The service
Messages on page
無法驗證資料。
Kan de gegevens niet valideren.
无法验证数据。
Tietojen varmistaminen epäonnistui.
Az adatok nem érvényesíthetők.
데이터가 유효한지 확인할 수 없습니다.
データを検証できません。
Data nelze ověřit.
Impossible de valider les données.
Δεν είναι δυνατή η επικύρωση των δεδομένων.
Det gick inte att verifiera data.
Не удалось проверить данные.
Daten können nicht überprüft werden.
Nie można sprawdzić poprawności danych.
Impossibile convalidare i dati.
Não é possível validar os dados.
Não é possível validar dados.
No se pueden validar datos.
Veri doğrulanamadı.
Kan ikke validere data.
אין אפשרות לאמת את הנתונים.
无法验证数据。
تعذر التحقق من صحة البيانات.
Dataene kan ikke valideres.
無法驗證資料。
Značka obsahuje duplicitní atributy <var>X</var>.
標記包含重複的 '<var>X</var>' 屬性。
De code bevat dubbele <var>X</var>-attributen.
Tunniste sisältää määritteen <var>X</var> kaksoisarvon.
Η ετικέτα περιέχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά '<var>X</var>'.
Das Tag enthält doppelte '<var>X</var>'-Attribute.
La balise contient des attributs '<var>X</var>' dupliqués.
标记包含重复的“<var>X</var>”属性。
A címke ismétlődő „<var>X</var>” attribútumot tartalmaz.
A marca contém atributos '<var>X</var>' duplicados.
Tag zawiera zduplikowane atrybuty '<var>X</var>'.
Тэг содержит повторяющийся атрибут '<var>X</var>'.
タグに、重複する '<var>X</var>' 属性が含まれています。
Il tag contiene attributi '<var>X</var>' duplicati.
Koden inneholder dupliserte <var>X</var>-attributter.
La etiqueta contiene atributos '<var>X</var>' duplicados.
Etiket yinelenen '<var>X</var>' öznitelikleri içeriyor.
A marca contém atributos '<var>X</var>' duplicados.
Taggen innehåller dubbla <var>X</var>-attribut.
태그에 '<var>X</var>' 특성이 중복되어 있습니다.
התג מכיל תכונות '<var>X</var>' כפולות.
标记包含重复的“<var>X</var>”特性。
تحتوي العلامة على سمات '<var>X</var>' مكررة.
Koden indeholder identiske '<var>X</var>'-attributter.
標記包含重複的 '<var>X</var>' 屬性。
在“<var>X</var>”的模板中,没有为“ListItemType.<var>Y</var>”类型的项找到 Table 控件。
在型別 'ListItemType.<var>Y</var>' 的項目中的 '<var>X</var>' 範本找不到表格控制項。
Ovládací prvek Table nebyl nalezen v šabloně pro <var>X</var> pro položku typu ListItemType.<var>Y</var>.
Er is geen Table-besturingselement aangetroffen in de sjabloon voor <var>X</var> voor een item van het type ListItemType.<var>Y</var>.
Kohteen <var>X</var> mallista ei löydy ListItemType.<var>Y</var>-tyyppisen kohteen taulukko-ohjausobjektia.
Un contrôle Table est introuvable dans le modèle pour '<var>X</var>' pour un élément de type 'ListItemType.<var>Y</var>'.
In der '<var>X</var>'-Vorlage für ein Element des Typs 'ListItemType.<var>Y</var>' wurde kein Tabellensteuerelement gefunden.
Δεν βρέθηκε ένα στοιχείο ελέγχου πίνακα στο πρότυπο για '<var>X</var>' για ένα στοιχείο τύπου 'ListItemType.<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” sablonjában nem található Table vezérlő egy „ListItemType.<var>Y</var>” típusú elemhez.
Impossibile trovare un controllo Table nel modello di '<var>X</var>' per un elemento di tipo 'ListItemType.<var>Y</var>'.
テーブル コントロールが、'ListItemType.<var>Y</var>' 型の項目に対する '<var>X</var>' のテンプレートに見つかりませんでした。
'ListItemType.<var>Y</var>' 형식의 항목에 대한 '<var>X</var>' 템플릿에서 Table 컨트롤을 찾을 수 없습니다.
Fant ikke en tabellkontroll i malen for <var>X</var> for et element av typen ListItemType.<var>Y</var>.
Nie znaleziono formantu Table w szablonie dla '<var>X</var>' dla elementu typu 'ListItemType.<var>Y</var>'.
Nenhum controle Table foi encontrado no modelo '<var>X</var>' para um item do tipo 'ListItemType.<var>Y</var>'.
