The service
Messages on page
“minFreeThreads”的值必须小于 <var>X</var> 个线程的线程池限制。
'minFreeThreads' 的值必須小於 <var>X</var> 執行緒的執行緒集區限制。
Hodnota minFreeThreads musí být menší než omezení fondu podprocesů (max. počet podprocesů: <var>X</var>).
De waarde voor minFreeThreads moet kleiner zijn dan de limiet voor de thread-groep van <var>X</var> threads.
minFreeThreads-elementin arvon on oltava pienempi kuin säievarannon raja-arvo: <var>X</var> säiettä.
La valeur de 'minFreeThreads' doit être inférieure à la limite du pool de threads égale à <var>X</var> threads.
Der Wert für 'minFreeThreads' muss niedriger sein als das Threadpoollimit von <var>X</var>-Threads.
Η τιμή για το 'minFreeThreads' πρέπει να είναι μικρότερη από το όριο των <var>X</var> νημάτων για το χώρο συγκέντρωσης νημάτων.
A MinFreeThreads tulajdonság értékének kisebbnek kell lennie a(z) <var>X</var> szálak szálkészletkorlátjánál.
Il valore di 'minFreeThreads' deve essere minore del limite di pool di thread pari a <var>X</var> thread.
'minFreeThreads' の値は、スレッド プールの最大値 <var>X</var> スレッド以下でなければなりません。
'minFreeThreads'에 대한 값은 <var>X</var> 스레드의 스레드 풀 한도보다 작아야 합니다.
Verdien for minFreeThreads må være mindre enn trådutvalgsgrensen på <var>X</var> tråder.
Wartość parametru 'minFreeThreads' nie może przekraczać limitu puli wątków wynoszącego <var>X</var> wątków.
O valor de 'minFreeThreads' deve ser inferior ao limite do pool de segmentos de <var>X</var> segmentos.
O valor de 'minFreeThreads' tem de ser inferior ao limite do conjunto de threads de <var>X</var> threads.
Значение 'minFreeThreads' должно быть меньше предельного числа потоков, <var>X</var>, в пуле потоков.
El valor de 'minFreeThreads' debe ser inferior al límite de bloques de <var>X</var> subprocesos.
Värdet för minFreeThreads måste vara mindre än trådpoolsgränsen som är <var>X</var> trådar.
'minFreeThreads' değeri, iş parçacığı havuzu sınırından (<var>X</var>) küçük olmalıdır.
על הערך עבור 'minFreeThreads' להיות קטן ממגבלת מאגר הליכי המשנה (Thread) של <var>X</var> הליכי משנה.
“minFreeThreads”的值必须小于 <var>X</var> 个线程的线程池限制。
يجب أن تكون قيمة 'minFreeThreads' أقل من حد تجميع مسارات التنفيذ لمسارات تنفيذ <var>X</var>.
'minFreeThreads' 的值必須小於 <var>X</var> 執行緒的執行緒集區限制。
Værdien for 'minFreeThreads' skal være mindre end trådgruppens grænse på <var>X</var> tråde.
控件的已选中状态。
控制項的核取狀態。
Zaškrtnutý stav ovládacího prvku
De ingeschakelde status van het besturingselement.
Ohjausobjektin valittu tila.
État activé (checked) du contrôle.
Der überprüfte Status des Steuerelements.
Η επιλεγμένη κατάσταση για το στοιχείο ελέγχου.
A vezérlő bejelöltségi állapota.
Stato di selezione del controllo.
コントロールのチェックされた状態です。
컨트롤의 선택 상태입니다.
Kontrollens valgte status.
Stan zaznaczenia formantu.
Estado de ativação do controle.
O estado verificado do controlo.
Состояние проверки элемента управления.
Estado de activación del control.
Kontrollens markerade tillstånd.
Denetimin denetlenen durumu.
המצב המסומן של הפקד.
控件的已选中状态。
الحالة المُحدَّدة لعنصر التحكم.
控制項的核取狀態。
Objektets tilstand for markering.
表中要显示的网格类型。
在表格中顯示的格線類型。
Typ mřížky zobrazený v tabulce
Het type raster dat in de tabel moet worden weergegeven.
Taulukossa näytettävän ruudukon tyyppi.
Type du quadrillage à afficher dans le tableau.
Rastertyp innerhalb der Tabelle
Ο τύπος πλέγματος που θα εμφανίζεται μέσα στον πίνακα.
A táblázatban megjelenítendő rács típusa.
Tipo di griglia da visualizzare nella tabella.
テーブル内に表示するグリッドの種類です。
테이블에 표시할 모눈 형식입니다.
Typen rutenett som skal vises i tabellen.
Typ siatki wyświetlanej wewnątrz tabeli.
