The service
Messages on page
다음/이전 달 단추가 표시되는 경우 True입니다.
True, wenn die nächsten/vorherigen Monatsschaltflächen angezeigt werden
True se mostrar os botões de mês seguinte/anterior.
True hvis knappen Neste måned eller Forrige måned vises.
Értéke TRUE, ha látható a következő, illetve az előző hónapra ugró gomb.
True si muestra los botones de mes anterior y siguiente.
Είναι true αν εμφανίζονται τα κουμπιά επόμενου/προηγούμενου μήνα.
True se mostra i pulsanti del mese precedente e successivo.
Ma wartość True (prawda), gdy są pokazywane przyciski następnego/poprzedniego miesiąca.
При значении 'true' (истина) отображаются кнопки 'предыдущий/следующий месяц'.
前/翌月ボタンを表示するときは、True です。
Verdadeiro se mostrar os botões do mês seguinte e do anterior.
Sonraki/önceki ay düğmelerini gösteriyorsa, doğru.
True, om knapparna för nästa/föregående månad visas.
如果显示“下一个月”/“上一个月”按钮,则为真。
如果要顯示下一個/上一個月份按鈕則為 True。
Hodnota True, jsou-li zobrazena tlačítka pro přechod na další či předchozí měsíc
De waarde True wanneer knoppen voor de volgende en vorige maand worden weergegeven.
Arvo on True, jos seuraavan ja edellisen kuukauden painikkeet näkyvät.
True si les boutons des mois précédent et suivant sont affichés.
True אם לחצנים החודש הבא/הקודם מוצגים.
如果显示“下一个月”/“上一个月”按钮,则为 True。
True في حالة عرض زري "الشهر التالي"/"الشهر السابق".
True, hvis knapperne for næste eller forrige måned vises.
如果要顯示下個月/上個月按鈕則為 True。
Barva textu v ovládacím prvku
Denetimin içindeki metnin rengi.
Kleur van de tekst in het besturingselement.
Couleur du texte contenu dans le contrôle.
Cor do texto dentro do controle.
控件中文本的颜色。
Ohjausobjektin tekstin väri.
컨트롤 내의 텍스트 색입니다.
Fargen på tekst i kontrollen.
A vezérlőben megjelenő szöveg színe.
コントロール内のテキストの色です。
Cor do texto do controlo.
控制項文字的色彩。
Kolor tekstu wewnątrz formantu.
Farbe für den Text innerhalb des Steuerelements.
Το χρώμα του κειμένου μέσα στο στοιχείο ελέγχου.
Цвет текста в данном элементе управления.
Colore del testo del controllo.
Color del texto del control.
Färg på texten i kontrollen.
צבע הטקסט בתוך הפקד.
控件中文本的颜色。
لون النص الموجود داخل عنصر التحكم.
Farven på teksten i objektet.
控制項文字的色彩。
<var>X</var> 的值属性是不可设置的。
De waarde van de eigenschap in <var>X</var> kan niet worden ingesteld.
<var>X</var> 上的 value 屬性是不可設定的。
Hodnotu vlastnosti nelze nastavit na <var>X</var>.
Kohteen <var>X</var> arvo-ominaisuus ei ole määritettävissä.
La propriété Value de <var>X</var> ne peut pas être définie.
Die Werteigenschaft für '<var>X</var>' kann nicht festgelegt werden.
Η ιδιότητα τιμής στο <var>X</var> δεν μπορεί να οριστεί.
A Value tulajdonság nem beállítható a következőnél: <var>X</var>.
Il valore della proprietà su <var>X</var> non è impostabile.
<var>X</var> の値のプロパティは設定できません。
<var>X</var>의 값 속성은 설정할 수 없습니다.
Verdiegenskapen i <var>X</var> kan ikke angis.
Nie można ustawić właściwości wartości w <var>X</var>.
Não é possível definir a propriedade de valor em <var>X</var>.
O valor da propriedade em <var>X</var> não pode ser definido.
Свойство значения для <var>X</var> не подлежит установке.
No se puede establecer la propiedad del valor en <var>X</var>.
Det går inte att ange value-egenskapen i <var>X</var>.
