The service
Messages on page
不能对功能对象执行两次初始化操作。
無法初始化兩次 Capabilities 物件。
Objekt schopností prohlížeče nelze inicializovat dvakrát.
Capabilities-object kan niet tweemaal worden geïnitialiseerd.
Capabilities-objektia ei voi alustaa kahdesti.
L'objet Capabilities ne peut pas être initialisé deux fois.
Capabilities-Objekt kann nicht zweimal initialisiert werden.
Το αντικείμενο δυνατοτήτων δεν είναι δυνατό να προετοιμαστεί δύο φορές.
Capabilities objektum nem inicializálható kétszer.
Impossibile inizializzare due volte l'oggetto delle funzionalità.
Capabilities 개체를 두 번 초기화할 수 없습니다.
Невозможно инициализировать объект Capabilities дважды.
機能オブジェクトを 2 度初期化することはできません。
Nie można dwukrotnie zainicjować obiektu Capabilities.
Capabilities-objekt kan ikke startes to ganger.
Det går inte att initiera funktionsobjekt två gånger.
El objeto de funciones no se puede iniciar dos veces.
Não é possível inicializar o objecto de funções duas vezes.
Objeto de recursos não pode ser inicializado duas vezes.
Capabilities nesnesi iki kez başlatılamaz.
אין אפשרות לאתחל פעמיים את האובייקט Capabilities.
不能对功能对象执行两次初始化操作。
يتعذر تهيئة كائن Capabilities مرتين.
Objektet Capabilities kan ikke initialiseres to gange.
無法初始化兩次 Capabilities 物件。
以 ASP 兼容模式调用 OnStartPage 时遇到错误。
Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van OnStartPage in de ASP-compatibiliteitsmodus.
Fehler beim Aufrufen von OnStartPage im ASP-Kompatibilitätsmodus.
Hiba történt az OnStartPage metódus ASP-kompatibilitási üzemmódban végrehajtott hívása során.
ASP 互換モードで、OnStartPage の呼び出し中にエラーが発生しました。
Errore durante la chiamata di OnStartPage in modalità di compatibilità ASP.
在 ASP 相容模式呼叫 OnStartPage 時發生錯誤。
Při volání funkce OnStartPage v režimu kompatibility ASP došlo k chybě.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την κλήση της OnStartPage σε κατάσταση συμβατότητας ASP.
Virhe kutsuttaessa OnStartPage-toimintoa ASP-yhteensopivuustilassa.
Une erreur a été rencontrée lors de l'appel de OnStartPage en mode de compatibilité ASP.
Erro ao chamar OnStartPage no modo de compatibilidade das ASP.
ASP 호환 모드에서 OnStartPage를 호출하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under kall av OnStartPage i ASP-kompatibilitetsmodus.
Erro ao chamar OnStartPage no modo de compatibilidade ASP.
Wystąpił błąd podczas wywoływania elementu OnStartPage w trybie zgodności z ASP.
OnStartPage, ASP uyumluluk modunda çağrılırken bir hata oluştu.
Возникла ошибка при вызове OnStartPage в режиме совместимости с ASP.
Ett fel uppstod när OnStartPage anropades i ASP-kompatibelt läge.
Error al llamar a OnStartPage en el modo de compatibilidad ASP.
המערכת נתקלה בשגיאה בעת קריאה ל- OnStartPage במצב תאימות ל-ASP.
以 ASP 兼容模式调用 OnStartPage 时遇到错误。
تم مصادفة خطأ أثناء استدعاء OnStartPage في وضع توافق ASP.
Der opstod en fejl under kaldet af OnStartPage i ASP-kompatibilitetstilstand.
在 ASP 相容模式呼叫 OnStartPage 時發生錯誤。
单元格之间的间距。
Hücreler arasındaki aralık.
儲存格之間的間距。
De afstand tussen cellen.
Mezery mezi buňkami
Solujen välinen tila.
Abstände zwischen den Zellen
A cellák közötti térköz.
Расстояние между ячейками.
O espaçamento entre células.
Espacement entre les cellules.
Espaciado entre celdas.
Avståndet mellan celler.
Η απόσταση ανάμεσα στα κελιά.
Odstępy między komórkami.
Avstanden mellom celler.
셀 사이의 간격입니다.
セル間のスペースです。
Spaziatura tra le celle.
O espaçamento entre as células.
המרווח בין תאים.
单元格之间的间距。
التباعد بين الخلايا.
Mellemrummet mellem cellerne.