O tipo de grade a ser mostrado dentro da tabela.
O tipo de grelha a mostrar na tabela.
Тип решетки, отображаемый в таблице.
Tipo de cuadrícula mostrada dentro de la tabla.
Den typ av rutnät som ska visas i tabellen.
Tabloda gösterilecek ızgara türü.
סוג הרשת שתוצג בתוך הטבלה.
表中要显示的网格类型。
نوع الشبكة المراد إظهارها داخل الجدول.
Den type gitter, der skal vises i tabellen.
在表格中顯示的格線類型。
只有当启用了 ASP.NET 进程模型时,进程信息才可用。
只有在啟用 ASP.NET 處理序模型時才可以使用處理序資訊。
Informace o procesu jsou k dispozici pouze, je-li povolen model zpracování ASP.NET.
Procesinformatie is alleen beschikbaar wanneer het ASP.NET-procesmodel is ingeschakeld.
Prosessitiedot ovat käytettävissä vain, jos ASP.NET-prosessimalli on käytössä.
Les informations de processus ne sont disponibles que si le modèle de processus ASP.NET est activé.
Prozessinformationen sind nur verfügbar, wenn das ASP.NET-Prozessmodell aktiviert wurde.
ASP.NET プロセス モデルが有効になっている場合にのみプロセス情報を利用できます。
ASP.NET 프로세스 모델이 활성화된 경우에만 프로세스 정보를 사용할 수 있습니다.
Οι πληροφορίες διεργασίας είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το μοντέλο διεργασιών ASP.NET.
Le informazioni sui processi sono disponibili solo quando il modello di processo ASP.NET è attivo.
Prosessinformasjon er bare tilgjengelig når ASP.NET Process Model er aktivert.
A folyamatadatok csak akkor érhetők el, ha engedélyezve van az ASP.NET-folyamatmodell.
As informações do processo só estão disponíveis quando o modelo de processo do ASP.NET está activado.
Informações do processo estão disponíveis somente quando o modelo de processo do ASP.NTE está ativado.
Informacje o procesie są dostępne tylko wtedy, gdy model procesu ASP.NET jest włączony.
İşlem bilgileri, yalnızca ASP.NET İşlem modeli etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
Информация о процессе доступна только при включенной модели процессов ASP.NET.
Processinformation är endast tillgänglig när processmodellen i ASP.NET är aktiverad.
La información del proceso sólo está disponible cuando el modelo de proceso ASP.NET está habilitado.
מאפייני התהליך זמינים רק כאשר מודל התהליך של ASP.NET מופעל. בעת הפעלת גירסאות של IIS 6 או גירסאות מתקדמות יותר במצב בידוד של תהליך עובד, תכונה זו אינה נתמכת.
只有当启用了 ASP.NET 进程模型时,进程规格才可用。当在辅助进程隔离模式下在 IIS 6 版或更高版本上运行时,此功能不受支持。
يتوفر قياس العملية عند تمكين نموذج عملية ASP.NET فقط. هذه الميزة غير معتمدة عند استخدام إصدارات IIS 6 أو أي إصدار أحدث في وضع عزل العملية المنفذة.
Procesoplysningerne er kun tilgængelige, når ASP.NET-procesmodellen er aktiveret. Når du kører på versioner af IIS 6 eller nyere i arbejdsproces-isolationstilstand, understøttes denne funktion ikke.
只有在啟用 ASP.NET 處理序模型時,才能使用處理序度量資訊。在 IIS 6 或更新版本的背景工作處理序隔離模式中執行時,不支援此項功能。
IListSource ei sisällä tietolähdettä.
Rozhraní IListSource neobsahuje žádné zdroje dat.
IListSource 不包含任何数据源。
IListSource 沒有包含任何資料來源。
IListSource에 데이터 소스가 없습니다.
IListSource no contiene ningún origen de datos.
Die IListSource enthält keine Datenquellen.
Le IListSource ne contient pas de source de données.
IListSource não contém nenhuma fonte de dados.
IListSource bevat geen gegevensbronnen.
IListSource inneholder ikke noen datakilder.
IListSource не содержит никаких источников данных.
IListSource innehåller inte några datakällor.
IListSource hiç veri kaynağı içermiyor.
Το IListSource δεν περιέχει καμία προέλευση δεδομένων.
IListSource に、データ ソースがありません。
Il IListSource non contiene alcuna origine dati.
IListSource não contém origens de dados.
Az IListSource felület nem tartalmaz adatforrást.
Element IListSource nie zawiera żadnych źródeł danych.
IListSource אינו כולל מקורות נתונים כלשהם.
IListSource 不包含任何数据源。
لا يحتوي IListSource على أية مصادر بيانات.
