The service
Messages on page
目前選取項目使用的樣式。
用于当前选定项的模板。
Modèle utilisé pour l'élément actuellement sélectionné.
De sjabloon die wordt gebruikt voor het item dat momenteel is geselecteerd.
Šablona použitá pro aktuálně vybranou položku
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
Die Vorlage des zurzeit ausgewählten Elements.
Valittuna olevan kohteen malli.
Modello utilizzato per l'elemento correntemente selezionato.
現在選択されている項目で使用するテンプレートです。
현재 선택한 항목에 사용되는 템플릿입니다.
A jelenleg kijelölt elemhez használt sablon.
Malen som brukes for det merkede elementet.
O modelo utilizado para o item actualmente seleccionado.
Den mall som används för det valda elementet.
Szablon używany do aktualnie zaznaczonego elementu.
Plantilla utilizada para el elemento seleccionado actualmente.
Şu anda seçili öğe için kullanılan şablon.
Шаблон, используемый для выбранного в данный момент элемента.
O modelo usado para o item selecionado atualmente.
התבנית המשמשת עבור הפריט הנבחר כעת.
用于当前选定项的模板。
القالب المستخدم للعنصر المحدد حاليًا.
Den skabelon, der anvendes til det aktuelt markerede element.
目前選取項目使用的樣板。
'<var>X</var>' 屬性必須設定為正整數值
“<var>X</var>”属性必须设置为正整数值
Het attribuut <var>X</var> moet worden ingesteld op een positieve integerwaarde
Atribut <var>X</var> musí být nastaven na kladnou celočíselnou hodnotu.
Määritteen <var>X</var> arvon on oltava positiivinen kokonaisluku.
L'attribut '<var>X</var>' doit avoir une valeur entière positive
Das "<var>X</var>"-Attribute muss auf einen positiven Wert gesetzt werden.
Το χαρακτηριστικό '<var>X</var>' πρέπει να έχει θετική ακέραια τιμή
A következő attribútum értéke csak pozitív egész szám lehet: „<var>X</var>”.
L'attributo '<var>X</var>' deve essere impostato su un valore integer positivo.
'<var>X</var>' 属性は正の整数値に設定しなければなりません。
'<var>X</var>' 특성을 양의 정수 값으로 설정해야 합니다.
Attributtet <var>X</var> må være satt til en positiv heltallsverdi
Atrybut '<var>X</var>' musi mieć wartość dodatnią typu integer
O atributo '<var>X</var>' deve ser definido como um valor inteiro positivo
O atributo '<var>X</var>' tem de ser definido como um valor inteiro positivo
Атрибуту '<var>X</var>' должно быть присвоено целое положительное значение
El atributo '<var>X</var>' se debe establecer como un valor entero positivo
Attributet <var>X</var> måste anges till ett positivt heltalsvärde
'<var>X</var>' özniteliği, pozitif bir tamsayı değer taşımalıdır.
התכונה '<var>X</var>' חייבת להיות מוגדרת לערך מספר שלם חיובי (integer).
“<var>X</var>”特性必须设置为正整数值。
يجب تعيين السمة '<var>X</var>' على قيمة عدد صحيح موجب.
Attributten '<var>X</var>' skal angives til en positiv heltalsværdi.
'<var>X</var>' 屬性必須設定為正整數值。
用于此列中行的模板。
在此資料行中資料行所使用的範本。
Šablona použitá pro řádky v tomto sloupci
De sjabloon die moet worden gebruikt voor rijen in deze kolom.
Tämän sarakkeen rivien käyttämä malli.
Modèle à utiliser pour les lignes dans cette colonne.
Die Vorlage für Zeilen in dieser Spalte.
Το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για γραμμές σε αυτήν τη στήλη.
Az oszlop soraihoz használt sablon.
Modello da utilizzare per le righe della colonna.
この列内の行に対して使用するテンプレートです。
이 열의 행에 사용할 템플릿입니다.
Malen som skal brukes i rader i denne kolonnen.
Szablon używany do wierszy w tej kolumnie.
O modelo a ser usado nas linhas nesta coluna.
O modelo a utilizar para as linhas desta coluna.
Шаблон, используемый для строк этого столбца.
Plantilla utilizada para las filas de esta columna.
Den mall som ska användas för rader i den här kolumnen.
Bu sütunda satırlar için kullanılacak şablon.
