The service
Messages on page
应用了此样式的控件中文本所使用的字体。
套用此樣式的控制項所使用的文字字型。
Písmo textu v ovládacích prvcích použité tímto stylem
Font for text within the control.
Het lettertype voor tekst in besturingselementen dat met deze stijl wordt toegepast.
Tätä tyyliä käyttävien ohjausobjektien tekstin fontti.
Police du texte des contrôles appliquée avec ce style.
Schriftart des Texts der Steuerelemente, die mit diesem Stil angewendet werden.
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για κείμενο στα στοιχεία ελέγχου που εφαρμόζονται με αυτό το στυλ.
Az ilyen stílusú vezérlők szövegének betűtípusa.
Tipo di carattere del testo dei controlli previsto dallo stile.
このスタイルを適用するコントロール内のテキストで使用されるフォントです。
이 스타일을 적용할 컨트롤 텍스트의 글꼴입니다.
Skriften som brukes for tekst i kontroller som brukes med denne stilen.
Czcionka używana w tekście formantów stosowana z tym stylem.
Fonte usada para texto nos controles aplicada com este estilo.
O tipo de letra utilizado para o texto dos controlos aplicado com este estilo.
Шрифт для текста элементов управления в этом стиле.
Fuente utilizada para el texto de los controles aplicada con este estilo.
Teckensnittet som används för text i kontroller som tillämpas med det här formatet.
Bu stille uygulanan denetimlerdeki metnin yazı tipi.
הגופן המשמש עבור טקסט בפקדים המוחל עם סגנון זה.
应用了此样式的控件中文本所使用的字体。
الخط المُستخدم في النص الموجود في عناصر التحكم المُطبّق مع هذا النمط.
套用此樣式的控制項所使用的文字字型。
Aplikace se pokusila o provedení operace, která není povolena zásadami zabezpečení. Chcete-li aplikaci přidělit potřebná oprávnění, obraťte se na správce systému nebo upravte úroveň důvěryhodnosti aplikace v konfiguračním souboru.
De toepassing heeft geprobeerd een bewerking uit te voeren die niet wordt toegestaan door het beveiligingsbeleid. Als u deze toepassing de vereiste machtiging wilt verlenen, neemt u contact op met uw systeembeheerder of wijzigt u het vertrouwensniveau van de toepassing in het configuratiebestand.
Sovellus yritti suorittaa suojauskäytännön kieltämän toiminnon. Voit myöntää tälle sovellukselle tarvittavat oikeudet ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaasi tai muuttamalla sovelluksen luottamustasoa määritystiedostossa.
L'application a essayé d'effectuer une opération qui n'est pas autorisée par la stratégie de sécurité. Pour accorder à cette application les autorisations requises, contactez votre administrateur système ou modifiez le niveau de confiance de l'application dans le fichier de configuration.
Die Anwendung hat versucht, einen Vorgang auszuführen, der von der Sicherheitsrichtlinie nicht zugelassen ist. Um der Anwendung die erforderliche Berechtigung zu erteilen, wenden Sie sich an den Systemadministrator oder ändern Sie die Vertrauensebene für die Anwendung in der Konfigurationsdatei.
Η εφαρμογή προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια λειτουργία που δεν επιτρέπεται από την πολιτική ασφάλειας. Για να εκχωρηθεί σε αυτή την εφαρμογή το απαραίτητο δικαίωμα επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή αλλάξτε το επίπεδο αξιοπιστίας της εφαρμογής στο αρχείο παραμέτρων.
Приложение попыталось выполнить операцию, запрещенную политикой безопасности. Для предоставлению этому приложению требуемых разрешений обратитесь к своему системному администратору или измените уровень удостоверенности приложения в файле конфигурации.
La aplicación intentó realizar una operación no permitida por la directiva de seguridad. Para otorgar a esta aplicación los permisos necesarios, póngase en contacto con el administrador del sistema o cambie el nivel de confianza de la aplicación en el archivo de configuración.
Aplicativo tentou executar uma operação não permitida pela política de segurança. Para conceder a permissão necessária a esse aplicativo, contate o administrador do sistema ou altere o nível de confiança do aplicativo no arquivo de configuração.
L'applicazione ha tentato di eseguire un'operazione non consentita dai criteri di protezione. Per attribuire all'applicazione le autorizzazioni necessarie, contattare l'amministratore del sistema oppure modificare il livello di attendibilità dell'applicazione nel file di configurazione.
