The service
Messages on page
لم يتم تحديد قيمة التعداد ConsoleColor في ذلك التعداد. الرجاء استخدام لون محدد من التعداد.
该枚举中没有定义 ConsoleColor 枚举值。请使用该枚举中定义的颜色。
ConsoleColor 列舉值並非在該列舉上定義。請使用列舉中的定義色彩。
Hodnota výčtového typu ConsoleColor není v tomto výčtovém typu definována. Použijte definovanou barvu z výčtového typu.
enum-værdien ConsoleColor var ikke defineret på denne enum. Brug en defineret farve fra den pågældende enum.
De enum-waarde ConsoleColor is niet gedefinieerd voor die enum. Gebruik een gedefinieerde kleur uit de enum.
ConsoleColor-Enum-arvoa ei määritetty kyseisessä Enum-kohteessa. Käytä Enum-kohteessa määritettyä väriä.
La valeur enum ConsoleColor n'a pas été définie sur cet enum. Utilisez une couleur définie issue de l'enum.
Der ConsoleColor-Enumerationswert wurde für diese Enumeration nicht definiert. Verwenden Sie eine definierte Farbe aus der Enumeration.
Η τιμή απαρίθμησης του ConsoleColor δεν καθορίστηκε σε αυτή την απαρίθμηση. Χρησιμοποιήστε ένα καθορισμένο χρώμα από την απαρίθμηση.
ערך ה- enum ‏ConsoleColor לא הוגדר ב- enum זה. אנא השתמש בצבע מוגדר מה- enum.
A ConsoleColor felsorolási érték nincs definiálva ennél a felsorolásnál. Használjon definiált színt a felsoroláshoz.
Valore di enumerazione ConsoleColor non definito in tale enumerazione. Utilizzare un colore definito dall'enumerazione.
ConsoleColor 列挙型値が列挙型上で定義されていませんでした。列挙型から定義された色を使用してください。
해당 열거형에 ConsoleColor 열거형 값이 정의되지 않았습니다. 열거형에 정의된 색상을 사용하십시오.
Enumeratorverdien ConsoleColor var ikke definert for den opplistingen. Bruk en definert farge fra enumeratoren.
Wartość wyliczenia ConsoleColor nie była zdefiniowana dla tego wyliczenia. Użyj koloru zdefiniowanego z wyliczenia.
O valor de enum ConsoleColor não foi definido nesse enum. Use uma cora definida do enum.
O valor enum ConsoleColor não foi definido nesse enum. Utilize uma cor definida a partir de enum.
Значение перечисления ConsoleColor не было задано для данного перечисления. Используйте заданный цвет из перечисления.
El valor de enumeración de ConsoleColor no se definió en la enumeración. Utilice un color definido de la enumeración.
Uppräkningsvärdet för ConsoleColor angavs inte i uppräkningen. Använd en definierad färg från uppräkningen.
ConsoleColor numaralama değeri bu numaralama üzerinde tanımlanmamış. Lütfen numaralama için tanımlanmış renk kullanın.
该枚举中没有定义 ConsoleColor 枚举值。请使用该枚举中定义的颜色。
ConsoleColor 列舉值並非在該列舉上定義。請使用列舉中的定義色彩。
قيمة TypeCode غير معروفة.
未知的 TypeCode 值。
未知的 TypeCode 值。
Neznámá hodnota TypeCode.
Ukendt værdi for TypeCode.
Onbekende TypeCode-waarde.
Tuntematon TypeCode-arvo.
Valeur TypeCode inconnue.
Unbekannter TypeCode-Wert.
Άγνωστη τιμή TypeCode.
ערך TypeCode לא ידוע.
Ismeretlen TypeCode érték.
Valore TypeCode sconosciuto.
TypeCode の値が不明です。
알 수 없는 TypeCode 값입니다.
Ukjent TypeCode-verdi.
Nieznana wartość TypeCode.
Valor de TypeCode desconhecido.
Valor TypeCode desconhecido.
Неизвестное значение TypeCode.
Valor TypeCode desconocido.
Okänt TypeCode-värde.
Bilinmeyen TypeCode değeri.
未知的 TypeCode 值。
未知的 TypeCode 值。
لا تكون القيمة العشوائية المضافة للحماية أقل من 8 بايت.
Salt 不是最少为 8 个字节。
Salt 不是至少為 8 個位元組。
Hodnota Salt nemá alespoň osm bajtů.
Saltet er ikke på otte byte eller derover.
Salt is niet ten minste acht bytes.
Salt-arvo ei ole vähintään 8 tavua.
Le salt n'est pas d'au moins huit octets.
