The service
Messages on page
لا يعتمد EmitWriteLine هذا الحقل أو النوع المحلي.
EmitWriteLine 不支持该字段或局部类型。
EmitWriteLine 不支援此欄位或本機型別。
Funkce EmitWriteLine nepodporuje toto pole nebo místní typ.
EmitWriteLine understøtter ikke dette felt eller denne lokale type.
EmitWriteLine ondersteunt dit veld- of lokale type niet.
EmitWriteLine ei tue tätä kenttää tai paikallistyyppiä.
EmitWriteLine ne prend pas en charge ce champ ou le type local.
Dieses Feld oder der lokale Typ wird von EmitWriteLine nicht unterstützt.
Το συγκεκριμένο πεδίο ή ο τοπικός τύπος δεν υποστηρίζεται από EmitWriteLine.
EmitWriteLine אינו תומך בשדה או בסוג מקומי זה.
EmitWriteLine nem támogatja ezt a mezőt vagy helyi típust.
EmitWriteLine non supporta questo tipo locale o campo.
EmitWriteLine はこのフィールドまたはローカル型をサポートしません。
EmitWriteLine은 이 필드 또는 지역 형식을 지원하지 않습니다.
EmitWriteLine støtter ikke dette feltet eller denne lokale typen.
Element EmitWriteLine nie obsługuje tego pola lub typu lokalnego.
EmitWriteLine não oferece suporte a este campo ou tipo local.
EmitWriteLine não suporta este campo ou tipo local.
Метод EmitWriteLine не поддерживает это поле или локальный тип.
EmitWriteLine no es compatible con este campo o tipo local.
EmitWriteLine stöder inte det här fältet eller den här lokala typen.
EmitWriteLine bu alanı veya yerel türü desteklemiyor.
EmitWriteLine 不支持该字段或局部类型。
EmitWriteLine 不支援此欄位或本機型別。
غير مسموح بإلغاء تحويل البيانات إلى ملف للنوع <var>Type Name</var> والأنواع المشتقة منه (مثل <var>X</var>) في مستوى الأمان هذا.
不允许类型 <var>Type Name</var> 和从中派生的类型(例如 <var>X</var>)在此安全级别上被反序列化。
這個安全性層級不允許將型別 <var>Type Name</var> 以及從它衍生的型別 (例如 <var>X</var>) 還原序列化。
Pro typ <var>Type Name</var> a od něj odvozené typy (například <var>X</var>) není povolena rekonstrukce na této úrovni zabezpečení.
Typen <var>Type Name</var> og afledte typer (f.eks. <var>X</var>) har ikke tilladelse til at blive deserialiseret på dette sikkerhedsniveau.
Het type <var>Type Name</var> en de typen die hiervan zijn afgeleid (zoals <var>X</var>) hebben geen toestemming om op dit beveiligingsniveau te worden gedeserialiseerd.
Tyyppien <var>Type Name</var> ja siitä johdettujen tyyppien (kuten <var>X</var>) sarjaksi muuntamista ei saa poistaa tällä suojaustasolla.
Le type <var>Type Name</var> et les types qui en dérivent (tel que <var>X</var>) ne peuvent pas être désérialisés avec ce niveau de sécurité.
Der Typ <var>Type Name</var> und die davon abgeleiteten Typen (z.B. <var>X</var>) dürfen in dieser Sicherheitsebene nicht deserialisiert werden.
Ο τύπος <var>Type Name</var> και οι τύποι που προέρχονται από αυτόν (όπως το <var>X</var>) δεν επιτρέπεται να αποσειριοποιούνται σε αυτό το επίπεδο ασφαλείας.
אסור לבטל עריכה בסידרה של הסוג <var>Type Name</var> והסוגים הנגזרים ממנו (כגון <var>X</var>) ברמת אבטחה זו.
A(z) <var>Type Name</var> típus és az abból származtatott típusok (például <var>X</var>) nem deszerializálhatók ezen a biztonsági szinten.
