The service
Messages on page
قيمة RegistryKeyPermissionCheck غير صالحة.
指定的 RegistryKeyPermissionCheck 值无效。
指定的 RegistryKeyPermissionCheck 值無效。
Zadaná hodnota RegistryKeyPermissionCheck je neplatná.
Den angivne RegistryKeyPermissionCheck-værdi er ugyldig.
De opgegeven RegistryKeyPermissionCheck-waarde is ongeldig.
Määritetty RegistryKeyPermissionCheck-arvo on virheellinen.
La valeur RegistryKeyPermissionCheck spécifiée est non valide.
Der angegebene RegistryKeyPermissionCheck-Wert ist ungültig.
Η καθορισμένη τιμή RegistryKeyPermissionCheck δεν είναι έγκυρη.
הערך RegistryKeyPermissionCheck שצוין אינו חוקי.
A megadott RegistryKeyPermissionCheck érték érvénytelen.
Valore RegistryKeyPermissionCheck specificato non valido.
指定された RegistryKeyPermissionCheck 値は無効です。
지정한 RegistryKeyPermissionCheck 값이 잘못되었습니다.
Den angitte RegistryKeyPermissionCheck-verdien er ugyldig.
Określona wartość RegistryKeyPermissionCheck jest nieprawidłowa.
O valor especificado de RegistryKeyPermissionCheck é inválido.
O valor RegistryKeyPermissionCheck especificado é inválido.
Заданное значение RegistryKeyPermissionCheck недопустимо.
El valor RegistryKeyPermissionCheck especificado no es válido.
Angivet värde för RegistryKeyPermissionCheck är ogiltigt.
Belirtilen RegistryKeyPermissionCheck değeri geçersiz.
指定的 RegistryKeyPermissionCheck 值无效。
指定的 RegistryKeyPermissionCheck 值無效。
لا يقوم بتوسيع الاستثناء.
不扩展异常。
不要展開 Exception。
Nerozšiřuje typ Exception.
Undtagelsen udvides ikke.
Hiermee wordt Exception niet uitgebreid.
Ei laajenna poikkeusta.
N'étend pas Exception.
Die Ausnahme wird nicht erweitert.
Δεν επεκτείνει την εξαίρεση.
לא מרחיב Exception.
Nem bővíti az Exception osztályt.
Eccezione non estesa.
Exception を拡張しません。
Exception을 확장하지 않습니다.
Utvider ikke unntak.
To nie jest rozszerzenie elementu Exception.
Exceção não estendida.
Não expande a excepção.
Не расширяет исключение.
No se extiende la excepción.
Utökar inte undantag.
Özel Durumu genişletmiyor.
不扩展异常。
不要展開 Exception。
Suojausrajoitusten vuoksi tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi käyttää.
En raison de restrictions de sécurité, le type <var>Type Name</var> est inaccessible.
Auf den Typ <var>Type Name</var> kann aufgrund von Sicherheitseinschränkungen nicht zugegriffen werden.
Εξαιτίας των περιορισμών ασφαλείας, η πρόσβαση στον τύπο <var>Type Name</var> δεν είναι δυνατή.
עקב הגבלות אבטחה, אין אפשרות לגשת אל הסוג <var>Type Name</var>.
Biztonsági korlátozások miatt nem hozzáférhető a következő típus: <var>Type Name</var>.
A causa di restrizioni di protezione, non è possibile accedere al tipo <var>Type Name</var>.
セキュリティ制限のため、型 <var>Type Name</var> にアクセスできません。
보안 제한 때문에 형식 <var>Type Name</var>에 액세스할 수 없습니다.
På grunn av sikkerhetsrestriksjoner kan ikke typen <var>Type Name</var> åpnes.
Z powodu ograniczeń zabezpieczających nie można uzyskać dostępu do typu <var>Type Name</var>.
Devido a restrições de segurança, o tipo <var>Type Name</var> não pode ser acessado.
Por restrições de segurança, não é possível aceder ao tipo <var>Type Name</var>.
Из-за ограничений по соображениям безопасности тип <var>Type Name</var> недоступен.
