The service
Messages on page
لم يتم العثور على أسلوب Property Get.
未找到 Property Get 方法。
找不到屬性 Get 方法。
Metoda Get vlastnosti nebyla nalezena.
Metoden GetProperty blev ikke fundet.
De eigenschap GetMethod is niet gevonden.
Ominaisuuden Get-menetelmää ei löytynyt.
La méthode Property Get est introuvable.
Die Property Get-Methode wurde nicht gefunden.
Δεν βρέθηκε η μέθοδος Get ιδιότητας.
השיטה Property Get לא נמצאה.
Nem található a tulajdonság Get metódusa.
Impossibile trovare il metodo Get della proprietà.
Property Get メソッドが見つかりませんでした。
Property Get 메서드를 찾을 수 없습니다.
Fant ikke Property Get-metoden.
Nie można odnaleźć metody Get właściwości.
O método Get da propriedade não foi encontrado.
O método Get da propriedade não foi encontrado.
Для свойства не найден метод Get.
No se puede encontrar el método de la propiedad get.
Det gick inte att hitta metoden Get för egenskapen.
Özelliğin Get yöntemi bulunamadı.
未找到 Property Get 方法。
找不到屬性 Get 方法。
يجب أن يكون النوع __ComObject أو مشتقًا من __ComObject.
此类型必须为 __ComObject 或从 __ComObject 派生。
型別必須是 __ComObject 或衍生自 __ComObject。
Typ musí být typem __ComObject nebo musí být od typu __ComObject odvozen.
Typen skal være __ComObject eller være afledt af __ComObject.
Het type moet __ComObject zijn of zijn afgeleid van __ComObject.
Tyypin on oltava __ComObject tai oltava johdettu kohteesta __ComObject.
Le type doit être __ComObject ou être dérivé de __ComObject.
Der Typ muss __ComObject sein oder von __ComObject abgeleitet werden.
Ο τύπος πρέπει να είναι __ComObject ή να παράγεται από το __ComObject.
על הסוג להיות __ComObject או להיגזר מ- __ComObject.
A típus csak __ComObject vagy abból származtatott típus lehet.
Il tipo deve essere __ComObject oppure un tipo derivato da quest'ultimo.
型は __ComObject か、または __ComObject から派生しなければなりません。
형식은 __ComObject 또는 __ComObject에서 파생된 형식이어야 합니다.
Typen må være __ComObject eller være avledet fra __ComObject.
Typ musi być typem __ComObject lub musi pochodzić od typu __ComObject.
O tipo deve ser __ComObject ou derivado de __ComObject.
O tipo tem de ser __ComObject ou derivar de __ComObject.
Должен использоваться тип __ComObject или производный от __ComObject тип.
El tipo debe ser __ComObject o derivarse de __ComObject.
Typen måste antingen vara __ComObject eller vara härledd från __ComObject.
Tür, __ComObject veya __ComObject'in türevi olmalıdır.
此类型必须为 __ComObject 或从 __ComObject 派生。
型別必須是 __ComObject 或衍生自 __ComObject。
어셈블리 또는 도메인 저장소에서 응용 프로그램을 확인할 수 없습니다.
Programmet kan ikke bestemmes på et samlings- eller domenelager.
Nie można ustalić aplikacji w magazynie zestawów lub domen.
Não é possível determinar o aplicativo em um armazenamento de Assembly ou Domain.
Não é possível determinar a aplicação num arquivo de Assemblagem ou Domínio.
Невозможно определить домен для хранилища сборки или приложения.
La aplicación no se puede determinar en un almacén de ensamblados o dominios.
Det går inte att bestämma programmet i ett sammansättnings- eller domänarkiv.
Uygulama bir Derleme veya Etki Alanı deposunda belirlenemez.
لا يمكن تحديد التطبيق في مخزن "التجميع" أو "المجال".
无法在程序集存储区或域存储区上确定应用程序。
無法在組件或網域存放區決定應用程式。
Aplikaci nelze určit v úložišti domény nebo sestavení.
Programmet i et assembly- eller domænelager kan ikke bestemmes.
Kan de toepassing niet bepalen voor een assembly- of domeinarchief.