A aplicação tentou efectuar uma operação que não é permitida pela política de segurança. Para conceder a permissão necessária a esta aplicação, contacte o administrador do sistema ou altere o nível de fidedignidade da aplicação no ficheiro de configuração.
Programmet forsøkte å utføre en operasjon som ikke er tillatt av sikkerhetspolicyen. Hvis du vil gi programmet nødvendige tillatelser, kontakter du systemadministratoren eller endrer programmets klareringsnivå i konfigurasjonsfilen.
このアプリケーションはセキュリティ ポリシーで許可されていない操作を実行しようとしました。このアプリケーションで必要なアクセス許可を取得するには、システム管理者に相談するか、構成ファイルでアプリケーションの信頼レベルを変更してください。
Az alkalmazás olyan műveletet kísérelt meg végrehajtani, amelyet a biztonsági házirend nem engedélyez. Az alkalmazás által igényelt engedély megadásához forduljon a rendszergazdához, vagy módosítsa az alkalmazás megbízhatósági szintjét a konfigurációs fájlban.
Uygulama, güvenlik ilkesi tarafından izin verilmeyen bir işlem gerçekleştirmeye çalıştı. Bu uygulamaya gerekli izni vermek için lütfen sistem yöneticinize başvurun veya yapılandırma dosyasında uygulamanın güven düzeyini değiştirin.
Aplikacja podjęła próbę wykonania operacji niedozwolonej przez zasady zabezpieczeń. Aby przyznać tej aplikacji wymagane uprawnienia, skontaktuj się z administratorem systemu lub zmień poziom zaufania aplikacji w pliku konfiguracyjnym.
Tillämpningsprogrammet försökte utföra en åtgärd som inte tillåts av säkerhetsprincipen. Om du vill bevilja tillämpningsprogrammet nödvändig behörighet kontaktar du systemadministratören eller ändrar tillämpningsprogrammets förtroendenivå i konfigurationsfilen.
보안 정책에서 허용하지 않는 작업을 수행하려고 했습니다. 이 응용 프로그램에 필요한 권한을 부여하려면 시스템 관리자에게 문의하거나 구성 파일에서 응용 프로그램의 신뢰 수준을 변경하십시오.
应用程序试图执行安全策略不允许的操作。要授予此应用程序所需的权限,请与系统管理员联系,或在配置文件中更改该应用程序的信任级别。
應用程式嘗試執行安全原則不允許的作業。若要授與執行此應用程式所需的權限,請洽詢您的系統管理員,或在組態檔中變更此應用程式的信任層級。
היישום ניסה לבצע פעולה שאינה מותרת על-ידי מדיניות האבטחה. כדי להעניק ליישום זה את ההרשאות הנדרשות, נא פנה אל מנהל המערכת או שנה את רמת האמון של היישום בקובץ התצורה.
应用程序尝试执行安全策略不允许的操作。要授予此应用程序所需的权限,请与系统管理员联系,或在配置文件中更改该应用程序的信任级别。
حاول التطبيق إجراء عملية غير مسموح بها بواسطة نهج الأمان. لمنح هذا التطبيق الإذن المطلوب، الرجاء الاتصال بمسؤول النظام أو تغيير مستوى الثقة الخاص بالتطبيق في ملف التكوين.
Programmet forsøgte at udføre en handling, der ikke er tilladt af sikkerhedspolitikken. Hvis programmet skal have de nødvendige tilladelser, skal du kontakte systemadministratoren eller ændre programmets tillidsniveau i konfigurationsfilen.
應用程式嘗試執行安全原則不允許的作業。如果要授與這個應用程式所需的權限,請聯繫您的系統管理員,或在組態檔中變更這個應用程式的信任層級。
'<var>X</var>' 不是屬性 '<var>Attribute</var>' 的有效值。它必須屬於列舉型別 '<var>Type Name</var>'。
يجب أن تكون قيمة التعداد واحدة مما يلي: <var>X</var>.
“<var>X</var>”不是属性“<var>Attribute</var>”的有效值。它必须为枚举类型“<var>Type Name</var>”。
'<var>X</var>' non è un valore valido per l'attributo '<var>Attribute</var>'. Deve essere di tipo enum '<var>Type Name</var>'.
<var>X</var> ist kein gültiger Wert für das Attribut '<var>Attribute</var>'. Es muss den Enumerationstyp '<var>Type Name</var>' haben.