Não foi encontrado um controlo Table no modelo de '<var>X</var>' para um item do tipo 'ListItemType.<var>Y</var>'.
В шаблоне для '<var>X</var>' не найден элемент управления 'Table' для элемента типа 'ListItemType.<var>Y</var>'.
No se encontró un control de tabla en la plantilla de '<var>X</var>' para un elemento del tipo 'ListItemType.<var>Y</var>'.
Ingen Table-kontroll hittades i mallen för <var>X</var>, för ett element av typen ListItemType.<var>Y</var>.
'ListItemType.<var>Y</var>' türündeki bir öğe ile ilgili '<var>X</var>' şablonunda bir Tablo denetimi bulunamadı.
לא נמצא פקד Table בתבנית עבור '<var>X</var>' עבור פריט מסוג 'ListItemType.<var>Y</var>'.
在“<var>X</var>”的模板中,没有为“ListItemType.<var>Y</var>”类型的项找到 Table 控件。
لم يتم العثور على أحد عناصر تحكم الجدول في القالب الخاص بـ '<var>X</var>' لعنصر من النوع 'ListItemType.<var>Y</var>'.
Der blev ikke fundet et Table-objekt i skabelonen for '<var>X</var>' for et element af typen 'ListItemType.<var>Y</var>'.
在型別 'ListItemType.<var>Y</var>' 的項目中的 '<var>X</var>' 樣板找不到表格控制項。
多行文本框要显示的行数。
多行文字方塊顯示的行數。
Počet řádků zobrazovaný ve víceřádkovém textovém poli
Het aantal regels dat moet worden weergegeven voor een tekstvak met meer regels.
Monirivisessä muokkausruudussa näytettävien rivien määrä.
Nombre de lignes à afficher dans une zone de texte multiligne.
Antall linjer som skal vises for en flerlinjet tekstboks.
여러 줄 텍스트 상자에 표시할 줄 수입니다.
Numero delle righe da visualizzare in una casella di testo con più righe.
Liczba wierszy wyświetlanych w wielowierszowym polu tekstowym.
O número de linhas a apresentar para uma caixa de texto com várias linhas.
複数行のテキストボックスで表示する行の数です。
A többsoros szövegmezőben megjeleníthető sorok száma.
Ο αριθμός γραμμών που θα εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο κειμένου πολλαπλών γραμμών.
Anzahl Zeilen, die für eine mehrzeilige Textbox angezeigt werden.
Número de líneas mostradas en un cuadro de texto de múltiples líneas.
O número de linhas a serem exibidas em uma caixa de texto de várias linhas.
Birden çok satır içeren bir metin kutusunda görüntülenecek satır sayısı.
Antalet rader som ska visas i textrutor med flera rader.
Число строк, отображаемых в многострочном текстовом окне.
מספר השורות שיוצגו עבור תיבת טקסט מרובת-שורות.
多行文本框显示的行数。
عدد الأسطر المراد عرضها في مربع نص متعدد الأسطر.
Det antal linjer, der skal vises i en tekstboks med flere linjer.
多行文字方塊顯示的行數。
文字值。
Tekstin arvo.
De tekstwaarde.
文本值。
Textová hodnota
텍스트 값입니다.
Tekstverdien.
Η τιμή του κειμένου.
A szöveges érték.
テキストの値です。
Valore del testo.
Textwert
O valor do texto.
O valor do texto.
Metin değeri.
Текстовое значение.
Valeur du texte.
Textvärdet.
Wartość tekstowa.
Valor del texto.
ערך הטקסט.
文本值。
قيمة النص.
Tekstens værdi.
文字值。
텍스트를 줄 바꿈할지 여부를 지정합니다.
Om texten ska radbrytas eller inte.
Se o texto deve ser ajustado automaticamente ou não.
Metnin kaydırılıp kaydırılmayacağı.
Indica si debe ajustarse el texto.
Textumbruch oder nicht.
Určuje, zda je text zalamován či nikoli.
Określa, czy tekst powinien być zawijany, czy nie.
Om teksten skal brytes eller ikke.
文字是否必須換行。
Indica se il testo può andare a capo.
Indica se o texto deve ou não ser moldado.
テキストを折り返すかどうかです。
Indique si le texte doit être automatiquement renvoyé à la ligne.
Hiermee wordt aangegeven of tekstterugloop moet worden toegepast op de tekst.
文本是否换行。
Εάν το κείμενο θα πρέπει να αναδιπλώνεται ή όχι.
Azt jelzi, hogy lehet-e a szövegben sortörés.
