The service
Messages on page
Le IDesignerHost fourni doit donner une implémentation de ITypeResolutionService.
A megadott IDesignerHost felületnek biztosítania kell az ITypeResolutionService megvalósítását.
제공된 IDesignerHost는 ITypeResolutionService를 구현해야 합니다.
指定された IDesignerHost は、ITypeResolutionService の実装しなければなりません。
Το IDesignerHost που έχει δοθεί πρέπει να παρέχει μια υλοποίηση του ITypeResolutionService.
Määritetyn IDesignerHost-liittymän on toimitettava ITypeResolutionService-liittymän toteutus.
Die angegebene IDesignerHost muss eine Implementierungvon ITypeResolutionService bereitstellen.
Angitt IDesignerHost må inneholde en implementering av ITypeResolutionService.
Указанный интерфейс IDesignerHost должен предоставлять реализацию интерфейса ITypeResolutionService.
指定的 IDesignerHost 提供 ITypeResolutionService 實作。
IDesignerHost fornecido deve fornecer uma implementação de ITypeResolutionService.
De opgegeven IDesignerHost moet een implementatie leveren van ITypeResolutionService.
Dodávané rozhraní IDesignerHost musí zajišťovat implementaci rozhraní ITypeResolutionService.
所提供的 IDesignerHost 必须提供 ITypeResolutionService 的实现。
L'IDesignerHost fornito deve consentire un'implementazione di ITypeResolutionService.
O IDesignerHost fornecido tem de proporcionar uma implementação de ITypeResolutionService.
Dostarczony element IDesignerHost musi zapewniać implementację elementu ITypeResolutionService.
La IDesignerHost suministrada debe proporcionar una implementación de ITypeResolutionService.
Den angivna IDesignerHost måste tillhandahålla en implementering av ITypeResolutionService.
Sağlanan IDesignerHost, ITypeResolutionService uygulaması sağlamalıdır.
ה- IDesignerHost שניתן חייב לספק מימוש של ITypeResolutionService.
所提供的 IDesignerHost 必须提供 ITypeResolutionService 的实现。
يجب أن يوفر IDesignerHost المُوفَّر عملية تطبيق لـ ITypeResolutionService.
Den angivne IDesignerHost skal levere en implementering af ITypeResolutionService.
指定的 IDesignerHost 提供 ITypeResolutionService 實作。
Proces ASP.NET není oprávněn přistupovat k vyžádanému prostředku. Zvažte přidělení přístupových práv k prostředku pro identitu požadavku ASP.NET. Prostředí ASP.NET má identitu základního procesu (standardně {MACHINE}\ASPNET na serveru IIS 5 nebo Network Service na serveru IIS 6), která je použita v případě, že nedochází k zosobnění aplikace. Pokud se aplikace zosobní prostřednictvím značky <identity impersonate="true"></identity>, identitou bude anonymní uživatel (obvykle IUSR_MACHINENAME) nebo ověřený uživatel požadavku.
沒有授權 ASP.NET 存取要求的資源。請考慮將資源存取權授予 ASP.NET 要求識別。ASP.NET 有一個基本處理序識別 (通常在 IIS 5 上為 {MACHINE}\ASPNET,在 IIS 6 上為 Network Service),會在應用程式未模擬的情況下使用。如果應用程式是透過 <identity impersonate="true"></identity> 模擬,這個識別將會是匿名使用者 (通常為 IUSR_MACHINENAME) 或經過驗證的要求使用者。
ASP.NET heeft geen machtiging voor toegang tot de gevraagde bron. Probeer toegangsrechten voor de bron te verlenen aan de ASP.NET-aanvraagidentiteit. ASP.NET heeft een basisprocesidentiteit (meestal {MACHINE}\ASPNET op IIS 5 of Network Services op IIS 6) die wordt gebruikt als de toepassing niet imiteert. Als de toepassing imiteert via <identity impersonate="true"></identity>, wordt de identiteit de anonieme gebruiker (meestal IUSR_MACHINENAME) of de geverifieerde aanvraaggebruiker.
ASP.NET에는 요청한 리소스에 액세스할 권한이 없습니다. ASP.NET 요청 ID에 리소스 액세스 권한을 부여하십시오. ASP.NET에는 응용 프로그램이 가장하지 않을 때 사용되는 기본 프로세스 ID(일반적으로 IIS 5에서는 {MACHINE}\ASPNET, IIS 6에서는 Network Service)가 있습니다. 응용 프로그램이 <identity impersonate="true"></identity>를 통해 가장하고 있는 경우에는 ID가 익명 사용자(일반적으로 IUSR_MACHINENAME) 또는 인증된 요청 사용자가 됩니다.
