The service
Messages on page
遇到的数字不是有限的数量。
遭遇的數目不是有限量。
Zjištěné číslo nepředstavuje konečnou hodnotu.
Det fundne tal er ikke en endelig størrelse.
Aangetroffen aantal is geen eindige hoeveelheid.
Havaittu numero ei ollut rajattu määrä.
Le nombre rencontré n'est pas une quantité finie.
Die gefundene Zahl ist keine finite Menge.
Ο αριθμός που εντοπίστηκε δεν ήταν πεπερασμένος.
המספר בו נתקלה המערכת לא היה כמות סופית.
A beolvasott szám nem véges mennyiség.
Il numero trovato non è una quantità finita.
見つかった数字は有限な数ではありません。
찾은 숫자가 유한한 값이 아닙니다.
Nummeret som ble funnet, var ikke en fast mengde.
Napotkana liczba nie jest wartością skończoną.
O número encontrado não era uma quantidade finita.
O número encontrado não era uma quantidade finita.
Обнаружено число, которое не является конечной величиной.
El número encontrado no es una cantidad finita.
Det påträffade talet var inte en ändlig kvantitet.
Karşılaşılan sayı sonlu bir miktar değildi.
الرقم الذي تمت مصادفته ليس كمية نهائية.
遇到的数字不是有限的数量。
遭遇的數目不是有限量。
يحتوي مخزن الإدخال المؤقت على بيانات غير كافية.
输入缓冲区包含的数据不足。
輸入緩衝區所包含的資料不足。
Vstupní vyrovnávací paměť obsahuje nedostatek dat.
Der er ikke tilstrækkelige data i inputbufferen.
Invoerbuffer bevat onvoldoende gegevens.
Syöttöpuskurissa ei ole riittävästi tietoja.
La mémoire tampon d'entrée ne contient pas suffisamment de données.
Der Eingabepuffer enthält nicht genügend Daten.
Το buffer εισόδου περιέχει ανεπαρκή δεδομένα.
מאגר הקלט אינו מכיל די נתונים.
A bemeneti puffer nem megfelelő számú adatot tartalmaz.
Dati insufficienti nel buffer di input.
入力バッファは不十分なデータを含んでいます。
입력 버퍼에 데이터가 충분하지 않습니다.
Inndatabufferen inneholder utilstrekkelige data.
Bufor wejściowy zawiera niewystarczające dane.
O buffer de entrada contém dados insuficientes.
A memória intermédia de entrada não contém dados suficientes.
Входной буфер содержит недостаточно данных.
El búfer de entrada no contiene datos suficientes.
Indatabufferten innehåller inte tillräckliga data.
Giriş arabelleği yetersiz veri içeriyor.
输入缓冲区包含的数据不足。
輸入緩衝區所包含的資料不足。
طرح مُنشئ النوع استثناءً.
类型构造函数引发异常。
型別建構函式發生例外狀況。
Konstruktor typu vyvolal výjimku.
Typekonstruktøren udløste en undtagelse.
Typeconstructor heeft een uitzondering veroorzaakt.
Tyypin konstruktori aiheutti poikkeuksen.
Une exception a été levée par le constructeur de type.
Der Typenkonstruktor hat eine Ausnahme verursacht.
Η κατασκευή τύπου δημιούργησε μια εξαίρεση.
בנאי סוג התריע על חריג.
A típuskonstruktor kivételt váltott ki.
Il costruttore del tipo ha generato un'eccezione.
型コンストラクタが例外をスローしました。
형식 생성자에서 예외를 Throw했습니다.
Typekonstruktøren forårsaket et unntak.
Konstruktor typów zgłosił wyjątek.
Construtor de tipo apresentou uma exceção.
O construtor de tipos accionou uma excepção.
Конструктором типа создано исключение.
Se produjo una excepción en el constructor de tipo.
Ett undantagsfel inträffade för typkonstruktorn.
Tür oluşturucu özel durum döndürdü.
类型构造函数引发异常。
型別建構函式發生例外狀況。
لا يمكن أن يكون التجميع فارغًا.
程序集不能为空。
組件不能為 null。
Sestavení nemůže mít hodnotu NULL.
En assembly må ikke være null.
Assembly kan niet null zijn.
Kokoonpano ei voi olla tyhjä.
Assembly ne peut pas être null.
Assembly darf nicht NULL sein.
Το Assembly δεν μπορεί να έχει τιμή null.
הרכבה אינה יכולה להיות Null.
A kódösszeállítás nem lehet NULL.
L'assembly non può essere null.