Por restricciones de seguridad, no se puede obtener acceso al tipo <var>Type Name</var>.
Det går inte att komma åt typen <var>Type Name</var> på grund av säkerhetsskäl.
Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle <var>Type Name</var> türüne erişilemiyor.
لا يمكن الوصول إلى النوع <var>Type Name</var> بسبب قيود الأمان.
由于安全限制,无法访问类型 <var>Type Name</var>。
由於安全性的限制,無法存取型別 <var>Type Name</var>。
Z důvodů zabezpečení nelze přistupovat k typu <var>Type Name</var>.
Der er ikke adgang til typen <var>Type Name</var> på grund af sikkerhedsbegrænsninger.
Vanwege beveiligingsbeperkingen kan er geen toegang worden verkregen tot het type <var>Type Name</var>.
由于安全限制,无法访问类型 <var>Type Name</var>。
由於安全性的限制,無法存取型別 <var>Type Name</var>。
قيمة غير معروفة لـ ResourceScope:<var>X</var> قد يتم تعيين أعداد كبيرة جدًا من وحدات بت رؤية المورد.
ResourceScope 的值未知: <var>X</var> 可能设置了太多的资源可见性位。
ResourceScope 的未知值: <var>X</var> 可能設定太多的資源可視性。
Neznámá hodnota ResourceScope: <var>X</var>. Pravděpodobně je nastaveno příliš mnoho bitů viditelnosti prostředku.
Ukendt værdi for ResourceScope: <var>X</var>. Der kan være angivet for mange synlighedsbit for ressourcen.
Onbekende waarde voor ResourceScope: <var>X</var> Mogelijk zijn er te veel bronzichtbaarheidsbits ingesteld.
Tuntematon ResourceScope-arvo: <var>X</var> Resurssinäkyvyysbittejä on ehkä määritetty liikaa.
Valeur inconnue pour le ResourceScope : <var>X</var> Trop de bits de visibilité de ressource peuvent être définis.
Unbekannter Wert für ResourceScope: <var>X</var>. Möglicherweise wurden zu viele Ressourcensichtbarkeitsbits festgelegt.
Άγνωστη τιμή για το ResourceScope: <var>X</var> Ενδέχεται να οριστεί υπερβολικός αριθμός bit ορατότητας πόρου.
ערך לא ידוע עבור ה- ResourceScope: <var>X</var> ייתכן שמוגדרות סיביות ניראות משאב רבות מדי.
Ismeretlen érték a ResourceScope paraméternél: <var>X</var> Valószínűleg túl sok erőforrás-láthatósági bit van beállítva.
Valore sconosciuto per ResourceScope: <var>X</var> Determina l'impostazione di troppi bit di visibilità delle risorse.
ResourceScope の不明な値: <var>X</var> 設定されているリソースの可視ビットが多すぎる可能性があります。
ResourceScope: <var>X</var>에 대한 값을 알 수 없습니다. 리소스 표시 비트가 너무 많이 설정된 것 같습니다.
Ukjent verdi for ResourceScope: <var>X</var> Det kan være angitt for mange biter for ressurssynlighet.
Nieznana wartość elementu ResourceScope: <var>X</var>. Być może ustawiono zbyt wiele bitów widoczności zasobu.
Valor desconhecido para o ResourceScope: <var>X</var> um número excessivo de bits de visibilidade de recurso pode ser definido.
Valor desconhecido para ResourceScope: <var>X</var> Podem estar definidos demasiados bits de visibilidade do recurso.
Неизвестное значение для ResourceScope: <var>X</var> Возможно, задано слишком много разрядов видимости ресурса.
Valor desconocido para ResourceScope: <var>X</var>. Es posible que se establecieran demasiados bits de visibilidad de recurso.
Okänt värde för ResourceScope: <var>X</var> För många resurssynlighetsbitar kan ha angetts.
ResourceScope için bilinmeyen değer: <var>X</var> Çok sayıda kaynak görünürlük bitleri ayarlanmış olabilir.
