The service
Messages on page
Klasser for anvendelse af forekomster skal være afledt af abstrakte WMI-klasser
يجب أن تُشتق فئات تجهيز المثيلات من فئات WMI مجردة
執行個體的副稽核類別必須衍生自抽象 WMI 類別
Instrumentační třídy instance musí být odvozeny od abstraktních tříd WMI.
实例规范类必须从抽象 WMI 类派生
Οι κλάσεις οργάνων διαχείρισης παρουσίας πρέπει να προέρχονται από συνοπτικές κλάσεις WMI
Le classi di strumentazione istanze devono derivare da classi WMI astratte
A példánybeállító osztályoknak absztrakt WMI-osztályokból kell származniuk.
Esiintymän instrumentointiluokat on johdettava WMI-luokkien lyhennelmistä
インスタンス計装クラスは、抽象 WMI クラスから派生しなければなりません。
As classes de instrumentação de instância devem derivar de classes WMI abstratas
Örnek araç sınıflarının soyut WMI sınıflarından türetilmesi gerekir
Les classes d'instrumentation d'instance doivent dériver des classes WMI abstraites
‏‏מחלקות אינסטרומנטציה של מופעים חייבות להיגזר ממחלקות WMI מופשטות
Классы инструментирования экземпляров должны быть производными от абстрактных классов WMI
인스턴스 계측 클래스는 추상 WMI 클래스에서 파생되어야 합니다.
Instance-instrumenteringsklasser må være utledet fra abstrakte WMI-klasser
As classes de instrumentalização de instâncias têm de provir de classes WMI abstractas
Het exemplaar van de instrumentatieklasse moet zijn afgeleid van een abstracte WMI-klasse
Las clases de instrumentación de instancias se deben derivar de las clases WMI abstractas
Instanzinstrumentierungsklassen müssen von abstrakten WMI-Klassen abgeleitet werden
Klasy wystąpień instrumentacji muszą pochodzić od klas WMI
Instansinstrumentationsklasser måste vara härledda från abstrakta WMI-klasser
实例规范类必须从抽象 WMI 类派生
執行個體的副稽核類別必須衍生自抽象 WMI 類別
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
שם מחלקת Managed של מאפיין מוטבע
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
اسم الفئة المدارة للخاصية المضمنة
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Administreret klassenavn for den integrerede egenskab
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
Set(ByVal Value As <managedclassname of="" embedded="" property="">)</managedclassname>
嵌入属性的托管类名
Embedded 屬性的 Managed 類別名稱
اسم الخاصية
End Get
End Get
End Get
Navn på egenskab
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
שם מאפיין
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
End Get
属性名
屬性名稱
تعذر استبدال الفئة
未能替换类
無法取代類別
Třídu nelze nahradit.
Klassen kunne ikke erstattes
Kan de klasse niet vervangen
Luokkaa ei voitu korvata
Impossible de remplacer la classe
Klasse konnte nicht ersetzt werden
Δεν ήταν δυνατή η αντικατάσταση της κλάσης
‏‏לא היתה אפשרות להחליף את המחלקה
Nem sikerült az osztály lecserélése.
Impossibile sostituire la classe
クラスを置き換えられませんでした。
클래스를 바꾸지 못했습니다.
Kan ikke erstatte klasse
Nie można zastąpić klasy
Não é possível substituir classe
Não foi possível substituir a classe
Невозможно заместить класс
No se pudo reemplazar la clase
Det gick inte att ersätta klassen
Sınıf başkasıyla değiştirilemedi
未能替换类
無法取代類別
تحديد اسم فريد لقائمة الانتظار التي تم إنشاؤها بواسطة MSMQ عند إنشائها.
为创建 MSMQ 时由 MSMQ 生成的队列指定唯一名称。
指定當建立時,MSMQ 所產生佇列的唯一名稱。
Určuje jedinečný název generovaný při vytvoření fronty funkcemi MSMQ.
Angiver et entydigt navn til den kø, der oprettes af MSMQ på oprettelsestidspunktet.
Hiermee wordt een unieke naam opgegeven voor de wachtrij die door MSMQ wordt gegenereerd bij het maken van de wachtrij.
Määrittää MSMQ:n luomalle jonolle luonnin yhteydessä annettavan yksilöllisen nimen.
Spécifie un nom unique pour la file d'attente générée par MSMQ lorsqu'elle est créée.