'<var>X</var>' n'est pas une valeur valide pour l'attribut '<var>Attribute</var>'. Il doit être de type enum '<var>Type Name</var>'.
<var>X</var> is geen geldige waarde voor het attribuut <var>Attribute</var>. Het moet het enum-type <var>Type Name</var> hebben.
<var>X</var> er en ugyldig verdi for attributtet <var>Attribute</var>. Den må være av enumeratortypen <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' nie jest prawidłową wartością atrybutu '<var>Attribute</var>'. Wartość musi być typu wyliczeniowego '<var>Type Name</var>'.
ערך הספירה חייב לכלול את אחד מהערכים הבאים: <var>X</var>.
<var>X</var> är inte ett giltigt värde för attributet <var>Attribute</var>. Det måste vara av uppräkningstypen <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' は属性 '<var>Attribute</var>' の有効な値ではありません。値は、enum 型 '<var>Type Name</var>' でなければなりません。
Tællerværdien skal være en af følgende: <var>X</var>.
Hodnota <var>X</var> není platná pro atribut <var>Attribute</var>. Typem atributu musí být typ výčtu <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>' no es un valor válido para el atributo '<var>Attribute</var>'. Debe ser de tipo enum '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>', '<var>Attribute</var>' özniteliği için geçerli bir değer değildir. '<var>Type Name</var>' enum türünde olmalıdır.
<var>X</var> ei kelpaa määritteen <var>Attribute</var> arvoksi. Arvon on oltava enum-tyyppiä <var>Type Name</var>.
'<var>X</var>'은(는) '<var>Attribute</var>' 특성에 사용할 수 없는 값입니다. 열거형 '<var>Type Name</var>'이어야 합니다.
Το '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη τιμή για το χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>'. Πρέπει να είναι τύπου απαρίθμησης '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' não é um valor válido para o atributo '<var>Attribute</var>'. Tem de ser do tipo enum '<var>Type Name</var>'.
'<var>X</var>' не является допустимым значением атрибута '<var>Attribute</var>'. Значение должно принадлежать перечислению с типом '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” nem érvényes érték a(z) „<var>Attribute</var>” attribútumhoz. A megfelelő érték felsorolási típusa: „<var>Type Name</var>”.
'<var>X</var>' não é um valor válido para o atributo '<var>Attribute</var>'. Ele deve ser do tipo enum '<var>Type Name</var>'.
枚举值必须是以下各值中的一个: <var>X</var>。
列舉值必須是下列其中一個: <var>X</var>。
absoluteExpiration muss DateTime.MaxValue oder slidingExpiration muss timeSpan.Zero sein.
absoluteExpiration debe ser DateTime.MaxValue o slidingExpiration debe ser timeSpan.Zero.
absoluteExpiration måste vara DateTime.MaxValue eller också måste slidingExpiration vara timeSpan.Zero.
absoluteExpiration tem de ser DateTime.MaxValue ou slidingExpiration tem de ser timeSpan.Zero.
Element absoluteExpiration musi mieć wartość DateTime.MaxValue lub element slidingExpiration musi mieć wartość timeSpan.Zero.
absoluteExpiration이 DateTime.MaxValue이거나 slidingExpiration이 timeSpan.Zero여야 합니다.
absoluteExpiration deve ser DateTime.MaxValue ou slidingExpiration deve ser timeSpan.Zero.
Az absoluteExpiration attribútumnak DateTime.MaxValue értékűnek kell lennie, vagy a slidingExpiration attribútumot timeSpan.Zero értékre kell beállítani.
absoluteExpiration deve essere DateTime.MaxValue oppure slidingExpiration deve essere timeSpan.Zero.
absoluteExpiration должен быть равен DateTime.MaxValue, либо slidingExpiration должен быть равен timeSpan.Zero.
absoluteExpiration doit être DateTime.MaxValue ou slidingExpiration doit être timeSpan.Zero.
absoluteExpiration må være DateTime.MaxValue eller slidingExpiration må være timeSpan.Zero.
Το absoluteExpiration πρέπει να είναι DateTime. Το MaxValue ή το slidingExpiration πρέπει να είναι timeSpan.Zero.