Sovelluksen selvittäminen kokoonpanon tai toimialueen säilössä ei onnistu.
L'application ne peut pas être déterminée sur un magasin d'assembly ou de domaine.
Die Anwendung kann für einem Assembly- oder Domänenspeicher nicht bestimmt werden.
Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της εφαρμογής σε μια συγκρότηση ή σε χώρο αποθήκευσης τομέα.
אין אפשרות לזהות יישום במאגר ההרכבה או התחום.
Az alkalmazás Assembly vagy Domain tárolóban nem határozható meg.
Impossibile determinare l'applicazione in un archivio Assembly o Domain.
アセンブリまたはドメイン ストアでアプリケーションを確定できません。
无法在程序集存储区或域存储区上确定应用程序。
無法在組件或網域存放區決定應用程式。
القيمة Null ليست قيمة ثابت صالحة لهذا النوع.
Null 不是该类型的有效常量值。
Null 不是此型別的有效常數值。
Hodnota NULL není platnou konstantní hodnotou pro tento typ.
Null er ikke en gyldig konstantværdi for denne type.
Null is een ongeldige constante waarde voor dit type.
Null ei ole kelvollinen vakion arvo tälle tyypille.
Null n'est pas une valeur de constante valide pour ce type.
NULL ist kein gültiger Konstantenwert für diesen Typ.
Η τιμή null δεν είναι έγκυρη σταθερή τιμή για τον συγκεκριμένο τύπο.
Null אינו ערך קבוע חוקי עבור סוג זה.
Ennél a típusnál nem használható NULL konstans.
Null non è un valore costante valido per questo tipo.
Null はこの型に有効な定数値ではありません。
Null은 이 형식에 대한 올바른 상수 값이 아닙니다.
Null er en ugyldig konstantverdi for denne typen.
Wartość zerowa nie jest prawidłową wartością stałej dla tego typu.
Null não é um valor de constante válido para este tipo.
Null não é um valor de constante válido para este tipo.
Для значения этого типа неопределенность не является допустимым значением константы.
Null no es un valor constante válido para este tipo.
Null är inte ett giltigt konstantvärde för den här typen.
Null, bu tür için geçerli bir sabit değeri değil.
null 不是此类型的有效常量值。
Null 不是此型別的有效常數值。
يجب أن تكون القيمة غير سالبة وأن تكون أقل من أو تساوي Int32.MaxValue.
值必须是非负值,而且必须小于或等于 Int32.MaxValue。
值必須是非負數,並且小於或等於 Int32.MaxValue。
Hodnota musí být nezáporná a musí být menší nebo rovna hodnotě Int32.MaxValue.
Værdien skal være ikke-negativ og mindre end eller lig med Int32.MaxValue.
Waarde mag niet negatief zijn en moet lager dan of gelijk zijn aan Int32.MaxValue.
Arvo ei saa olla negatiivinen, ja sen on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Int32.MaxValue.
La valeur ne doit pas être négative et elle doit être inférieure ou égale à Int32.MaxValue.
Der Wert muss nicht negativ und kleiner als oder gleich dem Int32.MaxValue sein.
Η τιμή πρέπει να μην είναι αρνητική και πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με Int32.MaxValue.
על הערך להיות אי-שלילי וקטן או שווה ל- Int32.MaxValue.
Az érték nem lehet negatív, és az Int32.MaxValue értékkel egyenlőnek vagy annál kisebbnek kell lennie.
Il valore deve essere non negativo e minore o uguale a Int32.MaxValue.
値には Int32.MaxValue 以下の負以外の値を指定してください。
값은 음수가 아니어야 하며 Int32.MaxValue보다 작거나 같아야 합니다.
Verdien må være ikke-negativ og mindre enn eller lik Int32.MaxValue.
Wartość musi być nieujemna i mniejsza od wartości Int32.MaxValue lub jej równa.
O valor deve ser não-negativo e deve ser menor ou igual a Int32.MaxValue.
O valor não pode ser negativo e tem de ser inferior ou igual a Int32.MaxValue.
Значение должно быть неотрицательным и не превышать Int32.MaxValue.
El valor debe ser no negativo y menor que o igual a Int32.MaxValue.