この ASP.NET は、要求されたリソースへのアクセスを許可されていません。要求された ASP.NET へのリソースへアクセスを許可するかどうかを検討してください。ASP.NET プロセスには、アプリケーションに偽装が実行されていない場合は、通常、インターネット インフォメーション サーバー 5 では {コンピュータ名}\ASPNET、インターネット インフォメーション サーバー 6 ではネットワーク サービスが使用されます。<identity impersonate="true"></identity> 経由でアプリケーションに偽装が実行されている場合、ユーザーは、通常 IUSR_MACHINENAME に設定された匿名ユーザーか、または認証された要求ユーザーになります。
ASP.NET darf auf die angeforderte Ressource nicht zugreifen. Gewähren Sie der ASP.NET-Prozessidentität Zugriffsrechte für die Ressource. ASP.NET hat eine Standardprozessidentität (gewöhnlich '{MACHINE}\ASPNET' unter IIS 5 bzw. Network Service unter IIS 6), die verwendet wird, wenn die Anwendung keinen Identitätswechsel ausführen kann. Wenn die Anwendung über <identity impersonate="true"></identity> einen Identitätswechsel ausführen kann, wird als Identität gewöhnlich der anonyme Benutzer (normalerweise IUSR_MACHINENAME) bzw. der authentifizierte Anfragebenutzer verwendet.
ASP.NET-prosessilla ei ole pyydetyn resurssin käyttöoikeutta. Kokeile myöntää resurssin käyttöoikeudet ASP.NET-pyyntötunnukselle. ASP.NETillä on perusprosessitunnus (tavallisesti {MACHINE}\ASPNET IIS 5:ssä tai Network Service IIS 6:ssa), jota käytetään, jos sovellus ei tekeydy. Jos sovellus tekeytyy, eli <identity impersonate="true"></identity>, tunnus on anonyymi käyttäjä (yleensä IUSR_MACHINENAME) tai varmennettu pyyntökäyttäjä.
Az ASP.NET nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal a kért erőforrás eléréséhez. Célszerű lenne az erőforrásra vonatkozó hozzáférési jogosultságot biztosítani az ASP.NET-kérelmek azonosítójának. Az ASP.NET alapvető folyamatazonosítója (általában {MACHINE}\ASPNET IIS 5 esetén vagy Network Service IIS 6 esetén) használatos akkor, ha az alkalmazás megszemélyesítés nélkül dolgozik. Ha az alkalmazás megszemélyesítése az <identity impersonate="true"></identity> kóddal történik, az azonosító általában név nélküli felhasználó (például IUSR_MACHINENAME) vagy a hitelesített kérelmező felhasználó.
ASP.NET non è autorizzato ad accedere alla risorsa richiesta. Provare a concedere diritti di accesso alla risorsa all'identità di richiesta di ASP.NET. ASP.NET dispone di un'entità di processo di base (in genere {MACHINE}\ASPNET su IIS 5 o Network Service su IIS 6) che viene utilizzata se l'applicazione non esegue la rappresentazione. se l'applicazione esegue la rappresentazione tramite <identity impersonate="true"></identity>, l'identità sarà rappresentata dall'utente anonimo (in genere IUSR_MACHINENAME) o dall'utente autenticato che ha eseguito la richiesta.
Η διεργασία ASP.NET δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ζητούμενο πόρο. Προτείνεται να παραχωρήσετε δικαιώματα πρόσβασης στον πόρο για την ταυτότητα διεργασίας ASP.NET. Το ASP.NET έχει μια βασική ταυτότητα διεργασίας (τυπικά {MACHINE}\ASPNET για IIS 5 ή Network Service για IIS 6) που χρησιμοποιείται όταν η εφαρμογή πραγματοποιεί απομίμηση. Όταν η εφαρμογή πραγματοποιεί απομίμηση μέσω <identity impersonate="true"></identity>, η ταυτότητα θα είναι ο ανώνυμος χρήστης (τυπικά IUSR_MACHINENAME) ή ο χρήστης που υπέβαλε την αίτηση και η ταυτότητα του οποίου έχει ελεγχθεί.
ASP.NET n'est pas autorisé à accéder à la ressource demandée. Accordez des droits d'accès à la ressource pour l'identité de la demande ASP.NET. ASP.NET a une identité de processus de base (en règle générale {MACHINE}\ASPNET sur IIS 5 ou Network Service sur IIS 6) qui est utilisée si l'application n'emprunte pas d'identité. Si l'application emprunte une identité via <identity impersonate="true"></identity>, l'identité sera l'utilisateur anonyme (en règle générale IUSR_MACHINENAME) ou l'utilisateur de la demande authentifié.
ASP.NET er ikke godkjent til å få tilgang til den forespurte ressursen. Vurder å gi tilgangsrettigheter til ressursen for ASP.NETs forespørsels-ID. ASP.NET har en basis prosess-ID (vanligvis {{MACHINE}\ASPNET i IIS 5 eller Network Service i IIS 6) som brukes hvis programmet ikke etterligner. Hvis programmet etterligner via <identity impersonate="true"></identity>, blir IDen den anonyme brukeren (vanligvis IUSR_MACHINENAME) eller den godkjente forespørselsbrukeren.
Proces ASP.NET nie ma uwierzytelnienia na dostęp do żądanego zasobu. Rozważ możliwość nadania praw dostępu do zasobu dla tożsamości żądania ASP.NET. Platforma ASP.NET ma tożsamość procesu podstawowego (zwykle {MACHINE}\ASPNET w usługach IIS 5 lub Network Service w usługach IIS 6) używaną, jeśli aplikacja nie przeprowadza personifikacji. Jeśli aplikacja przeprowadza personifikację za pomocą opcji <identity impersonate="true"></identity>, tożsamością będzie użytkownik anonimowy (zwykle IUSR_MACHINENAME) użytkownik żądania uwierzytelnionego.
