The service
Messages on page
Die Transaktion konnte nicht importiert werden.
Transakci nelze importovat.
Tapahtuman tuonti epäonnistui.
‏‏אין אפשרות לייבא את הטרנזקציה.
트랜잭션을 가져올 수 없습니다.
Det går inte att importera transaktionen.
Nie można zaimportować transakcji.
Невозможно импортировать данную транзакцию.
No se puede importar la transacción.
İşlem alınamadı.
Não é possível importar a transação.
トランザクションをインポートできません。
‏‏يتعذر استيراد المعاملة.
无法导入事务。
Impossible d'importer la transaction.
Kan ikke importere transaksjonen.
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή της συναλλαγής.
Kan de transactie niet importeren.
Transaktionen kan ikke importeres.
Impossibile importare la transazione.
無法匯入交易。
A tranzakció nem importálható.
Não é possível importar a transacção.
无法导入事务。
無法匯入交易。
连接 MS DTC 失败。
‏‏فشل الاتصال بـ MS DTC.
無法連接至 MS DTC。
Připojení ke službě MS DTC se nezdařilo.
Kan geen verbinding met MS DTC tot stand brengen.
Der blev ikke oprettet forbindelse til MS DTC.
Impossible de se connecter à MS DTC.
MS DTC -yhteyden muodostaminen epäonnistui.
Die Verbindung zum verteilten Transaktionskoordinator (MS DTC) konnte nicht hergestellt werden.
Sikertelen kapcsolódás az elosztott tranzakciók koordinátorához.
Αποτυχία σύνδεσης στο MS DTC.
MS DTC に接続できませんでした。
MS DTC에 연결할 수 없습니다.
Falha ao se conectar a MS DTC.
‏‏כשל בהתחברות ל- MS DTC.
Kan ikke koble til MS DTC.
Nie można połączyć się z narzędziem MS DTC.
MS DTC bağlantısı kurulamadı.
Сбой при подсоединении к MS DTC.
Falha ao ligar a MS DTC.
Ett fel uppstod vid anslutning till MS DTC.
Impossibile connettersi a MS DTC.
Error al conectar con MS DTC.
连接 MS DTC 失败。
連線至 MS DTC 失敗。
从远程计算机上的队列中进行读取时出错。
Při čtení z fronty ve vzdáleném počítači došlo k chybě.
Er treedt een fout op bij het lezen van een wachtrij vanaf een externe computer.
‏‏حدث خطأ عند القراءة من قائمة انتظار موجودة على كمبيوتر بعيد.
當從位於遠端電腦的佇列讀取時發生錯誤。
Der opstår en fejl under læsning fra en kø på en fjerncomputer.
Beim Lesen einer Warteschlange auf einem Remotecomputer tritt ein Fehler auf.
Σφάλμα κατά την ανάγνωση από μια ουρά σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.
Hiba történik egy sor távoli számítógépről történő olvasásakor.
원격 컴퓨터의 대기열을 읽는 동안 오류가 발생했습니다.
Error al leer de una cola que se encuentra en un equipo remoto.
Errore durante la lettura da una coda su un computer remoto.
Возникла ошибка при чтении из очереди на удаленном компьютере.
Erro ao ler a partir de uma fila num computador remoto.
Ett fel inträffar vid läsning från en kö på en fjärrdator.
Wystąpił błąd podczas odczytu z kolejki na komputerze zdalnym.
Uzak bir bilgisayardaki kuyruktan okunurken hata oluştu.
Erro ao ler de uma fila em um computador remoto.
Det oppstår feil under lesing fra en kø på en ekstern datamaskin.
Virhe tapahtuu, kun etätietokoneen jonoa luetaan.
Erreur lors de la lecture d'une file d'attente résidant sur un ordinateur distant.
‏‏מתרחשת שגיאה בעת קריאה מתור במחשב מרוחק.
リモート コンピュータでキューから読み取り中にエラーが発生しました。
从远程计算机上的队列中进行读取时出错。
讀取遠端電腦上的佇列時發生錯誤。
Det går inte att nå objektägaren.
Vlastník objektu není k dosažení.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κάτοχο του αντικειμένου.
无法访问对象所有者。
‏‏يتعذر الوصول إلى مالك الكائن.
不可能執行到的物件擁有人。
Objektets ejer er ikke tilgængelig.
Der Objektbesitzer ist nicht erreichbar.
Az objektum tulajdonosa nem érhető el.
‏‏אין אפשרות להגיע אל הבעלים של האובייקט.
Objektin omistajaan ei saada yhteyttä.
De objecteigenaar kan niet worden bereikt.