<var>X</var> üzerindeki değer özelliği ayarlanabilir değil.
מאפיין הערך ב- <var>X</var> אינו ניתן להגדרה.
<var>X</var> 的值属性是不可设置的。
خاصية القيمة في <var>X</var> غير قابلة للتعيين.
Værdiegenskaben i <var>X</var> kan ikke indstilles.
<var>X</var> 上的 value 屬性是不可設定的。
Tarkastelutilaa ei voitu ladata. Ohjausobjektien polun, johon tarkastelutilaa ladataan, on vastattava ohjausobjektien polkua, jota käytettiin tarkastelutilan tallentamiseen edellisessä pyynnössä. Jos esimerkiksi lisäät ohjausobjekteja dynaamisesti, paluuilmoitustapahtuman aikana lisättyjen ohjausobjektien on vastattava alkuperäisen pyynnön aikana lisättyjen ohjausobjektien tyyppiä ja sijaintia.
Échec du chargement de viewstate. L'arborescence du contrôle sur lequel viewstate est chargé doit correspondre à l'arborescence du contrôle qui a été utilisé pour enregistrer viewstate lors de la demande précédente. Par exemple, lors de l'ajout dynamique de contrôle, les contrôles ajoutés lors d'une publication doivent correspondre au type et à la position des contrôles ajoutés lors de la demande initiale.
Laden des Anzeigestatus fehlgeschlagen. Die Steuerelementstruktur, in die der Anzeigestatus geladen werden soll, muss mit der Steuerelementstruktur übereinstimmen, die während der letzten Anforderung zum Speichern des Anzeigestatus verwendet wurde. Beim dynamischen Hinzufügen von Steuerelementen müssen die während eines Sendevorgangs hinzugefügten Steuerelemente z.B. in Typ und Position mit den während der ursprünglichen Anforderung hinzugefügten Steuerelemente übereinstimmen.
ViewState の読み込みに失敗しました。ViewState が読み込まれているコントロールのツリーは、前の要求で ViewState の保存に使用されたコントロールのツリーと一致しなければなりません。たとえば、コントロールを動的に追加する時、ポストバック 中に追加されたコントロールは、最初の要求中に追加されたコントロールの型と位置に一致しなければなりません。
Impossibile caricare viewstate. La struttura di controlli nella quale viene caricato viewstate deve corrispondere alla struttura di controlli utilizzata per salvare viewstate durante la richiesta precedente. Quando, ad esempio, si aggiungono i controlli in modo dinamico, i controlli aggiunti durante un postback devono corrispondere al tipo e alla posizione dei controlli aggiunti durante la richiesta iniziale.
Η φόρτωση του viewstate απέτυχε. Το δέντρο ελέγχου στο οποίο εκτελείται φόρτωση του viewstate πρέπει να συμφωνεί με το δέντρο ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση του viewstate κατά την προηγούμενη αίτηση. Για παράδειγμα, κατά τη δυναμική προσθήκη στοιχείων ελέγχου, τα στοιχεία ελέγχου που προστίθενται κατά την αυτόματη καταχώρηση προς τα πίσω πρέπει να συμφωνούν με τον τύπο και τη θέση των στοιχείων ελέγχου που προστέθηκαν κατά την αρχική αίτηση.
viewstate를 로드하지 못했습니다. viewstate가 로드되는 컨트롤 트리는 이전 요청 도중 viewstate를 저장하는 데 사용된 컨트롤 트리와 같아야 합니다. 예를 들어, 컨트롤을 동적으로 추가하는 경우 다시 게시하는 도중 추가된 컨트롤의 형식 및 위치는 초기 요청 도중 추가된 컨트롤의 형식 및 위치와 같아야 합니다.
Nem sikerült a Viewstate objektum betöltése. A Viewstate objektum csak abba a vezérlő-faszerkezetbe tölthető be, amelyet az előző kérés során is használtak a Viewstate mentésére. Vezérlők dinamikus hozzáadása során például a visszaküldés során felvett vezérlőknek típusban és pozícióban meg kell egyezniük az eredeti kérés során felvett vezérlőkkel.