O ASP.NET não está autorizado a acessar o recurso solicitado. Recomenda-se conceder à identidade de solicitação do ASP.NET direitos de acesso ao recurso. O ASP.NET tem uma identidade de processo-base (geralmente {MACHINE}\ASPNET no IIS 5 ou Serviço de Rede no IIS 6) que é usada se o aplicativo não estiver sendo representado. Se o aplicativo estiver sendo representado através de <identity impersonate="true"></identity>, a identidade será o usuário anônimo (geralmente IUSR_MACHINENAME) ou o usuário de solicitação autenticado.
ASP.NET 未被授权访问所请求的资源。请考虑授予 ASP.NET 请求标识访问此资源的权限。ASP.NET 有一个在应用程序没有模拟时使用的基进程标识(通常,在 IIS 5 上为 {MACHINE}\ASPNET,在 IIS 6 上为网络服务)。如果应用程序正在通过 <identity impersonate="true"></identity> 模拟,则标识将为匿名用户(通常为 IUSR_MACHINENAME)或经过身份验证的请求用户。
O processo do ASP.NET não está autorizado a aceder ao recurso pedido. Pondere a hipótese de conceder direitos de acesso ao recurso à identidade do processo do ASP.NET. O ASP.NET tem uma identidade de processo base (normalmente {MACHINE}\ASPNET no IIS 5 ou no 'Serviço de rede' no IIS 6) utilizada se a aplicação não estiver a representar nenhuma identidade. Se a aplicação estiver a representar alguma identidade através de <identity impersonate="true"></identity>, a identidade será o utilizador anónimo (normalmente IUSR_MACHINENAME) ou o utilizador de pedido autenticado.
ASP.NET не имеет права обращаться к запрошенному ресурсу. Рекомендуется предоставить идентификатору запроса ASP.NET права доступа к этому ресурсу. ASP.NET имеет базовый идентификатор процесса (обычно {MACHINE}\ASPNET для IIS 5 или Network Service на IIS 6), который используется, если приложение не олицетворяется. Если приложение олицетворяется через задание <identity impersonate="true"></identity>, идентификатором будет служить идентификатор анонимного пользователя (обычно IUSR_MACHINENAME) или идентификатор пользователя запроса с проверенной подлинностью.
ASP.NET no está autorizado para obtener acceso al recurso solicitado. Considere la posibilidad de conceder derechos de acceso al recurso para la identidad de solicitud de ASP.NET. Si la aplicación no se va a suplantar, ASP.NET utiliza una identidad de proceso base (normalmente {MACHINE}\ASPNET en IIS 5 o Network Service en IIS 6). Si la aplicación se va a suplantar mediante <identity impersonate="true"></identity>, la identidad será el usuario anónimo (generalmente IUSR_MACHINENAME) o el usuario solicitado autenticado.
ASP.NET har inte behörighet att komma åt den begärda resursen. Om du vill kan du bevilja begärd ASP.NET-identitet åtkomsträttigheter till resursen. ASP.NET har en basprocessidentitet (vanligtvis {MACHINE}\ASPNET i IIS 5 eller Network Service i IIS 6) som används om tillämpningsprogrammet inte personifierar. Om tillämpningsprogrammet personifierar genom <identity impersonate="true"></identity> blir identiteten en anonym användare (vanligtvis IUSR_MACHINENAME) eller begärd autentiserad användare.
ASP.NET, istenen kaynağa erişim yetkisine sahip değil. ASP.NET istek kimliğine kaynağa erişim hakkı vermeyi düşünün. ASP.NET, uygulama kimliğe bürünmüyorsa kullanılan bir temel işlem kimliğine (normal olarak, IIS 5 üzerinde {MAKİNE}\ASPNET veya IIS 6 üzerinde Ağ Hizmeti) sahip. Uygulama <identity impersonate="true"></identity> ile kimliğe bürünüyorsa, kimlik anonim kullanıcı (normal olarak IUSR_MACHINENAME) veya kimliği doğrulanmış istek kullanıcısı.
לתהליך ASP.NET אין הרשאה לגשת למשאב המבוקש. שקול הענקת הרשאות גישה למשאב לזהות הבקשה של ASP.NET. ל- ASP.NET יש תהליך זהות בסיסי (בדרך כלל {MACHINE}\ASPNET ב- IIS 5 או Network Service ב- IIS 6 וב- IIS 7.5) שנמצא בשימוש אם היישום לא מתחזה. אם היישום מתחזה דרך <identity impersonate="true"></identity>, הזהות תהיה משתמש אלמוני (בדרך כלל IUSR_MACHINENAME) או משתמש בקשה שאושר.
ASP.NET 无权访问所请求的资源。请考虑对 ASP.NET 请求标识授予访问此资源的权限。ASP.NET 有一个在应用程序没有模拟时使用的基进程标识(通常,在 IIS 5 上为 {MACHINE}\ASPNET,在 IIS 6 和 IIS 7 上为网络服务,在 IIS 7.5 上为配置的应用程序池标识)。如果应用程序正在通过 <identity impersonate="true"></identity> 模拟,则标识将为匿名用户(通常为 IUSR_MACHINENAME)或经过身份验证的请求用户。
لم يتم منح ترخيص لـ ASP.NET للوصول إلى المورد المطلوب. امنح هوية طلب ASP.NET حقوق الوصول إلى المورد. يحتوي ASP.NET على هوية عملية أساسية (عادة MACHINE}\ASPNET} على IIS 5 أو خدمة شبكة على IIS 6 وIIS 7 وهوية تجمع التطبيقات على IIS 7.5) والتي تستخدم إذا لم يقم التطبيق بالتمثيل. وإذا قام التطبيق بالتمثيل عبر <identity impersonate="true"></identity>، فستكون الهوية هي المستخدم المجهول (عادة IUSR_MACHINENAME) أو مستخدم الطلب الذي تمت مصادقته.
