The service
Messages on page
在 DataList 內產生 CommandEvent 時引發。
Wird ausgelöst, wenn ein 'CommandEvent' in der 'DataList' ausgelöst wird.
Je aktivována, když v prvku DataList dojde k události CommandEvent.
Akkor következik be, amikor valamilyen CommandEvent esemény történik a DataList vezérlőben.
DataList で CommandEvent が生成されたときに発生します。
Se déclenche lorsqu'un CommandEvent est généré au sein du contrôle DataList.
Käynnistyy, kun DataList-kohteessa luodaan peruutuskomentotapahtuma.
在 DataList 中生成 CommandEvent 时激发。
Πυροδοτείται όταν δημιουργηθεί ένα CommandEvent μέσα στο DataList.
Generato quando un CommandEvent viene generato all'interno di DataList.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer een CommandEvent wordt gegenereerd binnen de DataList.
Starter når CommandEvent genereres i DataList.
DataList 내에서 CommandEvent가 생성될 때 발생합니다.
Активируется, когда в DataList генерируется событие команды.
Utlöser när en CommandEvent genereras i en DataList.
Uruchamiany, gdy element CommandEvent zostanie wygenerowany wewnątrz elementu DataList.
Acionado quando um CommandEvent é gerado dentro do DataList.
DataList içinde bir CommandEvent oluşturulduğunda harekete geçirilir.
É desencadeado quando se gera um CommandEvent dentro de DataList.
Se desencadena cuando se genera un CommandEvent dentro de DataList.
מופעל כאשר CommandEvent נוצר בתוך DataList.
在 DataList 內產生 CommandEvent 時引發。
在 DataList 中生成 CommandEvent 时激发。
التشغيل عند توليد CommandEvent داخل DataList.
Udløses, når der oprettes en CommandEvent i den pågældende DataList.
‏‏يجب تعيين السمة '<var>X</var>' إلى 'true' أو 'false'.
'<var>X</var>' 屬性是有區分大小寫的,只能設定為 'true' 或 'false'。
V atributu <var>X</var> jsou rozlišována malá a velká písmena a musí být nastaven na hodnotu true nebo false.
“<var>X</var>”属性区分大小写,并且必须设置为“true”或“false”。
Määritteen <var>X</var> kirjainkoolla on merkitystä, ja sen arvon on oltava True tai False.
Het attribuut <var>X</var> is hoofdlettergevoelig en moet worden ingesteld op true of false.
Attributten <var>X</var> skal være angivet til sand eller falsk.
L'attribut '<var>X</var>' respecte la casse et doit avoir la valeur 'true' ou 'false'.
Für das '<var>X</var>'-Attribut muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet und True oder False festgelegt werden.
Το χαρακτηριστικό '<var>X</var>' κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πρέπει να έχει τιμή 'true' ή 'false'.
'<var>X</var>' 属性は true または false に設定しなければなりません。
'<var>X</var>' 특성은 대/소문자를 구분하므로 'true' 또는 'false'로 설정해야 합니다.
O atributo '<var>X</var>' é sensível a maiúsculas e minúsculas e tem de ser definido para 'true' ou 'false'.
'<var>X</var>' atributo diferencia maiúsculas de minúsculas e deve ser definido como 'true' ou 'false'.
‏‏התכונה '<var>X</var>' חייבת להיות מוגדרת כ- 'true' או 'false'.
A(z) „<var>X</var>” attribútum esetében a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, és az attribútum értéke csak „true” vagy „false” lehet.
'<var>X</var>' özniteliği büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 'true' veya 'false' olarak ayarlanmalıdır.
Atrybut '<var>X</var>' uwzględnia wielkość liter i musi być ustawiony na wartość 'true' lub 'false'.
L'attributo '<var>X</var>' distingue tra maiuscole e minuscole e deve essere impostato su 'true' o 'false'.
Attributtet <var>X</var> skiller mellom store og små bokstaver, og må settes til True eller False.
Attributet <var>X</var> är skiftlägeskänsligt och måste anges till True eller False.