儲存格之間的間距。
指定的解密金鑰有無效的十六進位字元。
指定的解密密钥具有无效的十六进制字符。
Určený dešifrovací klíč obsahuje neplatné znaky v šestnáctkové soustavě.
Το καθορισμένο κλειδί αποκρυπτογράφησης περιέχει δεκαεξαδικούς χαρακτήρες που δεν είναι έγκυροι.
Der angegebene Entschlüsselungsschlüssel enthält ungültige Hexadezimalzahlen.
A megadott visszafejtési kulcs érvénytelen hexadecimális karaktereket tartalmaz.
지정된 해독 키에 잘못된 16진 문자가 있습니다.
Belirtilen şifre çözme anahtarı, geçersiz onaltılık karakterler içeriyor.
De opgegeven decoderingssleutel bevat ongeldige hexadecimale tekens.
Określony klucz odszyfrowujący zawiera nieprawidłowe znaki szesnastkowe.
La chiave di decrittazione specificata contiene caratteri esadecimali non validi.
指定された復号キーに無効な 16 進数文字が含まれています。
Määritetty purkuavain sisältää virheellisiä heksadesimaalimerkkejä.
Angitt krypteringsnøkkel har ugyldige heksadesimaltegn.
La clave de descifrado especificada tiene caracteres hexadecimales no válidos.
Den angivna dekrypteringsnyckeln innehåller ogiltiga hexadecimala tecken.
La clé de décryptage spécifiée contient des caractères hexadécimaux non valides.
Заданный ключ для дешифрации содержит недопустимые шестнадцатеричные знаки.
A chave de descrição especificada tem caracteres hexadecimais inválidos.
A chave de desencriptação especificada tem caracteres hexadecimais inválidos.
מפתח הפענוח שצוין כולל תווים הקסדצימאליים לא חוקיים.
指定的解密密钥具有无效的十六进制字符。
يحتوي مفتاح إلغاء التشفير المحدد على أحرف سداسي عشرية غير صالحة.
Der er ugyldige hex-tegn i den angivne dekrypteringsnøgle.
指定的解密金鑰有無效的十六進位字元。
找不到要求類型 '<var>Type Name</var>' 的 HTTP 處理常式。
Não foi encontrado qualquer processador de HTTP para o tipo de pedido '<var>Type Name</var>'
Ingen HTTP-hanterare hittades för förfrågantypen <var>Type Name</var>
Δεν βρέθηκε χειρισμός http για τον τύπο αίτησης '<var>Type Name</var>'
Não foi encontrado nenhum manipulador http para o tipo de solicitação '<var>Type Name</var>'
Nie znaleziono obsługi HTTP dla żądania typu '<var>Type Name</var>'
Nessun gestore HTTP trovato per il tipo di richiesta '<var>Type Name</var>'.
Aucun gestionnaire HTTP n'a été trouvé pour le type de demande '<var>Type Name</var>'
No se encontró ningún controlador http para el tipo de solicitud '<var>Type Name</var>'
要求の種類 '<var>Type Name</var>' の http ハンドラが見つかりませんでした。
Kein http-Handler für den Anforderungstyp <var>Type Name</var> gefunden
Nem található HTTP-kezelő a(z) „<var>Type Name</var>” kérelemtípushoz.
'<var>Type Name</var>' istek türü için http işleyici bulunamadı
Для типа запроса '<var>Type Name</var>' не найден обработчик http.
没有为请求类型“<var>Type Name</var>”找到 HTTP 处理程序。
Fant ingen HTTP-behandler for forespørselsstypen<var>Type Name</var>
Er is geen http-handler aangetroffen voor het aanvraagtype <var>Type Name</var>
Pyynnölle, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>, ei löydy HTTP-käsittelyä
Pro typ požadavku <var>Type Name</var> nebyla nalezena žádná obsluha protokolu HTTP.
요청 형식 '<var>Type Name</var>'에 대한 HTTP 처리기가 없습니다.
לא נמצא מטפל ב- HTTP עבור סוג הבקשה '<var>Type Name</var>'
没有为请求类型“<var>Type Name</var>”找到 HTTP 处理程序。
لم يتم العثور على أي معالج http لنوع الطلب '<var>Type Name</var>'
Der blev ikke fundet en HTTP-handler til anmodningstypen '<var>Type Name</var>'.
找不到要求類型 '<var>Type Name</var>' 的 HTTP 處理常式。
Kan geen map <var>X</var> voor tijdelijke bestanden maken. Toegang geweigerd.