アセンブリを Null にすることはできません。
어셈블리는 null일 수 없습니다.
Samlingen kan ikke være null.
Zestaw nie może być zerowy.
Assembly não pode ser nulo.
A assemblagem não pode ser nula.
Значение Assembly не может быть неопределенным.
El ensamblado no puede ser nulo.
Sammansättning får inte vara null.
Derleme null olamaz.
程序集不能为空。
組件不能為 null。
لم يتم إلغاء تحويل بيانات أية رسائل إلى ملف قبل استدعاء DispatchChannelSink.
调用 DispatchChannelSink 之前没有反序列化任何消息。
在呼叫 DispatchChannelSink 之前訊息不會被還原序列化。
Před voláním funkce DispatchChannelSink nebyla rekonstruována žádná zpráva.
Der blev ikke deserialiseret nogen meddelelser inden kaldet af DispatchChannelSink.
Er is geen bericht gedeserialiseerd voordat DispatchChannelSink werd aangeroepen.
Minkään viestin sarjoitusta ei poistettu ennen DispatchChannelSink-kutsua.
Aucun message n'a été désérialisé avant l'appel à DispatchChannelSink.
Vor dem Aufruf von DispatchChannelSink wurde keine Meldung deserialisiert.
Δεν έγινε αποσειριοποίηση μηνύματος πριν από την κλήση του DispatchChannelSink.
לא התבצעה עריכה בסידרה של הודעה קודם לקריאה ל- DispatchChannelSink.
Egyetlen üzenet sem lett deszerializálva DispatchChannelSink hívása előtt.
Nessun messaggio è stato deserializzato prima di chiamare DispatchChannelSink.
DispatchChannelSink. を呼び出す前に、逆シリアル化されたメッセージはありませんでした。
DispatchChannelSink를 호출하기 전에 deserialize된 메시지가 없습니다.
Ingen melding ble deserialisert før DispatchChannelSink ble kalt.
Przed wywołaniem elementu DispatchChannelSink nie wykonano deserializacji żadnej wiadomości.
Nenhuma mensagem foi desserializada antes de chamar DispatchChannelSink.
Não foi anulada a serialização de nenhuma mensagem antes de chamar DispatchChannelSink.
Перед вызовом метода DispatchChannelSink не было десериализовано ни одного сообщения.
No se deserializó ningún mensaje antes de llamar a DispatchChannelSink.
Inget meddelande deserialiserades innan DispatchChannelSink anropades.
DispatchChannelSink çağrılmadan önce serisi kaldırılan ileti yok.
调用 DispatchChannelSink 之前没有反序列化任何消息。
在呼叫 DispatchChannelSink 之前訊息不會被還原序列化。
العملية ChangeType غير معتمدة.
不支持 ChangeType 操作。
不支援 ChangeType 作業。
Operace ChangeType není podporována.
Handlingen ChangeType understøttes ikke.
De bewerking ChangeType wordt niet ondersteund.
ChangeType-komentoa ei tueta.
Opération ChangeType non prise en charge.
Der ChangeType-Vorgang wird nicht unterstützt.
Η λειτουργία ChangeType δεν υποστηρίζεται.
פעולת ChangeType אינה נתמכת.
A ChangeType művelet nem támogatott.
Operazione di modifica del tipo non supportata.
ChangeType 操作はサポートされていません。
ChangeType 작업은 지원되지 않습니다.
Støtter ikke ChangeType-operasjonen.
Operacja ChangeType nie jest obsługiwana.
Não há suporte para operação ChangeType.
Operação ChangeType não suportada.
Операция ChangeType не поддерживается.
La operación ChangeType no es compatible.
ChangeType-åtgärden stöds inte.
ChangeType işlemi desteklenmiyor.
不支持 ChangeType 操作。
不支援 ChangeType 作業。
Vnitřní vyrovnávací paměť typu MemoryStream není k dispozici.
Der er ikke adgang til den interne buffer i MemoryStream.
Geen toegang tot interne buffer van MemoryStream.
MemoryStreamin sisäistä puskuria ei voi käyttää.
Impossible d'accéder à la mémoire tampon interne de MemoryStream.
Auf den internen Puffer von diesem MemoryStream kann nicht zugegriffen werden.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό buffer του MemoryStream.
אין אפשרות לגשת למאגר פנימי של MemoryStream.
MemoryStream belső puffere nem érhető el.
Impossibile accedere al buffer interno di MemoryStream.
MemoryStream の内部バッファにアクセスできません。
MemoryStream의 내부 버퍼에 액세스할 수 없습니다.
Får ikke tilgang til intern buffer for MemoryStreams.