Gibt einen eindeutigen Namen für die von MSMQ generierten Warteschlange an, wenn sie erstellt wird.
Καθορίζει ένα μοναδικό όνομα για την ουρά που παράγεται από το MSMQ κατά τη δημιουργία του.
キューが作成されたときに、MSMQ によって生成されたキューの一意な名前を指定します。
Specifica il nome univoco della coda, generato da MSMQ al momento della sua creazione.
Az MSMQ által generált sorhoz a létrehozásakor egyedi nevet határoz meg.
MSMQ에서 생성한 대기열의 고유 이름을 지정합니다.
Задает уникальное имя для очереди, сгенерированной MSMQ, при ее создании.
מציין שם ייחודי עבור התור שהופק על-ידי MSMQ בעת יצירתו.
Especifica um nome exclusivo para a fila gerada pelo MSMQ quando criada.
Especifica un nombre único para la cola generada por MSMQ cuando se crea.
MSMQ tarafından üretilen kuyruk için, oluşturulması sırasında benzersiz bir ad belirler.
Especifica um nome exclusivo para a fila gerada pelo MSMQ quando esta é criada.
Anger ett unikt namn för kön, som genererades av MSMQ när kön skapades.
Angir et unikt navn for køen som genereres av MSMQ når det opprettes.
Określa unikatową nazwę kolejki wygenerowaną przez usługę MSMQ podczas tworzenia kolejki.
为 MSMQ 创建队列时所生成的队列指定唯一名称。
指定 MSMQ 所產生的佇列在建立時的唯一名稱。
Priorita zprávy má vliv na způsob zpracování přenášené zprávy službou MSMQ a na místo, kam je zpráva ve frontě uložena.
La priorité du message affecte la façon dont MSMQ gère le message en cours de routage, ainsi que sa place dans la file d'attente.
Meddelelsesprioriteten påvirker, hvordan MSMQ behandler meddelelsen, mens den er undervejs, samt hvor den placeres i køen.
當訊息在路由中時,訊息優先權會影響 MSMQ 如何處理訊息與訊息置於佇列何處。
Sanoman prioriteetti vaikuttaa MSMQ:n tapaan käsitellä matkalla olevaa sanomaa sekä sanoman sijaintiin jonossa.
De berichtprioriteit bepaalt hoe MSMQ het bericht afhandelt tijdens de route en waar het bericht in de wachtrij wordt geplaatst.
‏‏تؤثر أولوية الرسالة على كيفية معالجة MSMQ للرسالة أثناء وجودها في التوجيه بالإضافة إلى مكان وضع الرسالة في قائمة الانتظار.
消息的优先级影响 MSMQ 在消息处于路由中时处理消息的方式以及消息在队列中放置的位置。
Die Meldungspriorität legt fest, wie MSMQ mit Meldungen umgeht und an welche Stelle die Meldung in die Warteschlange gesetzt wird.
Η προτεραιότητα μηνύματος επηρεάζει το τρόπο με τον οποίο το MSMQ χειρίζεται ένα μήνυμα, ενώ αυτό ακολουθεί τη διαδρομή του, καθώς και το πού θα τοποθετηθεί το μήνυμα στην ουρά.
עדיפות הודעות משפיעה על האופן בו MSMQ מטפל בהודעה כשהיא בדרך, וכן על מקומה של ההודעה בתור.
Az üzenet prioritása meghatározza, hogy az MSMQ hogyan kezeli az úton levő üzenetet, valamint hogy hova helyezi el azt a sorban.
La priorità indica sia come deve essere gestito il messaggio da MSMQ durante il trasferimento, sia la posizione della coda in cui viene inserito.
メッセージの優先度は、MSMQ が送信中のメッセージをどのように処理し、キューのどの位置にメッセージを置くかを決定します。
메시지 우선 순위는 대기열의 메시지 위치뿐만 아니라 메시지를 라우팅하는 동안 MSMQ에서 메시지를 처리하는 방법에도 영향을 줍니다.
Meldingsprioriteten påvirker hvordan MSMQ behandler meldingen mens det er i rute, i tillegg til hvor meldingen er plassert i køen.
Priorytet wiadomości wpływa na to, jak usługa MSMQ obsługuje wiadomość, gdy jest ona na trasie oraz na to, w którym miejscu kolejki wiadomość jest umieszczana.
