The service
Messages on page
لا يمكن أن يكون FilePath فارغاً.
FilePath 不能为空。
FilePath 不可為空白。
Cesta FilePath nemůže být prázdná.
FilePath må ikke være tom.
FilePath mag niet leeg zijn.
FilePath ei voi olla tyhjä.
FilePath ne peut pas être vide.
FilePath kann nicht leer sein.
Το FilePath δεν μπορεί να είναι κενό.
‏‏FilePath אינו יכול להיות ריק.
FilePath értéke nem lehet üres.
FilePath non può essere vuoto.
FilePath を空白にできません。
FilePath는 비워 둘 수 없습니다.
FilePath kan ikke være tom.
Element FilePath nie może być pusty.
FilePath não pode estar em branco.
FilePath não pode estar vazio.
FilePath не может быть пустым.
FilePath no puede estar vacío.
FilePath kan inte vara tom.
FilePath boş olamaz.
FilePath 不能为空。
FilePath 不得空白。
Convertit un objet System.DateTime au format datetime DMTF.
Egy adott System.DateTime objektumot átalakít DMTF datetime formátumba.
Convierte un objeto System.DateTime determinado a formato de fecha y hora DMTF.
System.DateTime 개체를 DMTF 날짜/시간 형식으로 변환합니다.
指定された System.DateTime オブジェクトを DMTF 日時の値の形式に変換します。
Hiermee wordt een ingevoerd System.DateTime-object geconverteerd naar DMTF-opmaak.
Muuntaa annetun System.DateTime-objektin DMTF-muotoiseksi DateTime-objektiksi.
Verilen System.DateTime nesnesini DMTF tarih/saat biçimine dönüştürür.
המרת אובייקט System.DateTime נתון לתבנית DMTF datetime.
Converte um determinado objeto System.DateTime em formato de data/hora DMTF.
Converte un oggetto System.DateTime specificato in formato data/ora DMTF.
Konverterer et givet System.DateTime-objekt til DateTime i DMTF-format.
Konverterer et angitt System.DateTime-objekt til DMTF-tidsformat.
將指定的 System.DateTime 物件轉換為 DMTF 日期時間格式。
Konwertuje podany obiekt System.DateTime na datę i godzinę w formacie DMTF.
Konvertiert ein angegebenes System.DateTime-Objekt in das DMTF-Datums- bzw. Zeitformat.
Converte um objecto System.DateTime determinado para o formato de data/hora DMTF.
将给定的 System.DateTime 对象转换为 DMTF 日期时间格式。
Převede daný objekt System.DateTime na typ DateTime ve formátu DMTF.
Konverterar ett givet System.DateTime-objekt till DMTF-datum/tid.
Преобразует заданный объект System.DateTime в формат даты и времени DMTF.
Μετατρέπει ένα δεδομένο αντικείμενο System.DateTime σε ημερομηνία/ώρα με μορφή DMTF.
تحويل كائن System.DateTime محدد إلى تنسيق وقت وتاريخ DMTF.
将给定的 System.DateTime 对象转换为 DMTF 日期时间格式。
將指定的 System.DateTime 物件轉換為 DMTF 日期時間格式。
Kód VB
VB-koodi
تعليمات برمجية للغة VB
VB Code
Code VB
VB-kode
VB 代码
VB-code
VB-Code
Kod VB
Κώδικας VB
Código de VB
Codice Visual Basic
Código VB
VB kód
VB-kod
VB 코드
VB Kodu
קוד VB
VB コード
Código do VB
VB-kode
Код VB
VB 代码
VB 程式碼
以下为示例代码。
Následuje ukázkový kód.
Ниже приведен пример кода.
يوجد أدناه عينة تعليمات برمجية.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de code.
להלן קוד לדוגמה.
Di seguito è riportato un codice di esempio.
Abaixo é apresentado um código de amostra.
Nedenfor vises eksempelkode.
Nedenfor kan du se et kodeeksempel.
Nedan följer ett kodexempel.
Ακολουθεί ένα δείγμα κώδικα.
Lásd az alábbi mintakódot.
다음은 샘플 코드입니다.
Alla on esimerkkikoodi.
Poniżej znajduje się przykładowy kod.
Beispielcode:
Hieronder volgt een voorbeeldcode.
以下為程式碼範例。
A continuación se muestra el código de muestra.
Aşağıda örnek bir kod yer alıyor.
以下はサンプル コードです。
Segue-se um exemplo de código.
