The service
Messages on page
无法找到组件 <var>X</var>
Komponenttia <var>X</var> ei löydy
找不到元件 <var>X</var>
Komponenten <var>X</var> kan ikke findes.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του στοιχείου <var>X</var>
Nem található a következő komponens: „<var>X</var>”.
Impossible de trouver le composant <var>X</var>
구성 요소 <var>X</var>을(를) 찾을 수 없습니다.
Součást <var>X</var> nebyla nalezena.
تعذر العثور على المكوّن <var>X</var>
Komponente '<var>X</var>' wurde nicht gefunden.
Impossibile trovare il componente <var>X</var>
Finner ikke komponenten <var>X</var>
Невозможно найти компонент <var>X</var>
コンポーネント <var>X</var> が見つかりません。
<var>X</var> bileşeni bulunamadı
Não é possível localizar o componente <var>X</var>
אין אפשרות למצוא את הרכיב <var>X</var>
Não é possível encontrar componente <var>X</var>
Nie można znaleźć składnika <var>X</var>
Det gick inte att hitta komponenten <var>X</var>
No se encuentra el componente <var>X</var>
Kan onderdeel <var>X</var> niet vinden
无法找到组件 <var>X</var>
找不到元件 <var>X</var>
عمود DataGrid
DataGrid 列
DataGrid 資料行
Sloupec datové mřížky
DataGrid-kolonne
DataGrid-kolom
Dataruudukon sarake
Colonne DataGrid
DataGrid-Spalte
Στήλη DataGrid
עמודת DataGrid
Adatrácsoszlop
Colonna DataGrid
データ グリッド列
DataGrid 열
DataGrid-kolonne
Kolumna Siatka danych
Coluna DataGrid
Coluna DataGrid
Столбец DataGrid
Columna DataGrid
DataGrid-kolumn
DataGrid Sütunu
DataGrid 列
DataGrid 資料行
Avanceret binding giver mulighed for at binde egenskaber til objektet.
高级绑定使您能够绑定控件的属性。
進階繫結讓您可以繫結控制項的屬性。
يسمح لك الربط المتقدم بربط خصائص التحكم.
Rozšířená vazba umožňuje vázat vlastnosti ovládacího prvku.
Η σύνθετη σύνδεση επιτρέπει τη σύνδεση των ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου.
詳細バインドを使用すると、コントロールのプロパティをバインドできます。
A speciális kötés segítségével a vezérlő tulajdonságai más elemekhez köthetők.
Sidonnan lisäasetusten avulla voit sitoa ohjausobjektin ominaisuudet.
Met geavanceerde bindingen kunt u eigenschappen van het besturingselement binden.
איגוד מתקדם מאפשר איגוד של תכונות הפקד.
Die erweiterte Bindung ermöglicht das Binden von Steuerelementeigenschaften.
La liaison avancée vous permet de lier les propriétés d'un contrôle.
고급 바인딩을 사용하여 컨트롤의 속성을 바인딩할 수 있습니다.
L'associazione avanzata consente di stabilire associazioni per le proprietà del controllo.
Med avansert binding kan du binde egenskaper for kontrollen.
Расширенная привязка обеспечивает привязку свойств элемента управления.
La función avanzada de enlace le permite enlazar propiedades del control.
Gelişmiş bağlama denetimin özelliklerini bağlamanıza olanak verir.
Med avancerad bindning kan du binda kontrollens egenskaper.
A ligação avançada permite ligar as propriedades do controle.
Powiązanie zaawansowane umożliwia tworzenie powiązań właściwości formantu.
A função avançada de ligação permite ligar as propriedades do controlo.
高级绑定使您能够绑定控件的属性。
進階繫結讓您可以繫結控制項的屬性。
Errores del compilador al generar un contenedor de Windows Forms para el control ActiveX '<var>X</var>'. Código fuente guardado en '<var>Y</var>'.
