The service
Messages on page
要用于该布局的列的数目。
Počet sloupců použitých pro rozložení
Nombre de colonnes à utiliser pour la disposition.
Numero di colonne da utilizzare per il layout.
Asettelussa köytettävä sarakkeiden määrä.
Anzahl Spalten für das Layout.
Ο αριθμός των στηλών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάταξη.
Az elrendezéshez használandó oszlopok száma.
レイアウトで使用する列の数です。
레이아웃에 사용되는 열의 개수입니다.
Liczba kolumn, która ma być używana w układzie elementów.
Antall kolonner som skal brukes i oppsettet.
O número de colunas a serem usadas no layout.
Antal kolumner som ska användas för layouten.
Número de columnas utilizadas para la presentación.
Число столбцов, используемых для размещения элементов.
O número de colunas a utilizar no esquema.
Yerleşim için kullanılacak sütun sayısı.
מספר העמודות שישמש עבור הפריסה.
要用于该布局的列的数目。
عدد الأعمدة التي يتم استخدامها للتخطيط.
Det antal kolonner, der skal anvendes til det pågældende layout.
配置使用的欄數。
配置使用的欄數。
Het aantal kolommen dat moet worden gebruikt voor de indeling.
此列是否可见。
Hiermee wordt aangegeven of de kolom zichtbaar is of niet.
Určuje, zda je sloupec viditelný či nikoli.
是否可以看見資料行。
Azt jelzi, hogy az oszlop látható-e vagy sem.
Ob die Spalten sichtbar sind oder nicht.
Εάν η στήλη είναι ορατή ή όχι.
열의 표시 여부를 지정합니다.
Indique si la colonne est visible.
Onko sarake näkyvä vai ei.
Indica se la colonna è visibile.
Является ли данный столбец видимым.
Określa, czy kolumna jest widoczna, czy nie.
Sütunun görünür olup olmadığı.
Columna visible u oculta.
列を表示するかどうかです。
Om kolonnen er synlig eller ikke.
Se a coluna está visível ou não.
Om kolumnen är synlig eller inte.
Indica se a coluna está ou não visível.
האם העמודה גלויה לעין או לא.
此列是否可见。
ما إذا كان العمود مرئيًا أم لا.
Angiver, om kolonnen er synlig eller ej.
是否可以看見資料行。
会话键
工作階段索引鍵
Klíč relace
Sessiesleutel
Istuntoavain
Κλειδί περιόδου λειτουργίας
Munkamenet kulcsa
Clé de la session
Sitzungsschlüssel
세션 키
Chave de sessão
Chiave sessione
Klucz sesji
Ключ сеанса
Øktnøkkel
Clave de sesión
セッション キー
Chave da Sessão
Sessionsnyckel
Oturum Anahtarı
מפתח הפעלה
会话键
مفتاح جلسة العمل
Sessionsnøgle
工作階段金鑰
儲存格中要呈現的文字。
Texte à rendre dans la cellule.
Soluun muunnettava teksti.
De tekst die in de cel moet worden weergeven.
要在单元格内呈现的文本。
Text in der Zelle.
Text vykreslený v buňce
セル内に表示するテキストです。
A cellában megjelenítendő szöveg.
Testo di cui eseguire il rendering all'interno della cella.
Tekst umieszczony wewnątrz komórki przy realizacji.
O texto a ser processado dentro da célula.
셀 내에서 렌더링할 텍스트입니다.
Teksten som skal gjengis i cellen.
Текст для визуализации внутри ячейки.
O texto a compor na célula.
Bu hücrede işlenecek metin.
Το κείμενο που θα αποδίδεται μέσα στο κελί.
Den text som ska renderas i cellen.
Texto procesado dentro de la celda.
טקסט שיוצג בתוך התא.
要在单元格内呈现的文本。
النص المراد تقديمه داخل الخلية.
Den tekst, der skal gengives i cellen.
儲存格中要呈現的文字。
Rivitetäänkö solun sisältö.
Gibt an, ob der Zelleninhalt umgebrochen wird.
Indique si le contenu de la cellule doit être automatiquement renvoyé à la ligne.
单元格内容是否应该换行。
Hiermee wordt aangegeven of tekstterugloop moet worden toegepast op de celinhoud.
Určuje, zda je obsah buňky zalamován či nikoli.
儲存格內容是否必須換行。
Określa, czy zawartość komórki powinna być zawijana, czy nie.
Om celleinnholdet skal tekstbrytes eller ikke.
Om cellinnehållet ska radbrytas eller inte.
Εάν το περιεχόμενο του κελιού θα πρέπει να αναδιπλώνεται ή όχι.