以下为示例代码。
下列為程式碼範例。
3. قم بتغيير دالتي get/set للخاصية لإرجاع مثيل الفئة المُدارة.
3. Upravte funkce pro načtení a nastavení vlastnosti (Get a Set), aby vracely instanci spravované třídy.
3. 更改属性 get/set 函数以便返回托管类的实例。
3. 改更屬性 get/set 的函式以令其傳回 Managed 類別的執行個體。
3. Rediger egenskabens Get/Set-funktioner, så de returnerer forekomsten af den forvaltede klasse.
3. שנה את הפונקציות get/set של המאפיין באופן שיחזיר את המופע של מחלקת Managed.
3. Измените функции считывания/задания, так чтобы они возвращали экземпляры управляемого класса.
3. Zmień funkcje get/set właściwości tak, aby zwracały wystąpienie klasy Managed.
3. Ändern Sie die Get/Set-Funktionen der Eigenschaft, damit die Instanz der verwalteten Klasse zurückgegeben wird.
3. Endre egenskapens Get- og Set-funksjoner slik at de returnerer forekomsten av den forvaltede klassen.
3. Modificare le funzioni get e set della proprietà, in modo da restituire l'istanza della classe Managed.
3. Muuta ominaisuuden haku- ja määritystoimintoja palauttamaan hallitun luokan esiintymä.
3. Módosítsa a tulajdonság get/set függvényeit, hogy azok a felügyelt osztály példányát adják vissza.
3. Cambiar las funciones de la propiedad get/set para devolver la instancia de la clase administrada.
3. Changez les fonctions property get/set pour retourner l'instance de la classe managée.
3. Αλλάξτε τις συναρτήσεις get/set των ιδιοτήτων ώστε να επιστρέφεται η παρουσία της διαχειριζόμενης κλάσης.
3. Wijzig de functies voor het ophalen/instellen van de eigenschap zodanig dat het exemplaar van de begeleide klasse wordt geretourneerd.
3. Alterar as funções get/set da propriedade para devolver a instância da classe Managed.
3. Altere as funções get/set da propriedade para retornar à instância da classe Managed.
3. get/set 함수 속성을 변경하여 관리되는 클래스의 인스턴스를 반환하도록 합니다.
3. プロパティの取得/設定関数を変更してマネージ クラスのインスタンスを返します。
3. Ändra egenskapens Get/Set-funktioner så att instansen från den hanterade klassen returneras.
3. Yönetilen sınıfın örneğini döndürmek için get/set işlevleri özelliğini değiştirin.
3. 更改属性 get/set 函数,以便返回托管类的实例。
3. 變更 property get/set 函式,使其傳回 Managed 類別的執行個體。
2. قم بتضمين مساحة اسم الفئة التي تم إنشاؤها.
2. 包含生成的类的命名空间。
2. 包含所產生類別的命名空間。
2. Vložte obor názvů vygenerované třídy.
2. Medtag den oprettede klasses navneområde.
2. Vermeld de naamruimte van de gegenereerde klasse.
2. Liitä mukaan luodun luokan nimitila.
2. Incluez l'espace de noms de la classe générée.
2. Schließen Sie den Namespace der generierten Klasse ein.
2. Συμπεριλάβετε τον χώρο ονομάτων της κλάσης που δημιουργήθηκε.
2. כלול את מרחב השמות של המחלקה שיצרת.
2. Illessze be a létrehozott osztály névterét.
2. Includere lo spazio dei nomi della classe generata.
2. 生成クラスの名前空間を加えます。
2. 생성된 클래스의 네임스페이스를 포함합니다.
2. Inkluder den genererte klassens navneområde.
2. Dołącz obszar nazw wygenerowanej klasy.
2. Inclua o espaço para nome da classe gerada.
2. Incluir o espaço de nome da classe gerada.
2. Включите пространство имен сгенерированного класса.
2. Incluir el espacio de nombres de la clase generada.
2. Inkludera den genererade klassens namnområde.
2. Üretilen sınıfın ad alanını dahil edin.
2. 包含生成的类的命名空间。
2. 加入所產生類別的命名空間。
1. Luo upotetun ominaisuuden WMI-luokalle hallittu luokka. Tämän voi tehdä MgmtClassGen.exe-työkalulla tai Server Explorerissa.
1. Générez une classe managée pour la classe WMI de la propriété incorporée. Vous pouvez utiliser l'outil MgmtClassGen.exe ou l'Explorateur de serveurs.