ASP.NET har ikke tilladelse til at åbne den ønskede ressource. Du bør overveje at give anmodnings-id'et i ASP.NET adgangsrettigheder til ressourcen. ASP.NET har et grundlæggende proces-id (typisk {MACHINE}\ASPNET i IIS 5 eller Netværkstjeneste i IIS 6 og IIS 7 og den konfigurerede programgruppeidentitet i IIS 7.5), der bliver brugt, hvis programmet ikke repræsenterer et andet program. Hvis programmet repræsenterer et andet program med <identity impersonate="true"></identity>, er id'et den anonyme bruger (typisk IUSR_MACHINENAME) eller den godkendte anmodningsbruger.
沒有授權 ASP.NET 存取要求的資源。請考慮將資源存取權授與 ASP.NET 要求識別。ASP.NET 有一個基本處理序識別 (通常在 IIS 5 上為 {MACHINE}\ASPNET,在 IIS 6 和 IIS 7 上為 Network Service,在 IIS 7.5 上為設定的應用程式集區識別),會在應用程式未模擬的情況下使用。如果應用程式是透過 <identity impersonate="true"></identity> 模擬,這個識別將會是匿名使用者 (通常為 IUSR_MACHINENAME) 或經過驗證的要求使用者。
Chcete-li udělit procesu ASP.NET přístup pro zápis do souboru, klepněte v Průzkumníku na soubor pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Vlastnosti a vyberte kartu Zabezpečení. Klepněte na tlačítko Přidat a přidejte uživatele nebo skupinu. Vyberte účet ASP.NET a zaškrtněte políčka, která zajistí požadovaný přístup.
Voit myöntää tiedoston ASP.NET-kirjoitusoikeudet napsauttamalla tiedostoa hiiren kakkospainikkeella Resurssienhallinnassa, valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla Suojaus-välilehden. Voit lisätä käyttäjän tai ryhmän valitsemalla Lisää. Korosta ASP.NET-tili ja valitse haluamiasi käyttöoikeuksia vastaavat valintaruudut.
Als u ASP.NET schrijftoegang tot een bestand wilt verlenen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand in Verkenner, kiest u Eigenschappen en selecteert u het tabblad Beveiliging. Klik op Toevoegen om de juiste gebruiker of groep toe te voegen. Markeer de ASP.NET-account en schakel de vakjes voor de gewenste toegang in.
Pour accorder un accès en écriture ASP.NET à un fichier, cliquez avec le bouton droit sur le fichier dans l'Explorateur, choisissez "Propriétés" et sélectionnez l'onglet Sécurité. Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter l'utilisateur ou le groupe approprié. Sélectionnez le compte ASP.NET et activez les cases à cocher pour l'accès souhaité.
若要取得 ASP.NET 寫入檔案的存取權限,請在檔案總管中以右鍵按一下檔案,選擇 [內容] 並選取 [安全] 索引標籤。按一下 [新增] 加入適當的使用者或群組。反白顯示 ASP.NET 帳戶,並且選取所需存取權限的核取方塊。
若要授予 ASP.NET 对文件的写访问权,请在资源管理器中右击该文件,选择“属性”,然后选择“安全”选项卡。单击“添加”添加适当的用户或组。突出显示 ASP.NET 帐户,选中所需访问权限对应的框。
Για να παραχωρήσετε δικαιώματα εγγραφής ASP.NET σε ένα αρχείο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο από την Εξερεύνηση, επιλέξτε "Ιδιότητες" και στη συνέχεια την καρτέλα "Ασφάλεια". Επιλέξτε "Προσθήκη" για να προσθέσετε το χρήστη ή την ομάδα. Επιλέξτε το λογαριασμό ASP.NET και σημειώστε τα πλαίσια για την πρόσβαση που θέλετε να παραχωρήσετε.
파일에 대한 쓰기 권한을 ASP.NET에 부여하려면 탐색기에서 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [속성]을 선택한 다음 [보안] 탭을 선택합니다. [추가]를 클릭하여 적절한 사용자나 그룹을 추가합니다. ASP.NET 계정을 강조 표시한 다음 원하는 액세스를 선택합니다.
Um ASP.NET Schreibrechte für eine Datei zu gewähren, klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen "Eigenschaften" und anschließend die Registerkarte "Sicherheit". Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den entsprechenden Benutzer bzw. eine Gruppe hinzuzufügen. Markieren Sie das ASP.NET-Konto und aktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen für den gewünschten Zugriff.
Az ASP.NET-folyamatnak úgy adhat írási jogosultságot egy fájlhoz, hogy az Intézőben a megfelelő fájlra kattint az egér jobb oldali gombjával, és először a Tulajdonságok parancsra, majd a Biztonság fülre kattint. Ezt követően a megfelelő felhasználó vagy csoport felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra. Jelölje ki az ASP.NET-fiókot, és az Engedélyezés oszlopban jelölje be a kívánt hozzáférést biztosító négyzeteket.