Se o conteúdo da célula deve ou não ter quebra de linha automática.
Azt jelzi, hogy lehet-e a cellatartalomban sortörés.
セルの内容を折り返すかどうかを示します。
셀 내용을 줄 바꿈할지 여부를 지정합니다.
Используется ли для содержимого ячейки автоматический переход на новую строку.
Indica si el contenido debe ajustarse a las celdas.
Indica se o conteúdo da célula deve ou não ser moldado.
Indica se il contenuto di una cella deve andare a capo.
Hücre içeriğinin kaydırılmasının gerekip gerekmediği.
האם תוכן התא יגלוש או לא.
单元格内容是否应该换行。
ما إذا كان يجب التفاف محتويات الخلية أم لا.
Angiver, om celleindholdet skal ombrydes eller ej.
儲存格內容是否必須換行。
Valittuna oleva kohde.
Élément actuellement sélectionné.
Das zurzeit ausgewählte Element.
Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
A jelenleg kijelölt elem.
Elemento correntemente selezionato.
現在選択されているアイテムです。
현재 선택한 항목입니다.
Det merkede elementet.
Aktualnie zaznaczony element.
O item selecionado atualmente.
O item actualmente seleccionado.
Выбранный в данный момент элемент.
Elemento seleccionado actualmente.
Det valda elementet.
Şu anda seçili öğe.
当前选定项。
Aktuálně vybraná položka
目前所選取的項目。
Het item dat momenteel is geselecteerd.
הפריט הנבחר כעת.
当前选定项。
العنصر المحدد حاليًا.
Det aktuelt markerede element.
目前所選取的項目。
控件 ID
控制項 ID
ID ovládacího prvku
Id besturingselement
Ohjausobjektin tunnus
ID de contrôle 
Steuerelement-ID
Αναγνωριστικό στοιχείου ελέγχου
Vezérlő azonosítója
ID controllo
コントロール ID
컨트롤 ID
Kontroll-ID
Identyfikator formantu
Identificação de Controle
ID do controlo
Идентификатор элемента управления
Id. de control
Kontroll-ID
Denetim Kimliği
UniqueID של פקד
控件 UniqueID
UniqueID لعنصر التحكم
Kontrol-UniqueID
控制項 UniqueID
当前选定日的样式。
目前選取日的樣式。
Styl aktuálně vybraných dnů
De stijl van dagen die momenteel zijn geselecteerd.
Valittuina olevien päivämäärien tyyli.
Style des jours actuellement sélectionnés.
Der Stil der zurzeit ausgewählten Tage.
Το στυλ των τρεχουσών επιλεγμένων ημερών.
A jelenleg kijelölt napok stílusa.
Stile dei giorni correntemente selezionati.
現在選択されている日付のスタイルです。
현재 선택한 날짜의 스타일입니다.
Stilen på dagene som er valgt.
Styl aktualnie zaznaczonych dni.
Estilo dos dias atualmente selecionados.
O estilo dos dias actualmente seleccionados.
Стиль для выбранных в текущий момент дней.
Estilo de los días seleccionados actualmente.
Formatet för valda dagar.
Şu anda seçili olan günlerin stili.
הסגנון של הימים הנבחרים כעת.
当前选定日的样式。
نمط الأيام المحددة حاليًا.
Formatet for de aktuelt markerede dage.
目前選取日的樣式。
当前选定项。
目前所選取的項目。
Aktuálně vybraná položka
Het item dat momenteel is geselecteerd.
Valittuna oleva kohde.
Élément actuellement sélectionné.
Das zurzeit ausgewählte Element.
Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
A jelenleg kijelölt elem.
Elemento correntemente selezionato.
現在選択されているアイテムです。
현재 선택한 항목입니다.
Det merkede elementet.
Aktualnie zaznaczony element.
O item selecionado atualmente.
O item actualmente seleccionado.
Выбранный в данный момент элемент списка.
Elemento seleccionado actualmente.
Det valda elementet.
Şu anda seçili öğe.
הפריט הנבחר כעת.
当前选定项。
العنصر المحدد حاليًا.
Det aktuelt markerede element.
目前所選取的項目。
父 ID
父代 ID
ID nadřazeného prvku
Id van bovenliggend element
Pääkohteen tunnus
ID parent
Übergeordnete ID
Αναγνωριστικό γονικού στοιχείου
Szülő azonosítója
ID padre
親 ID
부모 ID
Overordnet-ID
Identyfikator nadrzędny
Identificação do Pai
ID principal
Идентификатор родителя
Id. primario
Överordnat ID
Üst Kimliği
מזהה אב
父 ID
معرف المصدر
Overordnet id
父代 ID
See catalog page for all messages.