1. Generieren Sie eine verwaltete Klasse für die WMI-Klasse der eingebetteten Eigenschaft mit dem Tool MgmtClassGen.exe oder im Server-Explorer.
1. Δημιουργήστε διαχειριζόμενη κλάση για την κλάση WMI της ενσωματωμένης ιδιότητας. Αυτό μπορεί να γίνει με το εργαλείο MgmtClassGen.exe ή από την Εξερεύνηση διακομιστών.
1. הפק מחלקת Managed עבור מחלקת WMI של המאפיין המוטבע. ניתן לבצע זאת באמצעות הכלי MgmtClassGen.exe או מתוך Server Explorer.
1. Hozzon létre egy felügyelt osztályt a beágyazott tulajdonság WMI-osztályához. Ehhez az MgmtClassGen.exe eszközt vagy a Server Explorer programot használhatja.
1. Generare la classe Managed per la classe WMI della proprietà incorporata utilizzando lo strumento MgmtClassGen.exe o Esplora server.
1. 埋め込みプロパティの WMI クラスのマネージ クラスを生成します。これには MgmtClassGen.exe ツールを使用するか、サーバー エクスプローラから取得します。
1. 포함 속성의 WMI 클래스에 대한 관리되는 클래스를 생성합니다. 이 작업은 MgmtClassGen.exe 도구 또는 서버 탐색기를 사용하여 수행할 수 있습니다.
1. Generer en forvaltet klasse for den innebygde egenskapens WMI-klasse. Dette kan gjøres ved hjelp av verktøyet MgmtClassGen.exe eller med Server Explorer.
1. Wygeneruj klasę Managed dla klasy WMI właściwości osadzonej. Można to zrobić przy użyciu narzędzia MgmtClassGen.exe lub Eksploratora serwera.
1. Gere a classe Managed para a classe WMI da propriedade incorporada. Isso pode ser feito com a ferramenta MgmtClassGen.exe ou no Explorador de Servidores.
1. Gerar a classe Managed para a classe WMI da propriedade incorporada. Poderá fazê-lo com a ferramenta MgmtClassGen.exe ou através do 'Explorador de servidores'.
1. Создайте управляемый класс для класса WMI внедренного свойства. Для этой цели можно использовать утилиту MgmtClassGen.exe из "проводника" сервера.
1. Generar la clase administrada para la clase WMI de la propiedad incrustada. Puede realizar este proceso con la herramienta MgmtClassGen.exe o con el Explorador de servidores.
1. Generera en hanterad klass för den inbäddade egenskapens WMI-klass. Detta kan göras med verktyget MgmtClassGen.exe eller från serverutforskaren.
1. Katıştırılmış özelliğin WMI sınıfı için yönetilen sınıf üretin. Bu işlem, MgmtClassGen.exe aracıyla veya Server Explorer kullanılarak yapılabilir.
1. قم بإنشاء فئة مدارة لفئة WMI الخاصة بالخاصية المضمنة. يمكن القيام بذلك عن طريق أداة MgmtClassGen.exe أو من "مستكشف الخادم".
1. 为嵌入属性的 WMI 类生成托管类。这可以用 MgmtClassGen.exe 工具或者从服务器资源管理器完成。
1. 產生內嵌屬性 WMI 類別的 Managed 類別。您可以使用 MgmtClassGen.exe 工具或從伺服器總管進行此工作。
1. Vygenerujte spravovanou třídu pro třídu WMI vložené vlastnosti. Použijte nástroj MgmtClassGen.exe nebo průzkumníka Server Explorer.
1. Opret en forvaltet klasse for den indlejrede egenskabs WMI-klasse. Du kan gøre dette med værktøjet MgmtClassGen.exe eller ved hjælp af Server Explorer.
1. Genereer een begeleide klasse voor de WMI-klasse van de ingesloten eigenschap. Dit is mogelijk met het hulpprogramma MgmtClassGen.exe of vanuit Server Explorer.
1. 为嵌入属性的 WMI 类生成托管类。这可以使用 MgmtClassGen.exe 工具或者从服务器资源管理器实现。
1. 為內嵌屬性的 WMI 類別產生 Managed 類別。您可以使用 MgmtClassGen.exe 工具或從伺服器總管完成這項工作。
الكائن المضمن، فيجب القيام بالإجراءات التالية.