AbsoluteExpiration-arvon on oltava DateTime.MaxValue, tai slidingExpiration-arvon on oltava timeSpan.Zero.
absoluteExpiration を DateTime.MaxValue にするか、slidingExpiration を timeSpan.Zero にしなければなりません。
absoluteExpiration, DateTime.MaxValue veya slidingExpiration, timeSpan.Zero olmalıdır.
absoluteExpiration 必須為 DateTime.MaxValue,或 slidingExpiration 必須為 timeSpan.Zero。
absoluteExpiration moet DateTime.MaxValue zijn of slidingExpiration moet timeSpan.Zero zijn.
Parametr absoluteExpiration musí mít hodnotu DateTime.MaxValue nebo parametr slidingExpiration musí mít hodnotu timeSpan.Zero.
absoluteExpiration 必须为 DateTime.MaxValue 或 slidingExpiration 必须为 timeSpan.Zero。
AbsoluteExpiration חייב להיות DateTimeOffset.MaxValue או ש- SlidingExpiration חייב להיות TimeSpan.Zero.
AbsoluteExpiration 必须为 DateTimeOffset.MaxValue,或 SlidingExpiration 必须为 TimeSpan.Zero。
يجب أن يكون AbsoluteExpiration هو DateTimeOffset.MaxValue أو SlidingExpiration هو TimeSpan.Zero.
AbsoluteExpiration skal være DateTimeOffset.MaxValue, eller SlidingExpiration skal være TimeSpan.Zero.
AbsoluteExpiration 必須是 DateTimeOffset.MaxValue,或者 SlidingExpiration 必須是 TimeSpan.Zero。
K databázi relací serveru SQL Server se nelze připojit.
Kan geen verbinding tot stand brengen met SQL Server-sessiedatabase.
無法連接至 SQL Server 工作階段資料庫。
无法连接到 SQL Server 会话数据库。
Yhteyden muodostaminen SQL-palvelimen istuntotietokantaan epäonnistui.
Impossible de se connecter à la base de données de la session SQL Server.
Keine Verbindung mit der SQL Server-Sitzungsdatenbank.
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τη βάση δεδομένων των περιόδων λειτουργίας του SQL Server.
Nem lehet csatlakozni az SQL Server munkamenet-adatbázisához.
Impossibile connettersi al database della sessione SQL Server.
SQL サーバー セッション データベースに接続できません。
SQL Server 세션 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
Kan ikke koble til øktdatabasen på SQL Server.
Nie można połączyć się z bazą danych sesji serwera SQL Server.
Não é possível conectar-se ao banco de dados da sessão do SQL Server.
Não é possível ligar à base de dados de sessão de SQL Server.
Не удается соединиться с базой данных сеансов сервера SQL.
No se puede conectar con la base de datos de sesión de SQL Server.
Det gick inte att ansluta till SQL Server-sessionsdatabasen.
SQL Server oturum veritabanına bağlanılamadı.
אין אפשרות להתחבר למסד נתונים של הפעלת SQL Server.
无法连接到 SQL Server 会话数据库。
تعذر الاتصال بقاعدة بيانات جلسات "ملقم SQL".
Der kan ikke oprettes forbindelse til sessionsdatabasen i SQL Server.
無法連接至 SQL Server 工作階段資料庫。
该控件的标记属性。
控制項的標記屬性。
Atributy značky ovládacího prvku
Codeattributen van het besturingselement.
Ohjausobjektin tunnisteen määritteet.
Attributs de balise du contrôle.
Tag-Attribute des Steuerelements.
Χαρακτηριστικά ετικέτας του στοιχείου ελέγχου.
A vezérlő címkeattribútumai.
Attributi dei tag del controllo.
コントロールのタグの属性です。
컨트롤의 태그 특성입니다.
Kontrollens kodeattributter.
Atrybuty tagu formantu.
Atributos de marca do controle.
Atributos de marca do controlo.
Атрибуты тэга данного элемента управления.
Atributos de la etiqueta del control.
Taggattribut för kontrollen.
Denetimin etiket öznitelikleri.
תכונות תג של הפקד.
该控件的标记特性。
سمات علامة عنصر التحكم.
控制項的標記屬性。
Objektets kodeattributter.
Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί δοκιμή χωρίς συμφωνία.
Test kann nicht ohne Übereinstimmung angegeben werden.
Egyeztetés nélküli teszt nem adható meg.
Impossible de spécifier un test sans correspondance.
짝이 되지 않는 테스트를 지정할 수 없습니다.
Não é possível especificar o teste sem a correspondência.
Não é possível especificar o teste sem correspondência.