IListSource indeholder ingen datakilder.
IListSource 沒有包含任何資料來源。
伺服器標記語法不正確。
Serverová značka nemá správný tvar.
服务器标记的格式不正确。
A kiszolgálócímke helytelen alakú.
サーバー タグが正しく形成されていません。
Servertag wurde falsch formatiert.
La balise serveur n'est pas correcte.
Η ετικέτα διακομιστή δεν έχει σχηματιστεί σωστά.
De servercode is niet juist samengesteld.
Palvelintunniste ei ole muodostunut oikein.
Il formato del tag server non è corretto.
Serverkoden er feilaktig formatert.
서버 태그 형식이 잘못되었습니다.
Etiqueta de servidor incorrecta.
Servertaggen är inte korrekt formaterad.
Sunucu etiketi biçimi uygun değil.
тэг сервера неверно сформирован.
Tag serwera nie został dobrze uformowany.
Marca do servidor não está formada corretamente.
A marca server tem um formato incorrecto.
תג השרת אינו מעוצב כהלכה.
服务器标记的格式不正确。
علامة الملقم غير مُشكّلة بشكل جيد.
Serverkoden er forkert udformet.
伺服器標記語法不正確。
Ob eine Meldungsbox bei Fehlern in Up-level-Browsern angezeigt wird.
Indique si un message doit être affiché dans les navigateurs de haut niveau lorsque se produit une erreur.
상위 수준 브라우저에 오류 메시지 상자를 표시할지 여부를 지정합니다.
Indica se visualizzare la finestra del messaggio di errore nei browser di livello superiore.
Om en meddelanderuta ska visas vid fel i senare webbläsarversioner.
Indica se se deverá apresentar uma caixa de mensagem de erro em browsers de versão superior.
Se uma caixa de mensagem de erro será exibida em navegadores de nível superior.
Üst düzey tarayıcılarda hata durumunda iletişim kutusu görüntülenip görüntülenmeyeceği.
Om en meldingsboks skal vises for feilen i weblesere på høyere nivå.
Hiermee wordt aangegeven of een berichtvenster moet worden weergegeven bij een fout in browsers van een hogere versie.
Εάν θα εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος όταν υπάρχει σφάλμα σε προγράμματα περιήγησης πρόσφατης έκδοσης.
Azt jelzi, hogy hiba esetén meg kell-e jeleníteni üzenetpanelt újabb verziójú böngészőkben.
Следует ли отображать окно сообщений при ошибках в браузерах верхнего уровня.
Indica si se debe mostrar un cuadro de mensaje de error en los exploradores de nivel superior.
Określa, czy wyświetlać okno komunikatu po wystąpieniu błędu w przeglądarkach wyższego poziomu.
Näytetäänkö virheen sanomaruutu ylätason selaimissa.
上位レベルのブラウザ内のエラーでメッセージ ボックスを表示するかどうかです。
是否在上级浏览器中显示错误的消息框。
Určuje, zda se při chybě v prohlížečích vysoké úrovně zobrazí okno se zprávou.
當上層瀏覽器中發生錯誤時是否顯示訊息方塊。
האם להציג תיבת הודעה בשגיאה בדפדפנים מרמה גבוהה.
是否在上级浏览器中显示错误的消息框。
ما إذا كان سيتم عرض مربع رسالة عند حدوث خطأ في المستعرضات الحديثة أم لا.
Angiver, om der skal vises en meddelelsesboks ved fejl i browsere på højere niveau.
當發生錯誤時,是否在上層瀏覽器中顯示訊息方塊。
最大值 <var>X</var> 不能小于 <var>Z</var> 的最小值 <var>Y</var>。
MaximumValue <var>X</var> mag niet minder zijn dan MinimumValue <var>Y</var> van <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> kan ikke være mindre enn MinimumValue <var>Y</var> for <var>Z</var>.
Der MaximumValue '<var>X</var>' darf nicht unter dem MinimumValue '<var>Y</var>' von '<var>Z</var>' liegen.
MaximumValue '<var>X</var>' を '<var>Z</var>' の MinimumValue '<var>Y</var>' 未満にすることはできません。
MaximumValue <var>X</var> non può essere inferiore a MinimumValue <var>Y</var> di <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> não pode ser menor que MinimumValue <var>Y</var> de <var>Z</var>.
A MaximumValue érték (<var>X</var>) nem lehet kisebb, mint a(z) <var>Z</var> MinimumValue értéke (<var>Y</var>).
Maximální hodnota <var>X</var> nemůže být menší než minimální hodnota <var>Y</var> prvku <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var>은(는) <var>Z</var>의 MinimumValue <var>Y</var>보다 작을 수 없습니다.