嵌入对象的类型,必须进行以下操作。
為內嵌物件,您必須進行下列工作。
musíte postupovat následujícím způsobem.
gøre den typesikker med typen for det indlejrede objekt.
worden uitgevoerd om de eigenschap sterk te typeren op basis van het type van het ingesloten object.
upotetun objektin tyyppiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
l'objet incorporé, vous devez procéder de la façon suivante.
um die Eigenschaft des eingebetteten Objekts zu typisieren.
dell'oggetto incorporato, è necessario:
внедренного объекта следует выполнить следующие действия.
다음 작업을 수행해야 합니다.
a beágyazott objektum típusához, a következőket kell tennie.
האובייקט המוטבע, עליך לבצע את הפעולות הבאות.
få egenskapen til å være en sterk type for det innebygde objektet.
do objeto incorporado, faça o seguinte.
om du vill kryptera egenskapen med det inbäddade objektets typ.
obiektu osadzonego, musisz wykonać następujące czynności.
para establecer los tipos de la propiedad en el tipo del objeto incrustado.
objecto incorporado, terá de realizar os seguintes passos.
厳密に型指定して、次のことを行ってください。
belirlemek için aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir.
του ενσωματωμένου αντικειμένου, πρέπει να κάνετε τα παρακάτω.
嵌入对象的类型,必须进行以下操作。
內嵌物件,您必須進行下列工作。
Ha a beágyazott tulajdonság szigorú típusmegadású, ahhoz, hogy a tulajdonság típusa szigorúan legyen megadva
Jos upotetun ominaisuuden tyyppi on vahva, ominaisuuden voi tyypittää vahvasti
Pokud má vložená vlastnost silný typ a chcete-li silný typ vlastnosti nastavit na typ vloženého objektu,
若內嵌屬性為強型別,則必為下列類別的強型別屬性
如果嵌入属性为强类型,则若要将该属性的类型强制为
Hvis den innebygde egenskapen er av en sterk type, må du gjøre følgende for å
埋め込みプロパティが厳密に型指定されている場合、プロパティを埋め込みオブジェクトの型に
Hvis den indlejrede egenskab er typesikker, skal du gøre følgende for at
Εάν η ενσωματωμένη ιδιότητα έχει αυστηρά καθορισμένο τύπο, τότε για να δημιουργήσετε καθορισμένο τύπο της ιδιότητας σύμφωνα με τον τύπο
Se a propriedade incorporada tem um tipo de alta segurança atribuído a ela, para atribuir tipo de alta segurança à propriedade do tipo
إذا كانت الخاصية المضمنة مكتوبة بطريقة معقدة، لكي تقوم بكتابة الخاصية بطريقة معقدة لنوع
Se la proprietà incorporata è tipizzata in modo sicuro, per tipizzare in modo sicuro la proprietà sul tipo
אם סוג הנתונים של המאפיין המוטבע מוגדר היטב, כדי להגדיר את המאפיין היטב לסוג של
Wenn die eingebettete Eigenschaft stark typisiert ist, gehen Sie wie folgt vor,
Se a propriedade incorporada tiver tipos seguros, para definir o tipo seguro da propriedade para o tipo de
Als de ingesloten eigenschap sterk getypeerd is, moeten de volgende handelingen
Si la propriété incorporée est fortement typée, pour typer fortement la propriété en fonction du type de
포함 속성이 강력한 형식인 경우 포함 개체의 속성을 강력한 형식의 속성으로 만들기 위해
Jeśli właściwość osadzona ma jednoznacznie określony typ, wówczas w celu jednoznacznego określenia typu właściwości jako typu
Katıştırılmış özelliğin türü öntanımlı ise, katıştırılmış nesnenin türünü öntanımlı tür olarak
Если внедренное свойство строго типизировано, тогда для строгой типизации свойства
Si la propiedad incrustada tiene establecimiento inflexible de tipos, tiene que realizar los siguientes pasos
Om den inbäddade egenskapen är starkt krypterad måste du utföra följande åtgärder
如果嵌入属性为强类型,则若要将该属性的类型强制为
如果內嵌屬性為強型別,則下列項目的型別屬性也必須為強型別
C#-kode
C# Kodu
Kod C#
C# 코드
Código C#
Код C#
C#-kod
Código de C#
C# Code
C#-code
C#-Code
Código de C#
C# 代码
Codice C#
Kód C#
Κώδικας C#
تعليمات برمجية للغة C#
C#-koodi
קוד C#‎
Code C#
C#-kode
C# コード
C# kód
C# 代码
C# 程式碼
See catalog page for all messages.