Det gick inte att ladda visningsläget. Kontrollträdet som visningsläget laddas till måste matcha kontrollträdet som användes för att spara visningsläget vid föregående begäran. Om kontroller till exempel läggs till dynamiskt måste kontrollerna som läggs till vid ett återanslående matcha typ och position för de kontroller som las till vid den ursprungliga begäran.
Görünüm durumu yüklenemedi. Görünüm durumunun içine yüklendiği denetim ağacının, önceki istek sırasında görünüm durumunu kaydetmek için kullanılan denetim ağacıyla aynı olması gerekir. Örneğin, denetimler dinamik olarak eklenirken, geri gönderme sırasında eklenen denetimlerin tür ve konumları, ilk istek sırasında eklenen denetimlerin tür ve konumlarıyla aynı olmalıdır.
未能加载视图状态。正在向其中加载视图状态的控件树必须与前一请求期间用于保存视图状态的控件树相匹配。例如,当以动态方式添加控件时,在回发期间添加的控件必须与在初始请求期间添加的控件的类型和位置相匹配。
無法載入 Viewstate。Viewstate 所要載入的控制項樹狀結構必須符合在先前要求期間用來儲存 Viewstate 的控制項樹狀結構。例如,以動態方式加入控制項時,在回傳期間加入的控制項必須符合在初始要求期間所加入控制項的型別和位置。
Načtení stavu zobrazení se nezdařilo. Strom ovládacích prvků, do kterého je stav zobrazení načítán, musí odpovídat stromu ovládacích prvků, který byl použit pro uložení stavu zobrazení při předchozím požadavku. Například při dynamickém přidání ovládacích prvků musí typ a umístění dodatečně přidaných ovládacích prvků (po přenosu Post) odpovídat typu a umístění ovládacích prvků přidaných při počátečním požadavku.
Kan de weergavestatus niet laden. De structuur van de besturingselementen waarin de weergavestatus is geladen moet overeenkomen met de structuur van de besturingselementen die werd gebruikt om de weergavestatus op te slaan tijdens de vorige aanvraag. Wanneer bijvoorbeeld besturingselementen dynamisch worden toegevoegd, moeten van de besturingselementen die worden toegevoegd bij een terugposting het type en de plaatsing overeenkomen met die van de besturingselementen die tijdens de eerste aanvraag zijn toegevoegd.
Kan ikke laste visningsstatus. Kontrolltreet visningsstatusen lastes inn i, må tilsvare kontrolltreet som ble brukt til å lagre visningsstatusen i løpet av forrige forespørsel. Når du for eksempel legger til kontroller dynamisk, må kontroller som ble lagt til i løpet av en tilbakesending, tilsvare typen og plasseringen for kontrollene som ble lagt til i løpet av den første forespørselen.
Nie można załadować stanu wyświetlania. Drzewo formantów, do którego ładowany jest stan wyświetlania, musi być zgodne z drzewem formantów, które zostało użyte do zapisania stanu wyświetlania podczas poprzedniego żądania. Na przykład, jeśli formanty są ładowane dynamicznie, to formanty dodawane podczas ogłaszania muszą mieć typ i pozycję zgodne z formantami dodawanymi podczas żądania początkowego.
Falha ao carregar viewstate. A árvore de controle onde viewstate está sendo carregado deve coincidir com a árvore de controle usada para salvar viewstate durante a solicitação anterior. Por exemplo, quando controles são adicionados de forma dinâmica, os controles adicionados durante uma postagem devem coincidir com o tipo e a posição dos controles adicionados durante a solicitação inicial.
Falha ao carregar o estado de visualização. A árvore de controlo em que o estado de visualização está a ser carregado tem de corresponder à arvore de controlo utilizada durante o pedido anterior. Por exemplo, quando adicionar controlos de forma dinâmica, os controlos adicionados durante uma reposição têm de corresponder ao tipo e à posição dos controlos adicionados durante o pedido inicial.
Сбой при загрузке состояния отображения. Дерево элементов управления, в которое загружается это состояние отображения, должно соответствовать дереву элементов управления, использованному для сохранения состояния отображения при предыдущем запросе. Например, при динамическом добавлении элементов управления те элементы управления, которые были добавлены при обратной передаче, должны по типу и положению соответствовать элементам управления, добавленным при исходном запросе.