Vytvoření adresáře dočasných souborů <var>X</var> se nezdařilo. Přístup byl odepřen.
未能创建临时文件目录“<var>X</var>”。访问被拒绝。
Tilapäistiedostokansion <var>X</var> luominen epäonnistui. Käyttö estetty.
無法建立暫存檔目錄 '<var>X</var>'。拒絕存取。
Impossible de créer le répertoire de fichiers temporaires '<var>X</var>'. Accès refusé.
一時ファイル ディレクトリ '<var>X</var>' を作成できませんでした。アクセスが拒否されました。
Η δημιουργία καταλόγου προσωρινών αρχείων '<var>X</var>' απέτυχε. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
Impossibile creare la directory '<var>X</var>' per i file temporanei. Accesso negato.
Das temporäre Dateiverzeichnis '<var>X</var>' kann nicht erstellt werden. Zugriff verweigert.
Nem sikerült létrehozni az ideiglenes fájlok „<var>X</var>” könyvtárát. A hozzáférés megtagadva.
Falha ao criar o diretório de arquivos temporários '<var>X</var>'. Acesso negado.
Nie można utworzyć katalogu plików tymczasowych '<var>X</var>'. Odmowa dostępu.
임시 파일 디렉터리 '<var>X</var>'을(를) 만들지 못했습니다. 액세스가 거부되었습니다.
Kan ikke opprette den midlertidige filkatalogen <var>X</var>. Ingen tilgang.
Det gick inte att skapa katalogen <var>X</var> för temporära filer. Åtkomst nekad.
Falha ao criar o directório de ficheiros temporários '<var>X</var>'. Acesso negado.
Сбой при создании каталога временных файлов '<var>X</var>'. Отказ в доступе.
'<var>X</var>' geçici dosyalar dizini oluşturulamadı. Erişim engellendi.
No se pudo crear un directorio de archivos temporales '<var>X</var>'. Acceso denegado.
יצירת ספריית קבצים זמניים '<var>X</var>' נכשלה. הגישה נדחתה.
未能创建临时文件目录“<var>X</var>”。访问被拒绝。
فشل إنشاء دليل الملفات المؤقتة '<var>X</var>'. تم رفض الوصول.
Mappen til midlertidige filer '<var>X</var>' blev ikke oprettet. Adgang blev nægtet.
無法建立暫存檔目錄 '<var>X</var>'。拒絕存取。
當產生無法攔截的例外狀況時發生。
Vyvolá se v případě, že je vyvolána nezachycená výjimka.
在引发未捕获的异常时发生。
Tapahtuu, kun poikkeus aiheutetaan.
Tritt auf, wenn ein unerwarteter Ausnahmefehler verursacht wird.
Treedt op wanneer een niet-onderschepte uitzondering wordt opgeworpen.
Se produit lorsqu'une exception non gérée est levée.
Si verifica quando viene generata un'eccezione non rilevata.
Akkor következik be, amikor nem kezelt kivétel fordul elő.
Συμβαίνει όταν δημιουργείται μια εξαίρεση που δεν εντοπίζεται.
キャッチされない例外がスローされたときに発生します。
Catch되지 않는 예외가 Throw될 때 발생합니다.
Возникает, когда генерируется неперехваченное исключение.
Występuje, gdy został zgłoszony nieprzechwycony wyjątek.
Forekommer når et uventet unntak forårsakes.
Ocorre quando uma exceção não percebida é acionada.
Yakalanmayan bir özel durum oluştuğunda ortaya çıkar.
Inträffar när ett undantagsfel utan felhantering har utlösts.
Ocorre quando é accionada uma excepção não identificada.
Tiene lugar cuando se inicia una excepción no detectada.
מתרחש כאשר מתבצעת התרעה על חריג שלא נלכד.
在引发未捕获的异常时发生。
يحدث عند طرح استثناء لم يتم تلقيه.
Opstår, når der udløses en undtagelse, der ikke opfanges.
當產生無法攔截的例外狀況時發生。
无法检索基本请求数据。
Data základního požadavku nelze načíst.
Peruspyyntötietoja ei voi hakea.
無法擷取基本的要求資料。
Kan de basisaanvraaggegevens niet ophalen.
A kérelem alapadatai nem olvashatók be.
Nie można pobrać danych żądania podstawowego.
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των βασικών δεδομένων αίτησης.
Die grundlegenden Anforderungsdaten konnte nicht abgerufen werden.
No se pueden recuperar los datos de solicitud básicos.
Impossible d'extraire les données de la demande de base.