התבנית לשימוש עבור שורות בעמודה זו.
用于此列中行的模板。
القالب المراد استخدامه للصفوف في هذا العمود.
Den skabelon, der skal anvendes til rækkerne i denne kolonne.
在此資料行中資料行所使用的樣板。
套用至替代項目的樣式。
Styl použitý pro každou druhou položku
De stijl die wordt toegepast op afwisselende items.
Vuorottelevien kohteiden tyyli.
Style appliqué aux éléments de remplacement.
Der Stil, der auf abwechselnde Elemente angewendet wird.
Το στυλ που εφαρμόζεται στα εναλλασσόμενα στοιχεία.
A váltakozó elemekre alkalmazott stílus.
Stile applicato agli elementi alternati.
代替アイテムに適用されるスタイルです。
대체 항목에 적용되는 스타일입니다.
Stilen som brukes for skiftende elementer.
Styl stosowany do naprzemiennych elementów.
O estilo aplicado a itens alternados.
O estilo aplicado a itens alternados.
Стиль для изменяющихся элементов.
Estilo aplicado a elementos alternos.
Det format som tillämpas på skiftande objekt.
Değişik öğelere uygulanan stil.
应用于交替项的样式。
הסגנון המוחל על פריטים מתחלפים.
应用于交替项的样式。
النمط المُطبّق على العناصر المتبادلة.
Det format, der anvendes til skiftende elementer.
套用至替代項目的樣式。
AdRotator <var>X</var> 无法分析广告文件中的 XML。<var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> 無法剖析 AvertisementFile 中的 XML。<var>Y</var>
Funkce AdRotator <var>X</var> nemohla analyzovat kód XML v souboru AvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> kan de XML-code in AvertisementFile <var>Y</var> niet parseren.
AdRotator <var>X</var> ei voinut jäsentää AvertisementFile-tiedoston <var>Y</var> XML-koodia.
AdRotator <var>X</var> n'a pas pu analyser le code XML dans le fichier AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator '<var>X</var>' konnte XML in 'AvertisementFile' nicht verarbeiten. <var>Y</var>
Το AdRotator <var>X</var> δεν ήταν δυνατό να αναλύσει την XML στο AvertisementFile <var>Y</var>
Az AdRotator (<var>X</var>) nem tudta elemezni az AdvertisementFile tulajdonsággal megadott <var>Y</var> fájlban található XML-kódot.
AdRotator <var>X</var> non è in grado di analizzare il codice XML nella proprietà AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> は AdvertisementFile の中の XML を解析できませんでした。<var>Y</var>
AdRotator <var>X</var>이(가) AdvertisementFile의 XML을 구문 분석하지 못했습니다. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> kan ikke analysere XML i AdvertisementFile <var>Y</var>
Nie można analizować kodu XML w pliku AvertisementFile <var>Y</var> przy użyciu obiektu AdRotator <var>X</var>.
O AdRotator <var>X</var> não pôde analisar o XML no AvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> não conseguiu analisar o XML contido em AdvertisementFile. <var>Y</var>
Объекту AdRotator <var>X</var> не удалось разобрать код XML в AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> no puede analizar el XML en AvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> kunde inte tolka XML-innehållet i AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var>, AvertisementFile dosyasındaki XML'yi ayrıştıramadı. <var>Y</var>
ל- AdRotator <var>X</var> לא הייתה אפשרות לפרוש את ה- XML ב- AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> 无法分析 AdvertisementFile 中的 XML。<var>Y</var>
تعذر على <var>X</var> AdRotator تحليل XML في AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> kunne ikke parse XML'en i AdvertisementFile. <var>Y</var>
AdRotator <var>X</var> 無法剖析 AdvertisementFile 中的 XML。<var>Y</var>
数据源中提供项值的字段。
在資料來源中提供項目值的欄位。
Pole ve zdroji dat, které poskytuje hodnotu položky
Het veld in de gegevensbron dat de waarde van het item levert.
Kohteen arvon kenttä tietolähteessä.
Das Feld in der Datenquelle, das den Elementtext enthält.
Le champ dans la source de données qui fournit la valeur de l'élément.
Az elem értékét tartalmazó mező az adatforrásban.
Το πεδίο στην προέλευση δεδομένων το οποίο παρέχει την τιμή του στοιχείου.
항목값을 제공하는 데이터 소스의 필드입니다.