Rivitetäänkö teksti vai ei.
Используется ли для текста автоматический переход на новую строку.
האם הטקסט צריך לגלוש או לא.
文本是否换行。
ما إذا كان يجب التفاف النص أم لا.
Angiver, om teksten skal ombrydes eller ej.
文字是否必須換行。
A propriedade do modelo '<var>Property Name</var>' tem um atributo TemplateContainer definido como '<var>X</var>', mas o tipo não implementa o INamingContainer.
La propiedad de plantilla '<var>Property Name</var>' tiene el atributo TemplateContainer establecido en '<var>X</var>', pero ese tipo no implementa INamingContainer.
A propriedade Template '<var>Property Name</var>' tem um atributo TemplateContainer definido para '<var>X</var>', mas esse tipo não implementa INamingContainer.
L'attributo TemplateContainer della proprietà di modello '<var>Property Name</var>' è impostato su '<var>X</var>', ma il tipo specificato non implementa INamingContainer.
Атрибуту TemplateContainer свойства шаблона '<var>Property Name</var>' присвоено значение '<var>X</var>', однако этот тип не реализует INamingContainer.
Für die Vorlageneigenschaft '<var>Property Name</var>' wurde ein TemplateContainer-Attribut auf '<var>X</var>' festgelegt, aber dieser Typ implementiert INamingContainer nicht.
Mallin ominaisuudella <var>Property Name</var> on TemplateContainer-määrite, jonka arvo on <var>X</var>, mutta tämä tyyppi ei toteuta INamingContainer-toimintoa.
Template 속성 '<var>Property Name</var>'의 TemplateContainer 특성이 '<var>X</var>'(으)로 설정되어 있지만 이 형식은 INamingContainer를 구현하지 않습니다.
Η ιδιότητα προτύπου '<var>Property Name</var>' έχει τιμή '<var>X</var>' για το χαρακτηριστικό TemplateContainer, αλλά αυτός ο τύπος δεν υλοποιεί το INamingContainer.
La propriété Template '<var>Property Name</var>' possède un attribut TemplateContainer défini à '<var>X</var>', mais ce type n'implémente pas INamingContainer.
Malegenskapen <var>Property Name</var> har et TemplateContainer-attributt satt til <var>X</var>, men den typen implementerer ikke INamingContainer.
A(z) „<var>Property Name</var>” sablontulajdonság TemplateContainer attribútumának értéke „<var>X</var>”, de ez a típus nem valósítja meg az INamingContainer illesztőfelületet.
Template プロパティ '<var>Property Name</var>' の TemplateContainer 属性は '<var>X</var>' に設定されていますが、この型は INamingContainer を実装しません。
Template-egenskapen <var>Property Name</var> har ett TemplateContainer-attribut angivet till <var>X</var>, men den typen implementerar inte INamingContainer.
Bij de sjablooneigenschap <var>Property Name</var> is een TemplateContainer-attribuut ingesteld op <var>X</var>, maar in dat type wordt INamingContainer niet geïmplementeerd.
'<var>Property Name</var>' şablon özelliğinin TemplateContainer özniteliği '<var>X</var>' olarak ayarlanmış, ancak bu tür INamingContainer uygulamıyor.
Właściwość '<var>Property Name</var>' szablonu ma atrybut TemplateContainer ustawiony na wartość '<var>X</var>', ale ten typ nie implementuje elementu INamingContainer.
Vlastnost šablony <var>Property Name</var> obsahuje atribut TemplateContainer nastavený na hodnotu <var>X</var>, ale typ neimplementuje rozhraní INamingContainer.
模板属性“<var>Property Name</var>”的 TemplateContainer 特性设置为“<var>X</var>”,但该类型不实现 INamingContainer。
樣板屬性 '<var>Property Name</var>' 擁有設定為 '<var>X</var>' 的 TemplateContainer 屬性,但該型別沒有實作 INamingContainer。
מאפיין התבנית '<var>Property Name</var>' כולל תכונת TemplateContainer המוגדרת ל- '<var>X</var>', אך סוג זה אינו מממש את INamingContainer.
模板属性“<var>Property Name</var>”的 TemplateContainer 特性设置为“<var>X</var>”,但该类型不实现 INamingContainer。
تم تعيين إحدى سمات TemplateContainer إلى '<var>X</var>' في خاصية Template '<var>Property Name</var>' ولكن هذا النوع لا يُطبِّق INamingContainer.
En TemplateContainer-attribut i skabelonegenskaben '<var>Property Name</var>' er indstillet til '<var>X</var>', men den pågældende type implementerer ikke INamingContainer.