Impossibile recuperare i dati di richiesta di base.
基本要求データを取得できません。
Не удалось извлечь данные базового запроса.
Det gick inte att hämta grundläggande data för begäran.
Não é possível recuperar os dados básicos de solicitação.
기본 요청 데이터를 검색할 수 없습니다.
Temel istek verileri alınamıyor.
Não é possível obter os dados de pedido básicos.
Kan ikke hente grunnleggende forespørselsdata.
אין אפשרות לאחזר את נתוני הבקשה הבסיסיים.
无法检索基本请求数据。
يتعذر استرداد بيانات الطلب الأساسي.
De grundlæggende data fra anmodningen kan ikke hentes.
無法擷取基本的要求資料。
Voit sallia Trace.axd-tiedoston tarkastelemisen etätietokoneissa luomalla nykyisen Web-sovelluksen pääkansiossa olevaan määritystiedostoon <trace>-tunnisteen. Tämän <trace>-tunnisteen localOnly-määritteen arvon on oltava False.</trace></trace>
Pour permettre l'affichage de trace.axd sur les ordinateurs distants, ajoutez une balise <trace> dans le fichier de configuration situé dans le répertoire racine de l'application Web actuelle. Attribuez ensuite la valeur "false" à l'attribut "localOnly" de cette balise <trace>.</trace></trace>
Erstellen Sie ein <trace>-Tag in der Konfigurationsdatei im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung, um trace.axd für die Anzeige auf Remotecomputern zu aktivieren. Das "localOnly"-Attribut für das <trace>-Tag muss auf "false" gesetzt sein.</trace></trace>
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα προβολής του trace.axd σε απομακρυσμένους υπολογιστές, δημιουργήστε μια ετικέτα <trace> μέσα στο αρχείο παραμέτρων που βρίσκεται στον κατάλογο ρίζας της τρέχουσας εφαρμογής web. Στη συνέχεια θα πρέπει το χαρακτηριστικό "localOnly" αυτής της ετικέτας <trace> να πάρει την τιμή "false".</trace></trace>
Ha távoli gépeken is meg szeretné jeleníteni a trace.axd fájl kimenetét, hozzon létre egy <trace> címkét az aktuális webes alkalmazás gyökérkönyvtárában elhelyezett konfigurációs fájlban. A létrehozott <trace> címke „localOnly” attribútumát állítsa „false” értékre.</trace></trace>
Per consentire la visualizzazione di trace.axd in modalità remota, creare un tag <trace> nel file di configurazione situato nella directory principale dell'applicazione Web corrente e impostare su "false" l'attributo "localOnly" del tag.</trace>
若要可以在远程计算机上查看 trace.axd,请在当前 web 应用程序根目录下的配置文件中创建 <trace> 标记。然后应该将此 <trace> 标记的“localOnly”属性设置为“false”。</trace></trace>
Chcete-li povolit zobrazení souboru trace.axd ve vzdálených počítačích, vytvořte v konfiguračním souboru umístěném v kořenovém adresáři aktuální webové aplikace značku <trace>. Atribut localOnly značky <trace> by měl být nastaven na hodnotu false.</trace></trace>
Maak, om ervoor te zorgen dat trace.axd kan worden weergegeven op externe computers, een code <trace> in het configuratiebestand in de hoofdmap van de huidige webtoepassing. Het attribuut localOnly van deze <trace>-code moet vervolgens worden ingesteld op false.</trace></trace>
若要可以在遠端電腦上檢視 trace.axd,請在位於目前 Web 應用程式根目錄的組態檔中建立 <trace> 標記。然後將此 <trace> 標記的 "localOnly" 屬性設為 "false"。</trace></trace>
trace.axd를 원격 컴퓨터에서 볼 수 있도록 활성화하려면 현재 웹 응용 프로그램의 루트 디렉터리에 있는 구성 파일에 <trace> 태그를 만듭니다. 그런 다음 <trace> 태그의 "localOnly" 특성을 "false"로 설정해야 합니다.</trace></trace>
trace.axd をリモート コンピュータで表示できるようにするには、現在の Web アプリケーションのルート ディレクトリにある、構成ファイル内に <trace> タグを作成してください。この <trace> タグで "localOnly" 属性を "false" に設定する必要があります。</trace></trace>
Aby umożliwić przeglądanie elementu trace.axd na komputerach zdalnych, utwórz tag <trace> w pliku konfiguracyjnym umieszczonym w katalogu głównym bieżącej aplikacji sieci Web. Tag <trace> powinien mieć atrybut "localOnly" ustawiony na wartość "false".</trace></trace>
