The service
Messages on page
此 Y 已包含带有<var>Y</var>“X”的 <var>X</var>。
在這個 Y 中已有內含 <var>Y</var> 'X' 的 <var>X</var>。
Index <var>X</var> s řetězcem <var>Y</var> X je již obsažen v této kolekci Y.
<var>X</var> med <var>Y</var> 'X' er allerede omfattet af denne Y.
<var>X</var> met <var>Y</var> X is al onderdeel van Y.
Tämä Y sisältää jo kohteen <var>X</var>, jossa: <var>Y</var> on X.
<var>X</var> avec <var>Y</var> 'X' est déjà contenu dans ce Y.
<var>X</var> mit <var>Y</var> 'X' ist bereits in Y enthalten.
Το <var>X</var> με <var>Y</var> 'X' περιέχεται ήδη σε αυτό to Y.
Ez a(z) Y már tartalmazza a következő objektumot: <var>X</var>, ahol <var>Y</var> értéke „X”.
Y contiene già <var>X</var> con <var>Y</var> 'X'.
<var>Y</var> 'X' を持つ <var>X</var> は、既にこの Y に含まれています。
<var>Y</var>이(가) 'X'인 <var>X</var>이(가) 이미 이 Y에 들어 있습니다.
<var>X</var> med <var>Y</var> X finnes allerede i Y.
Element <var>X</var> z <var>Y</var> 'X' jest już zawarty w tym elemencie Y.
Y já contém <var>X</var> com <var>Y</var> 'X'.
<var>X</var> com <var>Y</var> 'X' já está contido por este Y.
<var>X</var> с <var>Y</var> 'X' уже содержится в этом Y.
Y ya contiene <var>X</var> con <var>Y</var> 'X'.
<var>X</var> med <var>Y</var> X finns redan i Y.
<var>Y</var> 'X' olan <var>X</var> zaten bu Y içinde yer alıyor.
‏‏<var>X</var> עם כבר מוכל על-ידי <var>Y</var> זה.
此 <var>Y</var> 中已包含 <var>X</var>。
<var>X</var> مضمن بالفعل بواسطة هذا <var>Y</var>.
此 <var>Y</var> 已經包含 <var>X</var>。
只要相关的数据集被映射到加载的 XML 文档中,就不能更改该表命名空间。
一旦關聯的資料集對應至載入的 XML 文件時,就無法變更資料表命名空間。
Jakmile je přidružený objekt DataSet mapován na načtený dokument XML, obor názvů tabulky nelze změnit.
Tabellens navneområde kan ikke ændres, når det tilknyttede DataSet er knyttet til et indlæst XML-dokument.
Kan de tabelnaamruimte niet wijzigen wanneer de bijbehorende DataSet wordt toegewezen aan een geladen XML-document.
Taulukon nimitilaa ei voi muuttaa, kun siihen liitetty nimitila on kohdistettu ladattuun XML-asiakirjaan.
Impossible de changer l'espace de noms de la table une fois que le DataSet associé est mappé à un document XML chargé.
Der Tabellennamespace kann nicht geändert werden, wenn der verknüpfte DataSet einem geladenen XML-Dokument zugeordnet ist.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του χώρου ονομάτων του πίνακα εφόσον το σχετικό DataSet έχει αντιστοιχιστεί σε ένα έγγραφο XML που έχει φορτωθεί.
연결된 DataSet이 로드된 XML 문서에 매핑된 후에는 테이블 네임스페이스를 변경할 수 없습니다.
Não será possível alterar o espaço para nome da tabela depois que o DataSet associado for mapeado para um documento XML carregado.
Não é possível alterar o nome de espaço da tabela a partir do momento em que o DataSet associado for mapeado para um documento XML carregado.
İlişkili DataSet yüklü bir XML belgesiyle eşleştirildikten sonra tablo ad alanı değiştirilemez.