Il tipo <var>Type Name</var> e i tipi derivati (ad esempio <var>X</var>) non possono essere deserializzati al livello di protezione corrente.
型 <var>Type Name</var> とそれから派生した型 (例 <var>X</var>) は、このセキュリティ レベルでは逆シリアル化することが許可されていません。
이 보안 수준에서는 <var>Type Name</var> 형식과 이 형식에서 파생된 형식(예: <var>X</var>)을 deserialize할 수 없습니다.
Typen <var>Type Name</var> og typer som er avledet fra den (for eksempel <var>X</var>), kan ikke deserialiseres på dette sikkerhetsnivået.
Na tym poziomie zabezpieczeń nie można deserializować typu <var>Type Name</var> i jego typów pochodnych (takich jak typ <var>X</var>).
O tipo <var>Type Name</var> e os tipos derivados dele (como <var>X</var>) não podem ser desserializados neste nível de segurança.
Não é permitido anular a serialização do tipo <var>Type Name</var> e dos tipos dele derivados (como <var>X</var>) neste nível de segurança.
Сериализация для типа <var>Type Name</var> и производных от него типов (например, <var>X</var>) на этому уровне безопасности запрещена.
No se pueden deserializar el tipo <var>Type Name</var> y los tipos derivados del mismo (como <var>X</var>) en este nivel de seguridad.
Det går inte att deserialisera typen <var>Type Name</var> och typer som har härletts från den (till exempel <var>X</var>) i den här säkerhetsnivån.
<var>Type Name</var> türünün ve kendisinden türetilen türlerin (<var>X</var> gibi) serilerinin kaldırılmasına bu güvenlik düzeyinde izin verilmiyor.
不允许类型 <var>Type Name</var> 和从中派生的类型(例如 <var>X</var>)在此安全级别上被反序列化。
這個安全性層級不允許將型別 <var>Type Name</var> 以及從它衍生的型別 (例如 <var>X</var>) 還原序列化。
Metoda nebo operace není implementována.
Metoden eller handlingen er ikke implementeret.
De methode of bewerking is niet geïmplementeerd.
Menetelmää tai toimintoa ei ole toteutettu.
La méthode ou l'opération n'est pas implémentée.
Die Methode oder der Vorgang sind nicht implementiert.
Η μέθοδος ή η λειτουργία δεν έχει υλοποιηθεί.
השיטה או הפעולה אינן מיושמות.
A metódus vagy művelet nincs megvalósítva.
Operazione o metodo non implementato.
メソッドまたは操作は実装されていません。
메서드 또는 연산이 구현되지 않았습니다.
Metoden eller operasjonen er ikke implementert.
Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana.
O método ou a operação não está implementada.
O método ou a operação não está implementado.
Метод или операция не реализована.
No se puede implementar el método o la operación.
Metoden eller åtgärden har inte implementerats.
Yöntem veya işlem uygulanmadı.
لم يتم تطبيق الأسلوب أو العملية.
未实现该方法或操作。
方法或作業尚未實作。
未实现该方法或操作。
方法或作業尚未實作。
يجب أن يكون النوع الذي تم إدخاله واجهة.
传递的类型必须是接口。
跳過的型別必須是介面。
Předaný typ musí být rozhraním.
Den sendte type skal være en brugergrænseflade.
Het doorgegeven type moet een interface zijn.
Välitetyn tyypin on oltava liittymä.
Le type passé doit être une interface.
Der übergebene Typ muss eine Schnittstelle sein.
Ο τύπος που διαβιβάστηκε πρέπει να είναι διασύνδεση.
על הסוג המועבר להיות ממשק.
Az átadott típusnak illesztőfelületnek kell lennie.
Il tipo passato deve essere un'interfaccia.
渡された型はインターフェイスでなければなりません。
전달된 형식이 인터페이스여야 합니다.
Typen som ble sendt, må være et grensesnitt.
Przekazany typ musi być interfejsem.
O tipo transmitido deve ser uma interface.
O tipo transmitido tem de ser uma interface.
