The service
Messages on page
Bij het openen van de bronnen voor het uitvoeren van deze aanvraag is een fout opgetreden. Mogelijk is de server niet juist geconfigureerd voor toegang tot de gewenste URL.
Errore durante l'accesso alle risorse necessarie per soddisfare la richiesta. Probabilmente il server non è configurato per l'accesso all'URL richiesto.
Προέκυψε σφάλμα κατά την πρόσβαση σε πόρους που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση αυτής της αίτησης. Ενδεχομένως να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι του διακομιστή για πρόσβαση στο URL που ζητήθηκε.
Bu isteğe hizmet vermek için gereken kaynaklara erişirken bir hata oluştu. Sunucu istenen URL'ye erişmek üzere yapılandırılmış olmayabilir.
Une erreur s'est produite lors de l'accès aux ressources requises pour répondre à cette demande. Le serveur n'est peut-être pas configuré pour accéder à l'URL demandée.
Beim Zugriff auf die zum Verarbeiten der Anforderung erforderlichen Ressourcen ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist der Webserver nicht für den Zugriff auf den angeforderten URL konfiguriert.
이 요청을 처리하는 데 필요한 리소스에 액세스하는 동안 오류가 발생했습니다. 요청한 URL에 액세스할 수 있도록 서버가 구성되지 않은 경우 이러한 문제가 발생합니다.
Hiba történt a kérelem kiszolgálásához szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés során. A kiszolgáló feltehetőleg nincs konfigurálva a kért URL-cím elérésére.
Erro ao acessar os recursos necessários para atender esta solicitação. Talvez o servidor não esteja configurado para acessar o URL necessário.
При доступе к ресурсам, которые требуются для обслуживания данного запроса, возникла ошибка. Возможно, этот сервер не настроен для доступа к требуемому URL-адресу.
Erro ao aceder aos recursos necessários para efectuar este pedido. O servidor poderá não estar configurado para aceder ao URL pedido.
この要求の処理に必要なリソースにアクセスしようとしてエラーが発生しました。要求された URL へのアクセスがサーバーで構成されていない可能性があります。
Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do zasobów wymaganych do obsłużenia tego żądania. Prawdopodobnie serwer konfiguracja serwera nie umożliwia dostępu do żądanego adresu URL.
Det oppstod en feil under åpning av ressursene som kreves for å utføre denne forespørselen. Det kan hende serveren ikke er konfigurert for tilgang til den nødvendige URL-adressen.
Ett fel inträffade vid åtkomst av de resurser som är nödvändiga för att utföra den aktuella begäran. Servern är eventuellt inte konfigurerad för åtkomst till den begärda URL-adressen.
Error al obtener acceso a los recursos necesarios para completar esta solicitud. Puede que el servidor no esté configurado para obtener acceso a la dirección URL solicitada.
אירעה שגיאה במהלך גישה למשאבים הנדרשים כדי לשרת בקשה זו. ייתכן שהשרת אינו מוגדר לגשת לכתובת ה- URL המבוקשת.
访问服务此请求所需的资源时出错。服务器可能未配置为访问所请求的 URL。
حدث خطأ أثناء الوصول إلى الموارد المطلوبة لخدمة هذا الطلب. ربما لم يتم تكوين الملقم للوصول إلى عنوان URL المطلوب.
Der opstod en fejl under adgang til de ressourcer, der er nødvendige for at behandle denne anmodning. Serveren er muligvis ikke konfigureret til at få adgang til den ønskede URL-adresse.
存取服務此要求必備的資源時發生錯誤。可能未設定伺服器以存取要求的 URL。
访问服务此请求所需的资源时出错。服务器可能未配置为访问所请求的 URL。
存取服務此要求必備的資源時發生錯誤。可能未設定伺服器以存取要求的 URL。
Při přístupu k prostředkům, které jsou zapotřebí pro zpracování tohoto požadavku, došlo k chybě. Server není pravděpodobně konfigurován pro přístup k požadované adrese URL.
Virhe käytettäessä pyynnön toteuttamiseen tarvittavia resursseja. Palvelinta ei ehkä ole määritetty käyttämään pyydettyä URL-osoitetta.
Virhe käytettäessä pyynnön toteuttamiseen tarvittavia resursseja. Sinulla ei ehkä ole tarvittavien resurssien näyttämiseen vaadittavia oikeuksia.
Une erreur s'est produite lors de l'accès aux ressources requises pour répondre à cette demande. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations pour afficher les ressources demandées.
Beim Zugriff auf die zum Verarbeiten der Anforderung erforderlichen Ressourcen ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise verfügen Sie nicht über die Berechtigung zum Anzeigen der angeforderten Ressourcen.
Προέκυψε σφάλμα κατά την πρόσβαση σε πόρους που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση αυτής της αίτησης. Ενδέχεται να μην έχετε δικαίωμα να δείτε τους ζητούμενους πόρους.