Атрибут '<var>X</var>' должен быть задан с учетом регистра и может принимать значения 'true' (истина) или 'false' (ложь).
El atributo '<var>X</var>' distingue mayúsculas de minúsculas y se debe establecer como 'true' o 'false'.
必须将特性 <var>X</var> 设置为 true 或 false。
屬性 <var>X</var> 必須設定為 true 或 false。
Ilmoituksen NavigateUrl-toiminnon kohdekehys.
Frame cible pour la propriété NavigateUrl de la publicité.
Der Zielrahmen für das NavigateUrl der Rundsendung.
Το πλαίσιο προορισμού για το NavigateUrl της δημοσίευσης.
A hirdetmény NavigateUrl tulajdonságához tartozó célkeret.
Frame di destinazione per la proprietà NavigateUrl dell'annuncio.
広告の NavigateUrl のターゲット フレームです。
광고의 NavigateUrl에 대한 대상 프레임입니다.
Målnavnet for annonsens NavigateUrl.
Ramka docelowa dla elementu NavigateUrl anonsu.
Quadro de destino para o NavigateUrl do anúncio.
A frame de destino para o NavigateUrl do anúncio.
Результирующий кадр для адреса NavigateUrl объявления.
Marco de destino de NavigateUrl del anuncio.
Målramen för annonsens NavigateUrl.
Reklama ilişkin NavigateUrl için hedef çerçeve.
Het doelframe voor het onderdeel NavigateUrl van de advertentie.
广告 NavigateUrl 的目标框架。
Cílový rámec pro adresu NavigateUrl reklamy.
廣告 NavigateUrl 的目標框架。
מסגרת היעד עבור ה- NavigateUrl של הפרסומת.
通告 NavigateUrl 的目標框架。
广告 NavigateUrl 的目标框架。
الإطار الهدف لـ NavigateUrl الخاص بالإعلان.
Destinationsrammen for reklamens NavigateUrl.
数据源中提供项值的字段。
在資料來源中提供項目值的欄位。
Pole ve zdroji dat, které poskytuje hodnotu položky
Het veld in de gegevensbron dat de itemwaarde levert.
Kohteen arvon kenttä tietolähteessä.
Champ, dans la source de données, qui fournit la valeur de l'élément.
Das Feld in der Datenquelle, das den Elementtext zur Verfügung stellt.
Το πεδίο στην προέλευση δεδομένων που παρέχει την τιμή του στοιχείου.
Az elem értékét tartalmazó mező az adatforrásban.
Campo dell'origine dati che fornisce il valore dell'elemento.
項目の値を指定するデータソースのフィールドです。
항목값을 제공하는 데이터 소스의 필드입니다.
Feltet i datakilden som inneholder elementverdien.
Pole w źródle danych, które dostarcza zapewnia wartość elementu.
O campo na fonte de dados que fornece o valor do item.
O campo da origem de dados que fornece o valor do item.
Поле в источнике данных, содержащее значение элемента.
Campo del origen de datos que proporciona el valor del elemento.
Det fält i datakällan som tillhandahåller elementvärdet.
Veri kaynağındaki, öğe değerini sağlayan alan.
השדה במקור הנתונים המספק את ערך הפריט.
在資料來源中提供項目值的欄位。
数据源中提供项值的字段。
الحقل الموجود في مصدر البيانات الذي يعرض قيمة العنصر.
Det felt i datakilden, der leverer værdien for elementet.
用于控件中文本的字体。
控制項文字所使用的字型。
Písmo použité pro text v ovládacím prvku
Het lettertype dat wordt gebruikt voor tekst in het besturingselement.
Ohjausobjektin tekstin fontti.
Police du texte contenu dans le contrôle.
Schrifart für den Text innerhalb des Steuerelements.
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για κείμενο μέσα στο στοιχείο ελέγχου.
A vezérlőben megjelenő szöveg betűtípusa.
Tipo di carattere utilizzato per il testo del controllo.