Переданный тип должен являться интерфейсом.
El tipo pasado debe ser una interfaz.
Den skickade typen måste vara ett gränssnitt.
Geçirilen tür bir arabirim olmalıdır.
传递的类型必须是接口。
跳過的型別必須是介面。
حدث خطأ أثناء تحليل مستوى النهج '<var>X</var>'. تم استخدام مستوى النهج الافتراضي بدلاً منه.
在分析“<var>X</var>”策略级别时发生错误。改用了默认策略级别。
剖析 '<var>X</var>' 原則層級時發生錯誤。使用預設原則層級代替。
Při analýze úrovně zásad <var>X</var> došlo k chybě. Místo této úrovně byla použita výchozí úroveň zásad.
Der opstod en fejl under parsing af politikniveauet '<var>X</var>'. Standardpolitikniveauet blev brugt i stedet.
Er is een fout opgetreden bij het parseren van het beleidsniveau <var>X</var>. In plaats hiervan is het standaardbeleidsniveau gebruikt.
Virhe jäsennettäessä käytäntötasoa <var>X</var>. Oletuskäytäntötasoa käytettiin.
Erreur lors de l'analyse du niveau de stratégie '<var>X</var>'. Utilisation du niveau de stratégie par défaut à la place.
Fehler beim Verarbeiten der Richtlinienebene <var>X</var>. Es wurde die Standardrichtlinienebene verwendet.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση του επιπέδου πολιτικής '<var>X</var>'. Στη θέση του χρησιμοποιήθηκε το προεπιλεγμένο επίπεδο πολιτικής.
אירעה שגיאה בעת פרישת רמת המדיניות '<var>X</var>'. במקום זאת, נעשה שימוש ברמת המדיניות המוגדרת כברירת מחדל.
Hiba történt a következő házirendszint elemzése során: „<var>X</var>”. A rendszer az alapértelmezett házirendszintet használta.
Errore durante l'analisi del livello di criteri '<var>X</var>'. È stato utilizzato il livello di criteri predefinito.
'<var>X</var>' ポリシー レベルを解析中にエラーが発生しました。代わりに既定のポリシー レベルが使用されました。
'<var>X</var>' 정책 수준을 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. 대신 기본 정책 수준을 사용합니다.
Det oppstod en feil under analyse av policynivået <var>X</var>. Brukte standard policynivå i stedet.
Wystąpił błąd podczas analizowania poziomu zasad '<var>X</var>'. Zamiast niego użyto domyślnego poziomu zasad.
Erro ao analisar o nível de diretiva '<var>X</var>'. Em seu lugar, foi usado o nível de diretiva padrão.
Erro ao analisar o nível de política '<var>X</var>'. Foi utilizado o nível de política predefinido.
Ошибка при разборе уровня политики "<var>X</var>". Вместо него использован уровень политики по умолчанию.
Error al analizar el nivel de directiva '<var>X</var>'. Se utilizó el nivel de directiva predeterminado en su lugar.
Ett fel inträffade när <var>X</var>-principnivån parsades. Standardprincipnivån användes i stället.
'<var>X</var>' ilke düzeyi ayrıştırılırken hata oluştu. Bunun yerine varsayılan ilke düzeyi kullanıldı.
在分析“<var>X</var>”策略级别时发生错误。改用了默认策略级别。
剖析 '<var>X</var>' 原則層級時發生錯誤。使用預設原則層級代替。
موسعة أحرف صغيرة Alpha
Ext Alpha Lowercase
Ext Alpha 小寫
Rozšířená, malá písmena
Udv. Alpha - små bogstaver
Uitgebreid Alpha kleine letters
Ext Alpha pienet kirjaimet
Minuscules alpha étendues
Ext Alpha Kleinbuchstaben
Ext Alpha - Πεζά
Ext Alpha Lowercase
bővített kisbetűs
Ext Alpha minuscolo
Ext Alpha Lowercase
Ext Alpha 소문자
Utv. alfab. små bokstaver
Ext Alpha Lowercase
Alpha Estendido - minúsculas
Ext Alpha em minúsculas
Расширенный алфавит, нижний регистр
Alfabeto extendido minúsculas
Utökade alfagemener
Geniş Alfa Küçük Harf
Ext Alpha Lowercase
Ext Alpha 小寫
أسلوب 'set' غير معتمد في هذه الخاصية.
