
Pozycja wstawiania wiersza <var>X</var> jest nieprawidłowa.
A posição de inserção da linha <var>X</var> é inválida.
Innsettingspunktet <var>X</var> for raden er ugyldig.
מיקום הכנסת השורה <var>X</var> לא חוקי.
行插入位置 <var>X</var> 无效。
موضع إدراج الصف <var>X</var> غير صالح.
無效的資料列插入位置 <var>X</var>。
未实现此功能。 <var>X</var>。
Funkce není implementována. <var>X</var>
De functie is niet geïmplementeerd. <var>X</var>.
Funktionen er ikke implementeret. <var>X</var>.
機能が実装されていません。<var>X</var>
Η δυνατότητα δεν έχει υλοποιηθεί. <var>X</var>.
Funzionalità non implementata. <var>X</var>.
功能未實作。<var>X</var>。
Ominaisuutta ei ole otettu käyttöön. <var>X</var>.
A funkció nincs megvalósítva. <var>X</var>.
Dieses Feature ist nicht implementiert. <var>X</var>.
La fonctionnalité n'est pas implémentée. <var>X</var>.
기능이 구현되지 않았습니다. <var>X</var>
Funkcja nie jest zaimplementowana. <var>X</var>.
Funksjonen er ikke implementert. <var>X</var>.
Funktionen är inte implementerad. <var>X</var>.
Recurso não implementado. <var>X</var>.
Данная функциональная возможность не реализована. <var>X</var>.
Característica sin implementar. <var>X</var>.
Özellik uygulanmadı. <var>X</var>.
A funcionalidade não implementada. <var>X</var>.
‏‏התכונה לא מיושמת. <var>X</var>.‏
未实现此功能。 <var>X</var>。
الميزة غير مطبّقة. <var>X</var>.
功能未實作。<var>X</var>。
See catalog page for all messages.