Hvis du vil at trace.axd skal vises på eksterne maskiner, oppretter du en <trace>-kode i konfigurasjonsfilen i rotkatalogen i gjeldende webprogram. Du må deretter sette <trace>-kodens localOnly-attributt til False.</trace></trace>
Para permitir que trace.axd possa ser visualizado em computadores remotos, crie uma marca <trace> no ficheiro de configuração localizado no directório raiz da aplicação Web actual. Em seguida, o atributo 'localOnly' da marca <trace> deverá ser definido para 'false'.</trace></trace>
Чтобы trace.axd можно было просматривать на удаленных компьютерах, создайте тэг <trace> в файле конфигурации, находящемся в корневом каталоге текущего веб-приложения. Затем в тэге <trace> присвойте атрибуту "localOnly" значение "false".</trace></trace>
Para ativar o arquivo trace.axd para exibição em computadores remotos, crie uma marca <trace> dentro do arquivo de configuração localizado no diretório raiz do aplicativo de Web atual. Essa marca <trace> deve ter o atributo "localOnly" definido como "false".</trace></trace>
Om du vill granska trace.axd på fjärrdatorer skapar du en <trace>-tagg i konfigurationsfilen i den aktuella webbtillämpningens rotkatalog. <trace>-taggens LocalOnly-attribut ska anges till False.</trace></trace>
Para que trace.axd pueda verse en equipos remotos, cree una etiqueta <trace> en el archivo de configuración ubicado en el directorio raíz de la aplicación Web actual. Esta etiqueta debe tener el atributo "localOnly" establecido como "false".</trace>
Trace.axd dosyasının uzak makinelerde de görüntülenebilmesi için, lütfen geçerli web uygulamasının kök dizininde bulunan yapılandırma dosyasında bir <trace> etiketi oluşturun. Bu <trace> etiketinin "localOnly" özniteliği "false" olarak belirlenmelidir.</trace></trace>
כדי לאפשר תצוגה של trace.axd במחשבים מרוחקים, נא צור תג <trace> בתוך קובץ התצורה הנמצא בספריית הבסיס של יישום האינטרנט הנוכחי. לאחר מכן, יש להגדיר את התכונה "localOnly" של תג <trace> זה ל- "false".</trace></trace>
若要可以在远程计算机上查看 trace.axd,请在当前 web 应用程序根目录下的配置文件中创建 <trace> 标记。然后应该将此 <trace> 标记的“localOnly”特性设置为“false”。</trace></trace>
لتمكين عرض trace.axd على الأجهزة البعيدة، الرجاء إنشاء علامة <trace> داخل ملف التكوين الموجود في الدليل الجذر لتطبيق ويب الحالي. ويجب بعد ذلك تعيين سمة "localOnly" لعلامة <trace> هذه إلى "false".</trace></trace>
Hvis du vil aktivere trace.axd, så den kan vises på fjerncomputere, skal du oprette en <trace>-kode i den konfigurationsfil, der er placeret i det aktuelle webprograms rodmappe. <trace>-kodens "localOnly"-attribut skal derefter indstilles til "false".</trace></trace>
若要可以在遠端電腦上檢視 trace.axd,請在位於目前 Web 應用程式根目錄的組態檔中建立 <trace> 標記。然後將此 <trace> 標記的 "localOnly" 屬性設為 "false"。</trace></trace>
DEBUG 请求无效。
DEBUG 要求無效。
Požadavek DEBUG není platný.
DEBUG-aanvraag is ongeldig.
Virheellinen DEBUG-pyyntö.
Demande DEBUG non valide.
Ungültige DEBUG-Anforderung.
Η αίτηση DEBUG δεν είναι έγκυρη.
A DEBUG kérelem érvénytelen.
Richiesta DEBUG non valida.
DEBUG 要求が無効です。
DEBUG 요청이 잘못되었습니다.
DEBUG-forespørselen er ugyldig.
Żądanie DEBUG jest nieprawidłowe.
Solicitação de DEBUG inválida.
O pedido DEBUG não é válido.
Недопустимый запрос DEBUG.
La solicitud DEBUG no es válida.
Ogiltig DEBUG-begäran.
DEBUG isteği geçerli değil.
בקשת DEBUG אינה חוקית.
DEBUG 请求无效。
طلب DEBUG غير صالح.
DEBUG-anmodningen er ugyldig.
DEBUG 要求無效。
See catalog page for all messages.