对于此属性,“set”方法不受支持。
這個屬性不支援 'set' 方法。
Metoda Set není pro tuto vlastnost podporována.
Metoden 'set' understøttes ikke for denne egenskab.
De methode set wordt niet ondersteund voor deze eigenschap.
Tässä ominaisuudessa ei tueta set-menetelmää.
La méthode 'set' n'est pas prise en charge sur cette propriété.
Die set-Methode wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt.
Η μέθοδος 'set' δεν υποστηρίζεται σε αυτή την ιδιότητα.
השיטה 'set' אינה נתמכת במאפיין זה.
A „set” metódus nem támogatott ennél a tulajdonságnál.
Metodo 'set' non supportato su questa proprietà.
'set' メソッドはこのプロパティではサポートされていません。
'set' 메서드는 이 속성에서 사용할 수 없습니다.
Set-metoden støttes ikke av denne egenskapen.
Metoda 'set' nie jest obsługiwana dla tej właściwości.
Não há suporte para o método 'set' nesta propriedade.
O método 'set' não é suportado nesta propriedade.
Метод "get" для этого свойства не поддерживается.
No se admite el método 'set' en esta propiedad.
Set-metoden stöds inte i den här egenskapen.
'set' yöntemi bu özellikte desteklenmiyor.
对于此属性,“set”方法不受支持。
這個屬性不支援 'set' 方法。
لا تتوفر أية بيانات للترميز <var>X</var>.
没有可用于编码 <var>X</var> 的数据。
編碼方式 <var>X</var> 沒有可用資料。
Pro kódování <var>X</var> nejsou k dispozici žádná data.
Der er ingen tilgængelige data til denne kodning <var>X</var>.
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor het coderen van <var>X</var>.
Koodausta <var>X</var> varten ei ole käytettävissä tietoja.
Aucune donnée n'est disponible pour le codage <var>X</var>.
Für diese Codierung <var>X</var> sind keine Daten verfügbar.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την κωδικοποίηση <var>X</var>.
אין נתונים זמינים עבור קידוד <var>X</var>.
Nincs adat a következő kódoláshoz: <var>X</var>.
Nessun dato disponibile per la codifica <var>X</var>.
エンコード <var>X</var> に対して利用可能なデータはありません。
<var>X</var> 인코딩에 대해 사용할 수 있는 데이터가 없습니다.
Ingen data tilgjengelig for koding <var>X</var>.
Dla kodowania <var>X</var> nie są dostępne żadne dane.
Não há dados disponíveis para codificação <var>X</var>.
Não existem dados disponíveis para codificar <var>X</var>.
Нет данных, доступных в кодировке <var>X</var>.
No hay datos disponibles para esta codificación <var>X</var>.
Det finns inga tillgängliga data för kodningen <var>X</var>.
<var>X</var> kodlaması için kullanılabilir veri yok.
没有可用于编码 <var>X</var> 的数据。
編碼方式 <var>X</var> 沒有可用資料。
التنسيق الثنائي للسمة المخصصة المحددة غير صالح.
指定的自定义属性具有无效的二进制格式。
指定自訂屬性的二進位格式無效。
Binární formát zadaného vlastního atributu je neplatný.
Den angivne brugerdefinerede attribut er i et ugyldigt binært format.
De binaire indeling van het opgegeven aangepaste attribuut is ongeldig.
Määritetyn mukautetun määritteen binaarimuoto ei ollut kelvollinen.
Le format binaire de l'attribut personnalisé spécifié est non valide.
Das binäre Format des angegebenen benutzerdefinierten Attributs ist ungültig.