Nie można określić testu bez wzorca dopasowania.
No se puede especificar la prueba sin coincidencia.
match なしでテストを指定することはできません。
Eşleştirme olmadan sınama belirtilemez.
Kan ikke angi test uten overensstemmelse.
Impossibile specificare test senza corrispondenza.
Невозможно задать проверку без совпадения.
Det går inte att ange test utan matchning.
如果不匹配,则无法指定测试。
無法指定不相符的測試。
Nelze zadat podmínku bez porovnávané hodnoty.
Test kan niet worden opgegeven zonder treffer.
Testiä ei voi määrittää ilman vastaavuutta.
אין אפשרות לציין בדיקה ללא התאמה.
如果不匹配,则无法指定测试。
يتعذر تحديد الاختبار دون مطابقة.
Der kan ikke angives en test uden søgeresultat.
無法指定不相符的測試。
请求的时间
Čas požadavku
要求的時間
Tijd van aanvraag
Heure de la demande
Forespørselstidspunkt
요청 시간
Χρονική στιγμή αίτησης
Data e ora della richiesta
Pyynnön aika
Anforderungszeitpunkt
Czas żądania
Hora do pedido
要求時間
Kérelem ideje
Tempo de Solicitação
Время запроса
İstek Zamanı
Hora de la solicitud
Tid för begäran
שעת הבקשה
请求的时间
وقت الطلب
Klokkeslæt for anmodning
要求的時間
無法取得 Mutex 鎖定。
未能获取 mutex 锁。
A mutex zárolása sikertelen.
Kan geen mutex-vergrendeling verkrijgen.
Η λήψη κλειδώματος mutex απέτυχε.
Mutexsperre konnte nicht ermittelt werden.
Získání zámku mutex se nezdařilo.
Mutex-lukon saaminen epäonnistui.
Impossibile acquisire il blocco di mutex.
Échec de l'acquisition du verrou mutex.
mutex ロックを取得できませんでした。.
뮤텍스 잠금을 가져올 수 없습니다.
Kan ikke oppnå mutex-lås.
Nie można uzyskać blokady obiektu mutex.
Falha ao adquirir bloqueio de mutex.
Falha ao adquirir o bloqueio de exclusão mútua.
Сбой при получении блокировки семафора.
No se pudo adquirir el bloqueo de exclusión mutua.
Det gick inte att erhålla ett mutex-lås.
Mutex kilidi alınamadı.
השגת מנעול Mutex נכשלה.
未能获取 mutex 锁。
فشل الحصول على تأمين كائن المزامنة.
Der kunne ikke opnås en mutex-lås.
無法取得 Mutex 鎖定。
没有 src 属性的脚本标记必须有内容。
沒有 src 屬性的指令碼標記必須有內容。
Značka script bez atributu src musí mít obsah.
Een scriptcode zonder een src-attribuut moet inhoud hebben.
Komentosarjatunnisteella, jossa ei ole src-määritettä, on oltava sisältöä.
Une balise script sans attribut src doit avoir un contenu.
Ein Skript-Tag ohne ein src-Attribut muss Inhalt haben.
Μια ετικέτα δέσμης ενεργειών χωρίς ένα χαρακτηριστικό src πρέπει να έχει περιεχόμενο.
Az src attribútum nélküli parancsfájlcímkékben meg kell adni tartalmat.
Un tag script senza attributo src deve avere un contenuto.
src 属性のないスクリプト タグには内容が必要です。
src 특성이 없는 스크립트 태그에는 내용이 있어야 합니다.
En skriptkode uten et src-attributt må ha innhold.
Tag skryptu bez atrybutu src musi mieć zawartość.
Marca de script sem um atributo src deve ter conteúdo.
Uma marca script sem um atributo src tem de ter conteúdo.
тэг сценария без атрибута src должен иметь содержимое.
Una etiqueta de secuencia de comandos sin un atributo src debe tener contenido.
En skripttagg utan något SRC-attribut måste ha innehåll.
Src özniteliğine sahip olmayan bir komut dosyası etiketinin içeriği olmalı.
תג Script ללא תכונת src חייב לכלול תוכן.
没有 src 特性的脚本标记必须有内容。
يجب أن تتضمن علامة البرنامج النصي التي ليس لها سمة src محتوى.
En scriptkode uden attributten src skal have indhold.
沒有 src 屬性的指令碼標記必須有內容。
See catalog page for all messages.