Prioridade de mensagem afeta a forma como o MSMQ trata a mensagem enquanto ela está na rota, e onde a mensagem é colocada na fila.
A prioridade da mensagem afecta a forma como o MSMQ processa a mensagem enquanto esta está em circulação, assim como o local onde a mensagem é colocada na fila.
Приоритет сообщения влияет на то, как MSMQ обрабатывает сообщение во время его передачи, а также на то, на какое место в очереди будет поставлено сообщение.
La prioridad del mensaje afecta al modo en que MSMQ trata el mensaje mientras está en ruta, así como al lugar donde se sitúa el mensaje en la cola.
Meddelandeprioriteten påverkar hur MSMQ hanterar meddelandet i kön när det routas, och var i kön meddelandet placeras.
İleti önceliği, iletinin yoldayken MSMQ tarafından işleniş biçimi kadar iletinin kuyrukta nereye yerleştirildiğini de etkiler.
消息的优先级影响 MSMQ 在消息处于路由中时处理消息的方式以及消息在队列中放置的位置。
訊息優先順序將會影響 MSMQ 對路由中的訊息之處理方式,以及訊息在佇列中的位置。
Angiver en tidsgrænse (i sekunder), som meddelelsen skal holde sig under på vej frem til køen. Brug "Uendeligt", hvis du vil indstille maksimumværdien.
Určuje časový limit (v sekundách), ve kterém musí být zpráva doručena do fronty. Chcete-li nastavit maximální hodnotu, použijte hodnotu Nekonečno.
Spécifie une limite de temps (en secondes) pour que le message atteigne la file d'attente. Utilisez "Infini" pour définir la valeur maximale.
Määrittää sanoman jonon saavuttamisen aikarajan (sekunteina). Valitse "Ääretön", jos et halua asettaa aikarajaa.
Megadja, hogy az üzenetnek mennyi idő (hány másodperc) alatt kell elérnie a sort. A leghosszabb idő a „Végtelen” értékkel állítható be.
מציין מגבלת זמן (בשניות) במהלכה ההודעה יכולה להגיע לתור. השתמש ב"‏‏אינסוף" כדי להגדיר את הערך המרבי.
Gibt eine Zeitbegrenzung an (in Sekunden), vor der die Meldung die Warteschlange erreichen muss. Legen Sie mit "Infinity" den maximalen Wert fest.
Καθορίζει ένα χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για να φτάσει το μήνυμα στην ουρά. Χρησιμοποιήστε την τιμή "Infinity" για να ορίσετε τη μέγιστη τιμή.
Hiermee wordt een tijdslimiet (in seconden) opgegeven voor het bereiken van de wachtrij door berichten. Gebruik Oneindig om de maximumwaarde in te stellen.
تحديد حد الزمن (بالثانية) الذي تصل فيه الرسالة إلى قائمة الانتظار. استخدم "لا نهائية" لتعيين القيمة القصوى.
指定消息到达队列的时间限制(以秒为单位)。请使用“无限”设置最大值。
指定訊息抵達佇列的時間限制 (以秒為單位)。使用 "Infinity" 來設定最大值。
指定消息到达队列的时间限制(以秒为单位)。请使用“无限”设置最大值。
指定訊息到達佇列的時間限制 (以秒為單位)。使用 Infinity 設定最大值。
Specifica il tempo massimo (in secondi) che può essere impiegato dal messaggio per raggiungere la coda. Per impostare il valore massimo, utilizzare "Infinity".
メッセージがキューに到達するまでの制限時間を秒単位で指定します。INFINITY を使用して最大値を設定してください。
메시지가 대기열에 도달하기 위한 시간 제한(초)을 지정합니다. "Infinity"를 사용하여 최대값을 설정합니다.
Angir tiden (i sekunder) meldingen har på seg til å nå køen. Bruk Uendelig for å angi maksimumsverdi.
Określa limit czasu dotarcia wiadomości do kolejki (w sekundach). Użyj opcji "Nieskończoność", aby ustawić wartość maksymalną.
Especifica um limite de tempo (em segundos) para que a mensagem entre na fila. Use "Infinito" para definir o valor máximo.
Especifica um tempo limite (em segundos) de que a mensagem dispõe para alcançar a fila. Utilize 'Infinity' para definir o valor máximo.
Задает верхнее ограничение на время (в сек) поступления сообщения в очередь. Для задания максимально возможного времени выберите значение "Infinity".