Värdet får inte vara negativt och det måste vara mindre än eller lika med Int32.MaxValue.
Değer eksi olmayan bir değer ve Int32.MaxValue değerinden küçük veya eşit olmalıdır.
值必须是非负值,而且必须小于或等于 Int32.MaxValue。
值必須是非負數,並且小於或等於 Int32.MaxValue。
الصفيف المحدد ليس من النوع المتوقع.
指定的数组不属于需要的类型。
指定的陣列不屬於預期的類型。
Určené pole nebylo očekávaného typu.
Det angivne array var ikke den forventede type.
De opgegeven matrix is niet van het verwachte type.
Määritetty taulukko ei vastannut odotettua tyyppiä.
Le tableau spécifié n'est pas du type attendu.
Das angegebene Array hat nicht den erwarteten Typ.
Ο καθορισμένος πίνακας δεν είχε τον αναμενόμενο τύπο.
המערך שצוין לא היה מהסוג הנדרש.
A megadott tömb nem a várt típusú.
La matrice specificata non è del tipo previsto.
指定された配列は期待されたタイプではありません。
지정한 배열은 예상한 형식의 배열이 아닙니다.
Angitt matrise hadde ikke forventet type.
Określona tablica nie ma oczekiwanego typu.
A matriz especificada não era do tipo esperado.
A matriz especificada não era do tipo esperado.
Тип указанного массива не совпадает с ожидаемым.
La matriz especificada no pertenece al tipo esperado.
Den angivna matrisen var inte av förväntad typ.
Belirtilen dizi beklenen türde değil.
指定的数组不属于需要的类型。
指定的陣列不屬於預期的類型。
يمكن أن تتكون سلسلة التنسيق من الأحرف "D" أو "d" أو "N" أو "n" أو "P" أو "p" أو "B" أو "b" فقط.
格式字符串只能是“D”、“d”、“N”、“n”、“P”、“p”、“B”或“b”。
格式字串只可以是 "D"、"d"、"N"、"n"、"P"、"p"、"B" 或 "b"。
Formátovacím řetězcem může být pouze "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" nebo "b".
Formatstrengen kan kun være "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" eller "b".
Tekenreeks voor indeling kan alleen D, d, N, n, P, p, B of b zijn.
Muotoilumerkkijono voi olla vain D,d, N,n,P,p,B tai b.
La chaîne de format peut être uniquement "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" ou "b".
Die Formatierungszeichenfolge kann nur "D","d","N","n","P","p","B" oder "b" sein.
Η συμβολοσειρά μορφής μπορεί να είναι μόνο "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" ή "b".
תבנית מחרוזת יכולה להיות רק "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" או "b".
Formázó karakterlánc csak a következő lehet: „D”, „d”, „N”, „n”, „P”, „p”, „B” vagy „b”.
La stringa di formato può essere solo "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" o "b".
書式文字列に指定できるのは "D"、"d"、"N"、"n"、"P"、"p"、"B"、または "b" のみです。
형식 문자열은 "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" 또는 "b"만 될 수 있습니다.
Formatstrengen kan bare være "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" eller "b".
Dozwolone są wyłącznie następujące ciągi formatu: „D”, „d”, „N”, „n”, „P”, „p”, „B” lub „b”.
A seqüência de caracteres de formato só pode ser "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" ou "b".
A Cadeia de caracteres de formato só pode ser "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" ou "b".
Недопустимы любые строки формата, кроме "D","d","N","n","P","p","B" и "b".
La cadena de formato sólo puede ser "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" o "b".
Formatsträngen kan endast vara D, d, N, n, P, p, B eller b.
Biçim Dizesi yalnızca "D", "d", "N", "n", "P", "p", "B" veya "b" olabilir.
格式字符串只能是“D”、“d”、“N”、“n”、“P”、“p”、“B”、“b”、“X”或“x”。
格式字串只可以是 "D"、"d"、"N"、"n"、"P"、"p"、"B"、"b"、"X" 或 "x"。
يجب أن تقع السنة ما بين 1 و9999.
年份必须介于 1 到 9999 之间。
年份必須介於 1 和 9999 之間。
Rok musí být v rozsahu od 1 do 9999.