ASP.NET の書き込みアクセス権をファイルに設定するには、エクスプローラでファイルを右クリックしてプロパティを表示し、[セキュリティ] タブをクリックします。次に [追加] をクリックして、正しいユーザーまたはグループを追加してから、ASP.NET を反転表示し、希望するアクセス許可の横にあるチェック ボックスをオンにします。
Per concedere l'accesso in scrittura ad ASP.NET a un file, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse in Esplora risorse, scegliere Proprietà e fare clic sulla scheda Protezione. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente o il gruppo appropriato. Evidenziare l'account ASP.NET e selezionare la casella relativa all'accesso desiderato.
Hvis du vil gi ASP.NET skrivetilgang til en fil, høyreklikker du filen i Utforsker, velger Egenskaper og velger kategorien Sikkerhet. Klikk Legg til for å legge til den riktige brukeren eller gruppen. Merk ASP.NET-kontoen, og merk av for ønsket tilgang.
Aby przydzielić procesowi ASP.NET prawo zapisu do pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze, wybierz opcję "Właściwości" i kliknij kartę Zabezpieczenia. Kliknij przycisk "Dodaj", aby dodać odpowiedniego użytkownika lub grupę. Wyróżnij konto ASP.NET i zaznacz pola wyboru odpowiadające wymaganemu poziomowi dostępu.
Para conceder ao ASP.NET acesso de gravação a um arquivo, clique com o botão direito do mouse no arquivo no Explorer, escolha "Propriedades" e selecione a guia Segurança. Clique em "Adicionar" para adicionar o usuário ou grupo apropriado. Realce a conta ASP.NET e procure o acesso desejado nas caixas.
Para conceder ao ASP.NET acesso de escrita para um ficheiro, clique com o botão direito do rato no ficheiro no 'Explorador', escolha 'Propriedades' e seleccione o separador 'Segurança'. Clique em 'Adicionar' para adicionar o utilizador ou grupo apropriado. Destaque a conta do ASP.NET e seleccione as caixas correspondentes ao acesso pretendido.
Для предоставления ASP.NET прав на запись в файл, щелкните на файле правой кнопкой мыши в окне "Проводник", выберите "Свойства", затем вкладку "Безопасность". Выберите "Добавить" для добавления соответствующего пользователя или группы. Выделите учетную запись ASP.NET и установите флажки для требуемых прав доступа.
Para conceder a ASP.NET acceso de escritura de un archivo, desde el Explorador, haga clic con el botón secundario en el archivo, elija "Propiedades" y seleccione la ficha Seguridad. Haga clic en "Agregar" para agregar el usuario o grupo adecuado. Resalte la cuenta de ASP.NET y active las casillas según el acceso deseado.
Om du vill ge ASP.NET skrivrättigheter till en fil högerklickar du på filen i utforskaren, väljer Egenskaper och klickar på fliken Säkerhet. Klicka på Lägg till om du vill lägga till en användare eller grupp. Välj ASP.NET-kontot och markera lämpliga kryssrutor för åtkomst.
ASP.NET'e bir dosyaya yazma erişimi vermek için, Gezgin'de dosyayı sağ tıklatın, "Özellikler"i ve sonra Güvenlik sekmesini seçin. Uygun kullanıcı veya grubu eklemek için "Ekle"yi tıklatın. ASP.NET hesabını vurgulayın ve istenen erişim için kutuları işaretleyin.
כדי להעניק גישת כתיבה של ASP.NET לקובץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ בסייר, בחר באפשרות 'מאפיינים' ובחר בכרטיסיה 'אבטחה'. לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את קבוצת המשתמש המתאימה. סמן את החשבון של ASP.NET, וסמן את התיבות להרשאות המבוקשות.
要将 ASP.NET 访问权限授予某个文件,请在资源管理器中右击该文件,选择“属性”,然后选择“安全”选项卡。单击“添加”添加适当的用户或组。突出显示 ASP.NET 帐户,选中所需访问权限对应的框。
لمنح ASP.NET حق الوصول إلى أحد الملفات، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف في "المستكشف"، واختر "خصائص"، ثم حدد علامة التبويب "أمان". انقر فوق "إضافة" لإضافة المستخدم أو المجموعة الملائمة. قم بتمييز حساب ASP.NET وحدد مربعات الوصول المطلوب.
Hvis du vil give ASP.NET skriveadgang til en fil, skal du højreklikke på filen i Stifinder, vælge "Egenskaber" og vælge fanen Sikkerhed. Klik på "Tilføj" for at tilføje den pågældende bruger eller gruppe. Marker ASP.NET-kontoen, og marker de relevante afkrydsningsfelter for den ønskede adgang.
若要對檔案授與 ASP.NET 存取權,請在檔案總管中以滑鼠右鍵按一下檔案,選擇 [內容] 並選取 [安全] 索引標籤。按一下 [新增] 加入適當的使用者或群組。反白顯示 ASP.NET 帳戶,並且選取所需存取權限的核取方塊。
Valintaruudun tekstinimike.
Étiquette de texte affichée avec la case à cocher.
Die Textbezeichnung, die im Kontrollkästchen angezeigt wird.