Salt muss mindestens acht Bytes sein.
Το salt δεν είναι τουλάχιστον οκτώ byte.
Salt אינו לפחות שמונה בתים.
A védőérték mérete nem éri el a nyolc bájtot.
Il valore salt non è di almeno 8 byte.
Salt は最低 8 バイトではありません。
솔트 크기가 최소 8바이트가 아닙니다.
Salt er ikke på minst åtte byte.
Ziarno nie ma rozmiaru wynoszącego co najmniej 8 bajtów.
Salt não tem pelo menos oito bytes.
Salt não tem, pelo menos, 8 bytes.
Дополнительная часть меньше, чем необходимые 8 байт.
Salt no tiene al menos ocho bytes.
Salt är inte minst åtta byte.
Anahtar güvenlik değeri en az sekiz bayt uzunluğunda değil.
Salt 不是最少为 8 个字节。
Salt 不是至少為 8 個位元組。
يجب ألا يوجد نص الأسلوب.
方法体不应存在。
方法主體應該不存在。
Tělo metody by nemělo existovat.
Der bør ikke eksistere en metode.
Hoofdcode van methode zou niet moeten bestaan.
Menetelmän tekstiä ei pitäisi olla olemassa.
Le corps de méthode ne doit pas exister.
Der Methodentext darf nicht vorhanden sein.
Το σώμα της μεθόδου δεν πρέπει να υπάρχει.
לא צריך להיות גוף שיטה.
A metódus törzse nem létezhet.
Il corpo del metodo non deve esistere.
メソッド本体を指定することはできません。
메서드 본문이 없어야 합니다.
Metodeteksten bør ikke finnes.
Treść metody nie powinna istnieć.
Corpo do método não deve existir.
O corpo de método não deve existir.
Тело метода не должно существовать.
No debería existir un cuerpo de método.
Metodtexten ska inte finnas.
Yöntem gövdesi varolmamalıdır.
方法体不应存在。
方法主體應該不存在。
Nelze najít žádné prostředky, které by byly vhodné pro uvedenou (nebo neutrální) jazykovou verzi. Zkontrolujte, zda během kompilace byl objekt <var>X</var> do sestavení <var>Assembly Name </var> správně vložen či propojen nebo zda všechna vyžadovaná satelitní sestavení je možné načíst a jsou plně podepsána.
Der blev ikke fundet nogen ressourcer, der passer til den angivne kultur eller den neutrale kultur. Kontroller, at "<var>X</var>" er korrekt indlejret i eller sammenkædet med assemblyen "<var>Assembly Name </var>" under kompilering, eller at alle de nødvendige satellitassemblies kan indlæses og er fuldt signerede.
Er is geen enkele geschikte bron voor de opgegeven cultuur of de neutrale cultuur gevonden. Controleer of <var>X</var> juist is ingesloten of gekoppeld in assembly <var>Assembly Name </var> tijdens de compilatie, of controleer of alle vereiste satelliet-assembly's laadbaar en volledig ondertekend zijn.
Määritettyä maa-asetusta tai neutraalia maa-asetusta vastaavia resursseja ei löytynyt. Varmista, että <var>X</var> on upotettu tai liitetty oikein kokoonpanoon <var>Assembly Name </var> kääntämisen yhteydessä tai että vaaditut satelliittikokoonpanot ovat ladattavissa ja ovat täysin allekirjoitettuja.
Impossible de trouver des ressources appropriées pour la culture spécifiée ou la culture neutre. Assurez-vous que "<var>X</var>" a été correctement incorporé ou lié dans l'assembly "<var>Assembly Name </var>" au moment de la compilation ou que tous les assemblys satellites requis sont chargeables et complètement signés.
Für die angegebene Kultur oder die neutrale Kultur konnten keine Ressourcen gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass <var>X</var> beim Kompilieren richtig in die Assembly <var>Assembly Name </var> eingebettet wurde, oder dass die erforderlichen Satellitenassemblys geladen werden können und vollständig signiert sind.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατάλληλων πόρων για την καθορισμένη ή την ουδέτερη κουλτούρα. Βεβαιωθείτε ότι το "<var>X</var>" έχει ενσωματωθεί ή συνδεθεί σωστά στη συγκρότηση "<var>Assembly Name </var>" κατά τον χρόνο μεταγλώττισης ή ότι όλες οι δορυφορικές συγκροτήσεις που απαιτούνται έχουν δυνατότητα φόρτωσης και έχουν υπογραφεί πλήρως.