Η δυαδική μορφή του προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού που καθορίστηκε δεν ήταν έγκυρη.
התבנית הבינארית של התכונה המותאמת שצוינה אינה חוקית.
Érvénytelen a megadott egyedi attribútum bináris formátuma.
Formato binario dell'attributo personalizzato specificato non valido.
指定されたカスタム属性のバイナリ形式は無効です。
사용자 지정 특성의 이진 형식이 잘못되었습니다.
Ugyldig binært format for angitt egendefinert attributt.
Nieprawidłowy format binarny określonego atrybutu niestandardowego.
O formato binário do atributo personalizado especificado era inválido.
O formato binário do atributo personalizado especificado era inválido .
Двоичный формат заданного пользовательского атрибута недопустим.
Formato binario del atributo personal especificado no válido.
Binärformatet för det angivna anpassade attributet var ogiltigt.
Belirtilen özel özniteliğin ikili biçimi geçersizdi.
指定的自定义特性具有无效的二进制格式。
指定自訂屬性的二進位格式無效。
Een kanaalfilter heeft de methode Store voor de filterstack aangeroepen zonder eerste gegevens in de stack te plaatsen.
Kanavatoiminto kutsui Store-menetelmää sink-pinossa ennen tietojen siirtämistä pinoon.
Un récepteur de canal a appelé la méthode Store sur la pile du récepteur sans avoir d'abord exécuté un push des données dans la pile.
Ein Channelempfänger hat die Store-Methode in einem Sinkstack aufgerufen, ohne die Daten zuvor zu verschieben.
Ένας δέκτης καναλιών κάλεσε τη μέθοδο Store στη στοίβα δεκτών χωρίς να προωθήσει πρώτα δεδομένα στη στοίβα.
קולט ערוצים קרא לשיטה store במחסנית הקולט מבלי לדחוף קודם נתונים למחסנית.
Egy csatornagyűjtő meghívta a gyűjtőverem Store metódusát anélkül, hogy előtte adatot helyezett volna el a veremben.
Un sink di canale ha chiamato il metodo Store sullo stack dei sink senza aver prima eseguito il push.
チャネル シンクが、シンク スタックで最初にデータをスタックにプッシュしないで Store メソッドを呼び出しました。
채널 싱크에서 스택에 데이터를 푸시하지 않고 싱크 스택에서 Store 메서드를 호출했습니다.
En kanalmottaker kalte Store-metoden i mottakerstakken uten først å legge inn data i stakken.
W zbiorniku kanału wywołano metodę Store względem stosu zbiornika bez uprzedniego położenia danych na stosie.
Um coletor de canal chamou o método Store na pilha do coletor sem antes colocar dados na pilha.
Um receptor de canal chamou o método Store na pilha de receptores sem primeiro colocar dados na pilha.
Приемник канала вызвал метод Store для стека приемника без предварительного проталкивания данных в стек.
Un receptor de canal llamó al método Store en la pila de receptores sin haber presionado ningún dato en la misma.
En kanalmottagare anropade Store-metoden för mottagarstacken utan att först skicka data till stacken.
Kanal havuzu, veriyi yığının üstüne koymadan kanal yığınında Store yöntemini çağırdı.
قام مخزن قنوات باستدعاء الأسلوب Store في بنية تخزين العناصر للمخزن قبل القيام بدفع البيانات أولاً إلى بنية تخزين العناصر.
信道接收未首先将数据推送到堆栈上就试图对信道堆栈调用 Store 方法。
通道接收沒有先將資料推送至堆疊,就在接收堆疊上呼叫 Store 方法。
Jímka kanálu vyvolala metodu Store pro zásobník jímky bez předchozího vložení dat do zásobníku.
En kanalsink kaldte metoden Store i sinkstakken uden først at have anbragt data i stakken.
信道接收未首先将数据推送到堆栈上就尝试对信道堆栈调用 Store 方法。
通道接收沒有先將資料推送至堆疊,就在接收堆疊上呼叫 Store 方法。
See catalog page for all messages.