Η ετικέτα κειμένου που εμφανίζεται με το πλαίσιο ελέγχου.
A jelölőnégyzet mellett megjelenített felirat.
Etichetta di testo visualizzata con la casella di controllo.
チェック ボックスに表示されるテキスト ラベルです。
확인란에 표시되는 텍스트 레이블입니다.
Tekstetiketten som vises i avmerkingsboksen.
Etykieta tekstowa pokazywana z polem wyboru.
Rótulo de texto mostrado com a caixa de seleção.
A legenda apresentada com a caixa de verificação.
Текст, отображаемый вместе с флажком.
Etiqueta de texto mostrada con la casilla de verificación.
Den textetikett som visas bredvid kryssrutan.
Onay kutusuyla birlikte gösterilen metin etiketi.
隨核取方塊顯示的文字標籤。
与复选框一起显示的文本标签。
Het tekstlabel dat wordt weergegeven bij het selectievakje.
Textový popisek zobrazený u zaškrtávacího políčka
תווית הטקסט המוצגת עם תיבת הסימון.
与复选框一起显示的文本标签。
التسمية النصية الموضحة مع مربع الاختيار.
Den tekstetiket, der vises sammen med afkrydsningsfeltet.
隨核取方塊顯示的文字標籤。
服务器无法访问应用程序目录“<var>X</var>”。该目录不存在或因为安全设置而无法访问。
伺服器無法存取應用程式目錄 '<var>X</var>'。目錄不存在或因為安全性設定而無法存取。
Server nemůže přistupovat k adresáři aplikací <var>X</var>. Adresář neexistuje nebo není k dispozici kvůli nastavení zabezpečení.
De server kan geen toegang krijgen tot de toepassingsmap <var>X</var>. De map bestaat niet of toegang is niet mogelijk vanwege beveiligingsinstellingen.
Palvelin ei voi käyttää sovelluskansiota <var>X</var>. Kansiota ei ole, tai suojausasetukset estävät sen käytön.
Le serveur ne peut pas accéder au répertoire de l'application '<var>X</var>'. Ce répertoire n'existe pas ou n'est pas accessible en raison des paramètres de sécurité.
Auf das Programmverzeichnis '<var>X</var>' kann nicht zugegriffen werden. Das Verzeichnis ist nicht vorhanden oder es kann aufgrund der Sicherheitseinstellungen nicht darauf zugegriffen werden.
Η πρόσβαση στον κατάλογο εφαρμογής '<var>X</var>' δεν είναι δυνατή από το διακομιστή. Ο κατάλογος δεν υπάρχει ή η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι δυνατή λόγω ρυθμίσεων ασφαλείας.
O servidor não pode aceder ao directório de aplicação '<var>X</var>'. O directório não existe ou não está acessível devido a definições de segurança.
Servidor não pode acessar o diretório de aplicativos '<var>X</var>'. Ele não existe ou não está acessível devido às configurações de segurança.
El servidor no puede obtener acceso al directorio de la aplicación '<var>X</var>'. El directorio no existe o no se puede obtener acceso al mismo debido a la configuración de seguridad.
Servern kan inte komma åt tillämpningskatalogen <var>X</var>. Katalogen finns inte eller går inte att komma åt med de aktuella säkerhetsinställningarna.
Il server non è in grado di accedere alla directory '<var>X</var>' dell'applicazione. Directory inesistente o inaccessibile a causa delle impostazioni di protezione.
서버에서 응용 프로그램 디렉터리 '<var>X</var>'에 액세스할 수 없습니다. 해당 디렉터리가 존재하지 않거나, 보안 설정 때문에 액세스할 수 없습니다.
サーバーはアプリケーション ディレクトリ '<var>X</var>' へアクセスできません。ディレクトリが存在しないか、セキュリティ設定によりアクセスできません。
Serveren får ikke tilgang til programkatalogen <var>X</var>. Katalogen finnes ikke eller er utilgjengelig på grunn av sikkerhetsinnstillingene.
Serwer nie może uzyskać dostępu do katalogu aplikacji '<var>X</var>'. Katalog nie istnieje lub nie jest dostępny ze względu na ustawienia zabezpieczeń.
Серверу не удалось получить доступ к каталогу приложений '<var>X</var>'. Каталог не существует или недоступен в силу настройки безопасности.
A kiszolgáló nem fér hozzá az alkalmazáskönyvtárhoz: „<var>X</var>”. A könyvtár nem létezik, vagy a biztonsági beállítások miatt nem érhető el.
Sunucu '<var>X</var>' uygulama dizinine erişemiyor. Dizin yok veya güvenlik ayarları nedeniyle erişilemiyor.
אין לשרת אפשרות לגשת אל ספריית היישום '<var>X</var>'. הספריה אינה קיימת או שאינה נגישה בשל הגדרות אבטחה.
服务器无法访问应用程序目录“<var>X</var>”。该目录不存在或因为安全设置而无法访问。
يتعذر على الملقم الوصول إلى دليل التطبيق '<var>X</var>'. التطبيق غير موجود أو غير قابل للوصول إليه بسبب إعدادات الأمان.
Serveren kan ikke få adgang til programmappen '<var>X</var>'. Mappen findes ikke eller er ikke tilgængelig på grund af sikkerhedsindstillingerne.