No se pudo cargar viewstate. El árbol de control en que se está cargando viewstate debe coindicir con el árbol de control que se utilizó para guardar viewstate durante la solicitud anterior. Por ejemplo, al agregar controles de forma dinámica, los controles agregados durante una devolución deben coincidir con el tipo y posición de los controles agregados durante la solicitud inicial.
טעינת מצב תצוגה נכשלה. על עץ הפקדים שאליו נטען מצב התצוגה להיות תואם לעץ הפקדים ששימש לשמירת מצב התצוגה במהלך הבקשה הקודמת. לדוגמה, בעת הוספת פקדים באופן דינאמי, על הפקדים שנוספו במהלך post-back להיות תואמים לסוג ולמיקום של הפקדים שנוספו במהלך הבקשה הראשונית.
未能加载视图状态。正在向其中加载视图状态的控件树必须与前一请求期间用于保存视图状态的控件树相匹配。例如,当以动态方式添加控件时,在回发期间添加的控件必须与在初始请求期间添加的控件的类型和位置相匹配。
فشل تحميل حالة العرض. يجب أن تطابق شجرة عنصر التحكم التي يتم تحميل حالة العرض إليها شجرة عنصر التحكم التي استخدمت في حفظ حالة العرض أثناء الطلب السابق. على سبيل المثال، عند إضافة عناصر تحكم بشكل ديناميكي، يجب أن تطابق عناصر التحكم المضافة أثناء إعادة النشر نوع وموضع عناصر التحكم المضافة أثناء الطلب الأولي.
ViewState blev ikke indlæst. Det kontroltræ, ViewState indlæses i, skal svare til det kontroltræ, der blev brugt til at gemme ViewState under den forrige anmodning. Hvis du f.eks. tilføjer objekter dynamisk, skal typen og placeringen af de objekter, der tilføjes under en tilbagesendelse, svare til de objekter, der blev tilføjet under den første anmodning.
無法載入 Viewstate。Viewstate 所要載入的控制項樹狀結構必須符合在先前要求期間用來儲存 Viewstate 的控制項樹狀結構。例如,以動態方式加入控制項時,在回傳期間加入的控制項必須符合在初始要求期間所加入控制項的型別和位置。
'<var>X</var>' não é uma extensão de linguagem válida.
<var>X</var> er en ugyldig språkutvidelse.
'<var>X</var>' не является допустимым расширением языка.
'<var>X</var>'은(는) 올바른 언어 확장이 아닙니다.
<var>X</var> är inte en giltig språkutökning.
'<var>X</var>' は有効な言語拡張ではありません。
'<var>X</var>' non è un'estensione di linguaggio valida.
'<var>X</var>' no es una extensión de lenguaje válida.
'<var>X</var>' não é uma extensão de idioma válida.
'<var>X</var>', geçerli bir dil uzantısı değil.
'<var>X</var>' nie jest prawidłowym rozszerzeniem językowym.
'<var>X</var>' ist keine gültige Spracherweiterung.
“<var>X</var>”不是有效的语言扩展。
Η επέκταση γλώσσας '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται.
'<var>X</var>' n'est pas une extension de langage valide.
Přípona <var>X</var> není platnou příponou jazyka.
'<var>X</var>' 是無效的語言擴充功能。
<var>X</var> is geen geldige taalextensie.
<var>X</var> on virheellinen kielilaajennus.
Érvénytelen nyelvi kiterjesztés: „<var>X</var>”.
'<var>X</var>' אינה סיומת שפה נתמכת.
“<var>X</var>”不是有效的语言扩展。
لا يُعد '<var>X</var>' ملحق لغة صالحًا.
Sprogudvidelsen '<var>X</var>' er ugyldig.
'<var>X</var>' 是無效的語言擴充功能。
لا يمكن إنشاء مثيل للنوع '<var>Type Name</var>' ضمن نهج أمان موثوق به جزئيًا (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute غير موجود في التجميع الهدف).