Hiba történt a kérelem kiszolgálásához szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés során. Valószínűleg nincs engedélye a kért erőforrások megtekintésére.
Errore durante l'accesso alle risorse necessarie per soddisfare la richiesta. Probabilmente non si dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzare le risorse richieste.
この要求の処理に必要なリソースにアクセスしようとしてエラーが発生しました。要求された応答を表示するアクセス許可がない可能性があります。
이 요청을 처리하는 데 필요한 리소스에 액세스하는 동안 오류가 발생했습니다. 요청한 리소스를 볼 수 있는 권한이 없는 경우 이러한 문제가 발생합니다.
Det oppstod en feil under åpning av ressursene som kreves for å utføre denne forespørselen. Det kan hende du ikke har tillatelse til å vise nødvendige ressurser.
Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do zasobów wymaganych do obsłużenia tego żądania. Prawdopodobnie nie masz uprawnień, aby wyświetlić wymagane zasoby.
Erro ao acessar os recursos necessários para atender esta solicitação. Talvez você não tenha permissão para exibir os recursos solicitados.
Erro ao aceder aos recursos necessários para efectuar este pedido. O utilizador poderá não ter permissão para visualizar os recursos pedidos.
При доступе к ресурсам, которые требуются для обслуживания данного запроса, возникла ошибка. Возможно, Вы не обладаете правом просмотра запрошенных ресурсов.
Error al obtener acceso a los recursos necesarios para completar esta solicitud. Puede que no tenga permiso para ver los recursos necesarios.
Ett fel inträffade vid åtkomst av de resurser som är nödvändiga för att utföra den aktuella begäran. Du har eventuellt inte behörighet att se de begärda resurserna.
Bu isteğe hizmet vermek için gereken kaynaklara erişirken bir hata oluştu. Gereken kaynakları görüntüleme izniniz olmayabilir.
Při přístupu k prostředkům, které jsou zapotřebí pro zpracování tohoto požadavku, došlo k chybě. Možná nemáte oprávnění k zobrazení požadovaných prostředků.
Bij het openen van de bronnen voor het uitvoeren van deze aanvraag is een fout opgetreden. Mogelijk bent u niet gemachtigd om de gewenste bronnen weer te geven.
存取服務此要求必備的資源時發生錯誤。您可能沒有檢視所要求資源的使用權限。
访问服务此请求所需的资源时出错。您可能没有查看所请求的资源的权限。
אירעה שגיאה במהלך גישה למשאבים הנדרשים כדי לשרת בקשה זו. ייתכן שאין לך הרשאה להציג במשאבים המבוקשים.
访问服务此请求所需的资源时出错。您可能没有查看所请求的资源的权限。
حدث خطأ أثناء الوصول إلى الموارد المطلوبة لخدمة هذا الطلب. ربما أنك لا تمتلك إذنًا بعرض الموارد المطلوبة.
存取服務此要求必備的資源時發生錯誤。您可能沒有檢視所要求資源的使用權限。
Der opstod en fejl under adgang til de ressourcer, der er nødvendige for at behandle denne anmodning. Du har muligvis ikke tilladelse til at få vist de ønskede ressourcer.
如果显示网格线,则为真。
如果要顯示格線則為 True。
Hodnota True, jsou-li zobrazeny čáry mřížky
De waarde True wanneer rasterlijnen worden weergegeven.
Arvo on True, jos ruudukon viivat näkyvät.
True si le quadrillage est affiché.
True, wenn Rasterlinien angezeigt werden
Είναι true αν εμφανίζονται γραμμές πλέγματος.
Értéke TRUE, ha láthatók a rácsvonalak.
True se mostra la griglia.
グリッド ラインを表示するときは True です。
모눈선이 표시되는 경우 True입니다.
True hvis rutenettlinjer vises.
Ma wartość True (prawda), gdy są pokazywane linie siatki.
Verdadeiro se mostrar linhas de grade.
True se mostrar as linhas de grelha.
При значении 'true' (истина) отображаются линии сетки.
True si muestra las líneas de cuadrícula.
True, om rutnätlinjer visas.
Kılavuz çizgilerini gösteriyorsa, doğru.
True אם מוצגים קווי רשת.
如果显示网格线,则为 True。
يعد صحيحًا إذا أظهر خطوط الشبكة.
True, hvis der vises gitterlinjer.
如果要顯示格線則為 True。
从客户端(<var>Y</var>)中检测到有潜在危险的 <var>X</var> 值。
具有潛在危險 <var>X</var> 的值已從用戶端 (<var>Y</var>) 偵測到。
Z klienta (<var>Y</var>) byla zjištěna potenciálně nebezpečná hodnota <var>X</var>.