לא נמצאו משאבים מתאימים עבור התרבות או התרבות הנייטרלית. ודא שבוצעו הטבעה או קישור תקינים של "<var>X</var>" לתוך ההרכבה "<var>Assembly Name </var>" בזמן ההידור, או שכל הרכבות הלווין הדרושות נטענו ונחתמו במלואן.
Nem található megfelelő erőforrás a megadott kulturális környezethez (vagy a semleges kulturális környezethez). Ellenőrizze, hogy „<var>X</var>” megfelelően van-e beágyazva vagy csatolva a(z) „<var>Assembly Name </var>” kódösszeállításhoz a fordítás során, és az összes szükséges mellék-kódösszeállítás betölthető-e és rendelkezik-e teljes aláírással.
Impossibile trovare risorse appropriate per il gruppo linguistico specificato o per la lingua non associata ad alcun paese. Assicurarsi che "<var>X</var>" sia stato correttamente incorporato o collegato all'assembly "<var>Assembly Name </var>" in fase di compilazione o che tutti gli assembly satellite richiesti siano caricabili e firmati completamente.
指定されたカルチャまたはニュートラル カルチャに対して適切なリソースが見つかりませんでした。"<var>X</var>" が適切に埋め込まれたか、実行時にアセンブリ "<var>Assembly Name </var>" にリンクされたか、または必要なサテライト アセンブリが読み込まれて完全に署名されていることを確認してください。
지정한 culture 또는 중립 culture에 적합한 리소스를 찾을 수 없습니다. 컴파일 타임에 "<var>X</var>"이(가) "<var>Assembly Name </var>" 어셈블리에 제대로 포함 또는 링크되어 있는지 확인하고, 필요한 위성 어셈블리가 로드 가능한지와 완전히 서명되어 있는지 확인하십시오.
تعذر العثور على أية موارد مناسبة للبيانات الموروثة المحددة أو البيانات الموروثة المحايدة. تأكد من تضمين "<var>X</var>" بالتجميع "<var>Assembly Name </var>" أو ارتباطه به بشكل صحيح في وقت التحويل البرمجي أو تأكد من أن كافة تجميعات تخزين البيانات المحلية المطلوبة قابلة للتحميل وموقعة بالكامل.
未能找到任何适合于指定的区域性或非特定区域性的资源。请确保在编译时已将“<var>X</var>”正确嵌入或链接到程序集“<var>Assembly Name </var>”,或者确保所有需要的附属程序集都可加载并已进行了完全签名。
找不到任何適用特定文化特性或中性文化特性的資源。請確定您已在編譯時期正確地將 "<var>X</var>" 嵌入或連結至組件 "<var>Assembly Name </var>" 中,或所有需要的附屬組件均為可載入且已完整簽署。
Finner ikke noen ressurser som passer for den angitte kulturen eller den nøytrale kulturen. Kontroller at <var>X</var> ble riktig innebygd eller koblet til samlingen <var>Assembly Name </var> under kompileringen, eller at alle de påkrevde satellittsamlingene kan lastes inn og er signert.
Nie można odnaleźć żadnych zasobów odpowiednich dla określonej kultury lub kultury neutralnej. Upewnij się, że element „<var>X</var>” został poprawnie osadzony w zestawie „<var>Assembly Name </var>” lub z nim połączony w czasie kompilacji lub że wszystkie zestawy satelickie są możliwe do załadowania i całkowicie podpisane.
Nenhum recurso adequado para a cultura especificada (ou a cultura neutra) foi encontrado no assembly dado. Verifique se "<var>X</var>" foi incorporado ou vinculado ao assembly "<var>Assembly Name </var>" corretamente no tempo de compilação ou se todos os assemblies satélites necessários podem ser carregados e estão totalmente assinados.
Não foi possível encontrar os recursos adequados ao idioma especificado ou ao idioma neutro. Certifique-se de que "<var>X</var>" foi incorporado ou ligado correctamente na assemblagem "<var>Assembly Name </var>" ou que todas as assemblagens satélite necessárias podem ser carregadas e estão totalmente assinadas.
Не удалось найти ресурсы, соответствующие указанной культуре или нейтральной культуре. Проверьте правильность внедрения или связывания "<var>X</var>" со сборкой "<var>Assembly Name </var>" во время компиляции, или убедитесь, что все необходимые сопутствующие сборки полностью подписаны и могут быть загружены.
No se encontraron recursos adecuados para la referencia cultural especificada o para la referencia cultural neutra. Compruebe si "<var>X</var>" se ha incrustado o vinculado correctamente en el ensamblado "<var>Assembly Name </var>" durante el tiempo de compilación o que todos los ensamblados satélite requeridos pueden cargarse y están completamente firmados.