樣板屬性 '<var>Property Name</var>' 擁有設定為 '<var>X</var>' 的 TemplateContainer 屬性,但該型別沒有實作 INamingContainer。
Ein Objekttag muss eine ID haben.
一個 object 標記必須有一個 ID。
Une balise object doit avoir ID.
对象标记必须具有一个 ID。
Een objectcode moet een id hebben.
Objektitunnisteella on oltava tunnus.
Značka objektu musí obsahovat identifikátor.
Μια ετικέτα αντικειμένου πρέπει να έχει ένα αναγνωριστικό.
Az objektumcímkékhez azonosítót kell megadni.
En objektkode må ha en ID.
Uma marca object tem de ter um ID.
Nesne etiketinin bir tanımlayıcısı olmalıdır.
개체 태그에는 ID가 있어야 합니다.
Tag obiektu musi mieć identyfikator.
'object' タグには ID が必要です。
тэг объекта должен иметь идентификатор.
Marca de objeto deve ter uma identificação.
Una etiqueta object debe tener un identificador.
I tag Object devono avere un ID.
En objekttagg måste ha ett ID.
לתג אובייקט חייב להיות מזהה.
对象标记必须具有一个 ID。
يجب أن تتضمن علامة الكائن معرف.
En objektkode skal have et id.
一個 object 標記必須有一個 ID。
Určuje, zda lze text v ovládacím prvku upravovat či nikoli.
Hiermee wordt aangegeven of de tekst in het besturingselement wel of niet kan worden gewijzigd.
是否可以變更控制項中的文字。
是否可以更改控件中的文本。
Azt jelzi, hogy megváltoztatható-e a vezérlőben látható szöveg.
Εάν το κείμενο στο στοιχείο ελέγχου μπορεί να αλλάξει ή όχι.
Gibt an, ob der Text im Steuerelement geändert werden kann.
Voiko ohjausobjektin tekstiä muuttaa.
Indica se è possibile modificare il testo del controllo.
컨트롤의 텍스트를 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다.
Om teksten i kontrollen kan endres eller ikke.
Określa, czy tekst w formancie może być zmieniany, czy nie.
Se o texto no controle pode ser alterado ou não.
コントロール内のテキストを変更できるかどうかを示します。
Может ли изменяться текст в данном элементе управления.
Om texten i kontrollen går att ändra eller inte.
Denetimdeki metnin değiştirilip değiştirilemeyeceği.
Si se puede cambiar el texto del control.
Indica se o texto do controlo pode ou não ser alterado.
Indique si le texte du contrôle peut être changé.
האם ניתן לשנות את הטקסט בפקד או לא.
是否可以更改控件中的文本。
ما إذا كان يمكن تغيير النص الموجود في عنصر التحكم أم لا.
Angiver, om teksten i objektet kan ændres eller ej.
是否可以變更控制項中的文字。
可用来呈现控件的字体的序列。
呈現控制項時使用的字型順序
Reeks lettertypen die kunnen worden gebruikt om het besturingselement weer te geven.
Sekvence písem, které lze použít pro vykreslení ovládacího prvku
Ohjausobjektin muuntamisessa käytetty fonttijärjestys.
Ακολουθία γραμματοσειρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση του στοιχείου ελέγχου.
Sequenza dei tipi di carattere che possono essere utilizzati per il rendering del controllo.
このコントロールの表示に使用するフォントの列です。
Séquence de polices disponibles pour rendre le contrôle.
A vezérlő megjelenítéséhez használható betűtípusok rendezett listája.
Schriftartenfolge für das Steuerelement.
Seqüência de fontes que pode ser usada para processar o controle.
Sequência de tipos de letra para compor o controlo.
Skriftsekvensen som kan brukes til å gjengi kontrollen.
Sekwencja czcionek, które mogą być używane do realizacji formantu.
컨트롤을 렌더링하는 데 사용할 수 있는 글꼴 시퀀스입니다.
Перечень шрифтов, которые могут использоваться при визуализации данного элемента управления.
Secuencia de fuentes que se pueden utilizar para procesar el control.
Teckensnittssekvens som kan användas för rendering av kontrollen.
Denetimi çizmek için kullanılabilecek yazı tiplerinin sırası.
רצף הגופנים אשר יכול לשמש לעיבוד הפקד.
可用来呈现控件的字体的序列。
تسلسل الخطوط التي يمكن استخدامها لتقديم عنصر التحكم.
Rækkefølgen af de skrifttyper, der kan anvendes til at gengive objektet.
呈現控制項時使用的字型順序
See catalog page for all messages.