MaximumValue <var>X</var> ei voi olla pienempi kuin kohteen <var>Z</var> MinimumValue <var>Y</var>.
La valeur MaximumValue <var>X</var> ne peut pas être inférieure à la valeur MinimumValue <var>Y</var> de <var>Z</var>.
Wartość MaximumValue <var>X</var> nie może być mniejsza niż MinimumValue <var>Y</var> elementu <var>Z</var>.
Tο MaximumValue <var>X</var> δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το MinimumValue <var>Y</var> του <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> 不可以小於 <var>Z</var> 的 MinimumValue <var>Y</var>。
MaximumValue <var>X</var> no puede ser menor que MinimumValue <var>Y</var> de <var>Z</var>.
Значение MaximumValue <var>X</var> не может быть меньше MinimumValue <var>Y</var> для <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> kan inte vara mindre än MinimumValue <var>Y</var> för <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var>, <var>Z</var> öğesindeki MinimumValue <var>Y</var> değerinden küçük olamaz.
MaximumValue <var>X</var> não pode ser inferior a MinimumValue <var>Y</var> de <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> אינו יכול להיות קטן מ- MinimumValue <var>Y</var> של<var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> 不能小于 <var>Z</var> 的 MinimumValue <var>Y</var>。
لا يمكن أن تكون MaximumValue التي تساوي <var>X</var> أقل من MinimumValue التي تساوي <var>Y</var> لـ <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> må ikke være mindre end MinimumValue <var>Y</var> i <var>Z</var>.
MaximumValue <var>X</var> 不可以小於 <var>Z</var> 的 MinimumValue <var>Y</var>。
Le serveur a rencontré une erreur lors de l'énumération des fichiers.
试图枚举文件时服务器遇到错误。
Při vytváření výčtu souborů došlo na serveru k chybě.
當列舉檔案時伺服器發生錯誤。
De server heeft een fout aangetroffen bij het inventariseren van bestanden.
Palvelin kohtasi virheen tiedostoja luetteloitaessa.
Ο διακομιστής αντιμετώπισε ένα σφάλμα κατά την απαρίθμηση των αρχείων.
Der Server hat eine Fehler beim Auflisten der Dateien entdeckt.
A kiszolgáló hibát észlelt a fájlok felsorolása közben.
ファイルを列挙中にサーバーでエラーが発生しました。
O servidor detectou um erro ao enumerar os ficheiros.
Il server ha incontrato un errore durante l'enumerazione dei file.
Serwer napotkał błąd podczas wyliczania plików.
파일을 열거하는 동안 서버에서 오류가 발생했습니다.
El servidor detectó un error al enumerar los archivos.
При перечислении файлов сервер обнаружил ошибку.
Serveren støtte på en feil under opplisting av filer.
Servern påträffade ett fel vid uppräkning av filer.
Servidor encontrou um erro ao enumerar arquivos.
Sunucu, dosyalar numaralanırken bir hatayla karşılaştı.
השרת נתקל בשגיאה בעת ספירת קבצים.
尝试枚举文件时服务器遇到错误。
صادف الملقم خطأً أثناء تعداد الملفات.
Serveren fandt en fejl under optælling af filer.
當列舉檔案時伺服器發生錯誤。
在用户更改选择时激发。
Raises an event when the user changes the selection.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de selectie door de gebruiker wordt gewijzigd.
當使用者變更選取項目時引發。
Je aktivována, když uživatel změní výběr.
Akkor következik be, amikor a felhasználó módosítja a kijelölést.
Se déclenche lorsque la sélection est modifiée par l'utilisateur.
Πυροδοτείται όταν η επιλογή αλλάζει από το χρήστη.
사용자가 선택 내용을 변경할 때 발생합니다.
Wird ausgelöst, wenn eine Auswahl durch den Benutzer geändert wird.
ユーザーが選択範囲を変更したときに発生します。
Активируется при изменении выбора пользователем.
Generato quando l'utente modifica la selezione.
Starter når et utvalg endres av brukeren.
Uruchamiany, gdy zaznaczenie zostanie zmienione przez użytkownika.
Se desencadena cuando el usuario cambia la selección.
Utlöser när användaren ändrar urvalet.
É desencadeado quando a selecção é alterada pelo utilizador.
Käynnistyy, kun käyttäjä muuttaa valintaa.
Acionado quando a seleção é alterada pelo usuário.
Seçim kullanıcı tarafından değiştirildiğinde harekete geçirilir.
מופעל בעת שינוי בחירה על-ידי המשתמש.
在用户更改选择时激发。
التشغيل عند تغيير التحديد بواسطة المستخدم.
在使用者變更選取項目時引發。
See catalog page for all messages.