Det gick inte att hitta några resurser för den angivna kulturen eller den neutrala kulture Kontrollera att <var>X</var> har bäddats in i eller länkats till sammansättningen <var>Assembly Name </var> korrekt vid kompileringstiden, eller att alla nödvändiga satellitsammansättningar går att läsa in och är fullständigt signerade.
Belirtilen kültür veya nötr kültür için uygun kaynak bulunamadı. Derleme anında "<var>X</var>" öğesinin "<var>Assembly Name </var>" derlemesine doğru katıştırıldığından veya bağlandığından ya da gereken tüm uydu derlemelerinin yüklendiğinden ve tam olarak imzalandığından emin olun.
未能找到任何适合于指定的区域性或非特定区域性的资源。请确保在编译时已将“<var>X</var>”正确嵌入或链接到程序集“<var>Assembly Name </var>”,或者确保所有需要的附属程序集都可加载并已进行了完全签名。
找不到任何適用特定文化特性或中性文化特性的資源。請確定您已在編譯時期正確地將 "<var>X</var>" 嵌入或連結至組件 "<var>Assembly Name </var>" 中,或所有需要的附屬組件均為可載入且已完整簽署。
Une propriété avec ce nom existe déjà.
Es ist bereits eine Eigenschaft mit diesem Namen vorhanden.
Υπάρχει ήδη άλλη ιδιότητα με αυτό το όνομα.
קיים כבר מאפיין אחר בשם זה.
Már létezik ilyen nevű tulajdonság.
Esiste già una proprietà con questo nome.
この名前の別のプロパティが既に存在します。
이 이름을 가진 다른 속성이 이미 있습니다.
Det finnes allerede en egenskap med dette navnet.
Istnieje już inna właściwość o tej nazwie.
Já existe outra propriedade com este nome.
Já existe outra propriedade com este nome.
Уже существует другое свойство с таким именем.
Ya existe otra propiedad con este nombre.
Det finns redan en annan egenskap med det här namnet.
Bu ada sahip başka bir özellik zaten mevcut.
توجد خاصية أخرى بهذا الاسم بالفعل.
已存在具有此名称的其他属性。
已存在同名的屬性。
Tento název je již použit pro jinou vlastnost.
Der findes allerede en anden egenskab med dette navn.
Er bestaat al een andere eigenschap met deze naam.
Toinen tämänniminen ominaisuus on jo luotu.
已存在另一个同名属性。
已存在同名的屬性。
حدث خطأ أثناء تنفيذ عملية نهج.
在执行策略操作时出错。
當執行原則作業時發生錯誤。
Při provádění operace se zásadami došlo k chybě.
Der opstod en fejl under udførelse af en politikhandling.
Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van een beleidsbewerking.
Virhe käytäntötoiminnon suorittamisen aikana.
Une erreur s'est produite lors d'une opération de stratégie.
Fehler beim Ausführen eines Richtlinienvorgangs.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας πολιτικής.
אירעה שגיאה בעת ביצוע פעולת מדיניות.
Hiba történt egy házirendművelet végrehajtása során.
Errore durante un'operazione di criteri.
ポリシー操作を実行中にエラーが発生しました。
정책 작업을 수행하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under en policyoperasjon.
Wystąpił błąd podczas wykonywania operacji dotyczącej zasad.
Erro ao executar uma operação de diretiva.
Erro ao efectuar uma operação com políticas.
Возникла ошибка при выполнении операции работы с политиками.
Error al realizar una operación con directivas.
Ett fel inträffade när en principåtgärd utfördes.
Bir ilke işlemi gerçekleştirilirken hata oluştu.
在执行策略操作时出错。
當執行原則作業時發生錯誤。
لا يمكن إنشاء مثيل لـ ArgIterator بشكل ديناميكي.
无法动态创建 ArgIterator 的实例。
無法動態建立 ArgIterator 的執行個體。
Nelze dynamicky vytvořit instanci třídy ArgIterator.
En forekomst af ArgIterator kan ikke oprettes dynamisk.
Kan niet op dynamische wijze een exemplaar maken van ArgIterator.
ArgIterator-esiintymää ei voi luoda dynaamisesti.
Impossible de créer dynamiquement une instance de ArgIterator.
Es kann keine Instanz von ArgIterator dynamisch erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δυναμική δημιουργία παρουσίας του ArgIterator.
אין אפשרות ליצור באופן דינאמי מופע של ArgIterator.
ArgIterator példánya nem hozható létre dinamikusan.
Impossibile creare dinamicamente un'istanza di ArgIterator.
ArgIterator のインスタンスを動的に作成できません。
ArgIterator의 인스턴스를 동적으로 만들 수 없습니다.