Year skal være mellem 1 og 9999.
Jaar moet liggen tussen 1 en 9999.
Vuoden on oltava jokin arvo 1 - 9999.
L'année doit être comprise entre 1 et 9999.
Das Jahr muss zwischen 1 und 9999 sein.
Το έτος πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 9999.
על השנה להיות בין 1 ל- 9999.
A Year értéknek 1 és 9999 közé kell esnie.
L'anno deve essere compreso tra 1 e 9999.
年は 1 から 9999 の間でなければなりません。
연도는 1에서 9999 사이여야 합니다.
Året må være mellom 1 og 9999.
Rok musi mieścić się w przedziale od 1 do 9999.
O ano deve estar entre 1 e 9999.
O ano tem de estar entre 1 e 9999.
Год должен быть в диапазоне от 1 до 9999.
El año debe estar entre 1 y 9999.
Året måste vara mellan 1 och 9999.
Yıl 1 ile 9999 arasında olmalıdır.
年份必须介于 1 到 9999 之间。
年份必須介於 1 和 9999 之間。
قيمة التعداد خارج النطاق القانوني.
枚举值超出合法范围。
列舉值超過合法範圍。
Hodnota výčtu je mimo platný rozsah.
Værdien for Enum lå uden for det gyldige område.
Enum-waarde ligt buiten het geldige bereik.
Enum-arvo oli sallitun arvoalueen ulkopuolella.
La valeur Enum était en dehors de la plage légale.
Der Enumerationswert lag außerhalb des gültigen Bereichs.
Η τιμή απαρίθμησης ήταν εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής.
ערך Enum היה מחוץ לטווח החוקי.
A felsorolás értéke az engedélyezett tartományon kívül esik.
Valore enum non compreso nell'intervallo.
Enum 値が有効な範囲を超えています。
Enum 값이 올바른 범위를 벗어났습니다.
Enumeratorverdien var utenfor gyldig område.
Wartość wyliczenia była spoza dozwolonego zakresu.
Valor enum estava fora do intervalo correto.
Valor enum fora do intervalo válido.
Значение перечисления вышло за допустимый диапазон.
El valor enum está fuera del intervalo válido.
Uppräkningsvärdet låg utanför det giltiga intervallet.
Enum değeri geçerli aralığın dışındaydı.
枚举值超出合法范围。
列舉值超過合法範圍。
يمكن أن تحتوي كتل الاستثناءات على عبارة finally واحدة على الأكثر.
异常块最多可有一个 finally 子句。
例外區塊至多只能有一個 finally 子句。
Bloky výjimek smějí mít maximálně jednu klauzuli finally.
Undtagelsesblokke må højst have én finally-parameter.
Uitzonderingsblokken kunnen maximaal één finally-component hebben.
Poikkeuslohkoissa voi olla enintään yksi finally-lause.
Les blocs d'exception peuvent avoir au plus une clause finally.
Ausnahmeblöcke dürfen höchstens eine finally-Klausel haben.
Τα μπλοκ εξαιρέσεων πρέπει να έχουν το πολύ έναν όρο finally.
קטעי קוד של חריגים אינם יכולים להכיל יותר ממשפט Finally אחד.
A kivételblokkokban legfeljebb egy finally ág lehet.
I blocchi delle eccezioni possono avere al massimo una clausola finally.
例外ブロックには 1 つの finally 句のみ指定できます。
예외 블록에는 하나의 finally 절만 사용할 수 있습니다.
Unntaksblokker kan ha bare en Finally-setning.
Bloki wyjątków mogą zawierać najwyżej jedną klauzulę finally.
Os blocos de exceção podem ter no máximo uma cláusula finally.
Os blocos de excepção pode ter, no máximo, uma cláusula finally.
Блоки исключений могут иметь не более одной конструкции finally.
Los bloques de excepción pueden tener como máximo una cláusula finally.
Undantagsblock får som mest ha en finally-instruktion.
Özel durum bloklarında en çok bir finally yan tümceciği bulunabilir.
异常块最多可有一个 finally 子句。
例外區塊至多只能有一個 finally 子句。
See catalog page for all messages.