コントロール内のテキストで使用するフォントです。
컨트롤 내의 텍스트에 사용되는 글꼴입니다.
Skriften som brukes på tekst i kontrollen.
Czcionka używana do tekstu wewnątrz formantu.
Fonte usada no texto dentro do controle.
O tipo de letra utilizado para texto do controlo.
Шрифт, используемый для текста внутри элемента управления.
Fuente utilizada para el texto del control.
Det teckensnitt som används för text i kontrollen.
Denetimin içindeki metinde kullanılan yazı tipi.
הגופן המשמש עבור טקסט בתוך הפקד.
控制項文字所使用的字型。
用于控件中文本的字体。
الخط المستخدم داخل عنصر التحكم.
Den skrifttype, der anvendes til teksten i objektet.
此列被绑定到的字段。
此資料行所繫結的欄位。
Pole, ke kterému je vázán tento sloupec
Het veld waaraan deze kolom is gekoppeld.
Kenttä, johon tämä sarake on sidottu.
Champ auquel cette colonne est liée.
Az a mező, amelyhez az oszlop kötődik.
Το πεδίο με το οποίο συνδέεται η συγκεκριμένη στήλη.
Pole, z którym powiązana jest ta kolumna.
Feld, an das diese Spalte gebunden ist
Feltet som denne kolonnen er bundet til.
この列を連結するフィールドです。
O campo ao qual esta coluna está ligada.
Campo al que está enlazada esta columna.
Campo a cui è associata la colonna.
이 열이 바인딩되는 필드입니다.
Поле, с которым связан этот столбец.
Campo ao qual esta coluna está ligada.
Det fält som den här kolumnen är bunden till.
Bu sütunun bağlı olduğu alan.
השדה אליו עמודה זו מאוגדת.
此資料行所繫結的欄位。
此列被绑定到的字段。
الحقل الذي يرتبط به هذا العمود به.
Det felt, denne kolonne er bundet til.
當選取項目變更時引發。
Активируется при изменении выбора.
Se déclenche lorsque la sélection change.
在更改选定内容时激发。
Käynnistyy, kun valinta muuttuu.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de selectie verandert.
Je aktivována, když dojde ke změně výběru.
A kijelölés megváltoztatásakor következik be.
선택 내용이 변경될 때 발생합니다.
Starter når utvalget endres.
Wird ausgelöst, wenn sich die Auswahl ändert.
Generato quando la selezione viene modificata.
Πυροδοτείται όταν αλλάξει η επιλογή.
選択範囲が変更されたときに発生します。
Uruchamiany, gdy zmieni się zaznaczenie.
Se desencadena cuando cambia la selección.
Acionado quando a seleção é alterada.
Utlöser när valet ändras.
Seçim değiştiğinde harekete geçirilir.
מופעל כאשר הבחירה משתנה.
在選取項目變更時引發。
在更改选定内容时激发。
تشغيل عند تغير التحديد.
Udløses, når markeringen ændres.
É desencadeado quando a selecção é alterada.