Especifica el límite de tiempo (en segundos) que tiene el mensaje para alcanzar la cola. Utilice "Infinity" para establecer el valor máximo.
Anger en tidsgräns (i sekunder) inom vilken meddelandet måste ha nått kön. Använd Oändligt om du vill ange det maximala värdet.
İletinin kuyruğa ulaşma süresi sınırını saniye olarak belirler. En yüksek değere ayarlamak için "Infinity" kullanın.
Der Name <var>X</var> konnte nicht gelöst werden (Fehler = <var>Y</var> ).
‏‏לא היתה אפשרות לפענח את השם <var>X</var> (שגיאה = <var>Y</var> ).
名前 <var>X</var> を解決できませんでした (エラー = <var>Y</var> )。
Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του ονόματος <var>X</var> (σφάλμα = <var>Y</var> ).
Impossibile risolvere il nome <var>X</var> (errore: <var>Y</var> ).
Kan ikke løse navnet <var>X</var> (feil = <var>Y</var> ).
<var>X</var> 이름을 확인할 수 없습니다(오류 = <var>Y</var> ).
A következő név nem oldható fel: <var>X</var> (hiba = <var>Y</var> ).
Não foi possível resolver o nome <var>X</var> (erro = <var>Y</var> ).
Не удалось разрешить имя <var>X</var> (ошибка = <var>Y</var> ).
Nie można rozpoznać nazwy <var>X</var> (błąd = <var>Y</var> ).
No se pudo resolver el nombre <var>X</var> (error = <var>Y</var> ).
Det gick inte att matcha namnet <var>X</var> (fel = <var>Y</var>).
<var>X</var> adı çözülemedi (hata = <var>Y</var>).
Não foi possível resolver o nome <var>X</var> (erro = <var>Y</var> ).
未能解析名称 <var>X</var> (错误 = <var>Y</var>)。
無法解析名稱 <var>X</var> (錯誤 = <var>Y</var> )。
‏‏تعذر حل الاسم <var>X</var> (الخطأ = <var>Y</var> ).
未能解析名称 <var>X</var> (错误 = <var>Y</var>)。
無法解析名稱 <var>X</var> (錯誤 = <var>Y</var> )。
Název <var>X</var> nelze rozpoznat (chyba = <var>Y</var>).
Navnet <var>X</var> kunne ikke fortolkes. Fejl: <var>Y</var>.
Kan de naam <var>X</var> niet ophalen (fout = <var>Y</var> ).
Nimen <var>X</var> selvittäminen epäonnistui (virhe = <var>Y</var> ).
Impossible de résoudre le nom <var>X</var> (erreur = <var>Y</var> ).
就算訊息重新路由至佇列時電腦損毀,仍會傳遞訊息。
Ha az üzenet már úton van a sor felé, mindenképpen megérkezik oda, még akkor is, ha közben esetleg leáll valamelyik számítógép.
Meddelelsen bliver leveret, selvom en computer går ned, mens meddelelsen er på vej til køen.
将发送消息,即使在消息到达队列的过程中出现计算机故障。
Sanoma toimitetaan, vaikka tietokone kaatuisi sanoman ollessa matkalla jonoon.
Het bericht wordt afgeleverd, zelfs als een computer uitvalt terwijl het bericht onderweg is naar de wachtrij.
‏‏يتم تسليم الرسالة حتى إذا تعطل الكمبيوتر والرسالة في طريقها إلى قائمة الانتظار.
Zpráva bude doručena i v případě, že při ukládání zprávy do fronty dojde k selhání počítače.
Το μήνυμα θα παραδοθεί ακόμα και αν η λειτουργία ενός υπολογιστή διακοπεί λόγω σφάλματος, ενώ το μήνυμα κατευθύνεται προς την ουρά.
Die Meldung wird auch gesendet, wenn die Meldung gerade an die Warteschlange gesendet wird und der Computer abstürzt.
ההודעה תימסר, גם אם מחשב יקרוס כאשר ההודעה תימצא בדרך לתור.
Le message sera remis, même si un ordinateur tombe en panne lorsque le message est en cours de routage vers la file d'attente.
Mensagem será entregue, mesmo que um computador trave enquanto a mensagem está na rota para a fila.
Meddelandet levereras även om en dator låser sig när meddelandet routas till kön.