伺服器無法存取應用程式目錄 '<var>X</var>'。目錄不存在或因為安全性設定而無法存取。
Stavový řetězec HTTP je neplatný.
Ungültige HTTP-Statuszeichenfolge.
Η συμβολοσειρά κατάστασης HTTP δεν είναι έγκυρη.
Chaîne d'état HTTP non valide.
HTTP-tilan merkkijono on virheellinen.
HTTP-statustekenreeks is ongeldig.
無效的 HTTP 狀態字串。
HTTP 状态字符串无效。
HTTP-statusstrengen er ugyldig.
A cadeia de caracteres de estado HTTP não é válida.
HTTP 상태 문자열이 잘못되었습니다.
La stringa di stato HTTP non è valida.
HTTP durum dizesi geçerli değil.
Ciąg stanu HTTP jest nieprawidłowy.
A HTTP-állapot karakterlánca érvénytelen.
HTTP-statussträngen är inte giltig.
HTTP 状態文字列は有効ではありません。
Seqüência de caracteres de status HTTP inválida.
La cadena de estado HTTP no es válida.
Недопустимая строка состояния HTTP.
מחרוזת מצב HTTP אינה חוקי.
HTTP 状态字符串无效。
سلسلة حالة HTTP غير صالحة.
HTTP-statusstrengen er ugyldig.
無效的 HTTP 狀態字串。
Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das 'defaultRedirect'-Attribut des <customerrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt.</customerrors>
Näytetty virhesivu voidaan korvata mukautetulla virhesivulla muokkaamalla sovelluksen <customerrors>-tunnisteen defaultRedirect-määritettä osoittamaan mukautetun virhesivun URL-osoitteeseen.</customerrors>
De huidige foutenpagina die u ziet kan worden vervangen door een aangepaste foutenpagina door het attribuut defaultRedirect van de configuratiecode <customerrors> van de toepassing zodanig aan te passen dat dit verwijst naar een URL van een aangepaste foutenpagina.</customerrors>
La page d'erreurs actuellement affichée peut être remplacée par une page d'erreurs personnalisée. Pour ce faire, modifiez l'attribut "defaultRedirect" de la balise de configuration <customerrors> de l'application, de sorte qu'il pointe vers une URL de la page d'erreurs personnalisée.</customerrors>
È possibile personalizzare la pagina di errore corrente modificando l'attributo "defaultRedirect" del tag di configurazione <customerrors> dell'applicazione in modo che punti all'URL di una pagina di errore personalizzata.</customerrors>
Η τρέχουσα σελίδα σφάλματος που βλέπετε μπορεί να αντικατασταθεί από μια προσαρμοσμένη σελίδα σφάλματος τροποποιώντας το χαρακτηριστικό "defaultRedirect" της ετικέτας παραμέτρων εφαρμογής <customerrors> ώστε να δείχνει στο URL μιας προσαρμοσμένης σελίδας σφάλματος.</customerrors>
A jelenleg megjelenített hibalap helyett egyedi hibalap is használható, ha az alkalmazás <customerrors> konfigurációs címkéjének „defaultRedirect” attribútumát úgy módosítja, hogy az egy egyedi hibalap URL-címére mutasson.</customerrors>
Aktuálně prohlíženou chybovou stránku lze nahradit vlastní chybovou stránkou. Stačí upravit atribut defaultRedirect konfigurační značky <customerrors> aplikace tak, aby odkazoval na adresu URL vlastní chybové stránky.</customerrors>
可以藉由修改應用程式 <customerrors> 組態標記的 "defaultRedirect" 屬性,使其指向自訂錯誤頁面的 URL,以便使用自訂錯誤頁面取代您目前看到的錯誤頁面。</customerrors>
通过修改应用程序的 <customerrors> 配置标记的“defaultRedirect”属性,使之指向自定义错误页的 URL,可以用自定义错误页替换所看到的当前错误页。</customerrors>
現在表示されているエラー ページをカスタム エラー ページ に変更するには、アプリケーションの <customerrors> 構成タグの "defaultRedirect" 属性をカスタム エラー ページ URL に置き換えます。</customerrors>
응용 프로그램의 <customerrors> 구성 태그에 있는 "defaultRedirect" 특성을 사용자 지정 오류 페이지 URL을 가리키도록 수정하면 현재 표시된 오류 페이지가 사용자 지정 오류 페이지로 바뀝니다.</customerrors>
Gjeldende feilside som vises, kan erstattes av en egendefinert feilside ved å endre attributtet defaultRedirect for programmets <customerrors>-konfigurasjonskode slik at den peker til en URL-adresse for en egendefinert feilside.</customerrors>
Aktualnie wyświetlaną stronę błędu można zastąpić niestandardową stroną błędu przez zmodyfikowanie atrybutu "defaultRedirect" w tagu konfiguracyjnym <customerrors> aplikacji w taki sposób, aby atrybut ten wskazywał adres URL niestandardowej strony błędu.</customerrors>
A página de erro atual que você está vendo pode ser substituída por uma página de erro personalizada modificando o atributo "defaultRedirect" da marca de configuração <customerrors> do aplicativo para apontar para um URL de página de erro personalizada.</customerrors>
A página de erro actual pode ser substituída por uma página de erro personalizada através da modificação do atributo 'defaultRedirect' da marca de configuração <customerrors> da aplicação, de modo a apontar para um URL de página de erro personalizada.</customerrors>