Nie można uzyskać dostępu do wewnętrznego buforu elementu MemoryStream.
Buffer interno de MemoryStream não pode ser acessado.
Não é possível aceder à memória intermédia interna de MemoryStream.
Не удалось получить доступ к внутреннему буферу MemoryStream.
No se puede obtener acceso al búfer interno de MemoryStream.
Det går inte att komma åt den interna bufferten för MemoryStream.
MemoryStream iç arabelleğine erişilemiyor.
تعذر الوصول إلى المخزن الداخلي المؤقت لـ MemoryStream.
无法访问 MemoryStream 的内部缓冲区。
無法存取 MemoryStream 的內部緩衝。
无法访问 MemoryStream 的内部缓冲区。
無法存取 MemoryStream 的內部緩衝。
جرت محاولة للوصول إلى عنصر باعتباره نوعًا غير متوافق مع الصفيف.
试图访问类型与数组不兼容的元素。
嘗試存取項目,因為型別與陣列不相容。
Došlo k pokusu o přístup k prvku pomocí typu, který není kompatibilní s polem.
Det blev forsøgt at få adgang til et element som en type, der ikke er kompatibel med arrayet.
Poging tot het krijgen van toegang tot een element als een type dat incompatibel is met de matrix.
Osaa yritettiin käyttää tyyppinä, joka ei ole yhteensopiva taulukon kanssa.
Tentative d'accès à un élément sous un type incompatible avec le tableau.
Es wurde versucht, auf ein Element zuzugreifen, dessen Typ mit dem Array nicht kompatibel ist.
Έγινε προσπάθεια πρόσβασης ενός στοιχείου ως τύπου ασύμβατου με τον πίνακα.
בוצע ניסיון לגשת לאלמנט כסוג שאינו תואם למערך.
Kísérlet történt egy elem elérésére a tömbbel nem kompatibilis típusként.
Tentativo di accedere a un elemento come tipo incompatibile con la matrice.
配列と互換性のない型の要素にアクセスしようとしました
배열과 호환되지 않는 형식으로 요소를 액세스하려고 했습니다.
Forsøk på å få tilgang til et element som en type som er inkompatibel med matrisen.
Nastąpiła próba uzyskania dostępu do elementu jako typu niezgodnego z tablicą.
Tentativa de acesso a um elemento como um tipo incompatível com a matriz.
Tentativa de aceder a um elemento como um tipo incompatível com a matriz.
Попытка обратиться к элементу, тип которого несовместим с данным массивом.
Intento de obtener acceso a un elemento como un tipo incompatible con la matriz.
Det gjordes ett försök att komma åt ett element av en typ som inte är kompatibel med matrisen.
Bir tür diziyle uyumsuz olduğundan bir öğeye erişme girişiminde bulunuldu.
尝试访问类型与数组不兼容的元素。
嘗試存取項目,因為型別與陣列不相容。
تعذر إنشاء صفائف من كائنات TypedReference أو ArgIterator أو ByRef أو RuntimeArgumentHandle.
无法创建 TypedReference、ArgIterator、ByRef 或 RuntimeArgumentHandle 对象的数组。
無法建立 TypedReference、ArgIterator、ByRef 或 RuntimeArgumentHandle 物件的陣列。
Pole objektů TypedReference, ArgIterator, ByRef nebo RuntimeArgumentHandle nelze vytvořit.
Der kan ikke oprettes arrays af TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekter.
Kan geen matrix maken van TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- of RuntimeArgumentHandle-objecten.
Taulukkoja ei voi luoda TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- tai RuntimeArgumentHandle-objektien perusteella.
Impossible de créer des tableaux d'objets TypedReference, ArgIterator, ByRef ou RuntimeArgumentHandle.
Arrays der Objekte TypedReference, ArgIterator, ByRef oder RuntimeArgumentHandle können nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πινάκων αντικειμένων TypedReference, ArgIterator, ByRef ή RuntimeArgumentHandle.
אין אפשרות ליצור מערכים של אובייקטי TypedReference, ArgIterator, ByRef או RuntimeArgumentHandle.
Nem készíthet tömböt TypedReference, ArgIterator, ByRef vagy RuntimeArgumentHandle objektumokból.
Impossibile creare matrici di oggetti TypedReference, ArgIterator, ByRef o RuntimeArgumentHandle.
TypedReference、ArgIterator、ByRef または RuntimeArgumentHandle オブジェクトの配列を作成できません。
TypedReference, ArgIterator, ByRef 또는 RuntimeArgumentHandle 개체의 배열을 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette matriser for TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekter.