Kan ikke dynamisk opprette en forekomst av ArgIterator.
Nie można dynamicznie utworzyć wystąpienia elementu ArgIterator.
Não é possível criar dinamicamente uma instância de ArgIterator.
Não é possível criar dinamicamente uma instância de ArgIterator.
Невозможно динамически создать экземпляр класса ArgIterator.
No se puede crear de manera dinámica una instancia de ArgIterator.
Det går inte att skapa en ArgIterator-instans dynamiskt.
ArgIterator örneği dinamik olarak oluşturulamaz.
无法动态创建 ArgIterator 的实例。
無法動態建立 ArgIterator 的執行個體。
جرت محاولة إضافة خصائص لسياق مُجمد.
试图将属性添加到已冻结的上下文。
嘗試將屬性加入凍結的內容。
Došlo k pokusu o přidání vlastností do zmrazeného kontextu.
Det blev forsøgt at føje egenskaber til en fastfrosset kontekst.
Poging tot toevoegen van eigenschappen aan een bevroren context.
Yritettiin lisätä ominaisuuksia lukittuun kontekstiin.
Tentative d'ajout de propriétés à un contexte figé.
Es wurde versucht, Eigenschaften zu einem eingefrorenen Kontext hinzuzufügen.
Έγινε προσπάθεια προσθήκης ιδιοτήτων σε σταθεροποιημένο περιβάλλον.
נעשה ניסיון להוסיף מאפיינים להקשר קפוא.
Nem vehet fel tulajdonságokat rögzített környezetbe.
Tentativo di aggiungere proprietà a un contesto bloccato.
フリーズしたコンテキストにプロパティを追加します。
고정된 컨텍스트에 속성을 추가하려고 했습니다.
Forsøkte å legge til egenskaper i en frosset kontekst.
Nastąpiła próba dodania właściwości do zablokowanego kontekstu.
Tentativa de adicionar propriedades a um contexto congelado.
Tentativa de adicionar propriedades a um contexto congelado.
Попытка добавить свойства в закрепленный контекст.
Intento de agregar propiedades a un contexto congelado.
Det gjordes ett försök att lägga till egenskaper till en fryst kontext.
Dondurulmuş bir içeriğe özellik ekleme girişiminde bulunuldu.
尝试将属性添加到已冻结的上下文。
嘗試將屬性加入凍結的內容。
يجب أن يكون البناء المحدد من نوع blittable أو يحتوي على معلومات تخطيط.
指定结构必须能直接复制到本机结构中,或是具有布局信息。
指定的結構必須為 blittable 或有配置資訊。
Uvedená struktura musí být přímo přenositelná nebo musí obsahovat informace o rozložení.
Den angivne struktur skal kunne blittes eller indeholde oplysninger om layout.
De opgegeven structuur moet van het type 'blittable' zijn of gegevens over de indeling bevatten.
Määritetyn rakenteen on oltava kuvioitava, tai sillä on oltava asettelutiedot.
La structure spécifiée doit être blittable ou avoir des informations de disposition.
Die angegebene Struktur muss Layoutinformationen enthalten.
Η καθορισμένη δομή πρέπει να έχει δυνατότητα πλήρωσης ή να έχει πληροφορίες διάταξης.
המבנה שצוין חייב לאפשר העתקת סיביות או להיות בעל נתוני פריסה.
A megadott struktúra csak közvetlenül átadható típus lehet, vagy pedig tartalmaznia kell elrendezésadatokat.
La struttura specificata deve essere copiabile o disporre di informazioni di layout.
指定された構造体は高速転送型か、またはレイアウト情報を含んでいなければなりません。
지정한 구조체는 blittable이거나 레이아웃 정보를 포함해야 합니다.
Den angitte strukturen må inneholde informasjon om oppsett.
Musi istnieć możliwość kopiowania określonej struktury lub struktura musi mieć informacje o układzie.
A estrutura especificada deve permitir transferência de bits ou deve possuir informações de layout.
A estrutura especificada tem de permitir a representação por bits/bytes ou ter informações de esquema.
Указанная структура должна передаваться без преобразования (blittable) или иметь информацию о макете.
La estructura especificada debe poder representarse como bits/bytes o tener información de diseño.
Den angivna strukturen måste kunna kopieras som ett sammanhängande block (blittable) eller innehålla layoutinformation.
Belirtilen yapı blok halinde kopyalanabilir olmalı veya yerleşim bilgilerine sahip olmalıdır.
指定结构必须能直接复制到本机结构中,或是具有布局信息。
指定的結構必須為 blittable 或有配置資訊。
See catalog page for all messages.