テーブル名前空間に関連付けられた DataSet が読み込まれた XML ドキュメントに割り当てられた後は、このテーブル名前空間を変更できません。
Nie można zmienić obszaru nazw tabeli po zmapowaniu skojarzonego zestawu danych do załadowanego dokumentu XML.
A tábla névtere nem módosítható, ha a kapcsolódó adatkészlet már betöltött XML-dokumentumhoz van rendelve.
Impossibile modificare lo spazio dei nomi della tabella una volta che il DataSet associato è stato mappato a un documento XML caricato.
No se puede cambiar el espacio de nombres de la tabla una vez que el conjunto de datos asociado está asignado a un documento XML cargado.
Kan ikke endre tabellnavneområdet når den tilknyttede DataSet er tilordnet et innlastet XML-dokument.
Невозможно изменить пространство имен таблицы, когда соответствующий DataSet сопоставлен загруженному документу XML.
Det går inte att ändra tabellens namnområde när associerad DataSet har mappats till ett laddat XML-dokument.
‏‏אין אפשרות לשנות את טווח השמות של הטבלה לאחר מיפוי קבוצת הנתונים (DataSet) המשויכת למסמך XML טעון.
只要相关的 DataSet 被映射到加载的 XML 文档中,就不能更改该表命名空间。
يتعذر تغيير مساحة اسم الجدول بمجرد تعيين DataSet المقترنة إلى مستند XML محمّل.
一旦關聯的 DataSet 對應至載入的 XML 文件時,就無法變更資料表命名空間。
遺漏了資料表 '<var>X</var>' 的 rowOrder 順序中的值。
Hodnoty v pořadí rowOrder pro tabulku <var>X</var> nebyly nalezeny.
Valori mancanti nella sequenza rowOrder della tabella '<var>X</var>'.
Λείπουν τιμές στην ακολουθία rowOrder για τον πίνακα '<var>X</var>'.
Отсутствуют значения в последовательности rowOrder для таблицы '<var>X</var>'.
Értékek hiányoznak a(z) „<var>X</var>” tábla rowOrder sorozatából.
'<var>X</var>' 테이블의 rowOrder 시퀀스에 값이 없습니다.
テーブル '<var>X</var>' の rowOrder シーケンスに値がありません。
Brak wartości w sekwencji rowOrder dla tabeli '<var>X</var>'.
Faltam valores na seqüência rowOrder para a tabela '<var>X</var>'.
表“<var>X</var>”的 rowOrder 序列中缺少值。
Arvoja puuttuu taulukon <var>X</var> rowOrder-järjestyksestä.
Existem valores em falta na sequência rowOrder para a tabela '<var>X</var>'.
Faltan valores en la secuencia rowOrder para la tabla '<var>X</var>'.
In de rowOrder-volgorde voor de tabel <var>X</var> ontbreken waarden.
Der mangler værdier i rowOrder-sekvensen for tabellen '<var>X</var>'.
In der rowOrder-Sequenz für die Tabelle '<var>X</var>' fehlen Werte.
Verdier mangler i rowOrder-sekvensen for tabellen <var>X</var>.
Des valeurs manquent dans la séquence rowOrder pour la table '<var>X</var>'.
Värden saknas i rowOrder-sekvensen för tabellen <var>X</var>.
'<var>X</var>' tablosunun rowOrder sıralamasında değerler eksik.
חסרים ערכים ברצף rowOrder של טבלה '<var>X</var>'.
表“<var>X</var>”的 rowOrder 序列中缺少值。
القيم مفقودة في تعاقب rowOrder للجدول '<var>X</var>'.
遺漏了資料表 '<var>X</var>' 的 rowOrder 順序中的值。
不在事务中
Niet in een transactie
不在交易之中
Ei tapahtuma
Bez účasti v transakci
Ikke i en transaktion.
Non in una transazione.
Ne se trouve pas dans une transaction
Δεν περιέχεται σε συναλλαγή
トランザクションにありません。
트랜잭션에 없습니다.