Pro typ <var>Type Name</var> nelze vytvořit instanci v prostředí částečně důvěryhodných zásad zabezpečení (atribut AllowPartiallyTrustedCallersAttribute není k dispozici).
Tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi käynnistää osittain luotetulla suojauskäytännöllä (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute ei ole käytössä).
型別 '<var>Type Name</var>' 不能在部分信任的安全性原則 (沒有 AllowPartiallyTrustedCallersAttribute) 下具現化。
在部分受信任的安全策略下,类型“<var>Type Name</var>”不能实例化(AllowPartiallyTrustedCallersAttribute 不存在)。
Der kan ikke oprettes en forekomst af typen '<var>Type Name</var>' under en sikkerhedspolitik, der bygger på delvis tillid. (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute er ikke til stede i destinationssamlingen).
Le type '<var>Type Name</var>' ne peut pas être instancié avec une stratégie de sécurité de confiance partielle (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute n'est pas présent).
Het type <var>Type Name</var> kan niet worden gemaakt bij een gedeeltelijk vertrouwd beveiligingsbeleid (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute is niet aanwezig).
Typ '<var>Type Name</var>' kann unter einer teilweise vertrauenswürdigen Sicherheitsrichtlinie nicht als Instanz definiert werden ('AllowPartiallyTrustedCallersAttribute' ist nicht vorhanden).
Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί παρουσία του τύπου '<var>Type Name</var>' με μια πολιτική ασφάλειας μερικής αξιοπιστίας (δεν υπάρχει AllowPartiallyTrustedCallersAttribute).
אין אפשרות ליצור מופעים עבור הסוג '<var>Type Name</var>' במסגרת מדיניות אבטחה אמינה חלקית (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute לא קיים בהרכבה המוגדרת כיעד).
A(z) <var>Type Name</var> típusból nem hozható létre példány részlegesen megbízható biztonsági házirend esetén (ha nincs meg az AllowPartiallyTrustedCallersAttribute beállításérték).
Impossibile creare l'istanza del tipo '<var>Type Name</var>' con criteri di protezione con attendibilità parziale (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute non presente).
型 '<var>Type Name</var>' は、部分的に信用されているセキュリティ ポリシーではインスタンス化できません (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute はありません)。
형식 '<var>Type Name</var>'은(는) 부분적으로 신뢰되는 보안 정책 아래에서는 인스턴스화될 수 없습니다. AllowPartiallyTrustedCallersAttribute가 없습니다.
Typen <var>Type Name</var> kan ikke startes under en delvis klarert sikkerhetspolicy (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute finnes ikke).
Nie można utworzyć wystąpienia typu '<var>Type Name</var>' przy zasadach ochrony o częściowym zaufaniu (atrybut AllowPartiallyTrustedCallersAttribute jest nieobecny).
O tipo '<var>Type Name</var>' não pode ser instanciado em uma diretiva de segurança parcialmente confiável (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute não está presente).
Não é possível criar instâncias do tipo '<var>Type Name</var>' com uma política de segurança parcialmente fidedigna (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute não está presente).
Экземпляр типа '<var>Type Name</var>' не может быть создан при политике безопасности с частичным доверием (отсутствует AllowPartiallyTrustedCallersAttribute).
No se puede crear una instancia del tipo '<var>Type Name</var>' bajo una directiva de seguridad de confianza parcial (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute no está presente).
Det går inte att skapa en instans av typen <var>Type Name</var> under en delvis betrodd säkerhetsprincip (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute finns inte).
'<var>Type Name</var>' türü, kısmen güvenilen bir güvenlik ilkesi altında başlatılamaz (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute yok).
在部分受信任的安全策略下,类型“<var>Type Name</var>”不能实例化(目标程序集上没有 AllowPartiallyTrustedCallersAttribute)。
型別 '<var>Type Name</var>' 不能在部分信任的安全性原則下 (AllowPartiallyTrustedCallersAttribute 不在目標組件上) 具現化。
Der Typ mit der Programm-ID '<var>X</var>' kann nicht geladen werden.
Não é possível carregar o tipo ProgID '<var>X</var>'.
ProgID '<var>X</var>' の型を読み込めません。
ProgID '<var>X</var>' olan tür yüklenemedi.