Pyynnön kelpoisuudentarkistuksessa havaittiin mahdollisesti vaarallinen asiakkaan syötearvo, ja pyynnön suorittaminen keskeytettiin. Tämä arvo voi johtua sovelluksen suojauksen purkamisyrityksestä, kuten sivustojenvälisestä komentosarjahyökkäyksestä. Voit poistaa pyynnön kelpoisuustarkistuksen käytöstä asettamalla Page-direktiivin tai <pages>-kokoonpano-osion parametrin arvoksi validateRequest=false. On kuitenkin suositeltavaa, että sovelluksesi tarkistaa siinä tapauksessa kaikki syötteet erityisen tarkasti.</pages>
Die Anfrageüberprüfung hat einen möglicherweise gefährlichen Clienteingabewert entdeckt und den Anfragevorgang abgebrochen. Dieser Wert kann bedeuten, dass die Sicherheit Ihrer Anwendung z.B. durch einen siteübergreifenden Angriff gefährdet wird. Sie können die Anfrageüberprüfung deaktivieren, indem Sie in der Seitendirektive bzw. im Konfigurationsbereich '<pages>' 'validateRequest=false' einstellen. Dennoch sollte Ihre Anwendung in diesem Fall unbedingt alle Eingaben explizit überprüfen.</pages>
La validation de la demande a détecté une valeur d'entrée du client potentiellement dangereuse et le traitement de la demande a été abandonné. Cette valeur peut indiquer une tentative pour compromettre la sécurité de votre application, telle qu'une attaque de script entre sites. Vous pouvez désactiver la validation de la demande en définissant validateRequest=false dans la directive de page ou dans la section de configuration <pages>. Cependant, il est fortement recommandé que votre application contrôle explicitement toutes les entrées dans ce cas là.</pages>
Κατά την επικύρωση της αίτησης εντοπίστηκε μια ενδεχομένως επικίνδυνη τιμή εισόδου από τον υπολογιστή πελάτη και η επεξεργασία της αίτησης ματαιώθηκε. Αυτή η τιμή ενδέχεται να υποδηλώνει μια προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της εφαρμογής σας, όπως μια επίθεση μέσω δέσμης ενεργειών από άλλη τοποθεσία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επικύρωση των αιτήσεων ορίζοντας validateRequest=false στην οδηγία Page ή στην ενότητα παραμέτρων <pages>. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η εφαρμογή σας να εκτελεί αναλυτικό έλεγχο όλων των δεδομένων εισόδου.</pages>
要求驗證偵測到具有潛在危險的用戶端輸入值,對這個要求的處理已經中止。這個值可能表示有人嘗試危害應用程式的安全性,例如跨站台的指令碼處理攻擊。您可以在 Page 指示詞或 <pages> 組態區段中設定 validateRequest=false 來停用要求驗證。但是我們強列建議您的應用程式應該明確地檢查所有這類的輸入。</pages>
Při ověření požadavku byla zjištěna potenciálně nebezpečná hodnota vstupu klienta a zpracování požadavku bylo přerušeno. Hodnota pravděpodobně určuje, že došlo k pokusu o ohrožení zabezpečení aplikace, například útok na skripty mezi servery. Ověřování požadavku lze zakázat nastavením validateRequest=false v direktivě Page nebo v konfiguračním oddílu <pages>. Důrazně se však doporučuje, aby v takovém případě aplikace explicitně kontrolovala veškeré vstupy.</pages>
请求验证过程检测到有潜在危险的客户端输入值,对请求的处理已经中止。该值可能指示危及应用程序安全的尝试,如跨站点的脚本攻击。通过在 Page 指令或 <pages> 配置节中设置 validateRequest=false 可以禁用请求验证。但是,在这种情况下,强烈建议应用程序显式检查所有输入。</pages>
Aanvraagvalidatie heeft een potentieel gevaarlijke invoerwaarde van een client ontdekt en de verwerking van de aanvraag is afgebroken. Mogelijk duidt deze waarde op een poging om de beveiliging van de toepassing in gevaar te brengen, zoals een aanval door Cross-Site Scripting. U kunt Aanvraagvalidatie uitschakelen door validateRequest=false in te stellen in de Pagina-instructies of in de sectie configuratie van <pages>. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen dat alle invoer in dit geval nadrukkelijk wordt gecontroleerd doot de toepassing.</pages>
요청 확인에서 잠재적으로 위험한 클라이언트 입력 값을 발견하여 요청의 처리가 취소되었습니다. 이 값은 사이트 간 스크립팅 공격 등과 같은 응용 프로그램의 보안을 위협하는 시도가 있었음을 나타낼 수 있습니다. Page 지시문이나 <pages> 구성 섹션에 validateRequest=false를 설정하여 요청 확인을 사용하지 않을 수 있는 있지만, 이런 경우 응용 프로그램에서 모든 입력을 명시적으로 확인하도록 하는 것이 좋습니다.</pages>