Отображаемую в данный момент страницу ошибок можно заменить на пользовательскую страницу ошибок, изменив атрибут "defaultRedirect" тэга конфигурации <customerrors> приложения таким образом, чтобы он содержал URL-адрес пользовательской страницы ошибок.</customerrors>
La página de errores que está viendo actualmente se puede reemplazar por una página de errores personalizada si se modifica el atributo "defaultRedirect" de la etiqueta de configuración <customerrors> de la aplicación para que señale una dirección URL de páginas de errores personalizadas.</customerrors>
Den aktuella felsida som du ser kan ersättas med en anpassad felsida genom att attributet defaultRedirect ändras i tillämpningsprogrammets <customerrors>-konfigurationstagg, så att den pekar på en anpassad sidadress.</customerrors>
Gördüğünüz geçerli hata sayfasını özel bir hata sayfasıyla değiştirmek için, uygulamanın <customerrors> yapılandırma etiketinin "defaultRedirect" özniteliğini, özel hata sayfasının URL'sini işaret edecek şekilde değiştirin.</customerrors>
ניתן להחליף את דף השגיאה הנוכחי שמוצג בדף שגיאה מותאם אישית על-ידי שינוי התכונה "defaultRedirect" של תג התצורה <customerrors> של היישום כך שיצביע על כתובת URL של דף שגיאה מותאם אישית.</customerrors>
通过修改应用程序的 <customerrors> 配置标记的“defaultRedirect”特性,使之指向自定义错误页的 URL,可以用自定义错误页替换所看到的当前错误页。</customerrors>
يمكن إحلال صفحة خطأ مخصص مكان صفحة الخطأ الحالية التي تشاهدها بتعديل السمة "defaultRedirect" لعلامة التكوين <customerrors> الخاصة بالتطبيق للإشارة إلى محدد مواقع المعلومات (URL) الخاص بصفحة خطأ مخصص.</customerrors>
Den fejlside, du får vist, kan erstattes af en brugerdefineret fejlside ved at ændre attributten "defaultRedirect" i programmets <customerrors>-konfigurationskode, så den peger på en brugerdefineret URL-adresse til en fejlside.</customerrors>
可以藉由修改應用程式 <customerrors> 組態標記的 "defaultRedirect" 屬性,使其指向自訂錯誤頁面的 URL,以便使用自訂錯誤頁面取代您目前看到的錯誤頁面。</customerrors>
Αναγνωριστικό του στοιχείου ελέγχου για σύγκριση.
ID del controllo con cui eseguire il confronto.
比較するコントロールの ID です。
Az összehasonlításhoz használandó vezérlő azonosítója.
ID do controlo com o qual deverá ser feita a comparação.
Identificador de control con el que comparar.
비교 대상 컨트롤의 ID입니다.
IDen for kontrollen det skal sammenlignes med.
Identificação do controle para comparação.
Identyfikator formantu, z którym ma zostać przeprowadzone porównanie.
Karşılaştırılacak denetimin kimliği.
ID элемента управления для сравнения.
ID:t för kontrollen att jämföra med.
用于进行比较的控件的 ID。
Id van het besturingselement ter vergelijking.
Identifikátor ovládacího prvku pro porovnání
要比較的控制項的 ID。
Verrattavan ohjausobjektin tunnus.
ID of the control to compare to.
ID du contrôle avec lequel comparer.
ID des Steuerelements zum Vergleichen.
מזהה הפקד עימו יש להשוות.
用于进行比较的控件的 ID。
ID الخاص بعنصر التحكم المراد المقارنة به.
要比較的控制項的 ID。
各项之间的间距。
De afstand tussen de verschillende items.
Mezery mezi jednotlivými položkami
Kohteiden välinen tila.
Der Abstand zwischen jedem Element.
Az egyes elemek közötti térköz.
Η απόσταση μεταξύ των στοιχείων.
每個項目間的間距。
Espacement entre chaque élément.
各項目の間のスペースです。
각 항목 사이의 간격입니다.
Spaziatura tra i vari elementi.
Odstęp między każdym z elementów.
Avstanden mellom hvert element.
O espaçamento entre cada item.
Интервал между элементами.
O espaçamento entre cada item.
Avståndet mellan varje element.
Espaciado entre elementos.
Her bir öğe arasındaki aralık.
המרווח בין כל פריט.
各项之间的间距。
التباعد بين كل عنصر والآخر.
Mellemrummet mellem elementerne.
每個項目間的間距。
Mezery mezi buňkami
单元格之间的间距。
Solujen välinen tila.
De afstand tussen cellen.
儲存格之間的間距。
Spaziatura tra le celle.
Espacement entre les cellules.
Η απόσταση ανάμεσα στα κελιά.
A cellák közötti térköz.
Abstände zwischen den Zellen
Расстояние между ячейками.
셀 사이의 간격입니다.
セル間のスペースです。
Odstępy między komórkami.
O espaçamento entre células.
Avståndet mellan celler.
Avstanden mellom celler.
O espaçamento entre as células.
Espaciado entre celdas.
Hücreler arasındaki aralık.
המרווח בין תאים.
单元格之间的间距。
التباعد بين الخلايا.
Mellemrummet mellem cellerne.
儲存格之間的間距。
See catalog page for all messages.