Impossible de charger le type avec ProgID '<var>X</var>'.
Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί τύπος με ProgID '<var>X</var>'.
Kan ikke laste typen med ProgID <var>X</var>.
Tyypin, jonka ProgID-tunnus on <var>X</var>, lataaminen epäonnistui.
„<var>X</var>” ProgID azonosítójú típus nem tölthető be.
Impossibile caricare tipi con ProgID '<var>X</var>'.
Não é possível carregar o tipo com ProgID '<var>X</var>'.
Det gick inte att ladda en typ med ProgID <var>X</var>.
ProgID가 '<var>X</var>'인 형식을 로드할 수 없습니다.
No se puede cargar el tipo con ProgID '<var>X</var>'.
Не удалось загрузить тип с ProgID '<var>X</var>'.
Nie można załadować typu z identyfikatorem ProgID '<var>X</var>'.
无法加载 ProgID 为“<var>X</var>”的类型。
無法載入有 ProgID '<var>X</var>' 的型別。
Typ s identifikátorem ProgID <var>X</var> nelze načíst.
Kan type met ProgID <var>X</var> niet laden.
אין אפשרות לטעון סוג בעל ProgID '<var>X</var>'.
无法加载 ProgID 为“<var>X</var>”的类型。
يتعذر تحميل نوع ذي ProgID '<var>X</var>'.
Der kan ikke indlæses en type med ProgID '<var>X</var>'.
無法載入有 ProgID '<var>X</var>' 的型別。
Wird ausgelöst, wenn sich der Wert des Steuerelements ändert.
Käynnistyy, kun ohjausobjektin arvo muuttuu.
Uruchamiany, gdy zmieni się wartość formantu.
É desencadeado quando o valor do controlo é alterado.
Активируется при изменении значения данного элемента управления.
當控制項的值變更時引發。
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de waarde van het besturingselement verandert.
Se déclenche lorsque la valeur du contrôle change.
Je aktivována, když dojde ke změně hodnoty ovládacího prvku.
Πυροδοτείται όταν αλλάξει η τιμή του στοιχείου ελέγχου.
Se desencadena cuando cambia el valor del control.
Utlöser när kontrollens värde ändras.
コントロールの値が変わったときに発生します。
Generato quando cambia il valore del controllo.
在更改控件的值时激发。
Starter når kontrollens verdi endres.
A vezérlő értékének megváltozásakor következik be.
컨트롤 값이 변경될 때 발생합니다.
Acionado quando o valor do controle é alterado.
Denetimin değeri değiştiğinde hareket geçirilir.
מופעל כאשר ערך הפקד משתנה.
在更改控件的值时激发。
تشغيل عند تغير قيمة عنصر التحكم.
Udløses, når værdien af objektet ændres.
在控制項的值變更時引發。
无法将字符串“<var>X</var>”中的字符转换为从偏移量 <var>Y</var> 开始的月份。
無法將字串 '<var>X</var>' 中的字元轉換成起始於位移 <var>Y</var> 上的月份 (Month)。
Znaky v řetězci <var>X</var> počínaje posunem <var>Y</var> nelze převést na měsíc.
Kan tekens in de tekenreeks <var>X</var> niet converteren naar een maand aan het begin van de offset <var>Y</var>.
Merkkijonon <var>X</var> merkkejä ei voitu muuntaa siirtymässä <var>Y</var> alkavaksi kuukaudeksi.
Impossible de convertir les caractères de la chaîne '<var>X</var>' en mois commençant à l'offset <var>Y</var>.
Einige Zeichen in der Zeichenfolge '<var>X</var>' können nicht in einen Monat konvertiert werden, der bei Offset <var>Y</var> startet.
Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή χαρακτήρων στη συμβολοσειρά '<var>X</var>' σε μήνα που ξεκινά με μετατόπιση <var>Y</var>.
A(z) „<var>X</var>” karakterlánc <var>Y</var> eltolásnál kezdődő karakterei nem alakíthatók át hónappá.
Impossibile convertire i caratteri della stringa '<var>X</var>' in un mese a partire dall'offset <var>Y</var>.