要求の検証により、危険性のあるクライアント入力値が検出されました。要求の処理は中止されました。この値は、クロス サイト スクリプト攻撃などのアプリケーションのセキュリティ問題を引き起こす可能性があります。ページ ディレクティブか、<pages> 構成セクションの validateRequest=false を設定することによって要求の検証を無効にできます。しかしこの場合、アプリケーションですべての入力を明示的に確認することをお勧めします。</pages>
La convalida delle richieste ha rilevato un valore di input client potenzialmente pericoloso. L'elaborazione della richiesta è stata interrotta. Questo valore può indicare un tentativo di compromettere la protezione dell'applicazione, ad esempio un attacco con script da altri siti. È possibile disattivare la convalida delle richieste impostando validateRequest=false nella direttiva Page o nella sezione di configurazione <pages>. In questo caso si raccomanda tuttavia di controllare in modo esplicito tutti gli input dall'applicazione.</pages>
A kérés ellenőrzése során a rendszer kockázatosnak ítélt egy, az ügyféltől kapott értéket, ezért elutasította a kérés feldolgozását. Az észlelt beviteli érték utalhat az alkalmazás feltörésére irányuló kísérletre, például webhelyek közötti kommunikációt kihasználó rosszindulatú parancsfájlra. A kérések ellenőrzését kikapcsolhatja a Page direktíva vagy a <pages> konfigurációs szakasz ValidateRequest=false beállításának megadásával. Ebben az esetben azonban javasolt úgy beállítani az alkalmazást, hogy minden bejövő értéket pontosan ellenőrizzen.</pages>
A validação de pedidos detectou um valor de entrada do cliente potencialmente perigoso, pelo que o processamento do pedido foi interrompido. Este valor poderá indicar uma tentativa para colocar em risco a segurança da aplicação, tal como um ataque por scripts entre sites. Pode desactivar a validação de pedidos, definindo validateRequest=false na directiva 'Página' ou na secção de configuração <pages>. No entanto, recomenda-se vivamente que a aplicação verifique explicitamente todas as entradas nesta situação.</pages>
Podczas sprawdzania poprawności żądania wykryto potencjalnie niebezpieczną wartość wejściową klienta i przetwarzanie żądania zostało przerwane. Wartość ta może oznaczać, że wystąpiła próba naruszenia zabezpieczeń aplikacji, na przykład atak skryptowy między lokacjami. Możesz wyłączyć sprawdzanie poprawności żądań, ustawiając parametr validateRequest=false w dyrektywie Page lub w sekcji konfiguracyjnej <pages>. Zaleca się jednak, aby w tym przypadku aplikacja jawnie sprawdzała wszystkie dane wejściowe.</pages>
Процедура проверки запросов обнаружила потенциально опасное входное значение клиента. Обработка запроса прервана. Это значение может указывать на попытку нарушить защиту приложения, например, через атаки 'cross-site scripting'. Проверку запросов можно отключить, задав validateRequest=false в директиве Page или в разделе <pages> конфигурации. Однако настоятельно рекомендуется, чтобы в этом случае Ваше приложение явно проверяло все входные данные.</pages>
Forespørselsvalideringen har oppdaget en potensielt farlig klientinndataverdi, og behandlingen av forespørselen er avbrutt. Denne verdien kan angi et forsøk på å forringe programmets sikkerhet, for eksempel et skriptangrep på tvers av området. Du kan deaktivere forespørselsvalideringen ved å angi validateRequest=false i Page-katalogen eller i konfigurasjonsdelen <sider>. Det anbefales imidlertid sterkt at programmet eksplisitt kontrollerer alle inndata i dette tilfellet.</sider>
A validação de solicitação detectou um valor de entrada de cliente possivelmente perigoso e o processamento da solicitação foi anulado. Esse valor pode indicar uma tentativa de comprometer a segurança do aplicativo, como um ataque de script em diferentes locais. Você pode desativar a validação de solicitação definindo validateRequest=false na diretiva Page ou na seção de configuração <páginas>. No entanto, nesse caso, é altamente recomendável que o aplicativo verifique explicitamente todas as entradas.</páginas>