Inte i en transaktion
İşlem içinde değil
Não existe numa transacção
Nicht in einer Transaktion
Poza transakcją
Отсутствует в транзакции
Ikke i en transaksjon
No en una transacción
Fora de uma transação
Nem szerepel tranzakcióban
לא בטרנזקציה
不在事务中
ليس في معاملة
不在交易之中
Der RowStates-Parameter muss auf eine gültige Wertkkombination aus der DataViewRowState-Enumeration gesetzt sein.
Le paramètre RowStates doit être défini à une combinaison valide de valeurs à partir de l'énumération DataViewRowState.
RowStates-parametri on määritettävä kelvolliselle DataViewRowState-kohteen luetteloinnin arvoyhdistelmälle.
Η παράμετρος RowStates πρέπει να πάρει ως τιμή έναν έγκυρο συνδυασμό τιμών από την απαρίθμηση DataViewRowState.
De RowStates-parameter moet zijn ingesteld op een geldige waardencombinatie uit de DataViewRowState-opsomming.
A RowStates paramétert a DataViewRowState felsorolásból származó értékek érvényes kombinációjára kell beállítani.
RowStates パラメータには、DataViewRowState 列挙値の有効な組み合わせを設定する必要があります。
RowStates 매개 변수는 DataViewRowState 열거형의 유효한 값 조합으로 설정해야 합니다.
RowStates parametresi, DataViewRowState numaralandırması değerlerinin geçerli bir birleşim kümesi olmalıdır.
Parameteren RowStates må angis til en gyldig kombinasjon av verdier fra opplistingen DataViewRowState.
Il parametro RowStates deve essere impostato su una combinazione valida di valori appartenenti all'enumerazione DataViewRowState.
O parâmetro RowStates tem de ser definido para uma combinação válida de valores da enumeração DataViewRowState.
Debe establecer el parámetro RowStates con una combinación válida de valores de la enumeración DataViewRowState.
Параметру RowStates должно быть присвоено допустимое сочетание значений из перечисления DataViewRowState.
Parametr RowStates musi być ustawiony na prawidłową kombinację wartości z wyliczenia DataViewRowState.
RowStates-parametern måste anges till en giltig kombination av värden från DataViewRowState-uppräkningen.
O parâmetro RowStates deve ser definido com uma combinação válida de valores da enumeração DataViewRowState.
Parametr RowStates musí být nastaven na platnou kombinaci hodnot z výčtu DataViewRowState.
RowStates 参数必须设置为 DataViewRowState 枚举值的有效组合。
Parameteren RowStates skal angives til en gyldig kombination af værdier fra optællingen DataViewRowState.
RowStates 參數必須被設定為來自 DataViewRowState 列舉的有效值結合。
הפרמטר RowStates חייב להיות מוגדר כשילוב חוקי של ערכים מספירת DataViewRowState.
RowStates 参数必须设置为 DataViewRowState 枚举值的有效组合。
يجب تعيين معلمة RowStates إلى خليط صالح من القيم من تعداد DataViewRowState.
RowStates 參數必須被設定為來自 DataViewRowState 列舉的有效值結合。
Az adatforráshoz való kapcsolódáskor használt információ.
Veri Kaynağına bağlanmak için kullanılan bilgiler.
用來連接至資料來源的資訊。
Tietolähteeseen yhteyttä muodostettaessa käytettävä tieto.
Informatie die wordt gebruikt om een verbinding met een gegevensbron tot stand te brengen.
Les informations utilisées pour connecter une source de données.
데이터 소스에 연결하는 데 사용되는 정보입니다.
用于连接到数据源的信息。
Informasjon som brukes til å koble til en datakilde.
Informacje używane do połączenia ze źródłem danych.
Information som används för att ansluta till en datakälla.
De oplysninger, der bliver brugt til at oprette forbindelse til en datakilde.
Información utilizada para conectarse al origen de datos.
Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σε μια προέλευση δεδομένων.
Informações usadas para conectar à fonte de dados.
Informationen, die zum Verbinden mit einer Datenquelle verwendet werden.