ResourceScope 的值未知: <var>X</var> 可能设置了太多的资源可见性位。
ResourceScope 的未知值: <var>X</var> 可能設定太多的資源可視性。
UnitySerializationHolder-objekti on suunniteltu välittämään muihin tyyppeihin liittyviä tietoa. Itse objektia ei voi sarjoittaa.
L'objet UnitySerializationHolder est conçu pour transmettre des informations sur les autres types et n'est pas sérialisable.
Das UnitySerializationHolder-Objekt übermittelt Informationen über andere Typen und kann nicht serialisiert werden.
Το αντικείμενο UnitySerializationHolder είναι σχεδιασμένο να μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με άλλους τύπους και δεν μπορεί να σειριοποιηθεί το ίδιο.
האובייקט UnitySerializationHolder נועד להעביר מידע אודות סוגים אחרים ובעצמו אינו ניתן לעריכה בסידרה.
A UnitySerializationHolder objektum adatokat nyújt más típusokról, önmaga nem szerializálható.
L'oggetto UnitySerializationHolder è progettato per trasmettere informazioni riguardanti altri tipi e non è serializzabile.
UnitySerializationHolder オブジェクトは、他の型に関する情報を転送するためにデザインされているため、それ自体はシリアル化できません。
UnitySerializationHolder 개체는 다른 형식의 정보를 전송하도록 디자인되었으며 자신을 serialize할 수 없습니다.
Objektet UnitySerializationHolder er utformet til å overføre informasjon om andre typer og kan ikke serialisere seg selv.
Obiekt UnitySerializationHolder służy do przesyłania informacji dotyczących innych typów, ale sam nie może być serializowany.
O objeto UnitySerializationHolder é criado para transmitir informações sobre outros tipos e ele mesmo não é serializável.
O objecto UnitySerializationHolder destina-se a transmitir informações sobre outros tipos e não pode ser serializado.
Объект UnitySerializationHolder предназначен для передачи информации о других типах и сам не сериализуется.
Se ha designado un objeto UnitySerializationHolder para transmitir información sobre otros tipos y no se puede deserializar.
UnitySerializationHolder-objektet har utformats för att skicka information om andra typer och kan inte själv serialiseras.
UnitySerializationHolder nesnesi diğer türler hakkındaki bilgileri iletmek için tasarlanmıştır ve kendisi seri hale getirilebilir değildir.
تم تصميم الكائن UnitySerializationHolder لإرسال معلومات حول أنواع أخرى في حين أنه لا يمكن إجراء تحويل بيانات هذا الكائن إلى ملف بنفسه.
UnitySerializationHolder 对象设计为传输有关其他类型的信息,其自身不能被序列化。
UnitySerializationHolder 物件是用來傳輸關於其他型別的資訊的,本身是不可序列化的。
Objekt UnitySerializationHolder je navržen pro přenášení informací o ostatních typech. Samotný objekt nelze serializovat.
Objektet UnitySerializationHolder er beregnet til at sende oplysninger om andre typer og kan ikke selv serialiseres.
Het object UnitySerializationHolder is ontworpen om informatie over andere typen over te brengen. Hierop kan geen serialisatie worden toegepast.
UnitySerializationHolder 对象设计为传输有关其他类型的信息,其自身不能被序列化。
UnitySerializationHolder 物件是用來傳輸關於其他型別的資訊的,本身是不可序列化的。
لم يتم تسجيل مؤشر التعقب للنوع '<var>Type Name</var>' باستخدام "خدمات الاتصال عن بُعد".
类型“<var>Type Name</var>”的跟踪处理程序未注册到远程处理服务。
型別 '<var>Type Name</var>' 的追蹤處理常式未註冊為遠端服務。
Obsluha sledování typu <var>Type Name</var> není pro služby vzdálené komunikace registrována.
Sporingshandleren af typen '<var>Type Name</var>' er ikke registreret i Remoting Services.
De tracerings-handler van type <var>Type Name</var> is niet bij externe services geregistreerd.
Tyypin <var>Type Name</var> jäljityskäsittelytoimintoa ei ole rekisteröity etäpalveluissa.