La validación de solicitudes ha detectado un posible valor de entrada del cliente peligroso, y se ha anulado el procesamiento de la solicitud. Este valor puede indicar un intento de comprometer la seguridad de la aplicación, como un ataque de secuencias de comandos entre sitios. Puede deshabilitar la validación de solicitudes estableciendo validateRequest en false en la directiva de la página o en la sección de configuración de <páginas>. Sin embargo, se recomienda que la aplicación compruebe explícitamente todas las entradas en este caso.</páginas>
İstek Doğrulama, tehlikeli olabilecek bir istemci giriş değeri algıladı; isteğin işlenmesi iptal edildi. Bu değer, uygulamanızın güvenliğini bozmaya yönelik bir girişimi gösteriyor olabilir (örneğin, site üzerinden komut dosyası saldırısı). Sayfa yönergesinde veya <pages> yapılandırma bölümünde validateRequest=false ayarını kullanarak istek doğrulamasını devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, bu durumda uygulamanızın tüm girişleri ayrıca denetlemesi kesinlikle önerilir.</pages>
Vid verifiering av begäran identifierades ett indatavärde från klienten som kan vara skadligt. Behandlingen av begäran har avslutats. Det här värdet kan indikera ett försök att kompromettera säkerheten för tillämpningsprogrammet, till exempel en skriptattack över webbplatsen. Du kan inaktivera verifiering av begäran genom att ange validateRequest=false i Page-direktivet eller <pages>-konfigurationsavsnittet. Du bör emellertid låta tillämpningsprogrammet kontrollera alla indata i det här fallet.</pages>
אימות בקשה זיהה ערך קלט לקוח שעלול להיות מסוכן, ועיבוד הבקשה בוטל. ערך זה עשוי להצביע על ניסיון לפגוע באבטחה של היישום שלך, כגון התקפת Script על האתר. כדי לאפשר לדפים לעקוף את הגדרות אימות בקשת היישום, הגדר את התכונה requestValidationMode במקטע התצורה httpRuntime ל- requestValidationMode="2.0". דוגמה: &lt;httpRuntime requestValidationMode="2.0" /&gt;. לאחר הגדרת ערך זה, תוכל להפוך את אימות הבקשה ללא זמין על-ידי הגדרת validateRequest="false" בהוראה Page או במקטע התצורה &lt;pages&gt;. עם זאת, מומלץ מאוד שהיישום שלך יבדוק באופן מפורש את כל הקלטים במקרה זה. לקבלת מידע נוסף, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133.
要求驗證偵測到具有潛在危險的用戶端輸入值,對這個要求的處理已經中止。這個值可能表示有人嘗試危害應用程式的安全性,例如跨站台的指令碼處理攻擊。若要允許頁面覆寫應用程式要求驗證設定,請將 httpRuntime 組態區段中的 requestValidationMode 屬性設定為 requestValidationMode="2.0"。例如: &lt;httpRuntime requestValidationMode="2.0" /&gt;。設定這項值之後,您就可以停用要求驗證,方法是在頁面指令或 &lt;pages&gt; 組態區段中設定 validateRequest="false"。但是我們強烈建議您的應用程式應該明確地檢查所有這類的輸入。如需詳細資訊,請參閱 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133。
请求验证过程检测到有潜在危险的客户端输入值,对请求的处理已经中止。该值可能指示存在危及应用程序安全的尝试,如跨站点脚本攻击。若要允许页面重写应用程序请求验证设置,请将 httpRuntime 配置节中的 requestValidationMode 特性设置为 requestValidationMode="2.0"。示例: &lt;httpRuntime requestValidationMode="2.0" /&gt;。设置此值后,可通过在 Page 指令或 &lt;pages&gt; 配置节中设置 validateRequest="false" 禁用请求验证。但是,在这种情况下,强烈建议应用程序显式检查所有输入。有关更多信息,请参见 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133。
كشف التحقق من صحة الطلب عن وجود قيمة إدخال عميل قد تكون خطيرة، وقد تم إجهاض معالجة الطلب. وقد تشير هذه القيمة إلى وجود محاولة لتسوية أمان التطبيق، مثل هجوم برنامج نصي عبر الموقع. للسماح للصفحات بتجاوز إعدادات التحقق من الصحة لطلب التطبيق، قم بتعيين السمة requestValidationMode في مقطع التكوين httpRuntime إلى requestValidationMode="2.0". مثال: &lt;httpRuntime requestValidationMode="2.0" /&gt;. بعد إعداد هذه القيمة، يمكنك تعطيل التحقق من صحة الطلب بواسطة إعداد validateRequest="false" في توجيه الصفحة أو في مقطع التكوين &lt;الصفحات&gt. ومع ذلك، ينصح بشدة أن يقوم التطبيق الخاص بك بالتحقق من كافة الإدخالات في هذه الحالة. لمزيد من المعلومات، راجع http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133.