Le propriétaire de l'objet n'est pas joignable.
オブジェクト所有者に到達できません。
Impossibile raggiungere il proprietario dell'oggetto.
개체 소유자에 연결할 수 없습니다.
Kan ikke nå objekteieren.
Właściciel obiektu jest nieosiągalny.
Proprietário do objeto não está acessível.
O proprietário do objecto não está contactável.
Владелец объекта недоступен.
No se puede llegar al propietario de objetos.
Nesne sahibi erişilebilir değil.
无法访问对象所有者。
無法與物件擁有人連線。
База данных в данный момент не позволяет выполнять операции записи, т.к. устанавливается другой сервер MQIS.
別の MQIS サーバーをインストール中のため、データベースは現在書き込み操作を許可しません。
In questo momento il database non consente l'esecuzione di operazioni di scrittura perché è in corso l'installazione di un altro server MQIS.
Es wird derzeit ein anderer MQIS-Server installiert. Deshalb sind jetzt keine Schreibzugriffe auf die Datenbank zugelassen.
Databasen understøtter ikke skrivehandlinger i øjeblikket, da en anden MQIS-server er ved at blive installeret.
다른 MQIS 서버를 설치하고 있으므로 데이터베이스에서 쓰기 작업을 수행할 수 없습니다.
‏‏מסד הנתונים אינו מאפשר כעת פעולות כתיבה מפני שמתבצעת התקנה של שרת MQIS אחר.
No momento o banco de dados não permite operações de gravação porque outro servidor MQIS está sendo instalado.
Kan i øyeblikket ikke skrive til databasen fordi en annen MQIS-server installeres.
Tietokanta ei juuri nyt salli kirjoitustoimintoja, koska toista MQIS-palvelinta asennetaan.
Databáze nyní nepovoluje operace zápisu, protože je právě instalován další server MQIS.
Az adatbázis jelenleg nem engedélyez írási műveleteket, mert folyamatban van egy másik MQIS-kiszolgáló telepítése.
De momento, a base de dados não permite operações de escrita porque está a ser instalado outro servidor MQIS.
La base de données ne permet pas actuellement les opérations d'écriture, car un autre serveur MQIS est en cours d'installation.
Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπονται λειτουργίες εγγραφής στη βάση δεδομένων, διότι εκτελείται εγκατάσταση ενός άλλου διακομιστή MQIS.
Baza danych nie zezwala obecnie na operacje zapisu, ponieważ instalowany jest inny serwer MQIS.
De database staat momenteel geen schrijfbewerkingen toe omdat een andere MQIS-server wordt geïnstalleerd.
‏‏لا تسمح قاعدة البيانات حاليًا بعمليات الكتابة لأنه يتم الآن تثبيت خادم MQIS آخر.
数据库当前不允许写操作,原因是正在安装另一个 MQIS 服务器。
此資料庫目前不允許進行寫入作業,因為正在安裝另一個 MQIS 伺服器,。
La base de datos no admite operaciones de escritura en este momento porque se está instalando otro servidor MQIS.
Databasen tillåter för närvarande inte skrivning eftersom en annan MQIS-server installeras.
Başka bir MQIS sunucusu yüklendiğinden veritabanı şu anda yazma işlemlerine izin vermiyor.
数据库当前不允许写操作,原因是正在安装另一个 MQIS 服务器。
資料庫目前不允許寫入作業,因為正在安裝其他 MQIS 伺服器。
‏‏لا يدعم نظام وضع الرسائل الخارجية في قائمة الانتظار العملية.
外部消息队列系统不支持该操作。
外部訊息佇列系統不支援作業。
Operace není podporována cizím systémem pro zařazování zpráv do fronty.
Det eksterne system til meddelelseskøer understøtter ikke handlingen.
Afwijkend systeem voor berichtenwachtrijen ondersteunt de bewerking niet.
Ulkoinen sanomajonojärjestelmä ei tue toimintoa.
L'opération n'est pas prise en charge par le système de mise en file d'attente de messages externe.
Dieser Vorgang ist auf einem fremden Message Queuing-System ungültig.
Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από το ξένο σύστημα υπηρεσιών ουράς μηνυμάτων.
‏‏מערכת זרה של קביעת תור הודעות אינה תומכת בפעולה.
Az idegen üzenetsor-kezelő rendszer nem támogatja a műveletet.
Operazione non supportata dal sistema di accodamento dei messaggi esterno.
外部メッセージ キュー システムはこの操作をサポートしません。
외부 메시지 대기열 시스템에서는 이 작업을 지원하지 않습니다.
Eksternt meldingskøsystem støtter ikke operasjonen.