Errori del compilatore durante la generazione di un wrapper Windows Form per il controllo ActiveX '<var>X</var>'. Codice sorgente salvato in '<var>Y</var>'.
Podczas generowania otoki Windows Forms dla formantu ActiveX '<var>X</var>' wystąpiły błędy kompilatora. Kod źródłowy został zapisany w '<var>Y</var>'.
Erros de compilador ao gerar um wrapper Windows Forms para o controle ActiveX '<var>X</var>'. Código fonte salvo em '<var>Y</var>'.
Došlo k chybám kompilátoru generované obálkou Forms systému Windows pro ovládací prvek ActiveX <var>X</var>. Úložiště zdrojového kódu: <var>Y</var>.
Kompilatorfel inträffade vid generering av ett Windows Forms-adapterprogram för ActiveX-kontrollen <var>X</var>. Källkoden har sparats i <var>Y</var>.
Des erreurs du compilateur se sont produites lors de la génération d'un wrapper Windows Forms pour le contrôle ActiveX '<var>X</var>'. Code source enregistré dans '<var>Y</var>'.
שגיאות מהדר שנוצרות בעת הפקת עוטף Windows Forms עבור פקד ActiveX '<var>X</var>'. קוד המקור נשמר ב- '<var>Y</var>'.
Fordítási hibák történtek a következő ActiveX-vezérlő Windows Forms-burkolójának létrehozásakor: „<var>X</var>”. A forráskód mentve a következőbe: „<var>Y</var>”.
Erros do compilador ao gerar dispositivo de moldagem do Windows Forms para o controlo ActiveX '<var>X</var>'. Código fonte guardado em '<var>Y</var>'.
Σφάλματα μεταγλωττιστή κατά τη δημιουργία προγράμματος εξομοίωσης του Windows Forms για το στοιχείο ελέγχου ActiveX '<var>X</var>'. Ο πηγαίος κώδικας αποθηκεύτηκε στο '<var>Y</var>'.
Tapahtui kääntämistoiminnon virheitä luotaessa ActiveX-komponentin <var>X</var> Windows Forms -liittymää. Lähdekoodi tallennettiin kohteeseen <var>Y</var>.
Er zijn compileerfouten opgetreden bij het genereren van een Windows Forms-wrapper voor ActiveX-besturingselement <var>X</var>. Broncode is opgeslagen in <var>Y</var>.
ActiveX 컨트롤 '<var>X</var>'의 Windows Forms 래퍼를 생성하는 동안 컴파일러 오류가 발생했습니다. 소스 코드를 '<var>Y</var>'에 저장했습니다.
Der opstod compiler-fejl under oprettelse af en Windows Forms-wrapper til ActiveX-objektet '<var>X</var>'. Kildekoden blev gemt i '<var>Y</var>'.
ActiveX コントロール '<var>X</var>' の Windows フォーム ラッパーを生成中に、コンパイラ エラーが発生しました。ソース コードは '<var>Y</var>' に保存されました。
Ошибки компилятора при создании оболочки Windows Forms для элемента управления ActiveX '<var>X</var>'. Исходный код записан в файл '<var>Y</var>'.
Compilerfehler beim Generieren eines Windows Forms-Wrappers für das ActiveX-Steuerelement '<var>X</var>'. Der Quellcode wird in '<var>Y</var>' gespeichert.
Kompilatorfeil genererer Windows Forms-tekstbryting for ActiveX-kontrollen <var>X</var>. Kildekoden lagres i <var>Y</var>.
'<var>X</var>' ActiveX denetimi için Windows Forms kapsayıcısı üretilirken derleme hataları oluştu. Kaynak kodu '<var>Y</var>' öğesine kaydedildi.