A mensagem será entregue, mesmo que ocorra uma falha no computador enquanto a mensagem está em circulação com destino à fila.
Il messaggio verrà consegnato anche se il computer si blocca durante il trasferimento verso la coda.
Сообщение будет доставлено даже при аварийном отказе компьютера в момент, когда сообщение находится на маршруте к очереди.
メッセージをキューに送信中にコンピュータがクラッシュした場合でも、メッセージは配信されます。
İleti kuyruğa gönderilirken bir bilgisayar bozulsa da, ileti teslim edilir.
Wiadomość zostanie dostarczona, nawet jeśli komputer ulegnie awarii, kiedy wiadomość jest na trasie do kolejki.
메시지를 대기열로 라우팅하는 동안 컴퓨터가 충돌하더라도 메시지가 전달됩니다.
Meldingen leveres selv om datamaskinen krasjer mens meldingen er på vei til køen.
El mensaje se entrega, incluso si el equipo se bloquea mientras el mensaje está en ruta hacia la cola.
将传送消息,即使在消息到达队列的过程中出现计算机故障。
即使在訊息路由傳送至佇列時電腦當機,仍會傳遞訊息。
Tämän sanoman yksilöllistä tunnusta ei ole määritetty. Sanomaa ei luotu kutsumalla Receive-menetelmää.
O identificador exclusivo desta mensagem não está definido. A mensagem não foi criada por uma chamada para o método Receive.
Identificatore univoco del messaggio non definito. Il messaggio non è stato creato da una chiamata al metodo Receive.
이 메시지에 대한 고유 식별자가 정의되어 있지 않습니다. 이 메시지는 Receive 메서드 호출 결과로 만들어지지 않았습니다.
Unik identifikator for denne meldingen er ikke definert. Meldingen ble ikke opprettet av et kall til Receive-metoden.
このメッセージの Unique 識別子が定義されていません。このメッセージは、Receive メソッドへの呼び出しによって作成されていません。
Identificador exclusivo desta mensagem não está definido. A mensagem não foi criada por uma chamada para o método Receive.
Δεν έχει καθοριστεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα δεν δημιουργήθηκε με κλήση της μεθόδου Receive.
‏‏מזהה ייחודי עבור הודעה זו אינו מוגדר. ההודעה לא נוצרה באמצעות קריאה לפעולת השירות Receive.
L'identificateur unique pour ce message n'est pas défini. Ce message n'a pas été créé par un appel à la méthode Receive.
Nie zdefiniowano unikatowego identyfikatora dla tej wiadomości. Wiadomość nie została utworzona przez wywołanie metody Receive.
Der eindeutige Bezeichner dieser Meldung wurde nicht identifiziert. Die Meldung wurde nicht von einem Aufruf an die Receive-Methode erstellt.
Nincs definiálva egyedi azonosító az üzenethez. Az üzenetet nem a Receive metódushoz tartozó hívás hozta létre.
El identificador único de este mensaje no está definido. El mensaje no se creó mediante una llamada al método Receive.
Ingen unik identifierare har definierats för meddelandet. Meddelandet skapades inte av ett anrop till metoden Receive.
Уникальный идентификатор для этого сообщения не определен. Сообщение было создано не путем вызова метода Receive.
Bu ileti için benzersiz tanımlayıcı tanımlanmamış. İleti, Receive yöntemi çağrısıyla oluşturulmamış.
此訊息的唯一識別碼未定義。訊息不是由 Receive 方法的呼叫建立的。
未定义此消息的唯一标识符。该消息不是通过调用 Receive 方法创建的。
‏‏لم يتم تعريف المعرف الفريد لهذه الرسالة. لم يتم إنشاء الرسالة بواسطة استدعاء للأسلوب Receive.
Er is geen unieke identificatie gedefinieerd voor dit bericht. Het bericht is niet gemaakt door een aanroep van de Receive-methode.
Pro tuto zprávu není definován jedinečný identifikátor. Zpráva nebyla vytvořena voláním metody Receive.
Der er ikke defineret et entydigt id for denne meddelelse. Meddelelsen blev ikke oprettet ved hjælp af et kald til metoden Receive.
未定义此消息的唯一标识符。该消息不是通过调用 Receive 方法创建的。
未定義此訊息的唯一識別項。訊息不是由 Receive 方法的呼叫建立的。
See catalog page for all messages.