System kolejkowania obcych wiadomości nie obsługuje operacji.
O sistema externo de enfileiramento de mensagens não dá suporte à operação.
O sistema externo de colocação de mensagens em fila não suporta a operação.
Внешняя система организации очереди сообщений не поддерживает эту операцию.
El sistema de cola de mensajes externo no admite la operación.
Fjärrsystemet för meddelandekö stöder inte åtgärden.
Yabancı ileti kuyruğu oluşturma sistemi işlemi desteklemiyor.
外部消息队列系统不支持该操作。
外部訊息佇列系統不支援作業。
此 Message Queuing 伺服器已經到達它可以服務的依存用戶端數目上限。
MSMQ-serveren har nået det maksimale antal afhængige klienter, den kan håndtere.
Message Queuing-server heeft het maximum aantal afhankelijke clients bereikt die kunnen worden ondersteund.
Server Message Queuing dosáhnul maximálního počtu nezávislých klientů, které může obsloužit.
Message Queuing -palvelin on saavuttanut palvelemiensa asiakkaiden enimmäismäärän.
‏‏שרת קביעת תור הודעות הגיע למספר המרבי של לקוחות תלויים אותם יש לו אפשרות לשרת.
Die Anzahl der durch den Message Queuing-Server bedienten abhängigen Clients, hat den Maximalwert erreicht.
Raggiunto limite massimo del numero dei client dipendenti per il server MSMQ.
Ο διακομιστής Υπηρεσιών Ουράς Μηνυμάτων έχει φτάσει το μέγιστο αριθμό υπολογιστών-πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει.
Le serveur Message Queuing a atteint le nombre maximal de clients dépendants qu'il peut prendre en charge.
メッセージ キュー サーバーが、処理できる依存クライアントの最大数に達しました。
Az üzenetsor-kezelő kiszolgáló jelenleg maximálisan le van terhelve, ezért nem tud több függő ügyfelet kiszolgálni.
Servidor do Message Queuing atingiu o número máximo de clientes dependentes que pode servir.
메시지 대기열 서버에서 처리할 수 있는 최대 종속 클라이언트 수에 도달했습니다.
Message Queuing-serveren nådde maksimalt antall avhengige klienter den kan betjene.
Достигнуто максимальное число зависимых клиентов, которое может обслужить сервер очереди сообщений.
O servidor de colocação de mensagens em fila atingiu o número máximo de clientes dependentes que pode servir.
Serwer usługi Message Queuing osiągnął maksymalną liczbę klientów zależnych, których może obsłużyć.
Message Queuing-servern har uppnått det maximala antal beroende klienter som den kan hantera.
El servidor de Message Queue Server alcanzó el número máximo de clientes dependientes a los que puede atender.
Message Queuing sunucusu hizmet verebileceği en büyük sayıda bağımlı istemci sayısına ulaştı.
‏‏وصل خادم "وضع الرسائل في قائمة الانتظار" إلى أقصى عدد من العملاء التابعين الذي يمكنه خدمتهم.
消息队列服务器的非独立客户端的数目达到了它可服务的最大数目。
消息队列服务器已达到了可以服务的非独立客户端的最大数目。
訊息佇列伺服器已到達它所能服務的依存用戶端數上限。
‏‏يتعذر على عملاء MSMQ المستقلين خدمة عملاء MSMQ التابعين.
MSMQ 独立客户端无法对 MSMQ 非独立客户端提供服务。
MSMQ 獨立用戶端不能服務 MSMQ 依存用戶端。
Nezávislí klienti MSMQ nemohou obsluhovat závislé klienty MSMQ.
MSMQ-uafhængige klienter kan ikke håndtere MSMQ-afhængige klienter.
Clients die niet afhankelijk zijn van MSMQ kunnen geen aanvragen uitvoeren voor clients die afhankelijk zijn van MSMQ.
MSMQ:sta riippumattomat asiakkaat eivät voi palvella MSMQ:sta riippuvaisia asiakkaita.
Les clients MSMQ indépendants ne peuvent pas prendre en charge les clients MSMQ dépendants.
MSMQ-unabhängige Clients können keine MSMQ-abhängigen Clients unterstützen.
Ανεξάρτητοι υπολογιστές-πελάτες MSMQ δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν εξαρτημένους υπολογιστές-πελάτες MSMQ.
‏‏ללקוחות MSMQ עצמאיים אין אפשרות לשרת לקוחות MSMQ תלויים.
Az MSMQ független ügyfelei nem támogatják az MSMQ függő ügyfeleit.