Een potentieel gevaarlijke waarde <var>X</var> is gedetecteerd vanuit de client (<var>Y</var>).
Mahdollisesti vaarallinen <var>X</var> arvo on havaittu asiakkaasta (<var>Y</var>).
Une valeur <var>X</var> potentiellement dangereuse a été détectée à partir du client (<var>Y</var>).
Ein möglicherweise gefährlicher Wert '<var>X</var>' wurde von Client '(<var>Y</var>)' entdeckt.
Εντοπίστηκε μια ενδεχομένως επικίνδυνη τιμή <var>X</var> από τον υπολογιστή πελάτη (<var>Y</var>).
A rendszer a(z) <var>Y</var> ügyfélnél a következő kockázatos értéket észlelte: <var>X</var>.
Valore potenzialmente pericoloso <var>X</var> rilevato dal client (<var>Y</var>).
危険な可能性のある <var>X</var> 値がクライアント (<var>Y</var>) から検出されました。
클라이언트 (<var>Y</var>)에서 잠재적 위험이 있는 <var>X</var> 값을 발견했습니다.
En mulig farlig verdi, <var>X</var>, ble oppdaget fra klienten (<var>Y</var>).
Wykryto potencjalnie niebezpieczną wartość <var>X</var> pochodzącą z klienta (<var>Y</var>).
Um valor possivelmente perigoso <var>X</var> foi detectado no cliente (<var>Y</var>).
Foi detectado um valor potencialmente perigoso <var>X</var> do cliente (<var>Y</var>).
Обнаружено потенциально опасное значение <var>X</var>, полученное от клиента (<var>Y</var>).
Se detectó un posible valor <var>X</var> peligroso en el cliente (<var>Y</var>).
<var>X</var>-värdet som identifierats från klienten (<var>Y</var>) kan vara skadligt.
İstemcide (<var>Y</var>), zararlı olabilecek bir değer <var>X</var> algılandı.
ערך שעלול להיות מסוכן <var>X</var> זוהה בלקוח (<var>Y</var>).
从客户端(<var>Y</var>)中检测到有潜在危险的 <var>X</var> 值。
تم الكشف عن قيمة <var>X</var> قد تكون خطيرة من العميل (<var>Y</var>).
Der blev konstateret en potentielt farlig værdi for <var>X</var> fra klienten (<var>Y</var>).
具有潛在危險 <var>X</var> 的值已從用戶端 (<var>Y</var>) 偵測到。
XML file that contains advertisements.
Soubor XML obsahující reklamu.
Ilmoituksia sisältävä XML-tiedosto.
Fichier XML contenant des publicités.
XML-bestand met advertenties.
XML-Datei enthält Rundsendungen
包含廣告內容的 XML 檔案。
Az XML-fájl hirdetményeket tartalmaz.
Ficheiro XML com anúncios.
XML ファイルに広告が含まれています。
XML-filen inneholder annonser.
XML dosyası reklamlar içeriyor.
광고를 포함하는 XML 파일입니다.
File XML contenente gli annunci.
Αρχείο XML που περιέχει δημοσιεύσεις.
Файл XML, содержащий объявления.
En XML-fil som innehåller annonser.
Plik XML zawierający anonse.
Arquivo XML contendo anúncios.
Archivo XML con anuncios.
包含广告的 XML 文件。
קובץ XML מכיל פרסומות.
包含广告的 XML 文件。
ملف XML الذي يحتوي على إعلانات.
包含通告內容的 XML 檔案。
响应编码
Antwoordcodering
回應的編碼方式
Kódování odpovědi
Vastauksen koodaus
Codificação de Resposta
Codificación de respuesta
Codificação de resposta
Кодирование ответа
Yanıt Kodlaması
Válasz kódolása
Κωδικοποίηση απόκρισης
Kodowanie odpowiedzi
Antwortcodierung
Codage de réponse
Svarkoding
応答のエンコード
Svarskodning
Codifica risposta
응답 인코딩
קידוד תגובה
响应编码
ترميز الاستجابة
Kodning af svar
回應的編碼方式
XML-tietoihin käytettävä XML-muunnos.
Trasformazione XSL usata sui dati XML.
Die für die XML-Daten verwendete XSL-Umwandlung.
XML データに使用される XSL 変換です。
Az XML-adatokon végrehajtott XSL-transzformáció.
Ο μετασχηματισμός XSL που χρησιμοποιείται στα δεδομένα XML.
XML 데이터에 사용되는 XSL 변환입니다.
XSL-transformasjonen som brukes i XML-dataene.
La transformation XSL utilisée sur les données XML.
Transformação XSL usada nos dados XML.
Transformacja XSL używana do danych XML.
La transformación XSL utilizada en los datos XML.
Den XSL-transformation som används på XML-data.
Преобразование XSL, применяемое к данным XML.
A transformação XSL utilizada nos dados XML.