項目の値を指定するデータソースのフィールドです。
O campo da origem de dados que fornece o valor do item.
Feltet i datakilden som inneholder elementverdien.
Campo dell'origine dati che fornisce il valore dell'elemento.
Поле в источнике данных, содержащее значение элемента.
O campo da fonte de dados que fornece o valor do item.
Pole w źródle danych, które zapewnia wartość elementu.
Veri kaynağındaki, öğe değerini sağlayan alan.
Campo del origen de datos que proporciona el valor del elemento.
Det fält i datakällan som tillhandahåller elementvärdet.
השדה במקור הנתונים המספק את ערך הפריט.
数据源中提供项值的字段。
الحقل الموجود في مصدر البيانات الذي يعرض قيمة العنصر.
Det felt i datakilden, der leverer værdien for elementet.
在資料來源中提供項目值的欄位。
Det är fel att använda ett avsnitt som är registrerat som allowDefinition=MachineOnly utanför machine.config.
Das Verwenden eines Abschnitts, der als allowDefinition='MachineOnly' nach machine.config registriert ist, verursacht einen Fehler.
Es incorrecto utilizar una sección registrada como allowDefinition='MachineOnly' más allá de machine.config.
É um erro utilizar uma secção registada como allowDefinition='MachineOnly' além de machine.config.
Эта ошибка использования раздела, зарегистрированного как allowDefinition='MachineOnly' вне machine.config.
Non è possibile utilizzare una sezione registrata come allowDefinition='MachineOnly' sotto machine.config.
machine.config를 벗어나는 allowDefinition='MachineOnly'로 등록된 섹션을 사용하면 오류가 발생합니다.
Il est erroné d'utiliser une section inscrite en tant que allowDefinition='MachineOnly' au-delà de machine.config.
Używanie sekcji zarejestrowanej jako allowDefinition='MachineOnly' poza elementem machine.config jest błędne.
Osion, joka on rekisteröity muodossa allowDefinition="MachineOnly", käyttäminen machine.config-tiedoston ulkopuolella on virhe.
É um erro usar uma seção registrada como allowDefinition='MachineOnly' além de machine.config.
machine.config 外で allowDefinition='MachineOnly' として登録されているセクションを使うことはできません。
Det vil oppstå en feil hvis du bruker en del registrert som allowDefinition='MachineOnly' under machine.config.
machine.config dışında, allowDefinition='MachineOnly' olarak kaydedilen bir bölümün kullanılmasıyla ilgili bir hata.
在 machine.config 之外使用註冊為 allowDefinition='MachineOnly' 的區段發生錯誤。
Hibát okozhat, ezért nem használható a machine.config fájlon kívül a következő formában bejegyzett szakasz: allowDefinition='MachineOnly'.
Είναι σφάλμα να χρησιμοποιήσετε μια ενότητα που έχει καταχωρηθεί ως allowDefinition='MachineOnly' πέραν του αρχείου machine.config.
在 machine.config 以外使用注册为 allowDefinition='MachineOnly' 的节是错误的。
Een sectie die is geregistreerd als allowDefinition='MachineOnly' mag niet worden gebruikt buiten machine.config.
Použití oddílu registrovaného jako allowDefinition='MachineOnly' mimo souboru machine.config je chybou.
זוהי שגיאה להשתמש במקטע שנרשם כ- allowDefinition='MachineOnly' מעבר ל- machine.config.
在 machine.config 文件之外使用注册为 allowDefinition='MachineOnly' 的节是错误的。
من الخطأ استخدام مقطع مسجل باعتباره allowDefinition='MachineOnly' لمستوى أعلى من مستوى machine.config.
Det er ikke tilladt at bruge et afsnit, der er registreret som allowDefinition='MachineOnly', uden for machine.config.
在 machine.config 之外使用註冊為 allowDefinition='MachineOnly' 的區段發生錯誤。
Gibt an, ob Tage, Wochen und Monate auswählbar sind.
Προσδιορίζει εάν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ημερών, εβδομάδων και μηνών.
Determina se giorni, settimane e mesi sono selezionabili.
Avgjør om dager, uker og måneder kan velges.
Meghatározza, hogy kijelölhetők-e a napok, a hetek és a hónapok.
Określa, czy można zaznaczać dni, tygodnie i miesiące.
Определяет, возможен ли выбор дней, недель и месяцев.