Информация, используемая для соединения с источником данных.
Informações utilizadas para ligar a uma origem de dados.
Informazioni utilizzate per la connessione a un DataSource.
Informace použitá pro připojení ke zdroji dat
データ ソースへの接続に使われる情報です。
מידע המשמש להתחברות למקור נתונים.
用于连接到数据源的信息。
المعلومات المستخدمة في الاتصال بأحد مصادر البيانات.
用來連接至資料來源的資訊。
Tento seznam nelze vymazat.
Kan deze lijst niet wissen.
Listen kan ikke ryddes.
不能清除此列表。
無法清除這個清單。
Diese Liste kann nicht gelöscht werden.
Impossible d'effacer cette liste.
Δεν είναι δυνατή η απαλοιφή αυτής της λίστας.
Tätä luetteloa ei voi tyhjentää.
A lista tartalma nem törölhető.
この一覧をクリアできません。
Bu liste temizlenemez.
Não é possível limpar a lista.
Não é possível limpar esta lista.
Det går inte att rensa den här listan.
Kan ikke tømme denne listen.
Impossibile cancellare questo elenco.
Невозможно очистить этот список.
Nie można wyczyścić tej listy.
이 목록을 지울 수 없습니다.
No se puede borrar esta lista.
אין אפשרות לנקות רשימה זו.
不能清除此列表。
تعذر مسح هذه القائمة.
無法清除這個清單。
命令使用的交易。
Den transaktion, kommandoen bruger.
Η συναλλαγή που χρησιμοποιείται από την εντολή.
명령에서 사용하는 트랜잭션입니다.
Die Transaktion, die von dem Befehl verwendet wird.
De transactie die door de opdracht wordt gebruikt.
该命令所使用的事务。
A parancs által használt tranzakció.
Komennon käyttämä toiminto.
Transakce použitá příkazem
コマンドで使用されるトランザクションです。
Transazione utilizzata dal comando.
La transaction utilisée par la commande.
Transakcja używana przez polecenie.
Komut tarafından kullanılan işlem.
Transaksjonen som brukes av kommandoen.
A transacção utilizada pelo comando.
A transação usada pelo comando.
Transacción utilizada por el comando.
Транзакция, используемая данной командой.
Transaktionen som används av kommandot.
הטרנזקציה בה משתמשת הפקודה.
该命令所使用的事务。
المعاملة التي يستخدمها الأمر.
命令使用的交易。
当传递具有新行的 DataRow 集合时,更新要求有效的 InsertCommand。
Päivitys edellyttää kelvollista InsertCommand-komentoa, kun sille välitetään DataRow-kokoelma, jossa on uusia rivejä.
Metoda Update vyžaduje při předání kolekce DataRow s novými řádky platnou událost InsertCommand.
Update kræver, at der er en gyldig InsertCommand, når der sendes en DataRow-samling med nye rækker.
當傳遞擁有新資料列的 DataRow 集合時,更新需要有效的 InsertCommand。
새 행을 포함하여 DataRow 컬렉션을 전달하는 경우 업데이트하려면 올바른 InsertCommand가 필요합니다.
Aktualisieren erfordert einen gültigen InsertCommand, wenn eine DataRow-Auflistung mit neuen Zeilen weitergegeben wird.
A frissítéshez érvényes InsertCommand tulajdonság szükséges új sorokat tartalmazó DataRow gyűjtemény átadásakor.
Voor het bijwerken is een geldige InsertCommand vereist wanneer een DataRow-verzameling wordt doorgegeven met nieuwe rijen.
A atualização requer um InsertCommand válido para transmitir coleção DataRow com novas linhas.
Update requiert un InsertCommand valide lors du passage de la collection DataRow avec de nouvelles lignes.
Oppdateringen krever en gyldig InsertCommand ved sendig til DataRow-samling med nye rader.
Το Update απαιτεί ένα έγκυρο InsertCommand κατά τη διαβίβαση μιας συλλογής DataRow με νέες γραμμές.