Le gestionnaire de suivi de type '<var>Type Name</var>' n'est pas inscrit auprès des services d'accès distant.
Der Trackinghandler des Typs <var>Type Name</var> wurde nicht bei den Remotediensten registriert.
Ο χειρισμός παρακολούθησης τύπου '<var>Type Name</var>' δεν έχει καταχωρηθεί με υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης.
מטפל המעקב מסוג '<var>Type Name</var>' אינו רשום ב- Remoting Services.
A következő típusú nyomkövetés-kezelő nincs regisztrálva a Távelérési szolgáltatásoknál: „<var>Type Name</var>”.
Gestore di rilevamento di tipo '<var>Type Name</var>' non registrato con i servizi remoti.
型 '<var>Type Name</var>' のトラッキング ハンドラはリモート処理サービスで登録されませんでした。
'<var>Type Name</var>' 형식의 추적 처리기가 원격 서비스에 등록되어 있지 않습니다.
Sporingsbehandleren av typen <var>Type Name</var> er ikke registrert med Remoting-tjenester.
Obsługa śledzenia typu '<var>Type Name</var>' nie jest zarejestrowana w usługach zdalnych.
O manipulador de controle do tipo '<var>Type Name</var>' não foi registrado com os serviços de arquitetura de comunicação remota.
O processador de rastreio do tipo '<var>Type Name</var>' não foi registado para os Serviços do Sistema de Interacção Remota.
Дескриптор отслеживания типа "<var>Type Name</var>" не зарегистрирован службами удаленного взаимодействия.
El controlador de seguimiento del tipo '<var>Type Name</var>' no se registró para servicios remotos.
Spårningshanteraren av typen <var>Type Name</var> har inte registrerats för fjärrtjänsterna.
'<var>Type Name</var>' türündeki işleyici izlemesi Uzak Hizmetlerde kayıtlı değil.
类型“<var>Type Name</var>”的跟踪处理程序未注册到远程处理服务。
型別 '<var>Type Name</var>' 的追蹤處理常式未註冊為遠端服務。
المؤشر غير صالح.
该句柄无效。
控制代碼無效。
Popisovač je neplatný.
Handlen er ugyldig.
De koppeling is ongeldig.
Kahva on virheellinen.
Le handle n'est pas valide.
Das Handle ist ungültig.
Ο δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος.
המזהה הייחודי אינו חוקי.
A leíró érvénytelen.
Handle non valido.
ハンドルが無効です。
핸들이 잘못되었습니다.
Referansen er ugyldig.
Dojście jest nieprawidłowe.
O manipulador é inválido.
O identificador é inválido.
Дескриптор недействителен.
El identificador no es válido.
Referensen är ogiltig.
Tanıtıcı geçersiz.
该句柄无效。
控制代碼無效。
Regulator je nevažeći.
Koda za dostop ni veljavna.
หมายเลขอ้างอิงไม่ถูกต้อง
Popisovač nie je platný.
Неприпустимий дескриптор.
Handle nevalid.
Sang on lubamatu.
Turis ir nederīgs.
Pokazivač nije valjan.
Parinktis neteisinga.
Невалиден манипулатор.
Für Internetanwendungen gewährte Standardrechte
Προεπιλεγμένα δικαιώματα που δίνονται σε εφαρμογές στο Internet
הרשאות ברירת מחדל ניתנות ליישומי אינטרנט
Az internetes alkalmazásoknak adott alapértelmezett jogok
Diritti predefiniti assegnati alle applicazioni Internet
インターネット アプケーションに与えられた既定の権限です。
인터넷 응용 프로그램에 지정된 기본 권한을 허용합니다.
Standardrettigheter gitt til Internett-programmer
Domyślne prawa nadawane aplikacjom internetowym
Direitos padrão concedidos a aplicativos de Internet
Direitos predefinidos fornecidos às aplicações da Internet
Права по умолчанию, предоставляемые Интернет-приложениям
Derechos predeterminados proporcionados a las aplicaciones de Internet
Standardrättigheter som beviljas Internet-program
Internet uygulamalarına verilen varsayılan haklar
الحقوق الافتراضية المحددة لتطبيقات الإنترنت
赋予 Internet 应用程序的默认权限
指定給網際網路應用程式的預設權限
Výchozí práva přidělená internetovým aplikacím
Standardrettigheder, der gives til internetprogrammer
Standaardrechten toegekend aan internettoepassingen.