XML verileri üzerinde kullanılan XSL dönüştürmesi.
用於 XML 資料上的 XML 轉換。
De XSL-transformatie die wordt gebruikt voor de XML-gegevens.
Transformace XSL použitá na data XML
用于 XML 数据的 XSL 转换
ה- XSL transform המשמש בנתוני XML.
用于 XML 数据的 XSL 转换
تحويل XSL المُستخدَم على بيانات XML.
Den XSL-transformering, der bruges til XML-dataene.
用於 XML 資料上的 XSL 轉換。
De configuratiebestanden van de toepassing moeten de sectie <var>X</var> bevatten.
Sovelluksen määritystiedostossa on oltava osio <var>X</var>.
應用程式的組態檔必須包含 '<var>X</var>' 區段。
该应用程序的配置文件必须包含“<var>X</var>”节。
Die Konfigurationsdatei der Anwendung muss den Abschnitt '<var>X</var>' enthalten.
Τα αρχεία παραμέτρων της εφαρμογής πρέπει να περιέχουν μια ενότητα '<var>X</var>'.
Programmets konfigurasjonsfiler må inneholde delen <var>X</var>.
アプリケーションの構成ファイルには '<var>X</var>' が含まれていなければなりません。
응용 프로그램의 구성 파일에는 '<var>X</var>' 섹션이 있어야 합니다.
Konfigurační soubory aplikace musí obsahovat oddíl <var>X</var>.
Az alkalmazás konfigurációs fájljainak tartalmaznia kell „<var>X</var>” szakaszt.
Les fichiers de configuration de l'application doivent contenir la section '<var>X</var>'.
Los archivos de configuración de la aplicación deben contener la sección '<var>X</var>'.
Uygulamanın yapılandırma dosyaları '<var>X</var>' bölümünü içermelidir.
Os ficheiros de configuração da aplicação têm de conter a secção '<var>X</var>'.
I file di configurazione dell'applicazione devono contenere la sezione '<var>X</var>'.
Файлы конфигурации данного приложения должны содержать раздел '<var>X</var>'.
Arquivos de configuração do aplicativo devem conter a seção '<var>X</var>'.
Tillämpningsprogrammets konfigurationsfiler måste innehålla avsnittet <var>X</var>.
Pliki konfiguracyjne aplikacji muszą zawierać sekcję '<var>X</var>'.
קובץ התצורה של היישום חייב להכיל מקטע '<var>X</var>'.
该应用程序的配置文件必须包含“<var>X</var>”节。
يجب أن تحتوي ملفات تكوين التطبيق على المقطع '<var>X</var>'.
Programmets konfigurationsfiler skal indeholde afsnittet '<var>X</var>'.
應用程式的組態檔必須包含 '<var>X</var>' 區段。
Stacktracering
Seguimiento de la pila
Трассировка стека
スタック トレース
Rastreio da pilha
Trace de la pile
Veremkivonat
Rastreamento de Pilha
Ślad stosu
堆疊追蹤
堆栈跟踪
Stapelüberwachung
Ιχνηλάτηση στοίβας
Analisi dello stack
Stakksporing
스택 추적
Trasování zásobníku
Yığın İzleme
Pinon jäljitys
Stackspårning
רכיב מעקב אחר מחסנית
堆栈跟踪
تتبع بنية تخزين العناصر
Staksporing
堆疊追蹤
应用于此列中标头的样式。
De stijl die wordt toegepast op koptekst binnen deze kolom.
套用至此資料行內頁首的樣式。
Styl použitý pro záhlaví tohoto sloupce
Style appliqué à l'en-tête au sein de cette colonne.
Tämän sarakkeen otsikon tyyli.
Auf den Header innerhalb dieser Spalte angewendeter Stil.
Το στυλ που εφαρμόζεται στην κεφαλίδα μέσα σε αυτήν τη στήλη.
Stilen som brukes på toppteksten i denne kolonnen.
Az adott oszlop fejlécére alkalmazott stílus.
이 열의 머리글에 적용되는 스타일입니다.
Det format som tillämpas på rubriken i den här kolumnen.
Estilo aplicado al encabezado de esta columna.
O estilo aplicado ao cabeçalho dentro desta coluna.
Stile applicato all'intestazione visualizzata nella colonna.
O estilo aplicado ao cabeçalho desta coluna.
この列のヘッダーに適用されるスタイルです。
Styl stosowany do nagłówka wewnątrz tej kolumny.
Стиль для заголовка этого столбца.
Bu sütün içindeki üstbilgiye uygulanan stil.
הסגנון המוחל על כותרת עליונה בעמודה זו.
应用于此列中标头的样式。
النمط المُطبّق على الرأس داخل هذا العمود.
Det format, der skal anvendes til overskriften til denne kolonne.
套用至此資料行內頁首的樣式。
See catalog page for all messages.