Update richiede un InsertCommand valido se l'insieme DataRow viene passato con righe nuove.
更新には、新しい行を含む DataRow コレクションが渡されたとき、有効な InsertCommand が必要です。
Aktualizacja wymaga prawidłowego elementu InsertCommand podczas przekazywania kolekcji DataRow z nowymi wierszami.
Для обновления требуется действительный InsertCommand при передаче коллекции DataRow с новыми строками.
Uppdateringen kräver ett giltigt InsertCommand när en DataRow-samling med nya rader skickas.
Update, kendisine yeni satırlar bulunan DataRow koleksiyonu geçirildiğinde geçerli bir InsertCommand gerektirir.
Update requer um InsertCommand válido quando transferir a colecção DataRow com novas linhas.
Update requiere que InsertCommand sea válido cuando se pasa la colección DataRow con nuevas filas.
Update מחייב קיום InsertCommand חוקי כאשר מועבר אוסף של DataRow עם שורות חדשות.
当传递具有新行的 DataRow 集合时,Update 要求有效的 InsertCommand。
يتطلب Update وجود InsertCommand صالحًا عند تمرير مجموعة DataRow ذات صفوف جديدة له.
當傳遞擁有新資料列的 DataRow 集合時,Update 需要有效的 InsertCommand。
Katalogová hodnota aktuálního zdroje dat, část Initial Catalog=X připojovacího řetězce
Den aktuelle værdi for kataloget i datakilden. 'Database=X' i forbindelsesstrengen.
Huidige cataloguswaarde van gegevensbron, Initial Catalog=X in de verbindingstekenreeks.
Yhteysmerkkijonon nykyinen tietolähdeluettelon arvo: Initial Catalog=X.
Valeur du catalogue de la source de données actuelle, 'Initial Catalog=X' dans la chaîne de connexion.
Aktueller Datenquellenkatalog-Wert, 'Initial Catalog=X' in der Verbindungszeichenfolge.
Η τιμή καταλόγου της τρέχουσας προέλευσης δεδομένων, 'Initial Catalog=X' στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
Az aktuális adatforrás-katalógus értéke („Initial Catalog=X”) a kapcsolódási karakterláncban.
Valore del catalogo dell'origine dati corrente. 'Initial Catalog=X' nella stringa di connessione.
現在のデータ ソース カタログ値、接続文字列の中の 'Initial Catalog=X' です。
연결 문자열에서 현재 데이터 소스 카탈로그 값입니다('Initial Catalog=X').
Gjeldende verdi for datakildekatalog, Initial Catalog=X i tilkoblingsstrengen.
Bieżąca wartość katalogu źródła danych, 'Initial Catalog=X' w ciągu połączenia.
Valor de catálogo da fonte de dados atual, 'Initial Catalog=X' na seqüência de conexão.
Valor do catálogo de origem de dados actual, 'Initial Catalog=X' na cadeia de ligação.
Значение каталога текущего источника данных, 'Initial Catalog=X', в строке соединения.
Valor del catálogo del origen de datos actual, 'Initial Catalog=X' en la cadena de conexión.
Aktuellt katalogvärde i datakällan, Initial Catalog=X i anslutningssträngen.
Geçerli veri kaynağı katalog değeri, bağlantı dizesindeki 'Initial Catalog=X'.
当前数据源目录值,连接字符串中的“Initial Catalog=X”。
目前的資料來源目錄值,即為連接字串中的 'Initial Catalog=X'。
ערך של קטלוג מקור נתונים נוכחי, 'Initial Catalog=X' במחרוזת החיבור (ConnectionString).
当前数据源目录值,连接字符串中的“Initial Catalog=X”。
قيمة النشرة المصورة لمصدر البيانات الحالي، 'Initial Catalog=X' في سلسلة الاتصال.
目前的資料來源目錄值,即為連接字串中的 'Initial Catalog=X'。
See catalog page for all messages.