I client MSMQ indipendenti non possono soddisfare le richieste dei client MSMQ dipendenti.
MSMQ に依存しないクライアントが MSMQ に依存するクライアントを管理することはできません。
MSMQ 독립 클라이언트는 MSMQ 종속 클라이언트를 처리할 수 없습니다.
MSMQ-uavhengige klienter kan ikke betjene MSMQ-avhengige klienter.
Klienci niezależni usługi MSMQ nie mogą obsługiwać klientów zależnych usługi MSMQ.
Clientes independentes MSMQ não podem servir clientes dependentes MSMQ.
Os clientes independentes de MSMQ não podem servir os clientes dependentes de MSMQ.
Независимые от MSMQ клиенты не могут обслуживать клиентов, зависимых от MSMQ.
Los clientes independientes de MSMQ no pueden servir a los clientes dependientes de MSMQ.
MSMQ-oberoende klienter kan inte hantera MSMQ-beroende klienter.
MSMQ bağımsız istemcileri, MSMQ bağımlı istemcilere hizmet veremez.
MSMQ 独立客户端无法为 MSMQ 非独立客户端提供服务。
MSMQ 獨立用戶端無法服務 MSMQ 依存用戶端。
Symmetriselle avainominaisuudelle välitetty puskuri on liian pieni.
La mémoire tampon fournie pour la propriété clé symétrique est trop petite.
Der für den symmetrischen Schlüssel angegebene Puffer ist zu klein.
Το buffer που έχει οριστεί για την ιδιότητα συμμετρικού κλειδιού είναι πολύ μικρό.
‏‏המאגר שסופק עבור מאפיין המפתח הסימטרי קטן מדי.
A szimmetrikus kulcs tulajdonsághoz megadott puffer túl kicsi.
Il buffer fornito per la proprietà della chiave simmetrica è troppo piccolo.
SymmetricKey プロパティに指定されたバッファが小さすぎます。
대칭 키 속성에 대해 제공된 버퍼가 너무 작습니다.
Bufferen som ble angitt for den symmetriske nøkkelegenskapen, er for liten.
Bufor dostarczony dla właściwości klucza symetrycznego jest za mały.
Buffer fornecido para a propriedade de chave simétrica é pequena demais.
A memória intermédia fornecida para a propriedade de chave simétrica é demasiado pequena.
Размер буфера, предоставленного под свойство симметричного ключа, недостаточен.
El búfer suministrado a la propiedad de clave simétrica es demasiado pequeño.
Den buffert som tilldelades egenskapen för den symmetriska nyckeln är för liten.
Simetrik anahtar özelliği için sağlanan arabellek çok küçük.
‏‏المخزن المؤقت الموفر لخاصية المفتاح المتماثل صغير جدًا.
为对称密钥属性提供的缓冲区太小。
提供給 Symmetric 金鑰屬性的緩衝區太小。
Vyrovnávací paměť předaná pro vlastnost symetrického klíče je příliš malá.
Den buffer, der blev tildelt egenskaben for den symmetriske nøgle, er for lille.
De buffer die is geleverd voor de eigenschap van de symmetrische sleutel, is te klein.
为对称密钥属性提供的缓冲区太小。
提供給對稱金鑰屬性的緩衝區太小。
‏‏قاعدة بيانات MQIS في وضع للقراءة فقط.
MQIS 数据库处于只读模式。
MQIS 資料庫是唯讀模式。
Databáze MQIS je v režimu jen pro čtení.
MQIS-databasen er i skrivebeskyttet tilstand.
MQIS-database bevindt zich in de modus Alleen-lezen.
MQIS-tietokanta on vain-luku -tilassa.
La base de données MQIS est en lecture seule.
MQIS-Datenbank ist schreibgeschützt.
Η βάση δεδομένων MQIS είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση.
‏‏מסד הנתונים של MQIS נמצא במצב קריאה בלבד.
Az MQIS adatbázis írásvédett módban van.
Il database MQIS è in modalità in sola lettura.
MQIS データベースは読み取り専用モードです。
MQIS 데이터베이스가 읽기 전용입니다.
MQIS-databasen er skrivebeskyttet.
Baza danych MQIS jest w trybie tylko do odczytu.
Banco de dados MQIS está no modo somente leitura.
A base de dados MQIS está em modo só de leitura.
База данных MQIS работает в режиме 'только для чтения'.
La base de datos MQIS está en modo de sólo lectura.
MQIS-databasen är i skrivskyddat läge.
MQIS veritabanı salt okunur modda.
MQIS 数据库处于只读模式。
MQIS 資料庫處於唯讀模式。
See catalog page for all messages.