產生 ActiveX 控制項 '<var>X</var>' 的 Windows Form 包裝函式時發生編譯器錯誤。原始程式碼已儲存於 '<var>Y</var>'。
为 ActiveX 控件“<var>X</var>”生成 Windows 窗体包装时发生编译器错误。源代码保存在“<var>Y</var>”中。
حدثت أخطاء محول برمجي أثناء إنشاء مُجمِّع Windows Forms لعنصر التحكم ActiveX المسمى '<var>X</var>'. تم حفظ التعليمة البرمجية المصدر في '<var>Y</var>'.
为 ActiveX 控件“<var>X</var>”生成 Windows 窗体包装时发生编译器错误。源代码保存在“<var>Y</var>”中。
產生 ActiveX 控制項 '<var>X</var>' 的 Windows Form 包裝函式時發生編譯器錯誤。原始程式碼已儲存於 '<var>Y</var>'。
Vlastnost <var>Property Name</var> neexistuje pro typ <var>Type Name</var>.
الخاصية '<var>Property Name</var>' غير موجودة في النوع '<var>Type Name</var>'.
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' ist nicht im Typ '<var>Type Name</var>' vorhanden.
屬性 '<var>Property Name</var>' 不存在於型別 '<var>Type Name</var>' 上。
La propriété '<var>Property Name</var>' n'existe pas sur le type '<var>Type Name</var>'.
De eigenschap <var>Property Name</var> bestaat niet voor type <var>Type Name</var>.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' findes ikke for typen '<var>Type Name</var>'.
类型“<var>Type Name</var>”上不存在属性“<var>Property Name</var>”。
Ominaisuutta <var>Property Name</var> ei ole tyypissä <var>Type Name</var>.
Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' δεν υπάρχει στον τύπο '<var>Type Name</var>'.
‏‏המאפיין '<var>Property Name</var>' אינו קיים בסוג '<var>Type Name</var>'.‏
プロパティ '<var>Property Name</var>' は型 '<var>Type Name</var>' に存在しません。
Nem létezik a(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Property Name</var>” tulajdonsága.
Właściwość '<var>Property Name</var>' nie istnieje w typie '<var>Type Name</var>'.
La proprietà '<var>Property Name</var>' non esiste per il tipo '<var>Type Name</var>'.
Egenskapen <var>Property Name</var> finnes ikke i typen <var>Type Name</var>.
'<var>Property Name</var>' 속성이 '<var>Type Name</var>' 형식에 없습니다.
A propriedade '<var>Property Name</var>' não existe no tipo '<var>Type Name</var>'.
Свойство '<var>Property Name</var>' не существует для типа '<var>Type Name</var>'.
'<var>Property Name</var>' özelliği '<var>Type Name</var>' türünde yok.
Egenskapen <var>Property Name</var> finns inte i typen <var>Type Name</var>.
La propiedad '<var>Property Name</var>' no existe en el tipo '<var>Type Name</var>'.
A propriedade '<var>Property Name</var>' não existe no tipo '<var>Type Name</var>'.
类型“<var>Type Name</var>”上不存在属性“<var>Property Name</var>”。
屬性 '<var>Property Name</var>' 不存在於型別 '<var>Type Name</var>' 上。
فتح ملف تعليمات
Otevřít soubor nápovědy
開啟說明檔
打开帮助文件
Åbn Hjælp-fil
Hilfedatei öffnen
Avaa ohjetiedosto
Ouvrir le fichier d'aide
Åpne hjelpefil
Άνοιγμα αρχείου Βοήθειας
ヘルプ ファイルを開く
Abrir ficheiro de ajuda
Otwórz plik Pomocy
Apri file della Guida
פתיחת קובץ עזרה
도움말 파일 열기
Help-bestand openen
Súgófájl megnyitása
Abrir Arquivo de Ajuda
Открыть файл справки
Abrir archivo de ayuda
Öppna hjälpfil
Yardım Dosyasını Aç
打开帮助文件
開啟說明檔
إضافة <var>X</var> مكون(ات) أو إزالتها
添加或移除 <var>X</var> 个对象
加入或移除 <var>X</var> 物件
Přidání nebo odebrání objektů (počet: <var>X</var>)
Tilføj eller fjern <var>X</var> objekter
<var>X</var>-objecten toevoegen of verwijderen
Lisää tai poista <var>X</var> objektia
Ajouter ou supprimer des <var>X</var> objets
<var>X</var>-Objekte hinzufügen oder entfernen
Προσθήκη ή κατάργηση αντικειμένων <var>X</var>
הוסף או הסר <var>X</var> אובייקטים
<var>X</var> objektum hozzáadása vagy eltávolítása
Aggiungi o rimuovi <var>X</var> oggetti
オブジェクトを <var>X</var> 追加または削除する
<var>X</var> 개체를 추가하거나 제거합니다.