Internet-sovelluksille myönnetyt oletusoikeudet
Droits par défaut accordés aux applications Internet
赋予 Internet 应用程序的默认权限
指定給網際網路應用程式的預設權限
طول غير صالح لصفيف أساس 64 حرفًا.
Base-64 字符数组的无效长度。
Base-64 字元陣列的無效長度。
Neplatná délka pole znaků Base-64.
Ugyldig længde på et Base-64-tegnarray.
Ongeldige lengte voor een Base-64-tekensetmatrix.
Virheellinen Base-64-merkkitaulukon pituus.
Longueur non valide pour un tableau de caractères Base 64.
Ungültige Länge für einen Base-64-Zeichenarray.
Το μήκος ενός πίνακα χαρακτήρων βάσης 64 δεν είναι έγκυρο.
אורך לא חוקי עבור מערך תווים Base-64.
Érvénytelen hosszúságú Base-64 karaktertömb.
Lunghezza non valida per una matrice di caratteri Base 64.
Base-64 文字配列の長さが無効です。
Base-64 문자 배열의 길이가 잘못되었습니다.
Ugyldig lengde på en matrise med Base-64-tegn.
Nieprawidłowa długość tablicy znaków Base-64.
Comprimento inválido para uma matriz de caracteres Base-64.
Comprimento inválido para uma matriz de caracteres Base-64.
Недопустимая длина массива знаков Base-64.
Longitud no válida para una matriz de caracteres Base-64.
Ogiltig längd för en Base-64-teckenmatris.
Base-64 karakter dizisi için geçersiz uzunluk.
Base-64 字符数组的无效长度。
Base-64 字元陣列的無效長度。
يجب أن تكون أرقام التقريب بين 0 و15، ضمنًا.
舍入位数必须在 0 和 15 之间(包括 0 和 15)。
執行四捨五入的位數必須介於 0 與 15 (包含 0 與 15) 之間。
Počet číslic pro zaokrouhlení musí být v rozsahu od 0 do 15 (včetně).
Cifre til afrunding skal være mellem 0 og 15, begge inklusive.
De afgeronde cijfers moeten tussen 0 en 15 liggen.
Pyöristettävien desimaalien määrän on oltava välillä 0 - 15.
Les chiffres d'arrondi doivent être compris entre 0 et 15 inclus.
Die abgerundeten Ziffern müssen zwischen 0 und 15 liegen.
Ο αριθμός των ψηφίων στρογγυλοποίησης πρέπει να ανήκει στο κλειστό διάστημα από 0 έως 15.
ספרות עיגול חייבות להיות בין 0 ל- 15, כולל.
A kerekítési jegyek 0 és 15 közé eshetnek, a határokat is beleértve.
Il numero delle cifre di arrotondamento deve essere compreso tra 0 e 15 inclusi.
丸める桁数は 0 から 15 までの間でなければなりません。
반올림 자릿수는 0 이상 15 이하여야 합니다.
Avrundingssifre må være mellom 0 og 15.
Liczba cyfr zaokrąglenia musi pochodzić z przedziału od 0 do 15 włącznie.
Os dígitos de arredondamento devem estar entre 0 e 15, inclusive.
Os dígitos de arredondamento têm de estar entre 0 e 15, inclusive.
Для округления должно использоваться от 0 до 15 разрядов включительно.
Los dígitos de redondeo deben estar entre 0 y 15, ambos incluidos.
Avrundningssiffror måste vara mellan 0 och 15.
Yuvarlama basamakları 0 ile 15 (dahil) arasında olmalıdır.
舍入位数必须在 0 和 15 之间(包括 0 和 15)。
執行四捨五入的位數必須介於 0 與 15 (包含 0 與 15) 之間。
See catalog page for all messages.