文字列 '<var>X</var>' の文字を、オフセット <var>Y</var> で始まる月に変換できません。
문자열 '<var>X</var>'에 있는 문자를 오프셋 <var>Y</var>에서 시작하는 달로 변환할 수 없습니다.
Kan ikke konvertere tegn i strengen <var>X</var> til en måned som starter ved forskyvningen <var>Y</var>.
Nie można konwertować znaków ciągu '<var>X</var>' na miesiąc, zaczynając od przesunięcia <var>Y</var>.
Не удалось преобразовать знаки в строке '<var>X</var>' в название месяца, начинающееся со смещения <var>Y</var>.
No se pueden convertir los caracteres en la cadena '<var>X</var>' a un mes que empieza en el desplazamiento <var>Y</var>.
Det gick inte att konvertera tecken i strängen <var>X</var> till en månad som börjar vid förskjutningen <var>Y</var>.
'<var>X</var>' dizesindeki karakterler, <var>Y</var> konumundan başlayan ay değerine dönüştürülemedi.
אין אפשרות להמיר תווים במחרוזת '<var>X</var>' לחודש <var>Y</var> המתחיל בהיסט.
无法将字符串“<var>X</var>”中的字符转换为从偏移量 <var>Y</var> 开始的月份。
تعذر تحويل الأحرف الموجودة في السلسلة '<var>X</var>' لشهر يبدأ عند الإزاحة <var>Y</var>.
Tegnene i strengen '<var>X</var>' kan ikke konverteres til en måned, der starter ved forskydningen <var>Y</var>.
無法將字串 '<var>X</var>' 中的字元轉換成起始於位移 <var>Y</var> 上的月份 (Month)。
Não é possível converter caracteres na seqüência de caracteres '<var>X</var>' em um mês que inicia no deslocamento <var>Y</var>.
Não é possível converter caracteres da cadeia '<var>X</var>' num mês a partir do deslocamento <var>Y</var>.
Der Konfigurationsabschnitt enthält bereits eine identische Zeile. Dies ist unzulässig.
Cette section de configuration contient déjà une ligne identique, ce qui n'est pas autorisé.
Deze configuratiesectie bevat al een identieke regel; dit is niet toegestaan.
Questa sezione di configurazione contiene già una riga identica e ciò non è consentito.
Esta seção de configuração já contém uma linha idêntica, que não é permitida.
Tässä määritysosiossa on jo identtinen rivi, mikä ei ole sallittua.
Ez a konfigurációs szakasz már tartalmaz egy ugyanilyen sort. Ez nem engedélyezett.
Esta secção de configuração já contém uma linha idêntica, o que não é permitido.
Det här konfigurationsavsnittet innehåller redan en identisk linje, vilket inte är tillåtet.
Этот раздел конфигурации уже содержит идентичную строку, что является недопустимым.
Αυτή η ενότητα ρύθμισης παραμέτρων περιέχει ήδη μια πανομοιότυπη γραμμή. Αυτό δεν επιτρέπεται.
この構成セクションは、既に、許可されない同一の行を含んでいます。
허용되지 않는 동일한 선이 이 config 섹션에 이미 있습니다.
Denne config-delen inneholder allerede en identisk linje. Det er ikke tillatt.
Ta sekcja konfiguracji zawiera już identyczny wiersz, co nie jest dozwolone.
Yapılandırma alanı izin verilmeyen özdeş bir alanı zaten içeriyor.
Esta sección de configuración ya contiene una línea idéntica, lo cual no está permitido.
此配置节已包含相同的行,这是不允许的。
不允許組態區段中含有完全相同的兩個程式敘述行。
Tato konfigurační sekce již obsahuje stejný řádek, který není povolen.
מקטע config זה מכיל כבר שורה זהה, דבר שאינו מותר.
此配置节已包含相同的行,这是不允许的。
يحتوي مقطع التكوين هذا بالفعل على سطر مماثل، وهذا غير مسموح به.
Dette konfigurationsafsnit indeholder allerede en identisk linje, hvilket ikke er tilladt.
不允許組態區段中含有完全相同的兩個程式敘述行。
See catalog page for all messages.