일, 주, 월을 선택할 수 있는지 여부를 결정합니다.
日、週、月が選択可能かどうかを指定します。
Determina si se pueden seleccionar días, semanas o meses.
Určuje, zda lze vybrat dny, týdny a měsíce.
确定日、周和月是否可以选择。
決定哪些日、週與月份可以選取。
קביעה האם ניתן לבחור ימים, שבועות וחודשים.
确定日、周和月是否可以选择。
تحديد ما إذا كانت الأيام والأسابيع والشهور قابلة للتحديد.
決定哪些日、週與月份可以選取。
Determines whether days, weeks, and months are selectable.
Hiermee wordt bepaald of dagen, weken en maanden kunnen worden geselecteerd.
Määrittää, ovatko päivät, viikot tai kuukaudet valittavissa.
Détermine si les jours, les semaines et les mois peuvent être sélectionnés.
Determina se os dias, as semanas e os meses são selecionáveis.
Determina se os dias, semanas e meses podem ser seleccionados.
Avgör om dagar, veckor och månader är valbara.
Gün, hafta ve ayların seçilebilir olup olmadığını saptar.
Rotelementet för en funktionsfil måste vara <var>X</var>.
Yetenekler dosyasının kök öğesi '<var>X</var>' olmalıdır.
功能文件的根元素必须为“<var>X</var>”。
על אלמנט הבסיס של קובץ יכולות להיות '<var>X</var>'.
功能文件的根元素必须为“<var>X</var>”。
يجب أن يكون العنصر الجذر لملف القدرات '<var>X</var>'.
Rodelementet i en egenskabsfil skal være '<var>X</var>'.
能力檔案的根項目必須是 '<var>X</var>'。
能力檔案的根項目必須是 '<var>X</var>'。
Kořenový prvek souboru schopností musí být <var>X</var>.
Het hoofdelement van een lijst met capabilities moet <var>X</var> zijn.
Ominaisuustiedoston pääelementin on oltava <var>X</var>.
L'élément racine d'un fichier de fonctionnalités doit être '<var>X</var>'.
Das Stammelement einer Capabilities-Datei muss '<var>X</var>' sein.
Το στοιχείο ρίζας ενός αρχείου δυνατοτήτων πρέπει να είναι '<var>X</var>'.
A Capabilities-fájl gyökérelemének a következőnek kell lennie: „<var>X</var>”.
L'elemento principale di un file di funzionalità deve essere '<var>X</var>'.
機能ファイルのルート要素は '<var>X</var>' でなければなりません。
기능 파일의 루트 요소는 '<var>X</var>'이어야 합니다.
Rotelementet for en egenskapsfil må være <var>X</var>.
Elementem głównym pliku możliwości musi być '<var>X</var>'.
O elemento raiz de um arquivo de recursos deve ser '<var>X</var>'.
O elemento raiz de um ficheiro de capacidades deve ser '<var>X</var>'.
Корневой элемент файла возможностей должен быть '<var>X</var>'.
El elemento raíz de un archivo de capacidades debe ser '<var>X</var>'.
Pad <var>X</var> is verboden.
禁止路径“<var>X</var>”。
Cesta <var>X</var> je zakázána.
禁止使用路徑 '<var>X</var>'。
הנתיב '<var>X</var>' אסור.
禁止路径“<var>X</var>”。
Stien '<var>X</var>' er ikke tilladt.
禁止使用路徑 '<var>X</var>'。
Polku <var>X</var> on kielletty.
Le chemin d'accès '<var>X</var>' est interdit.
Der Pfad <var>X</var> ist unzulässig.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη διαδρομή '<var>X</var>' .
Az elérési út tiltott: „<var>X</var>”.
Il percorso '<var>X</var>' non è consentito.
パス '<var>X</var>' は使用できません。
경로 '<var>X</var>'을(를) 사용할 수 없습니다.
Banen <var>X</var> er ikke tillatt.
Ścieżka '<var>X</var>' jest zabroniona.
Caminho '<var>X</var>' é proibido.
O caminho '<var>X</var>' é proibido.
Путь '<var>X</var>' запрещен.
La ruta de acceso '<var>X</var>' no está permitida.
Sökvägen <var>X</var> är förbjuden.
'<var>X</var>' yolu yasaklanmış.
المسار '<var>X</var>' ممنوع.
See catalog page for all messages.