Legge til eller fjerne <var>X</var>-objekter
Dodaj lub usuń obiekty <var>X</var>
Adicionar ou remover objetos <var>X</var>
Adicionar ou remover objectos <var>X</var>
Добавить или удалить <var>X</var> объектов
Agregue o quite objetos <var>X</var>
Lägg till eller ta bort <var>X</var>-objekt
<var>X</var> nesnelerini ekle veya kaldır
添加或移除 <var>X</var> 个对象
加入或移除 <var>X</var> 物件
حدد المجلد المراد مشاهدته.
选择要监视的文件夹。
選擇要監看的資料夾。
Vyberte složku, kterou chcete sledovat.
Marker mappen, der skal overvåges.
Selecteer de te controleren map.
Valitse valvottava kansio.
Sélectionnez le dossier à surveiller.
Wählen Sie den zu überwachenden Ordner aus.
Επιλογή του φακέλου για παρακολούθηση.
בחר את התיקיה לצפייה.
Adja meg a figyelendő mappát.
Selezionare la cartella da controllare.
ウォッチするフォルダを選択してください。
조사할 폴더를 선택하십시오.
Velg mappen som skal overvåkes.
Wybierz folder do monitorowania.
Selecione a pasta a ser examinada.
Seleccione a pasta que pretende visualizar.
Выбор контролируемой папки.
Seleccione la carpeta que desea inspeccionar.
Markera den mapp som ska bevakas.
İzlenecek klasörü seç.
选择要监视的文件夹。
選擇要監看的資料夾。
تم وضع علامة على '<var>X</var>' كعضو خاص. يجب تغيير معدِّل مصدر البيانات إلى عام قبل تحديده.
“<var>X</var>”被标记为私有成员。 在可以选择数据源之前,必须先将它的修饰符更改为public。
將 '<var>X</var>' 標示為 Private 成員。 必須先將 DataSource 的修飾詞變更為 Public,然後才可以選取。
Zdroj <var>X</var> je označen jako soukromý člen. Modifikátor DataSource musí být nejprve změněn na veřejný, a teprve poté jej lze vybrat.
'<var>X</var>' er markeret som privat medlem. Modifikatoren til DataSource skal ændres til offentlig, før det kan markeres.
A(z) „<var>X</var>” saját tagként van megadva. Az adatforrás módosítója csak akkor jelölhető ki, ha átállítja nyilvánosra.
<var>X</var>' מסומן כחבר פרטי. יש לשנות את מציין מקור הנתונים לציבורי לפני שניתן יהיה לבחור בו.
'<var>X</var>' est marqué comme membre privé. Le modificateur de la source de données doit être modifié en public avant de pouvoir être sélectionné.
'<var>X</var>' は、プライベート メンバに設定されています。 データソースを選択する前に、修飾子をパブリックに変更しなければなりません。
<var>X</var> on määritetty yksityiseksi jäseneksi. Tietolähteen valitsin on muutettava yleiseksi, jotta kohde voidaan valita.
'<var>X</var>' è contrassegnato come membro privato. Per selezionare il modificatore del DataSource, occorre renderlo pubblico.