Valideringsfunktionen til anmodninger har konstateret en potentielt farlig inputværdi fra klienten. Behandlingen af anmodningen er afbrudt. Værdien kan være udtryk for et forsøg på at ødelægge programsikkerheden, f.eks. et scriptangreb fra et andet websted. Hvis du vil tillade sider at tilsidesætte programmets indstillinger for valideringsanmodninger, skal du indstille attributten requestValidationMode i konfigurationsafsnittet httpRuntime til requestValidationMode="2.0". Eksempel: &lt;httpRuntime requestValidationMode="2.0" /&gt;. Når du har indstillet denne værdi, kan du deaktivere valideringsfunktionen ved at indstille validateRequest="false" i direktivet Page eller i konfigurationsafsnittet &lt;pages&gt;. Hvis du gør det, anbefales det dog på det kraftigste, at programmet eksplicit kontrollerer alle input. Du kan finde flere oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133.
Styl použitý na dny ze sousedních měsíců
Stile applicato ai giorni dai mesi adiacenti.
인접한 달의 날짜에 적용되는 스타일입니다.
隣接する月の日付に適用されるスタイルです。
应用于相邻月中的日的样式
套用在非當月份日期的樣式
Der Stil, der auf Tage von anderen Monaten angewendet wird.
De stijl die wordt toegepast op dagen van aangrenzende maanden
Το στυλ που εφαρμόζεται σε ημέρες διαδοχικών μηνών
Az egymást követő hónapok napjaira alkalmazott stílus.
Style appliqué aux jours de mois adjacents.
Viereisten kuukausien päivien esitystyyli
Komşu aylardaki günlere uygulanan stil
Det format som tillämpas på dagar från angränsande månader
O estilo aplicado aos dias de meses adjacentes
Styl stosowany do dni z sąsiadujących miesięcy
Estilo aplicado aos dias a partir dos meses adjacentes
Stilen som brukes for dager fra tilstøtende måneder
Estilo aplicado a los días de meses adyacentes
Стиль, используемый для дней соседних месяцев
הסגנון המוחל על ימים מחודשים סמוכים
套用至非當月份日期的樣式。
应用于相邻月中的日的样式
النمط المطبق على الأيام من الشهور المتجاورة
Det format, der anvendes til dage i tilstødende måneder.
Fehlermeldung 401.2.
Message d'erreur 401.2.
Chybová zpráva 401.2.
錯誤訊息 401.2。
Virhesanoma 401.2.
Foutbericht 401.2.
错误信息 401.2。
Сообщение об ошибке 401.2.
Hata iletisi 401.2.
Mensaje de error 401.2.
Felmeddelande 401.2.
Mensagem de erro 401.2.
Mensagem de erro 401.2.
Feilmelding 401.2.
Messaggio di errore 401.2.
Μήνυμα σφάλματος 401.2.
エラー メッセージ 401.2
Komunikat o błędzie 401.2.
오류 메시지 401.2
Hibaüzenet: 401.2.
הודעת שגיאה 401.2.
錯誤訊息 401.2。
错误消息 401.2。
رسالة الخطأ 401.2.
Fejlmeddelelse 401.2
See catalog page for all messages.