Nie można utworzyć tablic obiektów TypedReference, ArgIterator, ByRef lub RuntimeArgumentHandle.
Não é possível criar matrizes de objetos TypedReference, ArgIterator, ByRef ou RuntimeArgumentHandle.
Não é possível criar matrizes de Objectos TypedReference, ArgIterator, ByRef ou RuntimeArgumentHandle.
Невозможно создать массивы объектов TypedReference, ArgIterator, ByRef и RuntimeArgumentHandle.
No se pueden crear matrices de objetos TypedReference, ArgIterator, ByRef o RuntimeArgumentHandle.
Det går inte att skapa matriser med TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekt.
TypedReference, ArgIterator, ByRef veya RuntimeArgumentHandle Nesneleri türünde diziler oluşturulamaz.
无法创建 TypedReference、ArgIterator、ByRef 或 RuntimeArgumentHandle 对象的数组。
無法建立 TypedReference、ArgIterator、ByRef 或 RuntimeArgumentHandle 物件的陣列。
Implementace rozhraní IObjectReference vrací příliš mnoho vnořených odkazů na jiné objekty, které implementují rozhraní IObjectReference.
Implementeringen af brugergrænsefladen IObjectReference returnerer for mange indlejrede referencer til andre objekter, der implementerer IObjectReference.
De implementatie van de IObjectReference-interface retourneert te veel geneste verwijzingen naar andere objecten die IObjectReference implementeren.
IObjectReference-liittymän toteutus palauttaa liian monta sisäkkäistä viittausta muihin IObjectReference-liittymää käyttäviin objekteihin.
L'implémentation de l'interface IObjectReference retourne trop de références imbriquées vers d'autres objets qui implémentent IObjectReference.
Die Implementierung der IObjectReference-Schnittstelle gibt zu viele geschachtelte Verweise auf andere Objekten zurück, die IObjectReference implementieren.
Η υλοποίηση της διασύνδεσης IObjectReference επιστρέφει πάρα πολλές ένθετες αναφορές σε άλλα αντικείμενα που υλοποιούν το IObjectReference.
המימוש של ממשק IObjectReference מחזיר מספר גדול מדי של הפניות מקוננות לאובייקטים אחרים המממשים את IObjectReference.
Az IObjectReference illesztőfelület megvalósítása túl sok beágyazott hivatkozást ad vissza olyan objektumokra, amelyek megvalósítják az IObjectReference illesztőfelületet.
L'implementazione dell'interfaccia IObjectReference restituisce troppi riferimenti nidificati ad altri oggetti che implementano IObjectReference.
IObjectReference インターフェイスの実装によって返される、IObjectReference を実装する他のオブジェクトへの入れ子にされた参照の数が多すぎます。
IObjectReference 인터페이스를 구현하면 IObjectReference를 구현하는 다른 개체에 너무 많은 중첩 참조가 반환됩니다.
Implementeringen av grensesnittet IObjectReference returnerer for mange nestede referanser til andre objekter som implementerer IObjectReference.
Implementacja interfejsu IObjectReference zwraca za dużo odwołań zagnieżdżonych do innych obiektów implementujących interfejs IObjectReference.
A implementação da interface IObjectReference retorna um número excessivo de referências aninhadas a outros objetos que implementam IObjectReference.
A implementação da interface IObjectReference devolve demasiadas referências aninhadas a outros objectos que implementam IObjectReference.
В реализации интерфейса IObjectReference возвращается недопустимо большое число вложенных ссылок на другие объекты, которые реализуют интерфейс IObjectReference.
La implementación de la interfaz IObjectReference devuelve demasiadas referencias anidadas a los demás objetos que implementan IObjectReference.
Implementeringen av IObjectReference-gränssnittet returnerar för många kapslade referenser till andra objekt som implementerar IObjectReference.
IObjectReference arabirimi uygulaması, IObjectReference uygulayan diğer nesnelere çok fazla iç içe başvuru döndürüyor.
يقوم تطبيق واجهة IObjectReference بإرجاع الكثير من المراجع المتداخلة لكائنات أخرى تقوم بتطبيق IObjectReference.
IObjectReference 接口的实现返回过多对其他实现 IObjectReference 的对象的嵌套引用。
IObjectReference 介面的實作傳回太多巢狀參考至其他實作 IObjectReference 的物件。
IObjectReference 接口的实现返回过多对其他实现 IObjectReference 的对象的嵌套引用。
IObjectReference 介面的實作傳回太多巢狀參考至其他實作 IObjectReference 的物件。
See catalog page for all messages.