'<var>X</var>' ist als privates Member markiert. Der DataSource-Modifzierer muss auf öffentlich geändert werden, bevor er ausgewählt werden kann.
Το '<var>X</var>' έχει σημανθεί ως ιδιωτικό μέλος. Ο τροποποιητής του DataSource πρέπει να γίνει δημόσιο μέλος για να είναι δυνατό να επιλεγεί.
<var>X</var> is gemarkeerd als een persoonlijk lid. De modifier van DataSource moet worden gewijzigd in openbaar voordat het kan worden geselecteerd.
<var>X</var> er merket som privat medlem. DataSource-modifikatoren må endres til Public før den kan velges.
'<var>X</var>' jest oznaczony jako członek prywatny. Modyfikator elementu DataSource musi zostać zmieniony na publiczny zanim będzie mógł zostać wybrany.
'<var>X</var>' помечен как частный член. Для выбора источника данных DataSource необходимо предварительно изменить его модификатор на общий.
'<var>X</var>' está marcado como um membro privado. O modificador do DataSource deve ser modificado para público para que ele possa ser selecionado.
'<var>X</var>' está marcado com membro privado. O modificador de DataSource tem de ser alterado para público antes de poder ser seleccionado.
'<var>X</var>'이(가) Private 멤버로 표시되었습니다. DataSource를 선택하려면 먼저 DataSource의 한정자를 public으로 변경해야 합니다.
'<var>X</var>' está marcado como miembro privado. El modificador de DataSource se debe cambiar a público para poder seleccionarlo.
<var>X</var> har deklarerats som en privat medlem. Modifieraren för DataSource måste ändras till offentlig innan den kan markeras.
'<var>X</var>' özel üye olarak işaretlendi. Seçilebilmesi için DataSource değiştiricisinin ortak şeklinde değiştirilmesi gerekir.
“<var>X</var>”被标记为私有成员。 在可以选择数据源之前,必须先将它的修饰符更改为 public。
'<var>X</var>' 已標記為 private 成員。 資料來源的修飾詞必須變更為 public,然後才可以選取。
السياق مطلوب لتحليل السلسلة <var>X</var>
需要上下文,以便分析字符串 <var>X</var>
剖析字串 <var>X</var> 所需的內容
Kontext vyžadovaný pro analýzu řetězce <var>X</var>
En kontekst er nødvendig for at kunne parse strengen <var>X</var>.
Context is vereist om tekenreeks <var>X</var> te parseren
Merkkijonon <var>X</var> jäsentelyyn tarvitaan konteksti
Contexte requis pour analyser la chaîne <var>X</var>
Zum Analysieren der Zeichenfolge '<var>X</var>' ist Kontext erforderlich.
Το περιβάλλον απαιτείται για την ανάλυση της συμβολοσειράς <var>X</var>
נדרש הקשר לניתוח מבנה המחרוזת <var>X</var>
Környezet szükséges a következő karakterlánc értelmezéséhez: „<var>X</var>”.
Contesto obbligatorio per analizzare la stringa <var>X</var>
コンテキストで、文字列 <var>X</var> を解析する必要があります。
문자열 <var>X</var>의 구문을 분석하려면 컨텍스트가 필요합니다.
Konteksten krever at strengen <var>X</var> analyseres
Do analizy ciągu <var>X</var> wymagany jest kontekst
Contexto necessário para analisar seqüência de caracteres <var>X</var>
Contexto necessário para analisar a cadeia <var>X</var>
Для разбора строки <var>X</var> требуется контекст
Contexto necesario para analizar la cadena <var>X</var>
Kontext krävs för att tolka strängen <var>X</var>
<var>X</var> dizesini ayrıştırmak için bağlam gerekli
需要上下文,以便分析字符串 <var>X</var>
剖析字串 <var>X</var> 所需的內容
See catalog page for all messages.